Gud har en plan ../ DEL 2 Tjäna Jesus

 

När du läst bibelstudiet om Guds stora eviga plan – del 1 >> Så måste den planen om Enheten ha funnits redan från början i himlen hos Gud. Han börjar med att Skilja (Döma) ljuset från mörkret. Helt klart är att Satan (mörkret) inte underordnade sig Guds son (ljuset) som Herren utan kastades ut därifrån. Du finner en bild på det här.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.
3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus.
4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.
5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Paulus bekräftar detta i 1 Tess 5

1Th 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Vi är alltså Guds barn (Ljusets) och inte Satans eller Ormens (Mörkrets)

Guds (Elohims) barn är ETT med HONOM. Det innebär att de har hört evangeliet om Herren Jesus Kristus och trott på honom. De har i sina hjärtan accepterat hans väg och börjat gått på den.

Vi kan inte gå på både den här vägen och vår egen på en gång men det är något som vi kommer att upptäcka finns i vår själ redan från början.Romarbrevet 7 blir då en verklighet i oss. Men vi ska inte stanna där utan vi skall fortsätta vidare mot Rom 8 och befrielsen.

Vi behöver en omskärelse i hjärtat och i 1 Mos 1 så är det Gud som utför detta. I GT skulle man göra det med en stenkniv.I NT så handlar det om GUDS ORD (Ef 1:9-11) Guds plan är alltså att han skall och kan göra det här för vi klarar inte av det själva.

Vi läser att Gud skall utföra det genom sin energi och kraft EF 1:11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom (GUD) som utför (Energeo)  allt efter sin vilja och sitt beslut 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära Guds ande och hans ord kommer att verka fram hans vilja enligt EF 1:11

Den viljan är EF 1:9-10 Att göra allt som är i himlen och på jorden till ETT under ETT HUVUD. Detta i sin tur ger V 12 tacksägelse över Kristi härlighet och ära.

Heb 4:12 Ty Guds ord (Plan Ef 1:9-11) är levande (Zao) och verksamt. (Energes)

Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (Avskiljare) över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Maria som katolikerna påstår är syndfri skulle drabbas av detta åtskiljande svärd. Hon måste också gå Herrens väg.

Luk 2:34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35 Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”

 
Det här är ju en bild på vad som skedde i himlen hos Satan och Gud avskiljde Ljuset från Mörkret. I våra hjärtan finns alltså både ont och gott i en salig blandning men Gud kan med sin energi Den Helige Ande döma (avskilja) ljuset från mörkret i oss.

Paulus utropar:

2Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.
2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord (Plan Ef 1:9-11) utan lägger öppet fram sanningen (Den planen) (Ef 1:9-11) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.
3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.
4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes (De olydigas) sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.
5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren (Enligt Ef 1:9-11) och oss som era tjänare för Jesu skull. (Reichmann/Det är ande/agape)
6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.
7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds (Ef 1:11-12) och inte komma från oss.
8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg rådvilla men inte rådlösa,
9 förföljda men inte övergivna nerslagna men inte utslagna.
10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp

Paulus berättar hemligheten till att vara ett med Gud och få hans kraft att flöda genom sitt liv.
Vers 2

Han hade avsagt sig allt hemligt = Det övertäckta privata skamliga motivet.

Knep = Det jag säger eller gör för att detta dolda motiv skall lyckas.

Förfalskar inte Guds ord = förändra det så att mitt motiv skall får framgång.
Det måste vara det som denna tidsålders Gud kommer med som förblindar ögonen hos de olydiga den täckelsen som gör att jag inte kan se Jesu härlighet och ej heller kan andra få se Herrens härlighet i mig. Versen innan Paulus börjar att tala om vad han avsagt sig är. 

2Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

De som är lydiga med andra ord och har avsagt sig det dolda skamliga motivet i 2 Kor 4:2. Sven Reichmann tog upp det här dolda skamliga motivet i ett bibelstudium som jag tyckte var så bra.

Jak 1:2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar.
3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.
4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.
5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.
6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.
7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren,
8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.
9 En ringa broder skall berömma sig av sin höghet,
10 och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset.
11 Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset, så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så skall också den rike vissna bort mitt i sin strävan.
12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.
13 Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.
14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.
15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.
16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder.
17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

 

Det låter som om Gud alltid svarar på bön när det gäller vishet. Men så lätt är det inte vi måste läsa sammanhanget om vishet och be i tro.

Det Jakob menar med tvehågsen det är just detta att vara dubbel att vilja ha 2 saker på en gång. Det är att längta efter 2 saker på en gång att önska 2 oförenliga saker i Guds ögon.

Del 1 som är öppen och klar – Del 2 Är andra motiv som vi gömmer bakom.

(Det här är en konsekvens av kunskapens träd gott – ont och beskriver att ondska och mörker är inte bara ren och skärt mörker eller ondska utan det är att försöka göra Guds vilja men samtidigt ha egna drömmar om ära och berömmelse bakom det man gör i hans namn.)

