Framtiden/ DEL 2 Påkristning eller avfall? Bibelfokus

FORTS del 2 

4.  HUR BLIR DET VÄCKELSE?

Idag är det tyvärr många kristna som tar det ganska lätt med tillståndet i vårt land. Även många förkunnare är oerhört verklighetsfrämmande, och det avspeglas bl.a. i att deras församlingar blir mer och mer ytliga. Man tycks blunda för verkligheten. Bara festen får fortsätta så är allt okey. Mycket undervisning blir därför till ett köttsligt önsketänkande som inte har något stöd alls i Bibeln. Det hjälper då föga att förkunnarna sitter i myssofforna och samtalar om att det är väckelse på gång, precis som om väckelse dyker upp och smittar vidare av sig själv, likt en influensa. Det blir inte väckelse för att man predikar och talar vitt och brett om väckelse. Det blir inte ens väckelse för att det profeteras om väckelse. Så fungerade det inte på Gamla testamentets tid, och så fungerar det så klart inte idag heller.

Väckelseförkunnaren Charles Finney menade att Gud låter väckelse komma varhelst det förkunnas ett äkta väckelsebudskap, och ett sådant budskap måste vara kryddat med en djup medvetenhet om folkets andliga ohälsa och landets djupa kris. Väckelse innebär vanligen att avsomnade kristna först vaknar upp från villfarelser, synd och ljumhet, och böjer sig inför Gud. Väckelser startar inte utan att Guds folk är förkrossat. Därför lever en sann väckelseförkunnare i en ständig nöd och bön på knä för sina syskon i tron och för hela sitt land och dess folk. När Guds folk vaknar på detta sätt kan väckelsen så småningom bärga in ofrälsta till frälsning.

Så det vi behöver nu är en sann och verklighetsförankrad väckelseförkunnelse som leder till förkrosselse, omvändelse, överlåtelse, frälsning och lärjungaskap. Utan detta går vi under: “Mitt folk går under i brist på kunskap” (Hos 4:6). Självklart handlar detta bibelord från Hosea i GT om kunskapen om Gud och hans vägar, men det är inte fel att komplettera med lite kunskap som gör oss vakna för verkligheten istället för att vi flummar runt i dagdrömmar.

5. Statistik

Jag skall presentera lite siffror som jag tycker understryker det jag vill få sagt och som jag hoppas kan få oss att vakna upp över tillståndet i Sverige. Ser du något fel i dessa siffror så hör av dig så att jag kan rätta till det. Låt den här statistiken krypa in under skinnet på dig, för då förstår du förhoppningsvis att mycket av det vi hållit på med och håller på med i kristenheten är rena dumheterna och uddlösa spektakler.

Först vill jag visa några siffror som pekar på att samhällets etik och moral är i upplösning. Så här skulle det inte sett ut om vi hade en pågående ”påkristning” i Sverige. I grafen nedan ser du hur antalet anmälda brott har ökat med åren.

5.1 Antal anmälda brott mellan 1975 och 2009


(Källa: Brottsförebyggande rådet)

5.2 Alkoholkonsumtionen
Supandet i Sverige gick drastiskt ner som en följd av väckelserna på 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Idag är vi uppe i ungefär samma nivåer som före väckelserna. År 2008 drack varje svensk i genomsnitt 9,5 liter motsvarande REN alkohol per år. År 1996 dracks 8,0 liter per person.
(Källa: Statens Folkhälsoinstitut)

5.3 Skilsmässor
Jag vill mena att stabila (och lyckliga) äktenskap är grunden för ett stabilt och lyckligt samhälle. Skilsmässor hör så klart delvis ihop med supandet, men det hör också ihop med den allmänna moralen. År 1950 registrerades 8008 skilsmässor. År 1970 registrerades 12.943 skilsmässor. År 2009 registrerades 22.211 skilsmässor. Det här vittnar också om att församlingarna misslyckas med sitt uppdrag.
(Källa: Statistiska Centralbyrån)

5.4 Medlemsminskningen i de ”vanliga” frikyrkorna
Minskningen av antalet medlemmar i våra frikyrkoförsamlingar är en stor katastrof. Här finns förklaringen till varför samfund slås ihop, fastigheter säljs, utbildningar läggs ner eller slås ihop, verksamheter avyttras. Det är som en enda stor nedmontering av Frikyrkosverige.

Du ser utvecklingen mellan åren 1960 och 2009 i bilden nedan. Mellan dessa år minskade antalet medlemmar i de redovisade samfunden med totalt 92.415 personer (från 326.865 till 234.450). Det motsvarar en minskning med ca. 28%!

