Avfallet /”Frälsarkransen”. M Lönnebo,Frimurare m m

Läs och begrunda detta viktiga inlägg om Frälsarkransen och Livets pärlor. Här står om sådana saker som vi inte ska  befatta oss med om vi följer Jesus Kristus. HAN är det sanna ljuset!   Artikeln fr Bibelfokus.se

Nedanstående är ett mycket diffust budskap eftersom man valt att inte visa på vem som är vägen till Gud…..
Några tankar kring ”Frälsarkransen” och ”Livets pärlor”
Inledning
”Pröva allt och behåll det goda” säger 1 Tess.5:21. Måttstocken är Jesus, vår Frälsare och
Herre, som är enda vägen till Gud. ”Budskapet om korset är en dårskap för dem som går förlorade,
men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft!” 1 Kor.1:18
Biskop Martin Lönnebos ”Frälsarkransen” har blivit mycket populär. Den finns i
flera variationer – några exempel:
• ”Hjärtats fäste – Frälsarmeditationer” – en CD-inspelning med Martin Lönnebo.
• ”Runt Frälsarkransen – Två gudstjänster med musik av John L. Bell” – sånger med text och
musik till varje pärla.
• ”Universums ödmjuke tjänare” – en biografi om Martin Lönnebo, där boken är uppdelad i
kapitel enligt Frälsarkransens 18 pärlor.
• ”Skatten – minsta träningsboken för själen”.
• ”Själen – lilla träningsboken för själen”.
• ”Ängeln – handledning till Skatten och Själen”.
• ”Livets pärlor – Meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet” med tillhörande
radband, presenterar de 18 pärlorna av biskop Martin Lönnebos moderna radband,
Frälsarkransen.
”Hjärtats fäste – Frälsarmeditationer”

Författare och CD-talare är biskop Martin Lönnebo.
Meditationerna över de 18 pärlorna talar om att ”vara vid Guds hjärta, få ro i sitt hjärta, få ett
barmhärtigt, ett rent, ett modigt, ett trofast, ett lekande, ett glatt, ett öppet, ett stort, ett
tillitsfullt, ett hoppfullt, ett saligt, ett förväntansfullt hjärta, och till sist att vila vid
Guds hjärta.”
Allt detta är fint, men ändå får den som lyssnar till ”Frälsarmeditationerna”
ett mycket diffust budskap eftersom man valt att inte visa på vem som är vägen till Gud,
som ger hjärtats inre vila. I ingen av de 18 meditationerna nämns namnet Jesus.
Jesus sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni Honom och
har sett Honom!”Joh.14:6-7
Efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd fortsatte lärjungarna att förmedla Hans frälsningsbudskap.
När ett par av dem stod inför rätta, svarade de frimodigt: ”Hos ingen annan finns
frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn, som givits åt människor,
genom vilket vi kan bli frälsta!” Apg. 4:12
Och Petrus säger: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har
han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, fött oss på nytt till ett levande hopp!” 1 Petr.1:3
2
Några exempel ur ”Frälsarmeditationer”
”Doppärlan”
Man tackar Gud för ”nåden, som tvättar hjärtat rent” – men vet alla, som
lyssnar/läser om vad ”nåden” innebär? Det sägs vidare att ”det rena förenar mig med alla
människor som söker”
Nyandliga kallar sig ofta ”sökare” och att vara ”förenade med alla som söker”. Vi som funnit
Jesus, söker inte längre!
”Ökenpärlan”
Bön: ”Gud, ge mej ett trofast hjärta… Jag bekänner att jag ofta felat, förlåt mej…”
Inget sägs om att det är Jesus som ”förlåter oss våra synder och renar oss från
all orättfärdighet” 1 Joh.1:9
”Kärlekspärlorna”
”Ta emot kärlek, som strömmar genom universum”.
Avses ”Guds kärlek”? Detta är närbesläktat med nyandlighetens tanke om en opersonlig gud i
universum. I ”Kärlekspärlan” säger Frälsarens ögon: ”Dina synder är dig förlåtna”, men inget om
medveten syndanöd och överlåtelse. 1 Joh 1:9
(Musiken mellan meditationerna är mer obehaglig än vilsam)
Sångboken ”Runt Frälsarkransen – Två gudstjänster”
text och musik till radbandets pärlor
Författare är Leif Nahnfeldt och John L.Bell.
Ett ex. från ”Gudspärlan” som används i ”Frälsarkransmässan:
Sång: ”Stilla i förväntan på din skaparkraft, o Gud,
Kärleken förändrar oss i mötet här och nu”
Röst: ”Här är Gud
Alla: Vi är här
Röst: Här är Gud
Alla: Jag är här
Röst: Gud är den Gud är
Alla: Jag är den jag är”…
”Jag är den jag är” är en förstärkt form av Gudsnamnet JHWE – HERREN.

