Ett Guds barn /Pånyttfödelse. / L J, Bibelfokus

 

Om frälsningens grundvalar och den kristnes frihet inför Lagen

Det finns idag så mycket i den s.k. kristenheten som vill rycka oss bort från Guds enkla evangelium, så jag känner att jag ännu en gång måste dela några tankar om detta. Jag vill inleda med dessa två mycket grundläggande bibelord:

Gal 2:19-20: ”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”

Rom 6:5: ”Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.”

En central sanning i den kristna tron är det som det kristna vuxendopet vittnar om: död och pånyttfödelse. När vi omvänder oss och lystrar till Guds erbjudande om gratis frälsning genom hans nåd, när vi vänder ryggen åt vårt gamla liv och tackar Ja till evangeliets budskap, då dör vår gamla människa och vi föds på nytt till en ny människa. Vi blir då, och först då, ett Guds barn! Men det här är så klart inget som sker kroppsligt – det kan ju alla se – det är något som sker andligt. Man kan också säga att detta är något som sker på det juridiska området i andevärlden. Pånyttfödelsen får dock synliga konsekvenser för hur det fortsatta jordelivet som ett Guds barn kommer att gestalta sig. Men viktigast är att pånyttfödelsen får underbara konsekvenser för var vi kommer att tillbringa evigheten!

En brottsling skall straffas


Innan jag tog emot Guds erbjudande om förlåtelse och frälsning (=att räddas undan domen) så var jag en skyldig syndare enligt Guds bud. Bibelns ord dömer mig till ett evigt straff. Bibeln säger också att ALLA människor har syndat och saknar en äkta gemenskap med Gud (Rom 3:23). Ingen går fri med andra ord, alla är dömda till straff. Vi behöver bli frikända och rättfärdiga för att klara oss, men ingen kan bli frikänd eller rättfärdig i egen kraft (Gal 2:16). Alla behöver Guds fria frälsningserbjudande för att klara sig undan det eviga straffet. Ingen annan hjälp finnes!

En annan tog straffet i mitt ställe


Syndens lön är döden, säger Bibeln (Rom 6:23). Men Gud valde att själv bli människa, att låta sig födas som Jesus, och att själv ta det straff på sig som han själv hade dömt ut för oss syndare. Jesu död på korset räknas av Gud som ett skuldoffer för ALLA människor, en gång för alla! (Hebr 9:12) Offret måste inte upprepas! Straffet är alltså betalt en enda gång, men det gäller för alla och för all framtid. Vi är frikända – om vi vill. Vi behöver bara tacka JA!

En annan var rättfärdig i mitt ställe


Men för att också få leva det eviga livet hos Gud krävs att vi är rättfärdiga. Jesus levde ett liv helt i enlighet med Guds alla bud och vann på så sätt den rättfärdighet som kommer genom att leva efter Lagen (Lagen är i princip = Gamla testamentets bud). Jesus var helt utan synd. Guds erbjudande till oss innebär inte endast att han förlåter oss vår synd, han erbjuder oss också JESU rättfärdighet på ett sådant sätt, att vi kan få räkna den som vår. Vi FÖRKLARAS rättfärdiga utan att vi förtjänar det. Vi kan inte gå runt detta eller bättra på detta på något sätt med egna gärningar. Jesu rättfärdighet är det enda som räknas! Detta är oerhört viktigt att förstå!

Apg 13:38-39: ”Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.”

Rom 3:28: ”Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.”

Genom att sätta vår förtröstan till Guds erbjudande om frälsning (=tro!), förklaras vi rättfärdiga och tilldelas en biljett till det eviga livet redan här och nu! Vi behöver inte och kan inte förtjäna den biljetten. Vi skall inte heller med fromma övningar visa oss värdiga biljetten, för vi blir aldrig värdiga i oss själva.

Joh 5:24: ”Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

En död brottsling kan inte straffas


I det inledande bibelordet ser vi att vi som kristna inte längre räknas som levande vad gäller vår gamla syndiga varelse. När en människa tackar Ja till evangeliets erbjudande, dör hon i andlig mening på korset tillsammans med Jesus. Men samtidigt uppstår hon med Jesus till ett nytt liv, det liv som sedan räknas inför Gud. Den gamla människan med sin skuld, sina synder och brister, räknas inte längre – trots att hon faktiskt fortfarande lever kroppsligt och fortsätter synda. Därför kan inte något straff utdömas för vår gamla människa, hon är ju död!