* År 1997 skedde en sammanslagning av Fribaptisterna, Helgelseförbundet och Örebromissionen till ett samfund. Detta samfund heter idag Evangeliska Frikyrkan (EFK). Sammanslagningen är den främsta förklaringen till en högre grön stapel än den blå för EFK.

(Källor: Dagens Industri 2010-06-19, boken “Evolutionslåset” av Mats Molén, mfl.)

Förklaringar till förkortningar
Allians = Svenska Alliansmissionen
EFK = Evangeliska Frikyrkan
EFS = Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
FA = Frälsningsarmén (den internationella)
MSK = Missionskyrkan

5.5 Medlemsminskningen i Svenska kyrkan
Utvecklingen för Svenska kyrkan är också katastrofal. Sedan 70-talet har medlemsantalet stadigt minskat. I början av 70-talet var 95% av landets befolkning medlemmar i Svenska kyrkan. År 2009 var den siffran 71%. En del säger att denna minskning beror på befolkningsökningen och främst då invandringen, men det är inte en bra förklaring. Utträde är den största orsaken. Bara mellan åren 2008-2009 minskade antalet medlemmar med 87.888 (rena utträden var 73.396)! Det stora raset började när kyrkan skildes från staten. Att frikyrkomedlemmar lämnar sitt medlemskap i Svenska kyrkan har inte så värst stor påverkan på dessa siffror.

År 1970 konfirmerade sig 81% av landets ungdomar i Svenska kyrkan, och till antalet var de 80.820. Under 2009 var det 32% som konfirmerade sig, och till antalet var de 38.472. Antal dop (som nu är medlemsgrundande) minskar också. 1970 döptes 81% av antalet födda i Sverige. 2009 döptes 56%. Detta måste ses som en mycket oroande utveckling i Svenska kyrkan då det påverkar just medlemsantal, föryngring och återväxt väldigt negativt.
(Källa: Svenska Kyrkans webbplats)

5.6 Antal medlemmar i Trosrörelsen
Trosrörelsens medlemsantal är svårt att få grepp om. Det beror bl.a. på att många trosförsamlingar är registrerade som stiftelser, och en stiftelse har i formell mening inga medlemmar. En ideell förening har en helt annan redovisning, och då är det lättare att få fram medlemsstatistik. Men efter en genomläsning av en mängd dokument på webben uppskattar jag antalet människor i den svenska Trosrörelsen till ca. 6000. Livets Ord har ca. 3.300 medlemmar enligt deras egen hemsida. Av det jag hör från människor som kontaktar mig tror jag att siffrorna är på väg ner för Trosrörelsen. Det är en hel del som lämnar deras församlingar. Att Livets Ord och Arken signalerat ekonomiska bekymmer vittnar möjligen också om att antalet medlemmar minskar.

5.7 Antalet frikyrkoförsamlingar minskar
Via webbplatsen www.naturligforsamlingsutveckling.se kan man ta del av en den s.k. ”Sverigeundersökningen” som presenterar ett antal siffror rörande frikyrkoförsamlingarna. I dessa siffror räknas även in Adventisterna, Svenska Frälsningsarmén, Trosrörelsen, Vineyard samt ett antal andra små församlingar. Där kan man läsa att antalet frikyrkoförsamlingar minskade från 2.881 till 2.650 mellan åren 2000 – 2005, alltså en total minskning med 231 församlingar på fem år! Men inte mindre än 1500 församlingar har lagt ner sedan “guldåren”.

*Se statistik över församlingstillväxt/nedgång på Lennarts sida bibelfokus.se

6. Låt oss vakna upp!

När man ser dessa siffror, så kan man enkelt konstatera att:

 • Antal församlingar och antalet kristna ökar inte i Sverige och har inte gjort så på väldigt länge!
 • Den Karismatiska rörelsen hjälpte inte Sverige ur krisen!
 • Trosrörelsen hjälpte inte Sverige till ett bättre hälsotillstånd, tvärtom!
 • Vindarna från Toronto, Pensacola och Lakeland gjorde inte heller Sverige och kristenheten sunda, tvärtom!
 • Nya lärovindar som kommit på senare tid (t.ex. messianska rörelser och ny-judaism a la galaternas dårskap) stjälper mer än hjälper!
 • Inte heller den så omhuldade Ekumeniken förmår något som leder till Guds gillande.

När man ser hur illa ställt det är med Sverige, så blir därför många nutida företeelser i kristenheten väldigt banala. Det är dags att vakna upp ur den andliga sömnen och det karismatiska ruset! (Obs, jag är inte mot äkta andedop och nådegåvor som den Helige Ande delar ut!)