Man kan säga: Att söka vinna hela världen genom att till synes söka Guds rike först. (Det här är alltså ett själsproblem eller hjärteproblem och Herren vill hjälpa oss att skilja på ljus – mörker – gott – ont den blandning som finns i våra hjärtan) (Vi kan kalla det för Babel = Blandning Jes 14)(Läs Mt 16: 15 – 28)

(När vi läst detta så kan vi förstå vad Babylon egentligen är Babylon kallas också för Mesoportamien (2 Flodslandet) och därifrån kom Bileam. (Urtypen för alla falska profeter.)

Så när Herren säger hur vi skall bedöma och döma så talar han om träd med god fruktond frukt  – Mt 7:14-21 Han talar om Livets träd och kunskapens träd gott + ont. Kom ihåg att ondskan är inte ren ondska utan uppblandat ljus säger Sven Reichmann. och träd med

En falsk profet från Babylon är alltså en som inte är omskuren i hjärtat han är driven av 2 floder p en gång nämligen att göra gott i Jesu namn samtidigt som han söker sitt eget. (Ohlin) Lägg märke till vad Babylons (2 Flodslandets) konung som alla säger är en bild av Satan säger i sitt hjärta = Det hjärta som han är Herre över. 

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, Jag skall göra mig lik den Högste. (Det är Kristus ljuset)

 
Watchman Nee: Satan regerar över jorden i köttsliga människors hjärtan hans regeringsområde kallas för världen. Vi vet att det kommer ett stort Babylon i ändens tid och dit kommer alla att dras som har denna dubbla natur. Jesus beskriver laglösheten som att vara driven av denna dubbla natur i Mt 7. De gör sina gärningar i Jesu namn samtidigt som de själva vill ha ära och klättra upp. (Ohlins) Satan förskapar sig står det men också hans tjänare de falska profeterna med den dubbla naturen. De förskapar sig till ljusets budbärare.  

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.
2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.
3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.
4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (Genom sitt blandade ljus) så att de inte ser ljuset (Sanningen) som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. (Lägg märke till Jes 14:14 att Satan vill göra sig till en Guds avbild – Kristus = Antikrist)
5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. (Alltså befriade från ego källan)
6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus (Ordet) lysa upp våra hjärtan (Genom uppenbarelsen i ordet är vi omskurna) för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

 
Vers 2 Vi ser bara ett enda ljus och är driven av detta ljus (Sanningen)

Vi har inte längre denna dubbla natur vi har avsagt oss det (omskärelse – korset – smala vägen)

Eftersom vi inte har denna dubbla natur så behöver vi heller inte förvrida Guds ord för att vi skall tjäna på detta (laglöshet)

Vers 4 Denna tidsålders Gud (Babylons konung Jes 14) han som är konung över dem som drivs av denna dubbla natur.

Watchman Nee: Satan regerar över jorden i köttsliga människors hjärtanvärlden. Världen är alltså ett område där människor bor som drivs av Gott – Ont. hans regeringsområde kallas för

Vers 6 handlar om omskärelse och en avskiljning för i 1 Mos så står det att Gud avskiljde ljuset från mörkret och det är Gott.

Så att göra det goda det måste vara att skilja guds avbild (Ljuset – Jesus) från mörkret (Den dubbla naturen) och det måste handla om att i oss själva i vår själ och hjärta finns denna dubbla natur.

Gud måste avskilja ljuset från mörkret (den dubbla naturen – uppblandat ljus) i oss. Laglöshet handlar om denna dubbla natur.

I 2 Tess 2 så talas det om att den ”laglöse skall träda fram” jag tror att han måste vara den falska Jesus bild som alla människor med den dubbla naturen söker i Jes 14:14.

Den bild av Kristus som JAG vill ha och som alla som inte gått korsets väg kommer att dras till.

(Du kan se av sammanhanget i Mt 16 Petrus och hans bieffekt) (Satan förstärker och uppehåller den dolda bieffekten som är människotankar) (Vem är det som avslöjar det onda i Petrus? Heb 4 12 Jo Jesus Guds levande ord Att vi lätt missförstår Jakobsbrevet kan vi se i kap 4 för där är det klart att det inte handlar om något slags inre tvivel av någon slags fruktan.

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. (Planen Ef 1:9-11) Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

 
Här är åter människor som ber men har 2 önskemål för sin bön – Man ber mycket fint enligt bibeln att få smörjelse av Gud – men samtidigt har man en längtan att genom den smörjelsen nå erkännande och berömmelse.

 
Om du aldrig har upplevt den här frestelsen någon gång så vill jag gratulera dig. Han ger en bild. Vart kommer allt bråk i församlingarna av? Jakob säger att det är en lätt fråga. Det kommer av att vi har biavsikter när vi samlas och kommer till Gud och samlas med varandra. Detta att vilja bli en erkänd person på det andliga området. Att vilja bli uppfattad som superprofeten. Att få erkännande i församlingen och komma fram till 1:a platsen och bli sedd. Fariseerna ville gärna ha 1:a platsen. Och få ära av människor.