Åklagaren har förlorat sitt mål


I Bibeln kallas satan/djävulen också för Åklagaren. Han går omkring med Guds bud i sin hand och dömer människor till evig död eftersom alla bryter mot Guds bud. Han har alltid något att anklaga människorna för. Men när en människa tackar Ja till Guds frälsningserbjudande, då läggs domstolsmålet ner, eftersom Åklagaren inte kan föra ett mål mot någon som är död. Lagboken förlorar alltså sin kraft mot mig när jag dör. Skuldebrevet som var Åklagarens starkaste bevisning, blev spikat på korset tillsammans med Jesus.

Gal 2:19: ”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus”

Kol 2:13-14: ”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”
Du är frikänd och förklarad rättfärdig

Vi kan alltså säga att vi i en andlig mening är juridiskt frikända från alla våra synder (även framtida), och vi är förklarade rättfärdiga. Detta är den nya status vi har som sanna kristna. Vi är inte syndfria i oss själva, och vi är då inte heller rättfärdiga i oss själva, men det räknas inte eftersom den gamla människan räknas som död, och den nya lever ”i Jesus Kristus”. Han är vår borg. Han är vårt beskydd och värn. Han är vår rättfärdighet. Han är vår Herre, vår Kung och vår Gud. Han är den som skall fixa så att vi klarar det hela vägen hem till evigheten hos Gud. Vi har INGET att tillföra som räknas oss tillgodo i det här fallet!

Ps 62:3: ”Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.”

Fil 1:6: ”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.”

Vi kommer att förvandlas en dag


Vi kristna är alltså förklarade rättfärdiga trots att vi fortfarande har vår köttsliga syndiga natur kvar. Fram till den dag Jesus kommer tillbaka och hämtar oss till sitt rike, så skall han vara vårt beskydd och värn. Han skall försvara oss. Han skall bevara oss fram till den yttersta dagen. Och först vid den stund då Jesus kommer tillbaka förvandlas vi även kroppsligt så att vi blir rena och syndfria.

Kol 3:4: ”När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.”

1 Kor 15:51-52: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.”

Satan tappar greppet om dig


För att vi skall förstå att evangelium inte är liberalteologi där all synd får lov att fortsätta som om något inte hade hänt, måste vi också förstå att satan tack vare korsets kraft i den troendes liv tappar greppet om den troende. Det finns en andlig verklighet där evangeliets nåd blir en kraft till positiv förändring. Det Guds bud inte kan åstadkomma i våra liv, det åstadkommer Guds nåd. Nåden frigör från synd. Nåden förvandlar till ett allt mer helgat liv efter Guds vilja. Nåden gör satan kraftlös mot Guds barn. När det blivit lönlöst att anklaga Guds barn finns inte längre någon mening med det. Dessutom får den som tackar Ja till Guds evangelium del av hans Helige Ande; vi får Hjälparen som gåva. Den Helige Ande kommer att lyfta oss upp när vi vacklar, han kommer att lära oss och undervisa oss, han kommer att helga oss, osv. Accepterar vi detta erbjudande från Gud står vi inte under Lagens krav. Vi skall då istället leva ett liv under Guds Andes ledning. Han tar ansvar för vårt liv!

Gal 5:18: ”Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.”

1 Petr 1:2: ”Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod.”

Fil 2:13: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”

Joh 14:26: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”

Skall jag då åter lyssna Åklagarens anklagelser?
När jag nu är död inför Lagen, och Lagen är död med mig, skall jag då börja leva det livet igen??

Kol 2:20-22: ”Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: ’Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta pŒ. Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror.”

Det finns idag flera rörelser som manar de kristna ”tillbaka till våra hebreiska rötter”. Om det här enbart handlar om att få oss att se på kristendomens rötter i det judiska folket ur Bibelns perspektiv, så är det frid och fröjd med den saken. Men nu är det vanligen inte så, utan dessa rörelser manar oss istället tillbaka till just lydnad under Lagen (eller ”Torah” som de så gärna säger istället). Man manar på att det är ”viktigt att fira Herrens högtider och att det är ”viktigt att hålla Herrens sabbat på lördagen”. Man avstår svinkött och skaldjur etc. En del går så långt att man låter omskära sig. Med detta följer alltså en förnekelse av det Guds evangelium som jag här presenterat, och inte så ofta följer också en förnekelse av Jesu gudomlighet. Korsets hela innebörd förringas alltså! Dessa åsikter tycks ofta gå hand i hand. Man sätter sig då faktiskt i exakt samma båt som Jehovas vittnen, Mormonerna, Islam, Hindusim och New Age mfl. Alla förnekar Jesu gudomlighet, alla förnekar korsets innebörd, och alla manar på till olika reningar, riter, lagiskhet och andra religiösa aktiviteter för att vinna rättfärdighet i egen kraft. Man lever ett liv efter Kunskapen träd istället för att vila i skuggan under Livets träd.

