Guds församling/Guds lag och Guds evangelium

 

Guds lag och Guds evangelium

Frälsningen är en fri gåva av nåd. Ef. 2:8-9. Vi kan alltså inte förtjäna att bli frälsta och rättfärdiga inför Gud genom att hålla Guds lag, för vi har redan brutit mot lagen.

Men Gud ger oss frälsningen som en fri gåva av nåd. Jesus tog alla våra synder på korset, och vi får hans rättfärdighet av nåd. Gud tillräknar oss Jesu rättfärdighet.

Bed till Gud och säg: “Jag är en lagbrytare och syndare, och jag ber, förlåt mig alla mina synder och ge mig din frälsning genom Jesus Kristus.” “Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:9. “Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.” Ef. 1:3.

Det är mycket viktigt för oss att vi förstår detta. När Jesus dog på korset för våra synder, då friköpte han oss samtidigt från lagen. “Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.” Gal. 4:4-5.

Somliga menar att vi kristna måste hålla sabbaten. Det är viktigt att de får undervisning om rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus, så att de inte gå förlorade. Rom. 10:1-13. Dessa som inte förstår rättfärdigheten från Gud av nåd, de har problem med Galaterbrevet och undrar, är detta Guds inspirerade ord? Galaterbrevet är skrivet av aposteln Paulus, och han har också skrivit om samma ämne i Romarbrevet, kapitel 3-9. Läs det!

Det är ju inte i kraft av lagen som vi bli frälsta, utan det är i kraft av Guds löfte till Abraham. 1 Mos. 12:7, 15:5-6, 17:1-7, 22:11-18. Detta löfte gällde inte endast Abraham, utan det skulle gälla också för dem som allenast hade Abrahams tro. Rom. 4:16-25. Gal. 3:16.

Detta löfte är 430 år äldre än lagen. Och ett förordnande som Gud redan har givit gällande kraft, kan inte genom en lag, som utgavs 430 år därefter, ha blivit ogiltigt, så att löftet därmed har gjorts om intet. Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given för att gälla, till dess att “säden” (Kristus) skulle komma, han, åt vilken löftet hade blivit givet. Gal. 3:17-19.

Lagen var alltså avsedd att gälla TILL DESS att Kristus skulle komma. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Gal. 4:4-5.

När Jesus dog på korset för våra synder, då friköpte han oss samtidigt från lagen. “Vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham, skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.” Gal. 3:13-14.

“Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud; och de bli rättfärdiggjorda utan att ha förtjänat det, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud – då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig. Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.” Rom. 3:21-26.

Ty lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Rom. 10:4. Lagen var avsedd att gälla till dess att Kristus skulle komma. Och i och med att vi tar emot Jesus Kristus såsom vår Frälsare, så är vi friköpta från lagen. Vi står inte under lagen, utan under nåden. Rom. 6:14.

Men för dem som inte tror på Jesus, gäller lagen ända till dess att de möter Jesus såsom Domaren. Lagen gäller alltså för oss till dess att vi möter Jesus, antingen vi möter honom såsom Frälsaren eller såsom Domaren. Apg. 17:31.

Jesus har inte upphävt lagen, men han har fullbordat lagen och skärpt lagens krav. Läs Matt. 5:17-18. “Ni ska inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Ty sannerligen säger jag er: Intill dess himmel och jord förgås, skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.” I vers 48 säger Jesus: Var alltså fullkomliga, såsom er himmelske Fader är fullkomlig.” Vi ser här att Jesus skärper lagens krav och fordrar att vi ska vara fullkomliga.

När Jesus sa detta så visste han att vi aldrig skulle kunna göra oss fullkomliga. Men han ville själv göra oss fullkomliga. När vi tar emot Jesus som vår Herre och Frälsare, då får vi Jesu rättfärdighet som en fri gåva från Gud. Inför Gud blir vi lika rena och fullkomliga som Jesus själv, som om vi aldrig hade syndat.

