Psykologi/ Denna tidsålders gud/Trancetillstånd.. LÄS!

 

Känner du Jesus? Han är allt du behöver.

*
*

Trancetillståndets fälla

1. Denna tidsålders gud

Alltsedan skapelsen av våra första föräldrar har mörkrets makter, med Herrens tillåtelse, hela tiden verkat för fullständigt herravälde över världen, för att göra den till Satans rike snarare än att vara under Guds herravälde. Att Satan ansåg sig själv kunna utöva sådant herravälde, visas genom han erbjöd Herren Jesus Kristus i öknen alla riken i världen (Luk 4:5-7). Detta försök till herravälde hölls på två plan: för det första, genom det politiska läget i nationerna, rikena, överheterna och myndigheterna i världen, och för det andra, genom den andliga utvecklingen i nationerna. Vid två anmärkningsvärda tillfällen har Gud gripit in övernaturligt i världen, för att hindra detta demoniska herravälde och ondska från att bryta ut fullständigt, först med syndafloden (1 Mos 6:5-7, 11-13) och sedan vid Babel (1 Mos 11:1-9).

Men när Herren Jesus Kristus vann sin seger på Golgata kors, blev Satan bortdriven från sin roll som ”denna världens furste/härskare ” (Joh 12:31; Kol 2:15). Sedan denna tidpunkt har djävulen smugit fram i jordens omgivningar med ett rytande lejons vrede och sökt efter vem han skall sluka (Upp 12:12; 1 Petr 5:8), i rollen som den inkräktande fursten utan något verkligt rike, i avvaktan på det domsutslag som slutligen ska fastställas för honom (Upp 20:10). Trots det har han och hans med-demoner, fastän Satan grundligt och i sanning har blivit besegrad, fortfarande viss medgiven makt att verka i världen under detta tidsgap mellan Kristi himmelsfärd och hans andra ankomst, evangeliets tidsålder – en period i tiden som bibeln kallar ”den sista tiden ” (Apg 2:17; Hebr 1:2; 2 Petr 3:3). Men djävulen hålls tillbaka från att verka allmänt bland nationerna (som han gjorde före korset) i öppen fiendskap mot Gud och hans folk (Upp 20:1-3) – vilket är orsaken till att evangeliet har kunnat haft så stor framgång. Han har därför tvingats verka på ett mer hemligt sätt.

Satans ockulta verksamhet under evangeliets tidsålder har alltså rört sig både på ett politiskt och andligt plan. Politiskt har den bedrivits oavbrutet bakom kulisserna, för att åstadkomma en världsregering med stater i förbund och ett ekonomiskt system, som kommer att vara i öppen fiendskap mot den ende sanne Guden och hans Messias. Andligen har den drivits genom den opånyttfödda mänsklighetens gemensamma sinne och föreställningsförmåga – speciellt genom utvecklandet av ockulta metoder och utövanden som förändrar medvetandet och leder till ett slags elementär undervisning som innefattar två liknande illusioner om gudomlighet och odödlighet (jmfr 1 Mos 3:4-6: ”Ni skall visst inte dö… ni blir som Gud ” ). I tidigare kapitel har vi något detaljerat pekat på dess tvivelaktiga metoder: upprepandet av mantran och andra former av självhypnos, mysticism och meditationsmetoder, framkallandet av masstrancetillstånd genom kraftiga suggestionshandlingar, droger som förändrar medvetandet, häxkraft o.s.v. Dessa tillämpningar ingår som ett betydande inslag i de mer esoteriska sidorna av alla kulter och religioner i världen.

För att förstå betydelsen av den strid vi här framlägger, måste vi inse att Satan och hans med-änglar (demoner) från syndafallet till vår tid, har låtit ett ”täckelse” falla över mänskligheten, genom vilket människors sinnen är förblindade för den andliga sanningens verklighet och förledda till ett otyglat liv. Sådan andlig blindhet är det mänskliga sinnets naturliga villkor i dess opånyttfödda tillstånd (Joh 14:17a; 1 Kor 2:14). En sådan människa kan inte ens ”se” Guds rike (Joh 3:3), eftersom hennes sinne är ”förmörkat ” (Ef 4:18). Det är i ett sammanhang som detta som Paulus bestämt påstår att ”är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen ” (2 Kor 4:3-4).

