Bibeln / Kapitel 13 i Romarbrevet /Överheten

Vad säger Guds Ord om samhället och överheten?

Romarbrevet kapitel 13 /Av Janne Olofsson

Del 1/2

En diskussion om statens roll och Guds församlings inställning till omvärlden.

I Romarbrevet talar Paulus om de kristnas (de omvända judar och hedningarna i Rom) rättfärdiggörelse genom tron på Jesus Kristus och om församlingens roll i Guds Rike. Vi ska som kristna sätta vår tilltro till Herren och därigenom göra Guds vilja, praktiskt gestalta ett kristet liv, tjänande och hjälpande andra människor till Guds ära. De kristna lever i världen och ska underordna sig lagen genom den helige Andes verk i oss  genom tron på Jesus Kristus och tjäna Gud och varandra i kärlek och respekt. De kristna är rättfärdiggjorda genom tro på Jesus, inte genom laghandlingar efter Torah (Gammaltestamentlig lag).

I det 13:e kapitlet (vers 1-6) beskrivs den kristnes relationer till makt och myndigheter, polisväsende och statens lagar. Det sägs att de kristna ska vara underdåniga Gud och att all makt som finns kommer från Gud. Betyder det att alla myndigheter är Guds vilja? Och vad händer när myndigheterna förtycker medborgarna, mer än att hjälpa och upprätthålla medborgerliga friheter, lag och rättvisa? Alla stater och riken i historien har inte varit rättsstater och verkat för det allmännas bästa, utan för de styrandes bästa. Paulus och många andra kristna blev förföljda, dömda och t o m halshuggna för sin tros skull i Romarriket. Hur kunde de bli det, när Paulus i Romarbrevet säger: “All makt kommer från Gud och den kristne ska underordna sig myndigheterna”. Eller är det vad han säger?

I olika översättningar av Romarbrevet framgår olika aspekter av vad Guds makt och vad världslig makt är. Det är inte så tydligt att Paulus med “överhet” menar världslig överhet. Paulus kan väl inte mena att de romerska kejsarna som förföljde den tidiga kristna kyrkan, var sända av Gud att upprätthålla lag och rätt? I så fall gjorde Pilatus rätt att döma Jesus och Nero hade rätt att förfölja och döda kristna. Vad menar han då?

Luther skriver i sitt företal till Romarbrevet: (i svenska Bibelöversättningen 1917) “I kapitel tretton förekriver Paulus att man ska ära och och lyda den världsliga överheten, som är av Gud förordnad. Om den inte kan göra människorna fromma inför Gud, så åstadkomer den likaväl så mycket, att de fromma i yttre avseende har fred och beskydd, och att de onda inte alldeles fritt kunna göra orätt. Därför bör de fromma ha den i ära, även om de inte för sin del har behov av den. Kristus är exempel i allt. Såsom han har gjort för oss, så ska vi göra och följa honom.”

Rom 13:1

King James Bible (ca 1600)
(i förkortad sv. direktöversättning)

Låt varje själ styras (vägledas, underordnas) av de högre makterna. För det finns ingen makt, förutom Guds.
De makter som finns, är instiftade av Gud.

Den som motsäger sig makten, motsäger Gud.
Och de som gör det ska dömas.

Makthavare skrämmer inte de som gör goda gärningar, utan onda.
Om du inte vill bli skrämd av makten, gör vad som är gott.

Makthavarna är Guds sände, för ditt bästa.
Därför, bevilja dem vad de frågar efter: lagar, respekt, ära.
Martin Luthers Bibel (1545)

Rom 13:1

Varje människa ska vara underställda överheten, som har makten över henne. För det finns ingen överhets om inte kommer från Gud (förutom Gud). Den överhet som finns, är instiftad av Gud.Den som sätter sig emot överheten motsträvar Guds ordning; den som gör det dra straffet över sig själva. För de som har makten behöver man inte frukta för de goda gärningarna, utan för de onda.

13:6 (förkortat)
Makten är Guds tjänare.
Därför betala Guds tjänare vad som åligger dig:  skatt, tullar, respekt, ära.

Svenska Bibeln (1917)

Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes som icke är av Gud: all överhet som finnes är förordnad av Gud.Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud förordnat, men de som står emot detta, de ska få sin dom.Överheten är en Guds tjänare, dig till fromma.
För den skull betalen I ju ock skatt; ty överheten förrättar ju Guds tjänst och är just för detta ändamål ständigt verksam.
Today´s  New International Version (2004)

13:1
Låt alla underordnas myndigheterna (regeringen; de verkställande myndigheterna). För det finns ingen auktoritet, som inte Gud etablerat. De auktoriteter som finns har etablerats av Gud. Därför, gör den som gör uppror mot auktoriteterna, också uppror mot Gud. För auktoriteten skrämmer inte dem som gör det rätta, utan dem som gör det som är fel. För den som äger auktoritet (makthavaren) är Guds tjänare.

Tillägg/Ytterligare förklaring :   Detta kapitel uppfattas av kristna på olika sätt. Alla är överens om att vi ska göra vårt bästa för att leva i harmoni med myndigheterna så länge vi tillåts leva efter vår kristna övertygelse. (!)   I århundraden har det funnits minst tre olika huvudriktningar när det gäller hur man gör detta praktiskt.