*
I Frimurarnas Kungliga ärkegrad frågar man kandidaten: ”Broder, uppsyningsman, vad är du?”
Denne svarar: ”Jag är den jag är” och tar sig därmed själv det namn, som är Israels
Guds eget namn.
(Biskop Martin Lönnebo är Frimurare i högsta graden och den som utformat ”Frälsarkransen”.)
Boken ”Livets pärlor – Meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet”
Bokens författare är Carolina Welin, som arbetar med kommunikation och marknadsföring i
Stockholm och Carolina Johansson, som är journalist och skribent, också i Stockholm.
Martin Lönnebo står för de flesta bönerna och inspirationen.
Bokens titel (och innehåll) anger en ton, som står nära Nyandlighetens undervisning om att
sätta människan i centrum, att ”ladda sina pärlor” för att leva ett så bra liv som möjligt.

*
3
Pärlorna i radbandet är handgjorda i Indien och köps in genom rättvisehandelsbolaget Tara
Projects. Den viktigaste gudomen för tibetanska buddister är gudinnan Tara. Så finns det ett ”Tara
Center” i Indien som ger information till ett 70-tal länder om Maitreya, Kristus-gestalten inom New
Age-rörelsen.
Inledningsvis förklaras att ”varje pärla har någonting att berätta, varje pärla har sin egen
symbolik. Varje pärla bär på en hälsning – och det är inte vilken hälsning som helst utan en
inbjudan från Gud, själva urkraften, någon som är större än jag”.
”Urkraften” är ett vanligt ord inom New Age.
Idén bakom ”Livets pärlor” är följande:
”Ett nutida radband, som hjälper och påminner om det som är viktigast i livet: Att jag är en
människa, att jag behöver andas frisk luft, leva i glädje och harmoni med mina medmänniskor,
med naturen och med den andliga världen…. Syftet med resan är att finna Gud, men också  att finna
mig själv och att kunna se mina medmänniskor….Livets pärlor´ är en andlig vän,
någon som finns till för dig och dina behov. Ladda dina livspärlor med just dina behov……
´Livets pärlor´ är tänkta som ett stöd att tolka tillvaron och vår egen värld. Samtidigt är de en
länk eller en bro till Gud och den andliga världen…..”
Några exempel ur ”Livets pärlor”
”Jag-pärlan”
”När du håller Jagpärlan, föreställ dig ditt innersta jag som det vackraste som
någonsin skådats… När jag andas djupt, lyssnar inåt och ber Jagpärlans bön, känner jag värmen
sakta sprida lugn i mitt inre. Jag får förnyad kraft och ser på min uppgift med en annan, mer
möjliggörande energi.”
”Lyssna inåt” och ”energi” är vanligt inom New Age.
”Doppärlan”
”Dopet symboliserar människans möte med Gud, men samtidigt också
omvändelse och pånyttfödelse – att bli som barn på nytt, att börja om och se med barnets nyfikna
ögon…..När du håller Doppärlan, ber du för barnet inom dig”
Frälsning i dopet?
”Bekymmerslöshetspärlan”
”Livskraft mäter vi oftast inte i tid – den handlar om upplevelser, känslor, glädje och gemenskap. Det
är själva essensen av vår mänskliga längtan: harmoni, balans och flöde. Vi behöver stanna upp och
njuta av Bekymmerslöshetspärlan lite oftare i vårt dagliga liv.”
”Livskraft, harmoni, balans, flöde” = vanliga ord inom New Age.
”Kärlekens två pärlor”
”för kärleken vi får och för kärleken vi ger”
Här talas det bara om den egna kärleken.
”Uppståndelsepärlan”
”Uppståndelsepärlan får oss att hoppas när livet bär emot. Mitt i all oro över framtiden och nuet vill
den påminna om det godas möjlighet att besegra det onda, om vikten av att söka ljuset. Att aldrig
sluta hoppas. När du håller i pärlan tänds ett hopp och en bön om förnyelse…”
Som Guds barn har jag funnit ljuset och ska en dag uppstå i kraft av Jesu uppståndelse!
”Söka ljuset” är mycket vanligt inom Nyandligheten!

