Gud har en plan.. Del 1 /Förstå bibeln..bli frälst

GUDS PLAN –

För att kunna förstå bibeln på ett rätt sätt så måste vi lära oss vad Gud egentligen vill med världen och alla människor som bor där.Om vi inte förstår den här planen så kommer vi heller inte att kunna  förstå hur Gud handlat och handlar genom historien ända tills denna planen kommer att få sin fullbordan vid den sista basunens ljud.

UPP 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: Ingen tid skall mer ges, 7 utan i de dagar då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (Evangeliet) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

Gud har alltså arbetat i enlighet med en plan från begynnelsen och den planen skall avslutas när denna tidsålder får sitt slut och det sker vid den sista basunens ljud.  1Tess 4:16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå.

Paulus beskriver den här händelsen på precis samma sätt i 1 Kor 15

1Kor 15:22 Och såsom i Adam alla dö, så ska ock i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse (Parousia) de som hör honom till. 24 Därefter (DÅ) kommer änden (Tidens och därmed Guds planens slut) då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. 25 Ty han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. (Obs! Denna onda tidsålders gud) 26 Sist bland hans fiender blir också döden berövad all sin makt 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är honom underlagt då är uppenbarligen den undantagen, som har lagt allt under honom. 28 Och sedan allt har blivit Sonen underlagt, då skall ock Sonen själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Och så skall Gud bliva allt i alla.

Ordet DÄREFTER är TOTALT FEL ÖVERSATT det skall vara DÅ. Det kan vi även förstå av vers 26 i sammanhanget.

Barnes bibelkommentarer säger: Ordet änden här betyder att DÅ är det slut på tiden och inget mer efter skall ske. Planen är nu fullbordad! Lärjungarna visste om det och frågade om hans tillkommelse och tidens slut som är exakt samma händelse. Hans tillkommelse avslutar tiden och Guds hela rådslut.

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst (Parousia) och den här tidsålderns slut?” (grek: Hela totala avslutningen av tiden)

Så länge det finns timmar minuter och sekunder alltså så arbetar Gud med en och samma plan ända tills basunen ljuder en överängels röst hörs och Jesus Kristus kommer ner från himlen (Parousia) tillsammans med sina änglar som inte gjorde uppror mot honom i begynnelsen.

Nu skall jag beskriva Guds plan för dig och om du tolkar allting efter den här planen så skall du få se hur den finns där i allting Gud gör och vad han säger. Hur han handlar med Israel igenom historien är en bild på detta eviga rådslut.

PLANEN ÄR EF 1:9-11

Allt som Jesus och apostlarna och profeterna säger är i enlighet med denna plan.

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus (grek: Inom sig själv) 10 den plan (den väg) som skulle genomföras (öppnas) när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv (Evigt liv) förutbestämda (Pro – Oritzo) till det av honom (Gud) som utför allt (Energia – Anden) efter sin vilja och sitt beslut. (Denna plan)

Vers 10: Att i Kristus (Ljuset) föra allt som finns i himlen och på jorden till en enhet in under ett huvud. (Herren)

Har vi nu fattat det här rätt så ska allting underordna sig Jesus Kristus som Herren. Han är Guds Ord (Planen) Han är vägen (Planen) Han är sanningen (Planen) Han är livet (Planen) Han är Guds Rike (Planen) Han är Guds vilja.

Vers 11 Lägg märke till ordet PRO – ORITZO som betyder Före + Sätta upp en gräns. Med andra ord det eviga livet och vår arvedel finns till för oss om vi vandrar inom hans uppsatta gränser.

Det är ju precis vad Jesus undervisar och säger och hans undervisning är ju helt i enlighet med Guds plan. Om vi vill ha evigt liv och vara ETT med honom och varandra i ANDEN så finns det gränser inom vi vilket vi måste vandra.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. 15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre (Hjärta tankar) är rovlystna vargar.16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. (Planen i Ef 1:9-11)

Vers 13 Helt enligt EF 1:9-11 säger Jesus att VÄGEN som leder in i (EIS) LIVET mer och mer är genom att det redan finns uppsatta gränser för hur man skall vandra på den vägen. Om vi fortsätter på den vägen så kommer hjärtat att formas efter PLANEN (Ef 1:9-11) Så att också vår mun och våra handlingar överensstämmer med Guds plan (Ef 1:9-10)

Det underlättar när man vet att en VÄG i bibeln = Tankesätt + handling. Och med handling menas också ordet som utgår ur vår mun.

I Jes 55 Uppenbaras också Guds plan och vilja genom att Gud presenterar sin väg (Planen Ef 1:9-11)(Den trånga porten – Den smala vägen)(Tankesätt handling) Som står i motsats till människors väg (Breda vägen – Tankesätt – Handling)

Han skall byta ut dålig frukt mot god frukt (Jes 55:13) Det är hans ord (Planen Ef 1:9-11) som skall göra det (Jes 55:10-11)
Guds ord är Dabar på Hebreiska och Logos på grekiska och är inte bara ord utan Guds Ord = Hans planer och hans tankar uttryckta i ord.