Gud tillräknar oss Kristi rättfärdighet. Det vill säga, vi är frälsta, inte därför att vi håller lagen, utan därför att Jesus Kristus har hållit lagen i vårt ställe. “Ty såsom genom en enda människas olydnad de många fick stå såsom syndare, så ska också genom en endas lydnad de många stå såsom rättfärdiga. Rom. 5:19.

De som inte tror på Jesus, och inte tar emot honom såsom Frälsaren, för dem gäller lagen ända fram till den yttersta domen. Då möter de Jesus såsom Domaren. Upp. 20:11-15. Och då har himmel och jord förgåtts. “…och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.” Vers 11.

Många har den uppfattningen att om man ska tro på Gud och bli en kristen, då är nästan allting förbjudet. Men det är tvärt om. Det är för de ogudaktiga som lagen gäller. Det är de som inte vill tro på Jesus, som är skyldiga att uppfylla lagens krav. Gud kommer att vedergälla dem för deras gärningar, och de har ingen möjlighet att slingra sig undan. För vart fåfängligt ord ska de göra räkenskap på domens dag. Matt. 12:36.

Lagen är till, inte för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsar lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare. 1 Tim. 1:9-10. “Vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud.” Rom. 3:19. Om människor uppfattar Bibeln som en sträng lagbok så beror det på att de står under lagen.

I Rom. 12:17-19 står det: “Vedergäll ingen med ont för ont. Vinnlägg er om vad gott är inför var man. Håll frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på er beror. Hämnas inte er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen; ty det är skrivet: ‘Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren.'”

De som inte vill omvända sig och tro på Jesus, de har ju själva förkastat Guds nåd, och kommer att få full vedergällning för sina gärningar. All dom har Gud överlåtit åt Sonen. Joh. 5:22. Vi behöver alltså inte hämnas på dem som står oss emot. Herren Jesus gör det åt oss. Guds rättfärdighet kräver att de som vållat oss lidande får lidande till vedergällning. 2 Tess. 1:6.

Om vi vill tro på Jesus och tar emot honom såsom vår Frälsare, då stå vi inte längre under lagen, utan under nåden. Rom. 6:14. Gal. 5:18. “Ja, också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet, också er har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset.” Kol. 2:13-14.

Vi som tror på Jesus är nu lösta från lagen (även från sabbatsbudet), i det att vi har dött från det, varunder vi förr hölls fångna, och så tjäna vi nu i Andens nya väsende och inte i bokstavens gamla väsende. Rom. 7:6. Och Guds nåd fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser. Tit. 2:11-14.

Men det står i Rom. 2:13, “Ty inte lagens hörare är rättfärdiga inför Gud, men lagens görare ska förklaras rättfärdiga.” Och i Matt. 7:21 säger Jesus, Inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Och i 1 Kor. 7:19 står det, “allt beror på huruvida vi håller Guds bud.” Hur ska vi förklara detta?

När vi tjäna Jesus i Andens nya väsende, då bli vi lagens görare. Det vill säga, vi gör vad lagen innehåller. Men de gärningar vi då gör är ändå inte laggärningar, utan de är trosgärningar – sådana gärningar som man gör i tron på Jesus. Utan sådana gärningar är tron död. Jak. 2:14-26. Ingen blir frälst av laggärningar, Gal. 2:16, och ingen blir frälst utan trosgärningar. Matt. 7:21-23.

Läs Rom. 8:3-4. “Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att borttaga synden sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandrar inte efter köttet, utan efter Anden.”

Jesus säger i Joh. 14:15, “Älskar ni mig, så håller ni mina bud.” Och i Joh. 15:10 står det, “Om ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.” “Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och hans bud är inte tunga.” 1 Joh. 5:3. Här är inte fråga om laggärningar, utan vi lyder Jesus därför att vi älskar honom och vill att han ska vara vår Herre.

