Mystik?? NEJ- NO NO till det! Artikel från Bibelfokus.se

https://bibelfokus.se/mystiken

Som vi skrivit i tidigare artiklar har den s.k. mystiken fått en kraftig renässans i svensk kristenhet. Detta har skett och sker via personer som Peter Halldorf, Wilfrid Stinissen (avled 30 nov 2013) och Martin Lönnebo. Flera andra kända svenska förkunnare bidrar nu också till denna utveckling, mer eller mindre. På många, många bokbord i Sveriges församlingar hittar man idag böcker som handlar om meditation, den inre vägen, tystnadens väg, Frälsarkransens kontemplativa väg, osv, osv. Så bokbordsansvariga bär också ett ansvar för utvecklingen. Jag vill i denna artikel ganska kortfattat visa hur långt ifrån sann, bibelförankrad kristen tro den mystika teologin ligger. Det handlar om en helt annan väg än Bibelns frälsningsväg!

Vad innebär mystik?

Mystik handlar om reningar, metoder, övningar och riter som skall hjälpa utövaren (ibland kallad ”mystiker”) att skåda andliga sanningar bortom alla ord, bortom den yttre världen och genom detta ”stiga uppåt” i en förening med det gudomliga. Men detta ”uppstigande” går ändå först via ”den inre vägen”. Ofta handlar denna mystika väg om att ta sig igenom ”yttre orena lager” som man tänker sig i den mänskliga naturen, för att i sitt inre få kontakt med den egna inre ”gudomliga gnistan”. Vägen inåt vandras då bl.a. via meditativa övningar av olika slag. Även om denna form av andlighet och filosofi har sina rötter i främst österländsk och grekisk filosofi och religion, så blev detta tidigt ett vanligt inslag i Kyrkan och kallas då ofta för ”kristen mystik”. Trots detta finns inget stöd för mystik att finna i Bibeln eller i apostolisk, evangelisk tro. Istället ligger den mystika teologin i strid med bibliskt förankrad tro.

Mystik är något som finns inom så gott som alla religioner, och eftersom metoderna, övningarna och riterna mycket liknar varandra inom alla religioners mystik, blir också upplevelserna i stort sett de samma. I och med detta öppnas dörrar mellan religionerna, och mystiken leder därför till en ekumenik över gränser som Bibeln inte tillåter. Mystiken leder till en ekumenik och enhet som blir till ett nytt ”Babels torn”, till grundstenarna i ett globalt antikristligt byggnadsprojekt. Det är alltså uppenbart att mystikens utbredning kommer att spela en viktig roll i den globala andliga utveckling vi kan läsa om i Uppenbarelseboken.

Mystik och katolicism kan sägas höra intimt ihop. Men tack vare reformationen fick mystiken träda tillbaka något till förmån för en bibelförankrad evangelisk förkunnelse – vilket alltså gällde inom många av de evangeliska församlingar och samfund som då uppstod. När vi idag ser att många evangeliska församlingar och samfund viker bort från den bibelförankrade evangeliska vägen, så har mystiken fått nytt livsrum och ett riktigt uppsving. Det är nu tydligt att inget samfund i Sverige längre är befriat från mystik. Och när öppenhet för mystik tränger in, så tränger också en öppenhet för katolsk lära och religionsutövning in i församlingarna; de båda hör som sagt intimt ihop. Nu är denna utveckling inte enda orsaken till avfall från Sanningen, men i vart fall en viktig sådan.