Om vi nu tar och går tillbaks till 1:a kapitlet igen och läser Jak 1:6 Men han skall be i tro utan att tvivla. (1252 Diakrino) Ty den som tvivlar (1252 Diakrino) liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.

Diakrino = Bedöma och vi kan faktiskt sätta tvivla här för då bedömer vi Guds ord som något ogiltigt och då står vi faktiskt emot sanningen. Orsaken till varför Jakob skriver som han gör hittar vi i det 2:a kapitlet.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: Var så god och sitt, här är en bra plats men till den fattige: Du kan stå där eller: Sätt dig vid mina fötter 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er?

 Här handlar det om den dubbla avsikten utåt sett så söker vi Guds rike men fördolt så söker vi också världen.

I församlingen kommer det in en rik man och vi som ledare säger: O du skall få en position här i församlingen. Vi glömmer att Gud ej gör skillnad på person.
Den tvehågsne (dubble) kommer alltid att löpa efter det som gynnar honom men han säger det inte öppet givetvis. Det är därför det står att han kommer att smickra dem han har nytta av. För den nyttan den smickrade sedan gör är just att han talar och upphöjer den som smickrar till den position som han vill nå. (absalom)

 
Jam 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.

2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar.

Prövningarna är alltså konstruerade så att de skall leda oss till mognad och de skall befria oss mer och mer från de hemliga bi avsikterna som är rotade i oss.

Jak 1:13 Ingen som frestas (prövas) skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. 15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder.

Den lilla frestelsen som vi bedömer inte vara så stor befruktas och växer och föder sedan fram i mig en död – (och det är ondska) Det är alltså det lilla lilla som vi bedömer som att det gör inget kommer då att växa upp i det goda fina med tiden och ta över precis som en liten bit surdeg som genomsyrar hela degen.

Detta är fariseernas surdeg – som är i motsats till det syrade brödets högtid. Det som är oblandat det som inte är uppblandat med mörker.

Samma sak kan du finna i Rom 7 fast i andra ordalag. 

Rom 7:9 Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv 10 och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv, blev till död.

 Synden fick alltså liv och jag dog

Rom 7:7 Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär.

 
När synden vaknar till liv då ser vi och förstår att det lilla vi ville gömma och det som vi inte ville tala om det jäser nu över alla breddar. Till sist kan det gå så illa att vi ber och går i kyrkan bara för att bli beundrade av människor.

Inte minst blir det så därför att Gud inte längre hör på när vi ber för vi ber av fel motiv och när vi gör det drar sig Gud bort ur sammanhanget. Och som vi kan se i sammanhanget i Jakobsbrevet så är det en annan makt som tar över i församlingen. Var kommer då ondskan ifrån? Jo det gäller att berätta på ett sådant sätt att människor förstår. 

Rom 7:20 Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det inte mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig.  21 Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. 22 Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

Här säger Paulus att han ser lagen med sitt förnuft. Ja människan kan kunna hela lagen men – man fattar ändå inget! Utan det är den där lilla biavsikten som om den inte avslöjas och korsfästs kommer att ta hand om hela min tillvaro. I det långa loppet så kommer den att vinna om det inte görs någonting emot den. 

Upp 2:1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar Nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.

Vad är kvar när den första kärleken inte längre driver oss? Jo som regel kärlek till kyrkan – till verksamheten – till visionen – till samfundet – eller till min tjänst. Jag träffar många pastorer som jobbar med lokal ekumenik – största problemet = I vilken kyrka skall man sedan vara i? Varav kommer strider i Kristi kropp? Jo den lilla biavsikten som kommer att växa upp till huvudavsikten om inte ljuset genom korset avslöjar den och rensar ut den från församlingen. (biavsikten är en bitter rot)

Helt automatiskt kommer då ljusstaken att flyttas för man börjar att tjäna biavsikten istället för Jesus – då tar han bort sin närvaro. 

Det var precis det som skedde i Jakobsbrevets församling. Djävulen var där med sitt mörker och stärkte biavsikten mitt i församlingen. Det mest förvånande är att andliga ledare idag är beredda att acceptera orenhet bara för att det skall hända något. Predikant x kommer – nu skall det dra folk! Han har helandets gåvor. Han har visst 10 älskarinnor också men det gör inget bara det kommer folk. 

Eller predikant Y som hånar alla församlingar men han startar en rörelse i alla fall. Ser vi vad det är egentligen? Jo det lilla som kan få liv. Jag tror inte att något stort kommer att ske i Svensk kristenhet om vi inte omvänder oss när det gäller den här punkten. Resultatet av att vi ser lätt på den lilla bisaken gör ju att den tar över mer och mer. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.

/Elvor och Janne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.