När man kommer till tro på Jesus och blir född på nytt, så blir man inte genast i stånd till att hålla hela lagen. Hur bra vi lyckas hålla hans bud beror på hur långt vi har kommit i vår andliga tillväxt i Kristus, och i kunskap om Guds ord. Hebr. 5:12-14. 1 Petr. 2:1-2. “Mina kära barn, detta skriver jag till er, för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, så har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig; och han är försoningen för våra synder, 1 Joh. 2:1-2.

Nu kanske du tänker att, om vi inte står under lagen så är det väl inte så noga, då kan man väl tillåta sig att leva lite hur som helst. Nej, om du har den inställningen, då vandrar du inte i Andens nya väsende, och då står du under lagen.

När vi genom tro på Jesus har blivit rättfärdiggjorda och friköpta från lagen, då ska vi inte åter ställa oss under lagen och mena att vi ska bli frälsta genom att hålla lagen, t.ex. genom att hålla Sabbaten.

Sabbaten tillhörde det gamla förbundet. Läs 2 Mos. 31:12-17. Sabbaten var ett tecken mellan Gud och Israels folk, och den gällde inte för andra folk. De skulle fira den släkte efter släkte såsom ett evigt förbund. Men eftersom Israels folk bröt förbundet, så blev detta inte något evigt förbund. Istället slöt Herren ett nytt förbund. Jer. 31:31-34. Luk. 22:20. Och i detta nya förbund finns inget sabbatsbud. Vi har alltså inget sabbatsproblem att ta ställning till.

Men det är många, både judar och icke-judar, som ännu inte har förstått detta. Att i detta nya förbund som Gud upprättade genom Jesus Kristus, finns inget sabbatsbud. Varken Jesus eller hans apostlar har befallt oss att hålla sabbaten.

Den som vill hålla sabbaten får göra det, men detta är inget krav för att vi ska bli frälsta. Vi blir inte bättre kristna genom att hålla sabbaten.Vi blir frälsta genom tron på Jesus, och inte genom att hålla en lag som gällde i gamla förbundet.

I Hebr. 8:5-13, 10:1-4 ser vi att det gamla förbundets tempel och offerlagar liknas vid en skugga. Och i Kol. 2:16-17 ser vi att det samma gäller också sabbaten. När vi i tron på Jesus har blivit rättfärdiggjorda och friköpta från lagen, då ska vi inte åter ställa oss under lagen och mena att vi ska bli rättfärdiga inför Gud genom laggärningar. T.ex. genom att hålla sabbaten. Varken Jesus själv eller någon av hans apostlar har befallt oss att hålla sabbaten. Rom. 14:5-6. Gal. 4:9-11.

Det är en väsentlig skillnad mellan laggärningar och trosgärningar. Läggärningar är det som de människor håller på med, som tror att de kan behaga Gud och få syndernas förlåtelse genom att de försöker hålla lagen. Om du menar att du ska få det gott ställt inför Gud genom att hålla lagen, då är det bäst att du ger upp med en gång, för du har redan brutit mot lagen. Den ende männikan som har lyckats hålla Guds lag, är Jesus själv. Alla andra har syndat. Syndernas förlåtelse kan du endast få genom att ta emot den frälsning som Jesus erbjuder dig. Och trosgärningar är det som vi gör när vi tjänar Jesus.

Tiondegivandet är också något som hörde till det gamla förbundet, och det gällde för Israels folk. Men i Nya Testamentet ser vi att man (i nya förbundet), inte längre tillämpade tionderegeln, utan man offrade var och en efter sin förmåga. D.v.s. mycket mer än tionde. Inte av tvång eller för att bedöva sitt samvete, utan av fri vilja och efter som Anden manade. 2 Kor. 9:6-8.

På samma sätt kan lagens krav bli uppfyllt i oss, fastän vi inte stå under lagen. Och så kan vi ju offra lovets offer också till vår Gud. För det tycker han om. Psalm 50:14, 23. Hebr. 13:15.