*

4
Några av avslutningsorden i ”Livets pärlor”
”Trots den sekulariserade människosyn som råder, slutar inte människan fundera kring Gud.
Finns det heliga? Det eviga? Finns det en kärlek som likt en kosmisk kraft håller allting samman?
För att få svar på dessa frågor krävs tid och uppmärksamhet. Andlighet förutsätter
närvaro. Och tid”.
”Kosmisk kraft, andlighet, närvaro” är vanliga ord inom New Age.
Radband har rötter i yoga
Solveig Hendriksen, Göteborg, har i flera år studerat hinduism, kristen mystik, etc.
Hon säger i sin artikel i tidningen ”VÄRLDEN I DAG” 2007-01-31, med ovanstående rubrik, bl.a.:
”Radbandet, mala, har i alla tider varit ett hjälpmedel i yogan för att hålla räkning på mantran,
d.v.s. gudanamn och andra heliga ord som man upprepar för att tömma eller rena medvetandet till
det tillstånd av försänkning som är förutsättningen för ´gudsmötet´, både i österländsk och
västerländsk mystik. …. En utförligare skildring av radbandets historia, förekomst och funktion från
den indiska yogan till västerlandets kontemplativa traditioner ges
i avhandlingen `Stories of the Rose, The Making of the Rosary in the Middle Ages`(1997) av Anne
Winston Allen.
Allen påpekar att radbandet inte är specifikt kristet….. Redan på 800-talet använde sig muslimer av
ett pärlband med 99 pärlor för att räkna upp Allahs 99 namn….. det vann insteg i den kristna
traditionen genom ökenfäderna i Egypten och Syrien, där buddistiska munkar bedrivit mission så
tidigt som på 200-talet f.Kr….. Under den katolska medeltiden användes radbandet främst i böner till
Maria. Det var hon som var Rosen i Rosenkransen……
En av de främsta kritikerna av radbandet och Rosenkransen var Martin Luther. Undrar vad han
skulle ha sagt om utvecklingen i den lutherska kyrkan?”
Under rubriken ”All sorts yoga är en del av hinduismen” skriver Solveig Hendriksen i tidningen
DAGEN 2006-10-31:
”det Jesus är i kristendomen, är yogan i hinduismen. Yogan är människans väg till
gudomliggörelse….”
Boken ”Frälsarkransen – Övning i livsmod, livslust, självbesinning och i att leva
nära Gud”
Författare är biskop Martin Lönnebo. Några exempel ur boken:
Jungfru Maria
Det sägs om Maria att hon ”i sitt hjärta begrundade Frälsarens hemligheter. Det är i hennes ödmjuka
och rena anda som vi bör bruka Frälsarkransen. Låt den blomma i Andens ljus och värme. Låt den
glädja Herrens moder! Känn den saliga doften från kransen!”
Överlåtelsepärlan
”Omvändelse är att överlämna sig i Guds nåd, den obegränsade. Dopet är tecknet för detta.”
Doppärlan
”Detta är dopets pärla, ty dopet är att lämna allt i Guds barmhärtighet, det är ny födelse i helig
Ande.”
Kontemplation