Denna “ny-lagiskhet” är egentligen inte ny, problemet har funnits ända sedan de första kristna. Läs Galaterbrevet så får du se. Men vi skall också i ärlighetens namn säga att lagiskhet tyvärr finns i många fomer även i våra evangeliska kyrkor. För att inte tala om Katolska kyrkan, som i sina banbullor förbannat den evangeliska tron på frälsning genom endast Guds nåd!

Om du nu enligt evangelium räknas som lika rättfärdig som Jesus inför Gud, genom din förtröstan på detta löfte, vad kan du då lägga till denna rättfärdighet för att göra din ställning inför Gud bättre? Är det alls nödvändigt? Nej, det är så klart varken nödvändigt, logiskt eller tillåtet. Börjar vi följa bud för att bli rättfärdiga, är vi skyldiga att hålla resten av hela Lagen (Gal 5:3).

Passa dig för det rytande lejonet!


1 Petr 5:6-9: ”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron…”

Jag tror detta bibelord kan handla om just frestelsen att lägga något till Guds nåd, att förbättra Guds frälsningserbjudande med ”fromma” gärningar. Du bor som sann kristen i borgen ”Jesus Kristus”. Där har du ditt beskydd mot lejonet/Åklagaren när du förlitar dig helt på Jesus och hans rättfärdighet. Men om du börjar ägna dig åt laggärningar och fromma övningar, då riskerar du att hamna utanför beskyddet. Så fort du sticker tån utanför din borg – Jesus – så kan Åklagaren börja anklaga dig för att inte räcka till inför Gud. Då anklagas du snabbt av falska apostlar och profeter. Du kan också anklagas av ditt eget skadade samvete. Det är detta som lejonet/Åklagaren går och väntar på, och han försöker att skrämma oss med sitt rytande. Rytandet är det samma som att försöka få oss att bli rädda för att Guds nåd inte räcker.

Barnaskapet hos Gud


Har du vänt ryggen åt ditt gamla syndiga egenliv, har du omvänt dig till Gud och sagt JA till Guds fria frälsningserbjudande, så räknas du som ett Guds barn. Då ÄR du frälst! Du är då en ny skapelse i Jesus Kristus. Den människa som anklagades av Lagen är död i andlig mening. Hon kan inte straffas, och hon kan inte åläggas att hålla bud eller utföra olika religiösa riter. Den nya människan räknas ju lika rättfärdig som Jesus oavsett sina egna gärningar. Detta är en dårskap för världens barn, som inte förstår sig på Guds logik och juridik. Detta är även en dårskap för religiösa människor som vill hjälpa till med egna gärningar. Men just denna ”dårskap” är Guds enkla, sanna och dyra evangelium: det glada budskapet! Detta är barnaskapet hos Gud och trons vila! Och allt detta oändligt dyrbara blir ditt genom att du sätter all din förtröstan till det! Gör du det är du en sann kristen, frälst och ett Guds barn!

/Lennart Jareteg, Bibelfokus  www.bibelfokus.se

14 thoughts on “Ett Guds barn /Pånyttfödelse. / L J, Bibelfokus

 1. Den dagen de blir kristna- ja det blir en mäktig dag. Och den skall komma säger Gud. Ja det verkar/låter som om det ligger något gömt i detta- en hemlighet som kanske verkligen skall uppenbaras i de verkligt sista dagarna.. IDAG är ju frälsningens dag! Ja det gäller ju ALLA människor. Guds tankar och planer vet vi så lite om, och inte alltid kan vi förstå orden i hans bok. Vi får be om vishet. /Maria

 2. Vad händer när det judiska folket upptäcker vem Jesus verkligen är?

  Då blir de kristna. Då blir de frälsta.Precis som Paulus och Petrus blev frälsta, skulle jag tro.

  Ligger det inte en hemlighet gömd här?

  Evangeliet är för alla människor och innehåller samma budskap för dig och mig som för det judiska folket.

  Jesus verkar ju idag och vill att alla ska bli frälsta! Eller hur? Han verkar ju inte bara under den kommande apokalypsens dagar, då alla ska se honom komma på skyarna. Varför vänta till dess?