Vem är ”denna världens gud ” som förblindar sinnena hos dem (icke troende) som går förlorade? Det är ingen annan än Satan – den onde som Paulus kallar ”härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner ” (Ef 2:2), medan hela det demoniska sfären gemensamt omnämns som ”världshärskare här i mörkret ” (Ef 6:12). Återlösning genom Kristus innebär att detta täckelse lyfts av och sinnet befrias från det hårda greppet från mörkrets makter (Kol 1:13). Det är därför som Paulus talade om sig själv som sänd till hedningarna av Kristus, för att ”öppna deras ögon , så att de vänder sig från mörker till ljus , från Satans makt till Gud ” (Apg 26:17-18). Som ett eko av detta faktum sa Paulus till de troende i Efesus: ”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren ” (Ef 5:8). Profeten Jesaja förutsa denna frälsningens gåva när han sa: ”Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas ” (Jes 35:5). En kristen är någon som både ser och hör sanningen.

Det som står klart här, är att andlig pånyttfödelse innebär att man reser sig från ormens tvingande, hypnotiska makt in under korsets kärleksfulla, skyddande skugga. Det faktum att otro är en motsvarighet till att vara i ett hypnotiskt tillstånd nämns på flera ställen i bibeln. Ibland befäster Herren en människa i detta blinda otrostöcken med avsikt att döma. Jesaja säger t. ex. när han riktar sig till de olydiga israeliterna:

”Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon” (Jes 29:9-10).

Och åter, när han talar om avgudadyrkare:

”Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, ty deras ögon är tillslutna, så att de inte ser, och deras hjärtan, så att de ingenting begriper” (Jes 44:18).

Sådan förblindelse från Herren hindrade många av judarna från att tro på Kristus, när han vandrade bland dem i Israel. Vid ett tillfälle påpekade Jesus för fariséerna, att han hade kommit som en dom till denna världen ”för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda ” (Joh 9:39). Han sa här, att de som ödmjukt bekänner sin andliga blindhet ska få andlig syn, medan de som stolt menar sig själva ha denna synförmåga av naturen bara kommer att göras mer blinda. Johannes bekräftade detta faktum när han citerade från Jesaja:

”Han (d.v.s. Herren) har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig” (Joh 12:39-40; jmfr Matt 13:14-17; Mark 4:10-12). är i detta sammanhang om förblindelse- och förhärdelsedomar som hedningarna – när de vänt sig från att tillbedja Gud Skaparen till att tillbedja det skapade – sägs ha blivit ”utlämnade (av Gud) åt ett ovärdigt sinnelag ” (Rom 1:28). På liknande sätt kommer Herren, när icke troende fullt ut tror på och lyder Antikrist, att ”sända en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen ” (2 Tess 2:11). Att vara under Satans makt och vilseledd av falska doktriner är detsamma som att vara hypnotiserad – vilket är orsaken till att Paulus frågar de vilseledda galaterna: ”Vem har förhäxat er ”, så att ni inte lyder sanningen? (Gal 3:1).

Tragedin i denna världen är att Satan och hans demoniska sfär utövar ett slags masshypnos över alla dem som inte blir frälsta genom Kristi makt. Svalget mellan frälsta och ofrälsta belyses kraftigt av aposteln Paulus, när han som en av de utvalda skriver till sina bröder och systrar i Kristus. Han säger: ”Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes (d.v.s. Satans)våld ” (1 Joh 5:19). Den pånyttfödda människan som har funnit frälsning i Kristus, har blivit räddad från att vara under detta den ondes våld, frigjord av sanningen (Joh 8:32), befriad från mörkrets välde (Kol 1:13), förnyad till ande och sinne (Rom 12:2; Ef 4:23), har fått ”Kristi sinne ” (1 Kor 2:16), det sinne ”som var i Kristus Jesus ” (Fil 2:5) – ett sinne som inte kan hypnotiseras av mörkrets makter eller deras jordiska representanter (jmfr Matt 4:1-11), ett sinne som är så ”sunt ” (2 Tim 1:7) att det inte kan ”kastas hit och dit av vågorna och föras bort av varje vindkast i läran , när människorna bedriver sitt falska spel ” (Ef 4:14). För en sådan människa har HERRENS arm blivit uppenbarad (Jes 53:1). Uppenbarad betyder avslöjad, från latinets revelare , att dra bort täckelset – täckelset med vilket Satan förblindar sina undersåtars sinnen och hjärtan, på samma sätt som han själv har blivit förblindad för vetskapen om sin egen synd (jmfr Jes 44:20).