*
5
”Pärlorna vill visa vägen till frid. Friden är ingen liten gåva, den komtemplative står redan vid
himlens port fylld av livsmod och livslust.. Även du, en vanlig människa, bär på möjligheten till
kontemplation. Den form av efterföljelse som är den innersta i Frälsarkransen, dess slutmål, är den
mystiska. I den mysteriösa läsningen av Frälsarkransen är den kristne redan i himlen. Det är
kontemplation.”
(En definition på kontemplation: ”Kontemplation är menat, enligt katolska mystiker, att kunna ta
emot en Guds Kunskap genom att tömma sitt sinne och bara ta emot en kunskap från Gud. Det sker,
menar man, genom att tömma sitt förstånd och ta emot.”
Precis som t.ex. i Yoga-meditationer!)
Ingen ”Jesus-pärla”!!
I ”Frälsarkransen” är JAGET i centrum – man vänder sig inåt för att få mod och kraft att handla rätt.
Det talas inte om frälsning. ”Jag-pärlan” ges stort utrymme men däremot finns det ingen Jesuspärla.
”Frälsarkransen” ger en stunds ro från jäkt och stress, men går helt förbi evangeliets kärna.
Man kommer till Gud med sin bön, men inget om att man kommer till Honom genom Jesus,
som är enda vägen till Gud.
”Frälsarkransen” tar också bl.a. upp om den heliga tystnadens välsignelse och att Guds
fullkomlighetskrav är ouppnåeligt, men utövaren får inte veta Bibelns sanning: ”Men åt alla som tog
emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Joh 1:12
”Ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tillhörighet”
Biskop Martin Lönnebo förklarade i Vadstena Klosterkyrka 1999 då ”Frälsarkransen” introducerades
att man nu inom den protestantiska svenska kyrkan tagit fram ett radband –
något som finns i alla andra världsreligioner – och betonade vikten av att hitta ett böneband som alla
kan använda, oavsett religiös tillhörighet.
”Det var därför vi valde Frälsarkransen, för Frälsaren har vi alla gemensamt” menade biskop
Martin Lönnebo.
Radbandet har sina rötter i yogan och måste alltså vara uteslutet för en kristen!
Jesus sa: ”Se till att ingen bedrar er!”
”Ringaste barn, som beder, lever oändligt tryggt” – det räcker!
*

Se till att INGEN bedrar er! /Maria

 Jönköping, 2007-11-27 (tillägg 2010-05-05)

Evy Juneswed

Fiskgjusegatan 6

556 14 Jönköping

Tel. 036-28056 – 070-5481889

e-post:

evy.juneswed@glocalnet.net

8 thoughts on “Avfallet /”Frälsarkransen”. M Lönnebo,Frimurare m m

 1. Hej! Välkommen hit och tack för din syn på saken….
  Jag måste be dig läsa artikeln en gång till– för det finns inget som visar på Jesus i Frälsarkransen- det är inget en troende behöver.Ur artikeln:”Det är ett mycket diffust budskap eftersom man valt att inte visa på vem som är vägen till Gud,som ger hjärtats inre vila. I ingen av de 18 meditationerna nämns namnet Jesus.

  Nyandliga kallar sig ofta ”sökare” och att vara ”förenade med alla som söker”. Vi som funnit Jesus, söker inte längre!

  Personligen skulle jag aldrig aldrig syssla med något som Gud inte sagt mig att göra. Älskar man Jesus av hela sitt hjärta så vet man vad som är sant och vad som är falskt. Evangelisk kristendom innehåller inte vare sig new age eller katolicism, jag varnar för att blanda in sådant.

  Jag skulle aldrig i livet prova en F-krans. Never! Herren Jesus är min HERRE och inget annat, och av honom får jag allt jag behöver och frid i mitt hjärta, men jag är upprörd av alla nymodigheter och falskhet som sprids över jorden Jag kan tala med min frälsare utan den F-kransen. Jag ber dig tänka över detta noga och göra dig av med allt som inte en troende kristen inte bör göra.När man vandrar med Jesus är det livsviktigt att göra de rätta valen, d v s följa honom så som HAN vill och ta reda på sådant som inte är ok och lämna det och göra som Jesus vill, ta reda på vad som är rätt och fel.
  Jag ber Gud välsigna ditt inre i en ny dialog med Herren. Hälsn Maria

