Tag Archive | Ogudaktig

De rättfärdiga och de ogudaktiga. Att vara en lat man.Dagens bibelord

Dagens bibelord

Den som är en frälst troende på Gud den ger inte upp och den lyder inte de ogudaktiga (otroende, som inte vill lyda Gud), utan den vet på vem den tror. Gud har beskydd över den som lämnar sitt liv i hans händer, att sköta om oss. Den som tror på Gud är inte rädd, den som tror vet att Gud har all kontroll.
Orden här nedan läste jag idag och blev så glad då jag påmindes om hur Gud beskyddar och leder. Hur många gånger det än går fel och gör ont så reser vi oss upp, för Gud är med oss!!! det troende folket!

Dårskapen är i motsatt förhållande till klokheten, och synd och rättfärdighet är två olika saker. Mod och rädsla är också två stora skillnader. Läs nedan.

Detta kan kanske vara dina bibelord för denna dagen!

Ordspråksboken 24:10-11
Dårskapens påfund är synd, och bespottaren möter avsky bland människor. 10
Låter du modet falla
i nödens stund,
11 då blir din kraft ringa.

Ordspråksboken 24:15-20
Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning, ödelägg inte hans hem. 16
Ty den rättfärdige kan falla
sju gånger och resa sig igen, men de ogudaktiga stupar
när olyckan kommer. 17
Gläd dig inte
när din fiende faller,
låt ej ditt hjärta fröjdas
när han störtar omkull, 18
så att Herren ser det
med misshag och vänder sin vrede från honom. 19
Harmas inte över de onda, avundas inte de ogudaktiga. 20
Ty den som är ond
har ingen framtid, de ogudaktigas lampa skall slockna.

EN LAT MAN:

Ordspråksboken 24:31-34

Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. 31 

Och se, tistlar hade växt upp överallt, marken var täckt av nässlor, stenmuren låg nerriven. 32
Jag såg det och tog det till hjärtat, jag betraktade det
och tog lärdom av det.
33
Sov ännu något, slumra lite till, lägg ännu en tid armarna i kors för att vila,
34
så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare och armodet som en väpnad man.
________

*****Den som är ond har ingen framtid står det här, ja det är sant, de onda skall förgås tidigt. Det gäller för ALLA människor att ta reson och förstå att Gud vill rädda dem genom Jesus Kristus. Men..man VILL INTE ÖDMJUKA SIG.

En dag är det för sent. Se vad du vinner: Evigt liv.

NamnlösMaria

 

De ogudaktiga får sitt straff. Åter: Ps 10 /Känner du Jesus?

Tiderna är svåra. De ogudaktiga tycks  ha tagit över världen, detta vet Gud om och han tänker inte glömma vad de gjort. De kommer att få sitt straff. De ogudaktigas härjande kommer inte att sluta, det kommer att fortsätta ett tag till. Vem är ogudaktig? Det kan du läsa om här i psalm 10. Här står vad en ogudaktig människa gör och hur den är.I högmodet får inte Gud plats! Herren gömmer sig inte, han har planer som vi inte vet ngt om. Ja den som är i nöd lider, men den får hjälp av Herren, den som beder får hjälp. Känner du Jesus?

*

Klagan över de ogudaktigas övermod /okänd ff, men troligen David, Ps 9 och 10 var ursprungligen en psalm

Ps 10 1 Varför, Herre , står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? 2
Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut.
3 Ty den ogudaktige skryter
över sina själviska begär, den girige välsignar han
och föraktar Herren .
4 I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar
finns ej plats för Gud.
5 Framgångsrika är alltid hans vägar, dina domar går högt
över hans blickar, han fnyser åt alla sina ovänner.
6 Han säger i sitt hjärta: “Jag skall inte vackla, aldrig skall någon olyckadrabba mig.” 7 Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck, under hans tunga finns olycka och elände. 8 Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna, i hemlighet vill han döda den oskyldige, hans ögon spanar efter den olycklige. 9 Han ligger i bakhåll på hemlig plats, som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage, han griper honom och drar in honom i sitt nät. 10 Han hukar sig ner, han ligger på lur, och de olyckliga faller i hans klor. 11 Han säger i sitt hjärta: “Gud kommer inte ihåg det, han har gömt sitt ansikte, han ser det aldrig.12
Stå upp, Herre ! Lyft din hand, o Gud, glöm inte de svaga.
13 Varför föraktar den ogudaktige Gud och säger i sitt hjärta att du inte frågar efter det? 14 Du ser det, du ger akt på olycka och jämmer för att ta det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak, du är den faderlöses hjälpare. 15 Bryt den gudlöses arm och gå till rätta med de ondas ogudaktighet, så att du inte finner den mer. 16 Herren är konung alltid och för evigt, hednafolken utrotas ur hans land. 17 Du, Herre , hör de förtrycktas längtan, du ger deras hjärtan mod, du vänder ditt öra till dem 18 för att ge den faderlöse och förtryckte rätt. Människor komna av jord skall inte längre vålla skräck.