 3. Hej Robert. Ja jag tror o vet att det finns många inriktningar och jag vill inte avfärda människor, tvärtom. Kan man ha kunskap om allt? nej men kanske mycket eller litet kännedom… Ja jag undrar också vad som händer då de upptäcker vem JESUS är. Mannen som dog för alla, men alla ville inte kännas vid den frälsning Jesus vill ge.
  En församling, inte kyrka. En församlig: GUDS FOLK.
  Vi kommer att få se vad som händer, och många är de som undrar och många är de som inte vill veta, och många är de som lever i sin bubbla, av dem som borde förkunna Guds Ord.
  /Maria

 4. Hej Janne Kärleken är det viktigaste säger Gud. Har vi kärlek så lär vi och lyder vi och vi lär känna Jesus och vad han ville/vill lära.
  GT är inte grunden tycker jag, inte för oss som lever nu, men GT pekar på NT och Jesus. Se de andra komm.
  Att följa Jesus som en troende ska göra är rätt och att stappla i GT och göra som de lagarna säger ang offer och mer…det fungerar inte idag, och vi följer ju Jesus. Låt den helige Ande leda. /Maria

 5. ursäkta sena svar här… Gud gav Mose lagneför att vidarebefordra ochlära Israel och vad gjorde de….fortsatte synda.
  Den nakne o fattige o hungrige är vi skyldiga att se enligt Gud men det har man inte tid eller lust med idag…inga barmhärtiga samariter precis
  Visst har Gud skrivit lagen och den gäller än, men Jesus kom ju för att förklara lagen för oss. Vill vi lyda? knappast, det är svårt att förstå käleksbud och sådant som är rakt på sak. /Maria

 6. När man talar om judekristna/sk messianer så finns det många olika inriktningar.att avfärda dem utan att ha kunskap är bara dumt. Vad händer när det judiska folket upptäcker vem jesus verkligen är? Skall Jesus hämta två brudar en judekristen församlingen och en hednakristen?nej,självfallet är bruden en kyrka/ett folk. Skall gudstrogna judar sluta fira herrens sabbat och börja äta korv? Nej,knappast. Vi hednakristna kommer att få uppleva en ny pingst-gamla fördomar kommer att brytas ned genom den heliga andens kraft. Mvh

 7. Citat: “Hur ska den pånyttfödde kristne bli påvisad om synd om inte lagen gäller?”

  Svar: När man läser i evangeliet finns det en hel del saker Jesus berättar om: hur synden verkar, hur självrättfärdigheten fungerar, hur människor kan fastna i ett kapptävlande om rättfärdighet osv.

  Älska Gud över allt och din nästa som dig själv. Jesus har försonat våra synder och gett oss en hel del att tänka på i sina ord. Den Helige Ande hjäper oss att hålla oss på den kristna vägen.

  Lagen förkroppsligas på ett sätt: kärlekens lag.

  Robert, säger du att GT är grunden i kristen tro? Eller vad?

 8. Ja,vill man inte se den fattige och nakne och fyller man enbart sitt eget föråd så bryter man mot kärleksbudet,det är sant. Jesus föddes som människa,för att lära människorna vad lagen betyde i praktisk mening.Men det omintetgöra ju knappast lagen som gud skrev med sitt eget finger..?

 9. Hej Robert
  Det är klart att det finns en lag. Men vi bryter ju den största “lagen, budet” KÄRLEKENS BUD Och javisst dog Jesus för oss alla, Jesu blod var sannerligen dyrbart.
  Nej man håller inte buden för att bli frälst, man kan ju inte bli frälst genom laggärningar, eller hur? Frälsningen får man i Jesus. Jag tycker inte Lennarts inlägg är flum jag tycker det är förklarande, bl a att vi är Guds barn, har du tänkt på det. Det finns mycket i inlägget som är förklarande för en som börjat tro och för en troende.
  Att kyrkan är som den är idag, allmänt förvirrande och förvillande det är minst sagt bedrövligt, men JESUS LEVER! DET kan ingen ändra på, och på honom får vi tro. /Maria

 10. Tycker lennart jaretegs inlägg är minst flummigt..är vi kristna utan lag? Är guds rike utan lag? Kan inte en normalbegåvad hobbyteolog skilja på olika lagar?(även om skriften inte gör det,moral/ceremonilagar/offerlagar) hur skall den pånyttfödde kristne bli påvisad om synd om inte lagen gäller? Iklädd dig kristi rättfärdighet. Nej,lennarts inlägg e flummteologi. Korset är buden gentemot våra medmänniskor5-6,tvärbjälken representerar buden mot herren1-4. Jesus tvingades dö för att vi inte höll hans bud ,skall vi nu då som frälsta bryta mot samma bud. Har någon protestantisk kyrkofader någonsin förespråkat det? Att blanda in judaism och talmud har inget med saken göra .man håller inte buden för att bli frälst utan tvärtom. Flummteologi är billig nåd .jesus blod var dyrbart.