 2. Jag tror inte att icke troende köper Frälsarkransen, men för dem är budskapet något luddigt, det har du rätt i.
  Dock kan jag säga att mitt andliga liv, min gemenskap med Gud, Jesus och Den Heliga Ande har fördjupats sedan jag själv fick en Frälsarkrans! Det beror nog precis som ALL annan bön, och umgänge med vår Frälsare på hur man möter Honom, och hur man vill att Han möter oss!
  Så får vi ju heller inte glömma att Gud är större än vi, Han vet allt, Han ser i det fördolda och vet om det som vi inte själva vet finns i vårt inre, dvs Han kan möta, läka och förvandla det i oss som vi själva inte ens hunnit be Honom om.
  Prova att använda Frälsarkransen helt förutsättningslöst, utan att tänka på var den är tillverkad (finns många kristna i Indien,liksom det finns muslimer mm i Sverige..), du kan ta den i din hand och låta Gud göra resten, så får du själv se vad Han vill göra.
  Önskar dig Guds rika välsignelse och Den Helige Andes ledning!

 3. Svenska kyrkan är en ångvält och visar inte eller undervisar inte på rätt sätt om Jesus Kristus.Jesus är inte en pärla i vår hand,han är inte en pärla i en krans. Han är en levande Gud.Ja GT finns ju och det är i GT som vi får höra om världens frälsare, en väntan på Jesus. Läs nedanstående klipp av S Reichmann

  Vers 44 Luk 24:44 Och han sade till dem: Det är såsom jag sade till eder, medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i Moses’ lag och hos profeterna och i psalmerna. 45 Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstod skrifterna. 46 Och han sade till dem: Det är så skrivet, att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

  Det är efter sin uppståndelse som Jesus håller bibelstudie med lärjungarna, innan hade han mest ställt fram sig som person. Han talade ju mest i liknelser förr! Evangelierna ger oss ju mycket som är kopplat till en person men inte så mycket om GT egentligen. Evangelierna innehåller ett budskap men inte mycket teologi. Evangelierna är mest att han har dött och han har uppstått. Men kopplingen till GT finns inte så mycket med utan bara i små stycken. Varför får inte vi höra den utläggningen av Jesus till Emmausvandrarna? Den som får i uppdrag att föra fram ett budskap är Paulus.

  Paulus som har suttit vid Gamaliels fötter får i uppdrag att visa hur denne person som evangelierna talar om hänger ihop med GT skrifter.

  Gal 1:11 Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. 12 Det är ju inte heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. 13 I haven ju hört hur det var med mig, medan jag ännu vandrade i judiskt väsende: att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den, 14 ja, att jag gick längre i judiskt väsende än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskade för mina fäders stadgar. 15 Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig, 16 täcktes i mig uppenbara sin Son för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax åstad jag rådförde mig inte med någon människa, 17 ej heller for jag upp till Jerusalem, till dem som före mig var apostlar. I stället for jag bort till Arabien och vände så åter tillbaka till Damaskus. 18 Först sedan, tre år därefter, for jag upp till Jerusalem, för att lära känna Cefas, och jag stannade hos honom femton dagar. 19 Men av de andra apostlarna såg jag ingen allenast Jakob, Herrens broder, såg jag. 20 Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till er. 21 Därefter for jag till Syriens och Ciliciens bygder. 22 Men för de kristna församlingarna i Judeen var jag personligen okänd. 23 De hörde allenast huru man sade: Han som förut förföljde oss, han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota.” 24 Och de prisade Gud för min skull.

  Gal 2:1 Efter fjorton års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem, åtföljd av Barnabas jag tog då också Titus med mig. 2 Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.

  Alltså efter Jesu uppståndelse så börjar Jesus uppenbara teologin och inte innan. Paulus får alltså tag i ljuset från himlen och det var inte mycket av sin gamla undervisning som blev kvar efter detta.

  2Kor 12:1 Jag måste ytterligare berömma mig. Väl är sådant icke eljest nyttigt, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser, som hava beskärts mig av Herren. 2 Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte, Gud allena vet det. 3 Ja, jag vet om denne man, att han – huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det – 4 jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. 5 I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag inte berömma mig, om inte av min svaghet.