Den kristna frälsningen

Enligt Bibeln är tron/förtröstan på Jesus och hans försoningsgärning den enda vägen till Gud och evigt liv. Detta är ”den smala vägen”. Denna försoningsgärning handlar om att Gud själv tar initiativetsjälv stiger ner till jorden, själv blir människa i Jesus Kristus och själv tar världens alla synder på sig – och detta medan vi ännu är syndare, medan vi ännu har vänt ryggen åt Gud! Gud närmar sig människan trots att hon till sin hela natur är fördärvad av synden. Återföreningen med Gud sker redan här och nu, i det ögonblick människan tar emot evangeliets fria gåva och underordnar sig det. I denna frälsning är Jesus Kristus och hans verk det centrala. Jesus visar vem och hurdan Gud är; Jesus gör Gud konkret eftersom Jesus ÄR Gud! Om detta vittnar Guds Ord. Ordet är centralt, och förkunnelsen av Ordet är därför en central aktivitet i sann kristen tro. Sann kristen tro är alltså dogmatisk (dvs bunden till särskilda läror/bekännelser), vilket inte är negativt utan en nödvändighet för att den sanna frälsande tron skall kunna vara konkret och tydlig, tillgänglig för alla som vill lyssna och ta till sig erbjudandet i Guds evangelium – i alla tider. Sann kristen tro innebär också en barnaskapsrelation till Gud, en enkel och okonstlad gemenskap där den troende får vara som ett barn hos en god och hjälpsam Far.

Den mystika frälsningen

Mystikerna pekar på en motsatt frälsningsväg där människans insats är det centrala. Deras väg innebär ett uppstigande via ”den inre vägen” där en tänkt egen inneboende gudomlighet, ”gudagnista” spelar en central roll. Synd, enligt mystik definition, är att inte leva utifrån den inre gudomliga naturen. Här tar därför människan initiativet och sträcker sig upp till det gudomliga – via den inre vägen – genom olika reningar, metoder, övningar och riter för att uppnå en återförening med den gud som är ”bortom” Gud. Föreningen med det gudomliga sker längre fram i tiden, i en annan dimension. Denna förening är beroende av att människan mognar andligt och blir andligt ”medveten” genom egen strävan, och föreningen med det gudomliga kommer då som en belöning för detta strävande. I mystiken är alltså JAGET i centrum. Denna frälsning står över alla ord och dogmer. Gud är bortom ordens möjlighet att beskriva honom. Gud är ett mysterium. Tystnaden är central. Mörkret är mystikernas ljus! Kontemplation och meditation är därför viktiga medel. Den mystika frälsningsvägen är den ordlösa vägen som helt bygger på gärningar och upplevelser.

Så kallad ”kristen mystik” blir ofta en blandning av de två frälsningsvägar jag visat på ovan, men där det vanligen blir en stark förskjutning åt det mystika hållet. Jag skall låta ett antal tydliga citat från olika kristna mystiker visa på det jag försökt beskriva om mystiken, och sammantaget talar dessa ett tydligt språk. Visst finns Jesus Kristus och hans försoningsverk med i skriverier av bl.a. Peter Halldorf, Wilfrid Stinissen och Martin Lönnebo, men betydelsen av Jesu försoningsverk bleknar vanligen bort till förmån för den mystika frälsningsvägen. Flera citat är tagna ur boken Kyrkofäder, mystiker och evangelium av Christer Svensson (som rekommenderas varmt) även om jag ofta istället anger ursprungskällan till citaten, det är mer intressant så, kan jag tycka.

Citat från mystiker:

 • “Mystisk teologi innefattar den mystiska erfarenheten hos troende i alla de stora religionerna och faktiskt också hos dem som inte tillhör någon särskild religion, men som har begåvats med djupa mystiska gåvor. För mystik är en mänsklig erfarenhet som inte är begränsad till enbart religionen: den är höjdpunkten i varje människas sökande efter fullkomning, äkthet och självförverkligande.” (s. 71)
  “Bortom jaget, bortom det personliga omedvetna, bortom det kollektiva omedvetna, bortom arketyperna talar alla de stora religionerna om ett mysterium. De använder sig av olika termer: Buddha-naturen, Brahman och Atman, gudomsgnistan, varats grund, själens centrum, men alla pekar mot samma verklighet.” (s. 38)
  William JohnstonSE – med kärlekens öga
  (katolsk jesuit, meditationsledare och författare)
 • “Men du är mer än en utsida och en insida. Det finns ett tredje element, nämligen själens centrum. Det är där du är Guds avbild, där du är besläktad med Gud, ‘gudomlig’.”
  Wilfred StinissenNatten är mitt ljus
  (i Sverige populär katolsk präst, karmelitmunk och författare)
 • ”Det räcker alltså inte att predika. Det duger inte att tala om Jesus. Det gäller att bli Kristus. Det är det enda som duger.”
  Peter HalldorfDrick djupt av Anden, s. 74
  (pingstpastor, mystiker och författare)
 • iskop samt frimurare av högsta graden)
 • ”…i ’töcknet’ inträffar det största undret: våra ögon öppnas för den store Okände, den Älskande som döljer sig för vår blick, ty ingen kan se honom och leva. Vi börjar förstå att vi i allt för hög grad har förväxlat Gud med hans verk. I mötet med honom själv leds vi nu bortom det vi kan redogöra för med ord och ta med våra händer. Vi förs in i kärlekens mysterium.”
  Peter Halldorf, 21 Kyrkofäder, s. 151
 • ”Frälsarkransen är den moderna pilgrimens redskap på den svåraste av alla resor – den som går inåt. Det är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga längtan under bön och meditation.”
  Verbums hemsida, http://webshop.verbumforlag.se/fralsarkrans_start
 • ”Tystnad du talar ljuvligare än skönaste ord… Där får vi möta det gudomliga bortom alla våra föreställningar.”
  Martin Lönnebo, Frälsarkransen. Övning i livsmod, livslust, självbesinning och i att leva nära Gud.
 • ”Led oss vetande och ljus, upp till den mest avlägsna, högsta spetsen av mystisk skrift där Guds ords mysterier ligger okonstlade, absoluta, oföränderliga i den dolda tystnadens stålande mörker [!].”
  Dionysos AreopagitenChrister Svensson, Kyrkofäder, mystiker och evangelium, s. 85
 • ”Denna [gudomliga] gnista förkastar alla skapade ting och önskar ingenting annat än sin nakna Gud, som han är i sig själv. Den nöjer sig inte med Fadern eller Sonen eller den heliga Anden… den vill gå in i den enkla grund, in i den stilla öknen i vilken urskillning aldrig blickade… ty denna grund är en enkel tystnad.”
  Mäster Eckhart
  Christer Svensson, Kyrkofäder, mystiker och evangelium, s. 120
 • ”Om det är så att vi i vårt djupaste djup är kärlek till Gud, består hela vår utveckling i att återvända dit. Där är vi friska. Där är vi Guds avbild… vår synd består i att vi inte längre lever i och utifrån vår djupaste natur.”
  Wilfrid Stinissen
  Christer Svensson, Kyrkofäder, mystiker och evangelium, s. 102
 • ”Man kan alltså säga att det som ligger till grund för människans alla villfarelser är en fundamental illusion: hon vet inte vad eller vem hon är. Inom buddismen betonas det att synd kommer av brist på kunskap, brist på medvetenhet. Därför bör man upplysa och medvetandegöra människan. Den som är medveten om vad han är, är nödvändigtvis god, han strålar av kärlek. Det är detta som Jesus säger: ’Sanningen skall göra er fria’…. Ja, vår synd består i att vi förnekar vår djupaste natur.”
  Wilfrid StinissenKristen djupmeditation, s. 30, 36

Dionysos Areopagiten (500-talet) och Mäster Eckhart (1260-1328) är ”kristna” mystiker som starkt influerat bl.a. dagens svenska mystiker.

Villfarelse/villolära

Med alla villfarelser och villoläror i kristenheten förhåller det sig helt naturligt så att de leder ”vill” på det ena eller andra sättet. De leder vilse, bort från bibliska sanningar och kan därigenom allvarligt skada både enskilda individer, hela församlingar och samfund. Faktiskt tar hela nationer skada av andligt avfall och förfall, det vittnar stora delar av Gamla testamentet om.

Allt som ryms inom begreppet ”kristen mystik” utgör villfarelse/villolära, och jag kan med god grund säga att det inte finns något som helst bibelstöd för den mystika teologi som ovanstående citat uppvisar och som de herrarna står för. Det handlar istället om tankegångar från både österländsk och gammal grekisk religion och filosofi i en slags kristen inramning. Mystikens apostlar inom kristenheten är skickliga på att linda in sina främmande läror i vackra kristna fraser, i kittlande mystiska berättelser eller i högtravande teologiska formuleringar. Låt dig inte luras av den inramningen!