Och vi kan se Guds ord (Jesus) komma tillbaka i Upp 19 tillsammans med alla änglarna som inte föll och de skall hämta alla som är ETT med honom och det är alla som är bestämda till evigt liv och som har vandrat den smala vägen Mt 24:31. Nu förstår vi kanske vad frälsning mera innebär – Det innebär inte att säga: Herre Herre utan att med hjärtat börja vandra in på den smala begränsade vägen. mFrälsning innebär att vi i hjärtat omvänder oss helt och hållet ifrån vår egen väg (Tankesätt och handling) till Guds väg (Tankesätt och handling)(Ef 1:9-11)

När vi nu kanske har förstått vad Guds Ord egentligen är och att det innebär mer än bara lärosatser så förstår vi vad frälsning är.

Rom 10:1 Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bli frälsta. 2 Ty det vittnesbördet ger jag dem, att de nitälska för Gud. Dock gör de detta inte med rätt insikt. (1922 Epignosis – Kunskap som förändrar hjärtat) 3 De förstår nämligen (Fattar inte) inte rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad (bygga upp) en sin egen rättfärdighet och har inte givit sig under rättfärdigheten från Gud. (Det är Guds plan EF 1:9-11) 4 Ty lagen (grekiska = den rätta maten) har fått sin ände i Kristus (Planen Ef 1:9-11) till rättfärdighet för var och en som tror.

Det här måste vara en förebild på mannat som betyder (vad är detta) den maten v 4 Lagen (Mannat) upphörde i Landet. (I Kristus) Jesus talade om att man åt mannat i öknen men den som äter honom själv livets bröd skall ha evigt liv. Mannat representerar lagen instruktion bokstaven. Jesus representerar landet och att äta av vad landet producerar är livet.

Lägg nu märke till hur man kom in i landet jo genom att följa arken (korset) och gå i samma fotspår som honom = I hans seger igenom Jordan där vattnet stannat vid Adam.

Jag har besegrat världen (De som är drivna av köttet) sa Jesus. Vi tar hans kors på och går in i löfteslandet.
I Honom är alla löften Ja och amen.

I Honom är alla förutberedda gärningarna.

5 Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa som övar sådan rättfärdighet skall leva genom den. 6 Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så: Du behöver inte fråga i ditt hjärta: Vem vill fara upp till himmelen (nämligen för att hämta Kristus ned)? 7 ej heller: Vem vill fara ned till avgrunden (nämligen för att hämta Kristus upp ifrån de döda? 8 Vad säger den då? Ordet (PLANEN EF 1:9-11) är dig nära, i din mun och i ditt hjärta nämligen ordet om tron (Planen) det som vi predika. 9 Ty om du med din mun bekänner (Homo – Logeo) Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. 10 Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse (HOMO – LOGEO)(GUDS PLAN) blir man frälst.

Vad uppenbaras egentligen i evangelium (Guds glada budskap) Guds glada budskap är hans ord (hans plan Ef 1:9-11) Att tro evangelium är alltså att agera enligt hans ord (Planen Ef 1:9-11) Det är att börja vandra på sanningens väg. Det är att gå in genom den smala porten och gå på den smala porten. Att bekänna är grekiska HOMO – LOGOS som betyder att säga och agera helt in enlighet med = HOMO Hans LOGOS (Ord – Guds plan) Alltså att vandra på en VÄG.

Trons väg
Sanningens väg
Guds väg (Luk 10:21)
Rättfärdighetens väg
Den raka vägen
Den smala vägen
En levande väg
Kärlekens väg
Fridens väg
Herrens väg
Frälsningens väg

/Elvor och Janne     /Del   nr 2   kommer inom kort i samma kategori.

5 thoughts on “Gud har en plan.. Del 1 /Förstå bibeln..bli frälst

 1. Hej igen, Gud har verkligen en plan med allas liv. Läs vidare i den kategorin får du se, där står mer om att vara i hans plan. /Maria

 2. Hej Elaina, välkommen hit, vad är det du inte förstår? Berätta så att jag kan förklara. Det finns alltid ett sätt att berätta bättre å¨, det vill jag göra för dig. Återkom är du snäll.Jag har inte skrivit artikeln själv, jag har bara tagit med den, men jag ser nu att det ser svårt ut, berätta för mig vad du söker i texten /Maria

 3. Fattar precis ingenting!
  För mig är hela “förklaringen” bara en massa ord staplade på varandra i olika variationer.
  Hoppades verkligen att jag sku få någon form av ökad förståelse, men så blev det dessvärre icke

 4. att gå till korset, att se på korset, att sitta vid korset och att förstå korset, det är att förstå Jesu vandring på jorden, hans undervisning, det är en lång väg att gå innnan mnan förstår den seger som Jesus vann på korset, segern för oss att följa honom, följa korset. förneka sitt eget såsom Paulus sade och att följa Jesus i allt.
  På den gamla tiden följde man arkens väg, men genom Jesus och Jesu blod får man tillträde till Gud.(Nya tiden) Gemenskap med Gud: genom Jesu väg till korset och på korset. Vandra med Gud. /Maria

 5. Hej Maria!
  Underbart skrivet!

  “Lägg nu märke till hur man kom in i landet jo genom att följa arken (korset) och gå i samma fotspår som honom = I hans seger igenom Jordan där vattnet stannat vid Adam.”
  Detta förstår jag inte helt och hållet?

  Kram Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.