 • Vad hjälper det t.ex. Sverige om någon eventuellt fick ett knä helat för att man besökte Benny Hinn på Livets Ords Europakonferens? Hans tidigare besök har liksom detta ändå bara gett oss ett än mer eskalerande avfall från den sunda tron.
 • På vilket sätt har det hjälpt Sverige att massor av karismatiker fått ramla baklänges både en, två och flera gånger under de senaste 50 åren?
 • Vad hjälper det Sverige att tända ett ljus i en ljusbärare, eller kanske att dansa inför Herren?
 • Vad hjälper det Sverige att vi börjar kalla Jesus för Yeshua, när det fungerade utmärkt att säga Jesus i alla gamla tiders genuina väckelser?
 • Vad hjälper det Sverige med ännu mera lovsång?
 • Vad hjälper det att med andlig krigföring kasta ut satan ur Sverige? Om han nu verkligen blev utkastad så var han ju uppenbarligen tillbaka sekunden senare.
 • Vad hjälper det Sverige om vi får ett s.k. apostoliskt ledarskap?
 • Vad hjälper det oss om Jesusmanifestationen blir ännu större nästa år?
 • Och vad hjälper det oss om Benny Hinn kommer tillbaka till Sverige ännu en gång och helar två knän? Tvärt om kommer han att förvilla sinnet på ännu fler kristna syskon.

Med den här bakgrunden vill jag alltså säga att jag inte ser några som helst tecken på en sund väckelse i Sverige idag som på djupet förvandlar många människor och därmed hela vårt land. Vi har däremot en ökande mängd olika villfarelser, olustiga företeelser och märkliga rörelser som medverkar till både avfall, förvirring och ett förfall i Sveriges kristenhet. Detta drar ner Sverige både etiskt, moraliskt, socialt och på sikt även ekonomiskt. Så vad gör vi?

Låt oss inse fakta och ta till oss sanningen om kristenheten och det övriga tillståndet i vårt land. Låt oss i nöd för Sveriges folk (och oss själva) krypa ner på knä i ödmjuk bön inför Herren med detta. Vi vet att Bibeln talar om ett stort avfall i den yttersta tiden (2 Tess: 1-4), men det hindrar inte att vi skall kämpa för ett andligt uppvaknande som kan frisätta människor från antikristliga krafter! Men blir det en väckelse i Sverige igen, så blir det bland enkla gräsrötter, långt borta från samfundsstrategier, stora scener och manifestationer. Jag ser faktiskt redan små skott växa fram som möjligen vittnar om detta! En sådan rörelse måste vara bärare av Guds sanna och fulla evangelium om den skall vara sund och lyckas vinna nya människor till frälsning. Och detta evangelium måste vittna om: Jesus och korset, synd, dom, straff, syndanöd, ånger, omvändelse, förlåtelse, försoning, upprättelse, frälsning, friheten i Kristus, försakelse, lärjungaskap utmed korsets väg, och sist men inte minst Jesu återkomst och det eviga livet! /Lennart Jareteg

Läs vidare

Här har du några länkar till bibelstudier om väckelse som jag gjort. Det går att lyssna till inspelningar av samtliga och läsa de flesta.

• Äkta eller falsk väckelse

• Om väckelse, pånyttfödelse och andedop

• Församling på villovägar
– Hur är det tänkt att en kristen skall leva? Vad står i vägen för väckelse?

Kan Sverige få en sista chans?

• Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT  

Tack Lennart, Texten ovan talar sitt tydliga språk./Maria

http://www.youtube.com/watch?v=ErNeqRmzoU4  /HOME     /Lyssna!

This entry was posted on 03 oktober 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 2 Comments

2 thoughts on “Framtiden/ DEL 2 Påkristning eller avfall? Bibelfokus

 1. Det var en perfekt predikan tror jag. För det är så det ska vara: KOM TILL JESUS. lämna allt annat! VÄND OM.

  Det finns tydligen 10 folkgrupper på jorden som inte är nådda av evangelium, och det arbetas på detta- men det tar tid eller också går det fortare än vi tror-
  SÄND ALLA DEM SOM KAN O VILL

  Det är så omvänt i dag- förr skickade vi folk till utlandet t ex och nu kommer de från utlandet till oss för att predika……
  Jag hoppas att vi kan göra nytta för Gud på alla möjliga sätt, och det NU
  /Maria

 2. Jag har ibland tänkt på att den största delen människor som någonsin levat på jorden, lever nu!

  Ska evangeliet nå fram till dem?
  Hur?

  Kanske Gud kommer föra fram troende personer till predikstolarna?

  Hörde en predikan av en afrikansk pastor i morse – det var ord och inga visor! “Vänd om, och lämna ondskans vägar bakom er, sa han till den svenska medelklassförsamlingen. Ta reda på vad synden gör i er liv och lämna den bakom och kom till Jesus!

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.