Nedan summerar jag nu några områden där mystikens teologi markant skiljer sig från bibliskt förankrad kristen tro. Mycket är i själva verket helt tvärtom!

 • Mystiker menar att varje människa har något av ett gudomligt ursprung i sig, en ”gudagnista”. Människan söker sig till Gud och Gud söker sig till människan för att ”lika söker lika”. Gud älskar människan beroende på att hon innerst inne är gudomlig, enligt mystikens teologi.
 • Mystiker menar att synd är de ”orena lager” som ligger utanpå den inre gudomliga och rena naturen hos människan. Synd är att inte leva utifrån den inre gudomliga naturen. Synd är att inte vara medveten om den sanna naturen.
 • Mystiker menar att det är människans orena yttre skikt som hindrar människan från att se sin egen gudomlighet.
 • Mystiker ersätter evangeliets frälsningsväg med en egen frälsningsväg, en ”självfrälsningsväg”, där vägen innebär rening från de orena lagren i människans yttre. Målet är en förening med en gud ”bortom” Gud. Rening sker genom askes, kontemplation, meditation, metoder, övningar, riter etc.
 • Frälsningens mål är uppstigandet men börjar med att människan borrar sig inåt och går tystnadens inre väg, en väg som vandras via kontemplation och meditation i en tankebefriad tystnad.
 • Mystiker ersätter vikten av Guds Ord och den kristna trons dogmer med det ”ordlösa”, med det som inte går att beskriva med ord. Storheten ligger inte i Bibelns stora berättelser utan i den ordlösa tomheten. Bibelns betydelse raderas successivt ut. Skillnaden mellan kristen tro och andra religioner raderas ut och förening kan ske i verkligheten bortom orden.
 • Mystiker minskar värdet av Bibelns Kristus till förmån för ett eget ”kristus-jag”. Tonvikten ligger på att finna detta inre kristus-jag. Mystikens teologi är inte beroende av Jesu Kristi försoningsverk, den ”fungerar” ändå, den fungerar i alla religioner.

Gud kallar oss till omvändelse och reformation!

Mycket av det som sker i kristenheten idag är ett slags upprepande av vad som skedde med det judiska folket på Gamla testamentets tid. Avfallet svajade fram och tillbaka, men förstärktes för varje gång det svajade till. Slutet blev ett totalt avfall där Gud lämnade sitt tempel, landet intogs av främmande makter och folket fördes bort som fångar till ett främmande land. Gud kallade dock sitt folk till omvändelse under hela avfallets period, och under vissa perioder fick därför folket (främst Juda rike) uppleva både reformation och välsignelse. Gud kallar även oss till omvändelse och reformation – idag! Sök därför Gud och hans vägledning. Sök dig till den smala vägen: evangeliets smala men enkla och ljuvliga väg!

1 Kung 18:21: ”Elia trädde fram för allt folket och sade: ’Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.’ ”

2 Krön 16:9: ”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.”

/Lennart

************************************************************

Mycket läsvärt tycker jag och jag är såååå upprörd över hur man på t ex Facebook skriver om den falska frälsningen och om MYSTIKEN som vore den ok för Gud! DET ÄR DET INTE!!! That´s it.

JESUS KRISTUS, tillika GUD, dog för oss alla!! Glöm inte det!