*

NamnlösMaria

Be för fienden. David och psalm 109. Döma de ogudaktiga är Herrens sak

 

Målhammar 093

*

Vi är kallade att hata synden men älska syndaren. Bara genom att be för fienden kan vi få kraft nog att följa Davids exempel. Detta är ännu en psalm där vi får läsa om Davids vädjan att döma de ogudaktiga. David tar inte saken i egna händer utan ber Gud att handla enligt sitt löfte om att låta domen falla över onda människor. Davids ord beskriver den kommande domen över alla Guds fiender. Onda handlingar avslöjar en ond karaktär, ger ett dåligt rykte och svärtar ner namnet. Omvärlden prisar eller hånar vårt namn beroende på vad vi gör. Det är inte heller så populärt att vara en efterföljare till Jesus. De som säger att det är lätt att följa Jesus den vet inte vad den pratar om, den har inte viljan att känna korsets väg! Den som däremot går korsets väg kan räkna med att Gud går före och att Gud alltid är den som strider för en, vad som än händer har Gud allt i sin hand och kan också använda tråkigheter för att allt skall samverka till det bästa och detta förstår inte vi människor, för vi är inte lika kloka som Gud.

Ps 109

Bön mot obarmhärtiga motståndare
1 För sångmästaren, en psalm av David.
Min lovsångs Gud, tig inte,
2 ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun,
har de öppnat mot mig, de har talat mot mig med lögnaktig tunga.
3 Med hatfulla ord har de omringat mig,
utan orsak har de börjat strid mot mig.
4 Som svar på min kärlek anklagar de mig,
men jag ber för dem.
5 De lönar gott med ont och kärlek med hat.

6 Sätt en ogudaktig man över honom,
låt en åklagare stå på hans högra sida.
7 När han ställs inför rätta må han dömas skyldig,
och hans bön bli till synd.
8 Må hans dagar bli få och en annan överta hans ämbete.
9 Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka.
10 Må hans barn alltid irra omkring och tigga
och söka sitt bröd långt bort från sina ödelagda hem.
11 Må ockraren få allt han äger i sin snara
och främlingar plundra hans egendom.
12 Må ingen visa honom barmhärtighet
och ingen förbarma sig över hans faderlösa.
13 Må hans efterkommande bli utrotade
och hans namn utplånat i nästa släktled.
14 Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför HERREN
och må hans mors synd ej bli utplånad.
15 Må de alltid finnas inför HERREN, må minnet av dem utrotas från jorden.
16 Ty han tänkte inte på att vara barmhärtig
utan förföljde den som var betryckt och fattig
och den som hade ett bedrövat hjärta,
för att döda dem.
17 Han älskade förbannelse, och den kom över honom.
Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom.
18 Han tog på sig förbannelse som en klädnad,
och den trängde in i hans inre som vatten,
och som olja in i hans ben.
19 Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i,
som ett bälte att alltid spänna om sig.
20 Må detta vara mina motståndares lön från HERREN,
deras som talar ont om mig.

21 Men du, HERRE Herre, hjälp mig för ditt namns skull!
Rädda mig, ty din nåd är god.
22 Jag är betryckt och fattig, mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst.
23 Jag försvinner som skuggan om kvällen,
jag skakas bort som gräshoppor.
24 Mina knän vacklar av fasta, min kropp förlorar sitt hull.
25 Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser på mig skakar de på huvudet.
26 Hjälp mig, HERRE, min Gud! Fräls mig enligt din nåd,
27 så att de förstår att detta är din hand,
att du, HERRE, har gjort det.
28 De förbannar, men du välsignar. Reser de sig upp, kommer de på skam,
men din tjänare gläder sig.
29 Låt mina motståndare bli klädda i vanära
och svepta i skam som i en mantel.

30 Jag vill storligen tacka HERREN med min mun,
mitt ibland många vill jag prisa honom.
31 Ty han står på den fattiges högra sida
för att frälsa honom från dem som dömer honom.

Rosa Arboga