 11. Hej Janne ja jag står fast vid det att Jesus först har älskat oss, och han lär oss hur vi ska (kunna) älska och leva
  Javisst är Jesus en stötesten, det är en stötesten att Jesus Är Herre
  Det är väl bra att vi får reda på hur syndiga vi är, då fattar vi att det går att rätta till, att vi kan få bli förlåtna för allt dumt o galet vi gjort och tänkt m m
  Jag är så glad att jag får vandra på frälsningens väg, tänk att Jesus finns för mig. NEJ jag älskade inte Gud förr, inte alls, och absolut inte med hela mitt hjärta och med hela mitt förstånd. Gud fick verkligen ner mig på KNÄ, i vånda. Sedan: Jag började älska Jesus./Maria

 12. En viktig skillnad mellan GT och NT: “Jesus lär oss hur vi ska leva”, säger du.

  Det är ju stötestenen för judaisterna: Jesus är Herre över sabbaten, säger han själv. Det blir för mycket för dem att erkänna det. Talmuds 40-50 böcker med rabbinernas GT tolkningar kommer ju före!

  Lagen var till för att visa hur syndiga vi egentligen är.
  Det var väl inte meningen att lagen skulle leda till frälsning, varför kom Jesus då i så fall?

  Har du älskat Gud med hela din kropp och hela din själ, över allt förstånd, som lagen säger? Nej, men Jesus har älskat oss.

 13. Hej Jag tycker det står mycket tydligt i bibeln att vi lever i det nya förbundet- NT- då Jesus lär oss hur vi ska leva.
  Vi lever inte efter det gamla- GT. Varför skulle isåfall profetiorna i det gamla berätta om det nya som skulle komma…
  Jag tänker inte läsa Talmud eller fira de gamla högtiderna, jag vill se på Jesus varje dag o göra hans vilja och inte trassla in mig i det gamla, som jag inte begriper.
  Jag väntar på Jesus- det gör väl du med? Jesus är väl Jesus men är inte han Messias?
  Ja här ligger nog en gömd ekumenik, det verkar krångligt och märkligt. Visst är Jesus frälsare och och försonare, självklart är han det. Men det är ju så stora skillnader att man måste se på dem och på vem Jesus är, mankan inte släta över, man måste väl kunna se sanningen. JA det är sannerligen en djungel därute, men det är ju så att vi lyder den helige ANDE och den helige Ande har ALDRIG någonsin sagt till mig att jag skall börja fira en masssa olika gamla fester eller bara läsa GT eller ngt annat sådant. /Jag tycker inte du har fel! /Maria

 14. Jag fick också infon om seminarium med Mark Biltz (vår hebreeiska rötter) och den “hebréer-kristna” församlingen i Stockholm, som läser Torah och firar lövhyddefesten.

  Paulus är ju klar i Galaterbrevet om skillnaden mellan GT och NT. Han var ju själv hebrée, så han visste nog vilken skillnaden var/är!

  En fråga jag fick: om man nu anser att Jesus ska kallas Yeshua och läsa Torah som kristen, var går gränsen sen?

  1 Läsa Torah och sen Talmud (det finns ju många förklaringar på vad som står i GT i Talmud!)?

  2 Fira lövhyddefesten, sabbaten, purim mfl judiska högtider?

  3 Kristen tro och sionisternas tro – är den samma? Sionisterna (judaisterna) väntar på Messias (inte Jesus!). De kristna sionisterna väntar på Jesu återkomst och sionisterna väntar på Messias, samtidigt. Är Jesus Messias, blir frågan igen?

  4 Jag tycker det verkar som om blandingen av judisk tro och kristen tro är ekumenisk tro!! Jesus är inte stötestenen hos en kristen sionist som John Hagee, han förstår inte själv hur det judiska sionisterna ska komma till tro på Jesus, och han verkar inte evangelisera! Han jämkar och vill att folkgrupperna försonas. Försoningen är att kristna ställer sig bakom sionisternas politik och ber om ursäkt och frånsäger sig de historiska kristna (“kristna”) övergreppen på det judiska folket. Jesus nämns inte som försonare och frälsare i hans bok (In defense of Israel). Jag tycker den kristna sionismen i själva verket verkar vara en kristen – judisk ekumenisk rörelse! Den sammanför kristen och judisk tro till en ny enhet och slätar över skillanderna. Ungefär som hebréer-kristna församlingen i Stockholm, som tror på Yeshua och läser Torah.

  Rätta mig om jag har fel! Det är en djungel där ute.
  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.