15 thoughts on “Mystik?? NEJ- NO NO till det! Artikel från Bibelfokus.se

 1. Alltså bör korrekturmetoden att avläsa denna protein-sträng komma i Mars/April nästa år 2024 dvs i mitten av vedermödan.
  Kom ihåg (notis).
  Märket är en bågsträng (toxon) som är just detta kodade mRNA som på ett snillrikt sätt omkodar DNA. Se Trumps jubileum-mynt med palmträdet.
  Palmträdet har en speciell betydelse.
  Oavsett om metoden är sakta eller lång så är den maximala tiden satt till 7 år.
  Dvs i början av implementeringen (bågsträngen eller snarare bara ett snöre).
  Och här har vi då förklaringen till Trumps Warpspeed, tvinnade snöre.
  Det är nämligen så man spinner en bågsträng. Med 2 eller gärna 3 snören.
  Av en exakt märklig slump är det ju exakt så människors DNA-Double Helix är konstruerade. Däremot inte med 3 strängar.
  -Men det passar bågsträngs-teorin utmärkt.
  -Läs gärna Trump/Israel på Marias blogg.
  Den tråden är värt att läsa om och om igen tills det fastnar i huvudet.
  Då bör avkodningskodexen vara klar för tolkning och implementeringen av Vildjurets Bild bör vara klar dvs i Mars 2024.
  Kom ihåg (notis). Vildjurets Bild är bara en QR-kod som du kan låsa
  upp systemet (För att köpa och sälja) men underförstått måste du ha denna bågsträng inuti dig. (För att den också ska kunna tala genom dig).
  Dvs alla vaccinerade får räkna med rejäla problem med immunförsvaret.
  Ett exempel: Nokia har döpt sitt 5G-6G nät till Genesis.
  Genesis betyder ju Breshet (såsom det var en förnyelse av det gamla).
  “The role of next-generation networks is the unification of our experience across the physical, digital and human world,” says Harish Viswanathan, Head of Radio Systems Research at Nokia Bell Labs.
  https://www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/6g-explained/
  – Nokia är hedrat att leda detta banbrytande projekt. I 6g-eran kommer de digitala, fysiska och mänskliga världarna att bli mycket mer integrerade, säger Peter Vetter, forskningschef på Nokia Bell Labs.
  https://telekomidag.se/nokia-eu-6g-projekt/

  Art Bell var en Ufo-uppfinnare av rymdskepp och sonder.
  Det säger väl allting (och varför allt ska brännas upp med roten).
  Lite mera om Genesis. (Kabbalen från Tel Aviv och Jerusalem)
  En liten passos till Lennart Jareteg/Ohlin mfl,Judarna snor gärna brett och vilt från Bibeln utan att ange orsak eller syfte.
  Även en Jude behöver bli väckt och nyvaken för att förstå allvaret.
  Jag tror att svepskälen till mycket av det vi ser geo-politiskt och militärt kan läsas i länkarna under. Dvs införandet av våglängdsteknik (Salasso)?
  Kom ihåg (notis). I den nya skapelsen ska denna teknik,våglängd inte finnas mer. Tekniken har bara som syfte att implentera Vildjurets förfinade teknik
  så att dess Bild ska tala (0100) och kommunicera.
  https://5genesis.eu/
  https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2023/02/15/nokia-and-viettel-successfully-complete-deployment-of-the-first-dwdm-network-operating-at-600g-per-wavelength-in-vietnam/

  Uppenbarelseboken #decoded.

 2. Hej jag tog med en förklaring här som kan vara bra…. Svåra saker detta! MEN DE LEKER MED OSS.De vill förstöra oss.
  DNA-polymeras är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas DNA, vilket är det första steget i celldelningen. Dess specifika uppgift är att påskynda sammanfogningen av nukleotider, DNA:s informationsbärare, med komplementära nukleotider på DNA-kedjans nukleotider (A–T, C–G).

  DNA-polymeras finns i alla levande organismer. Det finns dock inte i en del virus som har sitt genom i form av RNA istället för DNA och därför bara använder sig av RNA-polymeras.

  Det finns ett antal olika varianter av DNA-polymeras som används i olika faser av replikationen. Hos prokaryoter betecknas dessa med romerska siffror: DNA-polymeras I, II, III, IV respektive V, medan de hos eukaryoter betecknas med grekiska bokstäver: α, β, γ, δ, ε etcetera.