1) Vissa kristna anser att staten alltid är så korrumperad att den kristne skall ha så lite med den att göra som möjligt. Man ska vara en god medborgare så länge det inte begränsar den egna trosuppfattningen, men man ska inte vara statligt anställd, rösta eller göra militärtjänst.

2) En annan vanlig uppfattning är att Gud har gett staten auktoritet över vissa områden och Guds församling (de troende) auktoritet över andra. Som kristen kan man vara lojal och arbeta för båda. Man ser två olika maktsfärer, den fysiska och den andliga, och man samverkar utan att konkurrera inim respektive områden.

3) Slutligen finns uppfattningen att det är en kristens uppgift att medverka till samhällets förbättring. Det kan till exempel göras genom politiskt arbete och kristna kandidater för olika förtroendeposter i smhället. Det gäller ockaså moralisk påverkan genom positivt  inflytande på samhället i stort. Staten och församlingen kan aktivt arbeta för allas bästa. Ingen av dessa uppfattningar ovan förutsätter uppror mot staten eller vägran att lyda lagar och förordningar om dessa inte står i strid med Guds ord eller kräver att vi frångår den moraliska standard han har gett oss riktlinjer om. Vilken vår uppfattning än är ska vi vara ansvarsfulla medborgare och kristna. /Handbok för livet.(Bibeln)

13:5-6 (förenklat)
Makthavare är Guds tjänare, för ditt bästa.
Därför,ska du betala skatt, och ge till dem vad som är tillbörligt: skatt, inkomst, respekt, ära.

Kommentar

Värt att notera är att Romarbrevet 13:1 var Hitlers favoritvers i Bibeln!
Det låter som att all makt är god, och den som tar den gör Guds vilja.
Kan de onda (förutsatt att man tycker Hitler var ond!) göra Guds vilja? Vad säger Bibeln på andra ställen?

I Amerika har denna vers diskuterats i oändlighet. Den amerikanska Konstitutionen ska skydda mot maktmissbruk, inte underlätta det! Och den säger att stat och kyrka ska vara separerade från varandra (i artikel 1) många amerikaner har en lite annan tolkning av Paulus ord i Romarbrevet 13, än vi statskyrkliga svenskar uppfödda i en Lutheransk kyrka!

Vissa säger att Paulus menar att de kristna ska lyda de andliga makterna (det religiösa ledarskapet; de apostoliska ledarskapet han själv var en företrädare för) och att frågan om skatt eller tullar inte förekommer i Romarbrevet kapitel 13.

De kristna ska inte göra väpnat uppror, men när statens lagar kräver att den kristne ska göra tvärtemot Guds lag och samvetet gör han/hon rätt i civilt motstånd.

(Återkommer med översättning av andra tolkningar av Rom kap 13 i del 2/2)

Janne

/Tack Janne!  / Det står i texten att vi ska vara kristna medborgare… är alla verkligen kristna? Nej…/Maria

2 thoughts on “Bibeln / Kapitel 13 i Romarbrevet /Överheten

 1. Hej Lennart, tack för kommentar. Artikeln är inte min, den är av J Olofsson,men jag har godkänt och tagit med den här på sidan.
  Eftersom jag inte är en kyrkmänniska så ser jag saker på andra sätt än t ex den religiösa människan som uppfattar kyrkan som överheten, många gör ju så. MEN jag ser JESUS som min HERRE och gör det HAN vill. Och som du vet: JESUS avskyr orättfärdighet och lögner och maktmissbruk m m,
  Så jag kan hålla med om dessa rader i samma artikel:

  Vilken vår uppfattning än är ska vi vara ansvarsfulla medborgare och kristna. (JA det vill jag vara)
  De kristna ska inte göra väpnat uppror, men när statens lagar kräver att den kristne ska göra tvärtemot Guds lag och samvetet gör han/hon rätt i civilt motstånd. JAG VILL LYDA GUD.
  I Amerika har denna vers diskuterats i oändlighet. Den amerikanska Konstitutionen ska skydda mot maktmissbruk, inte underlätta det! Och den säger att stat och kyrka ska vara separerade från varandra (i artikel 1) många amerikaner har en lite annan tolkning av Paulus ord i Romarbrevet 13, än vi statskyrkliga svenskar uppfödda i en Lutheransk kyrka!
  /Allt detta om kyrkan och Luther och påven, jag struntar i påven,han är en farlig man, jag lyder bara JESUS.Jag struntar i kyrkan, för den säger inte sanningen, jag vill bara vara med Jesus…FRIDshälsningar f Maria, välkommen tillbaka hit.

 2. I olika översättningar av Romarbrevet framgår olika aspekter av vad Guds makt och vad världslig makt är. Det är inte så tydligt att Paulus med ”överhet” menar världslig överhet. Paulus kan väl inte mena att de romerska kejsarna som förföljde den tidiga kristna kyrkan, var sända av Gud att upprätthålla lag och rätt? I så fall gjorde Pilatus rätt att döma Jesus och Nero hade rätt att förfölja och döda kristna. Vad menar han då?

  Du har som den generösa människa jag vet att du är satt ett frågetecken efter ditt yttrande. Världslig makt eller inte, rätt eller fel kan man prata om, (jag ifrågasätter inte vår Herres tankar.) men St Paulus pekar på det förhållandet att utan Pilatus dom över Jesus hade vi inte haft något evangelium, för då hade Jesus Kristus inte blivit avrättad vilket ju var Guds plan och profetiornas fullföljande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.