  Vad var det för saker han inte fick uttala? Han har sett Guds plan med Kristus och därför kan han i olika stycket utifrån detta ösa ur ett kollosalt förråd. Man kan säga att han har fått nyckeln till skatterna. Han är noga med att säga att hans evangelium är inte från honom utan från Herren. Guds vishet är högre och vi når aldrig dit med vår egen visdom. Du kan se de här 2 olika visdomarna i aktion när du läser Jakobsbrevets 3:e kapitel.

  1Co 2:4 Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft; 5 ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Visdom tala vi dock bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. 7 Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bli oss till härlighet, 8 och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de inte korsfäst härlighetens Herre. 9 Vi tala – såsom det heter i skriften vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet.

  Paulus hade fått upplevt en visdom som han inte har i sig själv. Den visdomen tillhör inte i denna tidsålder utan i den här tiden så är den på nått sätt fördold och hemlig. Det finns en avsikt med det och det är att sätta mänskors slughet på skam.

  1Kor 1:18 Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bli frälsta är det en Guds kraft. 19 Det är ju skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned. 20 Ja, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro. 22 Ty judarna begär tecken, och grekerna åstunda visdom, 23 vi åter predika en korsfäst Kristus en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, 24 men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26 Ty betänk, mina bröder, hur det var vid er kallelse inte många som var visa efter köttet blev kallade inte många mäktiga, inte många av förnämlig släkt. 27 Men det som för världen var dåraktigt det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. 28 Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29 Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

  Det betyder alltså att GT texter och dess uttydning inte tillhör den tidsålder som nu är. Och när människor läser detta med sin visdom och sitt förstånd så kommer man att missa det. Gud har gjort någonting i och igenom denne Jesus Kristus som får Paulus att förstå att alla böcker och alla uttydningar om GT bara är blaha. Hur kan Paulus säga så här? Jo han har fått sina sinnen öppnade och hjärtat upplyst av ljuset från himlen vem Kristus egentligen är och vad korset och hans uppståndelse verkligen betyder.

  Detta innebär ju att när vi sedan läser Paulus så hamnar vi i samma fälla och sitter där och försöker med vårt förstånd förstå vad Paulus menar. Och så läser vi GT och undrar vad dessa skrifter egentligen menar. Tillsist gör vi som många idag gör vi läser NT och struntar i GT för Gud är ju i alla fall snällare i NT. Och så har vi visat att vi inte har begripit speciellt mycket. När Paulus nu berättar sin uppenbarelse direkt från den uppståndne Jesus Kristus så använder han massor av termer som då måste vara oerhört viktigt att vi tyder rätt. Paulus samtids skriftlärde hade inte fått ta del av Paulus uppenbarelse. De kunde därför inte förstå att det Paulus talade om var en utläggning i detalj av GT. Därför kan man med Judar än idag tala med Judar om Jesus. Men Paulus vill man inte tala om. Därför att Paulus utlägger GT och Judar orkar tydligen inte med att se bryggan mellan NT och GT. Vad vill Paulus egentligen säga oss?

  1Kor 15:50 Mina bröder vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kunna få Guds rike till arvedel ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, 52 och det i ett nu, i ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. 53 Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: Döden är uppslukad och seger vunnen. 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! 58 Alltså, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I vet att ert arbete inte är fåfängt i Herren.

  Kristen teologi har gjort det lite för enkelt för sig när man har försökt att tolka Paulus på sidan av GT. Man kommer att få problem om man liksom kör på här och tror att detta är bara NT som gäller nu. Kan vi verkligen GT? Bara om vi kan förklara det med Paulus terminologi. Använda de ord bilder o texter och på så sätt förstå GT.

  *många människor tycks inte tycka om GT…jag gör det..du gör det…*Hälsn Maria

 4. Paulus säger (ungef.) att i tron på Kristus kan man bygga med halm, sten eller pärlor. Tron är sann och kan inte rasa ihop. Utan Jesus som byggsten kan vi bygga världsordning precis som Babylonierna, som byggde Babels Torn och ingen förstod varandra till sist. Hur skulle en “global medvetenhet” bli annat än summan av all girighet och centralstyre? Det går inte att meditera sig ifrån vad jag förstår!