  I molekylärbiologiska och biokemiska laboratorier används ofta ett värmestabilt DNA-polymeras som kallas taq-polymeras. Detta enzym tillhör ursprungligen bakterien Thermus aquaticus som lever i varma källor, och vars beståndsdelar alltså är extremt värmetåliga. Upptäckten renderade det möjligt att effektivt kunna tillverka stora mängder av specifika DNA-sekvenser med hjälp av metoden PCR. I dag existerar flera olika typer av taq-polymeraser som kan köpas kommersiellt, varav de flesta är genetiskt modifierade för ändamålet; det ursprungliga taq-polymeraset saknar korrekturläsningsförmåga vilket leder till en hög mutationsfrekvens.
  /Maria

 3. Lägg särskilt märke till polymeraserna som anses delta i vårt DNA reperationssystem. I denna teori har vi alltid en RNA ”kopia” utifall någon skada skulle ske på DNA strängen, vi kan då lätt kopiera och klistra in och ersätta den skadade delen. Dessa enzym måste således vara aktiva vid skador vilket sker ofta.

 4. Ja du det finns många förkunnare men alla förkunnar inte alltid som det borde vara.Se bara på församlingarna neråt landet…
  Lennart är en sort för sig, d v s han har ALLTID rätt, tål inte andras tankar i sak. Likaså Elvor o Janne håller hov och är inte alltid inne på rätt spår. Jobbigt, men det är så vi fungerar,, att vi kan inte allt. Men jag har många ggr funderat över VARFÖR man inte talar, skriver och ropar om vilddjur och märke, för jag anser ju att det är det som är faran; D V S VACCINET/N. DET ÄR det som är ‘grejen’ här framöver, vi kommer att få se det.
  Det ÄR de stora som styr oss nu, WHO, WEF, Med vacciner, FN som världsregering och där är ju Israel inblandat…och Israel var de som massvaccinerade först o var såå stolta. Jo jag kan hålla med om det du säger, det är seena tider men få förstår det! jag tror man SOOVER!
  /Maria

 5. Detta är inte menat som kritik mot personen Lennart Jareteg.
  Kritiken jag menar är ett förhållningssätt krings hans undervisning om den yttersta tiden som har en lätt nonchalant attityd och -“allt ordnar sig” mentalitet, bara vi blir som små barn.
  När Guds Ord är MYCKET mer knivskarpt.
  Kritiiken är inte heller riktad mot Elvor och Janne som personer utan som deras underhållningsadekvata förhållningssätt mot en Israelitisk elitistisk hållning, dvs en ren skvallertidning med propagandistiska inslag.
  Be för Israel?
  -Jag tror Gud är fullt kapabel att ta hand om sitt egendomsfolk?
  Dvs att allt handlar om Israel och Judarna?
  Jag är inte så säker.
  -Jag kan ju säga att mycket litet handlar om Israel och Judarna.
  Men däremot kommer historien AVSLUTAS med Judarna och Israel.
  Det är en oerhört viktig skillnad.
  Min undervisning pekar BARA på Vildjurets Märke med ENFAS.
  Därför blir Israel och Judarna relativt ointressant i längden.
  Därför blir mystikens påvar (Svea Riket) ointressant i längden.
  Därför att de stora förkunnarna har totalt missat att Bibeln är:
  1. En manual för martyrskap.
  2. En handbok för överlevnad.
  Finns för övrigt INGEN som pratar om Vildjurets Märke, dess Namn.
  Vilket är förbryllande nog. Varför?
  Man kan ju fråga sig vilken Gud de som säger sig arbeta med missions-arbetet de så troget då tjänat, när de själva inte vågat undervisa om farorna de själva undervisat om slagit in?
  När tom änglarna VARNAR för att TA DETTA MÄRKE och vilka konsekvenser det kan få?
  -Har dessa förkunnare, profeter, lärda med vitt lagiskt svängrum, orkat
  ta reda på flera år forskning om DNA?
  -Har de tagit reda på Vildjurets Bild fungerar i praktiken?
  4G,5G och 6G?
  Tekniken? Vildjurets Operandum?, Hur Vildjuret övertygar med ekonomiska incitament?.
  -Nej inte alls, såvittjagvet finns det bara en som har undervisat i flera års tid.
  Och det är jag själv.
  Det kommer (enligt mig själv som vittne) bara handla om 4 saker.
  Märket (dess Namn).
  Bilden (dess Tal).
  Fundamentet för Vildjurets Rike (WHO/UNICEF).
  Från beslutsfattande lagrum till styrande via (NATO/FN).
  Där har vi Vildjurets fyra pelare och fyra spelare.
  De 10 kungarna (sedermera 9) återstår att se.
  -Ser vi Israel bland de 10 kungarna?
  Lägg Märke till ORDEN jag skriver.
  Det är inte tomma ord.