Gäller Guds lag bara för judarna?
Någon skrev till mig att Guds lag gäller endast judarna, och vi andra har aldrig varit under lagen. Jesus kunde alltså inte friköpa oss från lagen, eftersom den aldrig har varit gällande för oss. Men om Guds lag gällde bara för Israels folk, då vore det ju fritt fram för alla andra folk att göra som de vill, utan att komma under Guds dom och bli straffade.

De som har tillgång Bibeln och kan läsa den, kan ju inte påstå att de inte har fått Guds lag. De har fått den svart på vitt! Bibeln är en mycket farlig bok – om man inte läser den, och inte tar vara på Guds ord.

Vi kan läsa från Rom. 1:18-20. “Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Detta gäller alltså alla folk, inte bara judar). Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart ibland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty han osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända sedan världens skapelse varit synliga, i det att de kan förstås genom hans verk. Så är de då utan ursäkt.”

“Ty då hedningarna, som inte har lag, av naturen gör vad lagen innehåller, så är dessa utan att ha lag, sig själva en lag, då de ju sålunda visa att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra också deras egna samveten ett vittnesbörd, så ock i den inbördes umgängelsen, deras tankar när dessa anklagar eller försvarar dem.” Rom. 2:14-15. De människor som inte har fått Guds lag nedskriven på stentavlor eller på papper, har ändå fått den “medfödd”. De är medvetna om vad som är rätt och fel.

Fastän hedningarna inte har fått lagen given på samma sätt som Israels folk fick den på Sinai berg, så gäller ändå Guds lag även för andra folk. Om en svensk, tysk eller engelsman begår brottsliga handlingar så är han lika ansvarig för sina gärningar som en jude som begår samma handlingar. Vi har inte större rättigheter att stjäla, ljuga, mörda eller att dyrka avgudar, än vad judarna har.

De som har tillgång till Bibeln, har också fått tillgång till Guds lag. Och då är de lika ansvariga inför Gud, om de är judar eller från något annat folk. Men då har de ju också tillgång till den frälsning som Gud erbjuder genom Jesus. Vägen till frälsning är den samma för både judar och andra folk. Det är genom tron på Jesus och hans försoningsdöd på korset.

Lagen om sådd och skörd gäller både judar och hedningar, också dem som tror på Jesus. Gal. 6:7. Gud kommer att vedergälla var och en efter hans gärningar. Jesus säger i Upp. 22:12, “Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är.” “Ty vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.” 2 Kor. 5:10.

Kristi domstol är inte det samma som den yttersta domen, när Gud ska döma de ogudaktiga. Inför Kristi domstol kommer endast de som tror på Jesus. Detta är den stora avlöningsdagen, när de som har tjänat Jesus ska få sin lön. De som troget har tjänat honom ska få en stor lön. Här är det alltså trosgärningar som räknas. Sådana gärningar som vi har gjort i tro på Jesus. Synder och orättfärdiga gärningar som vi har blivit renade ifrån genom Jesu blod, kommer inte att räknas inför Kristi domstol. Men det finns de som bygger på rätt grund, men med fel material. För dem blir Jesu ankomst och den stora avlöningsdagen inte så härlig som den borde bli.

Det står i 1 Kor. 3:11-15, “Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig, hur det är med vars och ens verk. ‘Den dagen’ skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk som någon uppfört på den grunden, blir bestående, så skall han få lön; men om hans verk brännes upp, då skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bliva frälst, men såsom genom eld.”

Många kristna kommer den dagen att få se hela sitt livsverk, eller en stor del av det, brinna upp. Det blir en oerhörd förödmjukelse att få se att mycket som de har kämpat för och menat sig ha tjänat Gud med, egentligen är helt värdelöst inför honom.

Guds dom över de ogudaktiga kommer efter tusensårsriket. Upp. 20:7-15. För deras del är det alla synder och orättfärdiga gärningar som domen gäller. Och för vart fåfängligt ord de har talat. Matt. 12:36.

