Tag Archive | väckelse

Fyrbåk i det katolska mörkret/.. (som finns ännu)

FRÅN: https://www.eaec-se.org/articles/Johansen/olaus_petril.htm

Olaus Petri, En lysande fyrbåk i det katolska mörkret
Av Thorbjörn Johansen EAEC den 17 juni 2015

Det är inte många svenska nutidsmänniskor som tänker på vilken oerhörd genomslagskraft och omställning det blev när vi i Sverige gick över från katolicism till reformation år 1527. Den svenske reformatorn predikade för första gången på svenska i Stockholms Stor-Kyrka samma år. Han behövde inte spika upp några 95 teser på kyrkdörren som Martin Luther i Tyskland, ty jordmånen i Sverige var väl förberedd av den Helige Ande och väckelse utbröt och Petri är inte glömd, tror vi. Han var en lysande fyrbåk i det katolska mörker som rådde i det medeltida Sverige.
Katolicismen i Sverige var död.
Nu har främst pingströrelsen, men också andra frikyrkosamfund samt sekteristen Ulf Ekman övergivit lutherdomen för katolicismen och åter släppt in katolicismen i församlingarna med deras falska gärnningsläror. Ve deras tilltag!

Enligt katolicismen är Jesus så svag och liten att han måste bäras av sin mor Maria. Och de säger också att vi därför måste bedja till Maria, i stället för Jesus – den Mästare som en gång kommer till Jorden som konung.

Han är nyckeln till din och min frälsning.

Jag vill här relatera en skrift av den svenske reformatorn Olaus Petri:

Varför predikan skall hållas på svenska
“Emedan nu apostlar har rätt att hålla Kristi nattvard på hebreiska, kaldeiska, grekiska, latin och andra språk som folken förstår och fick predika på förut, varför skulle då vårt svenska språk vara så föraktligt att man inte kan använda det? Vi svenskar hör också Gud till likaväl så som andra folk och det språk vi har, det har Gud gett oss, liksom han gett hebreer, greker och latinare deras språk, ty Gud har inte anseende till personen, han föraktar ej heller svensken mer än annat folk; ej föraktar Han mer vårt språk än annat språk, utan han vill att alla folk skall komma till kunskap om sanningen och uppnå evig glädje; Han vill att hans Heliga Ord skall på alla tungomål utropas och predikas.”
(Översatt till modern svenska av Thorbjörn Johansen)

FAKTA RUTA:

Reformationen i Sverige inleddes när konung Gustav Vasa i Västerås riksdag (1527) ville bryta banden med påven i Rom. Trots motstånd fortsatte kyrkan i Uppsala att reformeras, i opposition mot katolska kyrkan.
Vid det andra kyrkomötet i Örebro (1536) avskaffades Katolska Kyrkans kanoniska rätt. Vid kyrkomötet år 1527 i Uppsala (1572) antogs den Svenska kyrkoordningen som det uppstod en strid om (1574–1593). Denna avgjordes vid ett ännu ett kyrkomöte, vid Uppsalakyrkomöte (1593). De allra sista svenska katolska fästena, klostren och skolorna, inklusive all kontakt med Rom upphörde genast, och reformationen befästes definitivt som en svensk Luthersk Folk-Kyrka. En stor väckelse utbröt även i Sverige och Guds Ord kunde nu läsas på svenska, vilket gemene man också gjorde. Frälsning av nåd och ej av gärningar, var ett faktum som inte kunde fördunklas av att prästerna, som förr, predikade på latin.
nya ideologiska tankeströmningar, en vilja till ökat oberoende från Rom och den svenska statens finansiella behov. sammanföll med reformationen i Sverige kan den sägas ha varit politiskt initierad med Gustav Vasa som främste pådrivare.
I och med reformationen utgavs utgavs en av konung Gustav Vasa godkänd Bibel, som var den allra första bibelöversättningen till svenska.Thet Nyia testamentet översattes av Olaus Petri och år 1527 följde Petris mot Peder Galle riktade Swar påå tolf spörsmål och en stridsskrift mot honom, Paulus Helae:Swar uppå itt risterlighit sendebreff. Efter Västerås Riksdag 1527 var Olaus Petri närvarande, och då hade reformationen hunnit få ett brett stöd bland befolkningen i Sverige. En svenk väckelsetid hade startat.

SLUT

/Maria: Tyvärr är det katolicism som på många vis fortfarande styr i världen och i Sverige, det finns många felaktigheter som borde bort då det kommer till RELIGION och INTE tro på Jesus i första hand. Det är inte acceptabelt och mycket handlar om katolicism i olika sammanhang/ s k församlingar.

Maria

Väckelse. Innan Jesus kommer…(VAD ÄR VÄCKELSE DÅ? se artikel)

 

whiterose

En sista väckelse innan Jesus kommer

Vad som behövs nu är en väckelse, starkare än någon tidigare väckelse, så att allt Guds folk kommer loss från det stora Babylon. Sanningen om Guds församling måste bli förkunnad så att hela Guds församling blir upprättad och uppbyggd enligt Guds ords mönsterbild.

Lägg märke till att Herren befaller sitt folk att vedergälla den stora skökan för vad hon har gjort. Ge henne dubbelt igen för hennes gärningar… Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg må ni bereda henne… Upp. 18:6-7.

Den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ef. 6:10-18.

Det är genom församlingen som Gud ska besegra dessa makter. “Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.” Ef. 3:10-11.

Den levande Gudens församling är sanningens stödjepelare och grundfäste. 1 Tim. 3:15.

Det är nu hög tid att ta upp striden mot det religiösa skökoväsendet och avslöja alla kyrkor och samfund. När Antikrist träder fram så kommer han säkert att göra anspråk på att få ta hand om dessa kyrkor och samfund och pingstförsamlingar. För de är ju grundade och uppbyggda på Satans falska församlingslära.

Och Gud skulle kunna svara honom, “Ja, du kan ta hand om dessa religiösa svartbyggen, för jag har för länge sedan befallt mitt folk att draga ut därifrån. Och de som inte vill lyda mitt ord kommer jag att räkna som delaktiga i den stora skökans synder och de kommer att få sin del av hennes plågor.” Upp. 18:4.

Någon kanske undrar, men är inte detta att gå för hårt åt kyrkor och samfund? Nej, folk måste få veta sanningen om dessa skökoväsen. Satans falska läror måste avslöjas totalt. Detta måste fortgå till dess att det inte finns en enda brudesjäl kvar i kyrkorna och samfunden.

Mycket få kristna har hörsammat Herrens väckelsebudskap och lämnat det stora Babylon. Innan Jesus kommer så måste alla kristna lyda denna Herrens befallning och lämna alla kyrkor och samfund.

Du menar kanske att detta är att gå för långt. Men när Antikrist och hans regering tar kontrollen över alla kyrkor och samfund och kräver att det ska vara bara en religion, med tillbedjan av vilddjuret och djävulen, då kommer du också att inse att det är mycket farligt att vara medlem där. Att vara medlem i något som står i strid mot Guds ord har aldrig varit till någon fördel.

Vill vi ha väckelse, då måste vi också ta upp striden mot djävulens kyrkor och samfund. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse, och inte fariséerna heller. http://www.algonet.se/~allan-sv/KARLEKEN.HTM#sista

*
Hårda ord? Nej inte alls anser jag, det kommer svåra tider och då måste man veta vem man tillhör och vara FRI! Jag är fri!

*

NamnlösMaria