  Mvh

 6. Hej! Ok du menar att du fått en del uppenbarelser från Texten i Lennarts artikel? Ja det tror jag. Jesus är vår Herre och ska få leda oss i allt, både det vi förstår och inte förstår. Vi får be om råd att kunna fatta rätt. Hoppas jag förstått dig ? /Maria

 7. Det är ganska oroligt överallt och människor försöker förstå vad som sker vilket kommer att ta tid för de icke frälsta o liknande.Bibeln vill man inte alls bry sig om, sneda diskussioner på t ex Facebook om att vara en galen kristen som tror på en saga… tugg tugg.
  Vi som troende måste veta att vi inte ska ta kommande vaxx eller annat som erbjuds, det är då det blir tvång, d v s att inta kunna köpa sin mat som det blir oroligt värre.Själ o hjärta skall tillhöra Jesus och den som är säker på det till 100% den viker sig inte (hoppas ja att man klarar det).
  Bedragen är så lätt att bli, se på simpel reklam o massorna springer iväg att köpa.
  Ju tjusigare desto bättre och nyttigare. Man använder inte reklam för intet. Gud kan alla knep de har o måste undervisa sina barn. WAKE UP … borde de göra../Maria

 8. Lyssnar man på Sven Reichman får man ibland intrycket
  av det mesta i kyrkan idag är kött.
  Dvs köttslig andlighet.
  Den köttsliga andligheten påminner till 91,75% om den heliga anden.
  Så att inte veta skillnaden anser jag är mycket viktigare.
  Hur vet man vad som är kött och ande?
  Sven Reichman är fundamental för varje nyfrälst och andedöpt i den helige ande som nyfödd eller pånyttfödd.
  All annan undervisning kan ge en skev tolkning.
  David Pawson och Sven Reichman är de enda jag lyssnar på.
  Samt Lennart Jaretegs 2 Dvd:er om den yttersta tiden.
  Dessa (ca 100 timmar går på repeat).
  Inte nu längre men det tar kanske cirka 100 timmar innan det går upp ett ljus.
  För många kanske fortare men inte för mig.
  Inklusive såklart mina egna alster, ännu längre tid.
  Jag har bara fokus på Vildjurets Märke (och dess Namn).
  Vildjurets Bild och dess Tal.
  Dessa 4 punkter eller hörnpelare, kommer att spela en avgörande roll för de redan frälsta.
  Så hur man bevarar så sin frälsning är för mig oerhört mycket viktigare.
  Dvs HUR kan man förlora den?
  Är vi det levande templet?
  -Jo allt som kommer in i blod-omloppet.
  Kan ,och kommer fördärva det (om vi inte medvetna om det).
  Och som sådan finns det bara en så länge en kandidat till märket.
  En Bio-Medicinsk Markör (för att prata sjukhus-språket).

  Men som sagt det gäller att se till att man inte blir bedragen.
  Mystiken har många skepnader och klär sig i fina kläder.