Vid den yttersta domen är det Guds lag som gäller. Vilken lag skulle annars gälla? Ingen ska kunna säga att Guds lag gäller inte mig. Har de haft tillgång till Bibeln och har kunnat läsa Guds lag, då har de ju fått Guds lag, och det är den lagen som gäller.

Om de inte vill tro på Jesus och hans försoningsverk på korset, då står de under lagen. “Alla de som utan lag har syndat ska ock utan lag förgås, och alla de som med lag har syndat ska genom lag bliva dömda.” Rom. 2:12.

Intill dess himmel och jord förgås, skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Matt. 5:18. Och efter den yttersta domen så kommer jorden och himmelen att förgås. “…och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.” Upp. 20:11. Och i kapitel 21 kan vi läsa om en ny himmel och en ny jord.
/Allan Svensson
http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA15.HTM#Guds lag

4 thoughts on “Guds församling/Guds lag och Guds evangelium

 1. Sista frågan först: Allan Svensson är det många som ifrågasätter på grund av hans kunnande och hans rakhet. Han är rakt på sak och nämner sanningen på ett sådant sätt att man kan bli förnärmad om man t ex tillhör Pingst eller något annat samfund.Sådana sanningar är inte populära. Jag håller med i det han skriver eftersom jag sett en hel del i “kyrkorna” och hur man behandlar “sina medlemmar” och hur matriklar finns och frågan om givande m m. Läs om tionde i artikeln./

  Världen vill en sak och Jesu efterföljare en annan. Vi vill följa Jesus och göra hans verk och få evigt liv med honom, och världen vill- mycket- , som den aldrig kommer att klara av att göra.
  Guds rike utanför Guds vilja? nej det fungerar inte. /Maria

 2. (Guds Rike och Jesus Kristi verk)

  Igår satte jag upp en lista med KRISTI VÄG på ena sidan och hur vi människor lätt faller av den i våra resonemang.

  Kristi väg leder till det alla de andra vägarna också vill! Skillnaden är att vi inte kan förneka Gud och Jesus, och samtidigt vilja göra Hans verk!

  Kristi väg är rak och går genom livet till Honom:

  Jesu lag och rättfärdighet (Han visar vad Torah är och Han höll den för oss) – Korset – Uppståndelsen (det nya livet i Honom) – Den Helige Ande (gåva; tröstaren, hjälparen) – Jesu återkomst – Domen – Upprättandet av Israel – Tusenårsriket i fred på jorden – Jesus är Kung – naturen i harmoni (en ny himmel och en ny jord) – Guds Rike

  Det är detta alla andra riktningar vill göra UTAN Jesus Kristus:

  Guds rike på jorden – Upprätta Israel – Fred i världen – Återställa naturen (människonaturen) i harmoni.

  De största riktningarna som vill göra Guds Rike (utanför Guds vilja) vet vi vilka de är. Vi har talat nog om dem redan!! 🙂

  Varför gillar inte kristna vad Allan Svensson skriver?

 3. Hej Det är så konstigt att det vi behöver veta om detta står i bibelordet men blir missuppfattat och uttjatat men bibeln är ju klar över dessa saker, Det är en jätteintressant artikel så därför kommer den med. Allan är skärpt men människor vill inte medge att han har rätt. Det skulle vara roligt om fler sade det, märkte att han kan sin bibel. Alla människor är i stort behov av nåd och upprättelse och lärdomar/kunskap. måtte de fråga Gud efter det.
  /Maria

 4. Bra text som förklarar flera saker jag/vi tänkt på en tid. Hur kan det som Allan talar om här bli så missförstått? Vi har ju snart käbblat hela året om samma ämne, och det står i Bibeln klart och tydligt vad som är skillnaderna mellan Lagen och rättfärdigheten i Kristus.

  Märkligt hur betydelser glider i vår tid! Kan det vara köttets frukter? Anden ger klarhet och överbevisar oss om synd och behovet av nåd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.