  Vi borde fråga oss varifrån tankarna kommer och pröva dem. Finns det något annat evangelium än NT?

  Vi har ju skrivit om “denna globala ångvält av papper och deklarationer” om och om igen, och ingen reagerar, verkar det som.

  Frågan är hur den som inte gör kopplingen ska göra den?
  Den svenska kyrkan ser ut att vara under påverkan av “ångvälten” mer än Kristus, om man inte kan se att Jesus inte är “en pärla i din hand” som du kan tänka vad du vill om. I Hebreerbrevet står det att Jesus är mänsklighetens överstepräst som sonar våra brott och som lever i evig ära upphöjd över allt. Ett enormt perspektiv.

 5. Den nya tiden är förberedd, den nya tiden är New age och NWO. Men den troende på Jesus går INTE den vägen.

  Vi kan inte frälsa oss själva, blott Jesus kan, och hans död på korset sätter oss fria.

  Kristen New Age?
  Svar: NEJ!

  Global medvetenhet? som sänker människan i ännu värre synder och oförstånd.

  Frälsarkrans utan Jesu kors och blod? NEJ.

  Det finns ingen okomplicerad tro, Tron är vad den är: Tro på Jesus Kristus som frälsare och till evigt liv.Tron är ett viljebeslut, en väg att vara med Gud i kärlek. Tron bottnar i en vilja att lära känna Kristus på djupet och att veta det som Johannes skriver, ja vad hela bibeln talar om.

  Jesus lever, och skall komma tillbaka, det är vår tro.
  /Maria

 6. En av mina vänner sa att hon vill ha en “okomplicerad tro” (utan kamp mot synden och jobbiga diskussioner och val, kanske?) och ett sånt alternativ erbjuder ju nyandligheten – sitt och tänk lite grand, och gör tid för att leva ett “meditativt liv”, som katolske biskopen Arborelius sa.

  Lever kristna ett meditativt liv?
  Det är ju Gud som kallar oss att vittna, göra något vare sig det går eller inte. Man behöver ju tänka på vad Gud sagt för att inte börja hoppas på att det inte är *VI* som gör skillnad. Det är ju Gud som gör skillnad i en människas liv, inte hennes vilja att må bättre och meditera över sitt liv etc. Åtminstone läser jag NT så.

  Vad menas med Frälsarkransen, om Frälsaren inte är med? Vi räddar ju inte oss själva, i så fall behövdes ingen Kristus! Skulle tro att kristendom utan Kristus i centrum (men med meditation och heliga bad och radband i centrum) kan benämnas som en vag kristen New Age.

  Kristen New Age?
  Rädda dig själv och strunta i andra? Möjligtvis “flyt ihop” med andra som försöker rädda sig själva… det här låter sorgligt. 🙂

  Jag reagerade inte på frälsarkransen och liknande för flera år sedan. Nu ser man att det är medvetna program, som för oss närmare New Age.

  – Vattumannens pärla och global medvetenhet…Hm.

 7. Hej Janne jag tycker att artikeln är riktigt ruskig. Hur man kan yttra sig så, det funderar jag på med sorg, är han verkligen frälst?
  Frimurare och andra ordnar ger jag inget för, och hur kunde det bli så…
  Ja han skulle yttrat sig o tänkt annorlunda, han borde veta vad korset och Jesu blod betyder.
  Tack för din kommentar. Hälsn Maria

 8. Tänkte lite på frasen “Uppståndelsepärlan får oss att hoppas när livet bär emot”. får pärlor de kristna att hoppas?

  Kanske Jesus skulle kunna säga det: “Uppståndelsepärlan får oss att hoppas?” Hm… 🙂

  Jag förstår att biskop Lönnebo också är medlem av Frimurarna och säkert Kyrkornas världsråd mfl globala organ.

  Annars skulle han kanske yttra sig så här:
  VI HOPPAS PÅ JESUS! Kom till Frälsaren i bön. Du behöver inga radband för att be om förlåtelse och din själs frälsning!

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.