 9. Hej
  ja mystik är farlig/t. Väldigt farligt. Lennart har samlat mycket till denna artikel och vanligtvis tar jag inte in hans längre p g a olika åsikter om annat.Jag anser att artikeln är bra att lära sig utav om vad som nu är viktigt att veta då det sprids allehanda saker på nätet om hur bra mystik är.. NEJ NEJ till det.
  En ren o skär kristendom där vi lyssnar och läser Guds ord till oss och våra hjärtan svarar och vi gör hans vilja utan att flumma ut någonstans i något man inte begriper sig på eller som är farligt lockande….den kristendomen är bäst, ONLY JESUS. BIBELN är oerhört viktig även om man inte riktigt förstår hur den är skriven eller vilken kraft den har.
  Jesu blod på korset gör oss fria från allt som är fel, felen som många behåller för att de inte ser Jesus.
  Frälsning betyder frihet från kyrkor och annat som vi inte ska vara i, vi ska vara med JESUS, ensamma utanför lägret— i kyrkorna.Vi har lidit och kommer att få lida för att vi tror och då är det bra om vi förstått bibeln budskap som verkligen förklarar temat ensamhet, styrka, tro, kärlek, Jesu blod m m.Enkelheten som är svår att gå i./Maria

 10. Mystiken är mycket farlig.
  Den är förvillande, förbryllande och förförisk.
  De tre F:en.

  Det Jesus gjorde på korset gäller ALLA, dygnet runt.
  Ingenting behöver läggas till eller tas bort.
  Allt som går utanför korset är mystik.
  Jag tycker Lennart, käre käre Lennart som förespråkar
  barnaskap, krånglar till det alldeles oerhört ibland
  med sitt snack om mystik.
  Visst det kan vara intressant att veta skillnaden på
  korset och dårskapen, men skillnaden kan ibland
  vara knivskarp, absolut men inte desto mindre dåraktiga resonemang.
  Det Lennart och många andra missar är det oerhört vitala i Guds evangelium.
  Det är manual för martyrskap och en handbok för överlevnad.
  Alltså är det frukten av arbetet och kunskapen.
  Är vi alla predestinerade till himlen?
  -Kan det vara så himla enkelt?
  -Ja jag tror det, alla som tar emot Jesus som ett barn (intellektuellt och resonemangsmässigt) kommer till himlen.
  Det gäller dem som arbetar på sin frälsning.
  Hur blir man då frälst?
  -Man blir rättfärdig (genom Jesu blod).
  -Man blir helgad (genom vandring i Jesu kors).
  -Man blir helig (med gemenskapen i den Helga Ande).
  -Det är inget mystiskt det är underbart att vandra.
  Det är en tyst vandring.
  Ingen kan höra dess sus.
  -Även om man blundar kan man se den.
  -Med rena ögon och 2 ögon kan man se helheten.
  Det mystiken gör att den blundar för ena sidan.
  Dvs köttets andlga och mystiska sida.
  Och den har alltid en erotisk och sexuell underton.
  Och som sådant är den lagd under äktenskapets bojor.
  Ty där är allt tillåtet och krångligare än så behöver evangeliet inte vara.
  Att vandra ska vara underbart.
  Däremot kan vägen vara fylld av tistlar,törnen och snår.
  Så ibland kan irrblosset från Norden lysa upp ett ganska stort träsk.
  Som Lennart och många fall har bidragit till själva.
  Istället för att dela ut flytvästar, så har de gett kristna hängslar och livrem.
  Men som alltid är 99% av allt material kopplat till köttet.
  Det kommer dock aldrig handla om mystik eftersom regel:1
  Bibeln ÄR en manual för martyrskap.
  Bibeln ÄR en handbok för överlevnad.
  Många missar och läser Bibeln, böckernas bok som en underhållnings-litteratur när den varken är och eller.
  Eller som Diakonen i Tyresö sade:
  -När vi inte förstår Gud (för det är ju ytterst det som allting går ut på).
  -Så gäller det bara att lyfta högt på hatten.
  -Och det tänker jag alltid när det handlar om mystiska ting.
  Eller som Söndags-matinén som hette Disneydags/Räddningspatrullen,
  när de skulle ut på ett stort uppdrag i sin lilla luftballong (a 30 cm) så
  var deras slogan:
  -Det är något skumt på gång.
  Alla kristna sysslar inte med radband, mysticism, eller dödskallar eller ufon,
  eller pentagram eller mördar katter på söndagskvällen efter sukkot.
  -Nej det är därför Jesus säger att en kommer tas bort och en lämnas kvar.
  Det borde ju vara en rejäl ögonöppnare även för de som har för stort bibelfokus men missar sitt eget kött.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.