2. Kampen om sinnet

Allt detta kanske verkar vara en avvikelse från ämnet i ett studiom om psykologi och mind-sciences (mind-science = “kunskapen, läran om sinnet”), men vi håller i själva verket på med själva kruxet i frågan, som är detta: Att den opånyttfödda mänsklighetens gemensamma sinne och föreställningsförmåga är under Satans och den demoniska sfärens onda makt och herravälde. Detta har djupgående följder för varje studium av det mänskliga sinnet, därför att det i sitt opånyttfödda tillstånd, är ett sinne som fasthålls patologiskt i ett förnedrande självbedrägeri och mörker, ett sinne som verkligen är vansinnigt , eftersom det är bortvänt från ”andarnas fader”. Med andra ord har vi att göra med ett sinne, som lätt kan bli psykiskt kontrollerat och programmerat av mörkrets makter. Sådant är det sinne som psykologin försöker att kartlägga och psykoterapin att behandla.

Vi lever i en tidsålder där det har blivit allt lättare att kunna programmera sinnet hos den stora massan av mänskligheten. Användandet av media som television, tidningar, tidskrifter, filmer och annonsering har förmörkat sinnet för andliga sanningar, och samtidigt befrämjat att man i nästan varje hem tar emot alla slags sataniska säregenheter som våld, pornografi, ockultism, förlöjligande av biblisk kristendom, promiskuitet, nedsättande uppfattningar om äktenskap och familj, synkretism, evolutionsteori o.s.v. I sanning har just att man ser på television och filmer en stegrande hypnotisk effekt, som befrämjar att man utvecklar ett passivt sinne – en själslig soptunna, som är programmerad att utan urskiljning ta emot allt det som fienderna till sanningen kan kasta i den. Ett gudfruktigt kristet hem som försöker uppfylla sitt ansvar mot barnen, borde absolut upphöra med att låta dagens television ha sin stolta plats i vardagsrummet.

Det står klart från bibeln, att hela den mänskliga historien är uppbyggd runt en strid som innefattar ”världshärskare här i mörkret ”, ett väldigt panteon av onda andeväsen av varierande klasser och duglighet, under ledning av den en gång mäktiga, men nu fallna änglavarelsen (Ef 2:2; 6:10-18). Dessa onda väsen har invaderat mänsklighetens tankeliv på varje plan – av vilket mycket är sådant som vi bara tar för självklart – genom att fresta, pervertera, förvränga och vilseföra och framställa sig som ljusets änglar för att kunna uppnå sina mål i denna onda tidsålder. Detta innebär inte att människor kan lägga skulden på demoner för deras syndiga beteende, på samma sätt som de tycker om att lägga skulden för deras ”neurotiska” beteende på trauman tidigt i livet eller deras föräldrar. Men eftersom världen väljer, genom dess egna syndiga natur, att kasta sig ännu djupare in i utsvävningar och gudlöshet, så utlämnas den av Gud till ett fördärvat sinne och, som en följd av detta, utökat slaveri för demoniska krafter.

Det råder föga tvivel om att mind-sciences håller på att utvecklas till ett fenomen som är accepterat över hela världen. Det är därför som psykoterapi, terapi med hjälp av hypnos, hallucinogena droger, österländsk meditation och parapsykisk forskning har blivit sådana populära utövanden även inom den vetenskapliga ”församlingen”. Av samma orsak håller också shamanism, spiritism, återfödelse, psykologi som innebär överlåtelse till en annan person och teosofi – med deras ande-guider, upphöjda mästare, syner och andra demoniska manifestationer – på att bli så vitt spridda, även i etablerade kretsar. Genom detta, tillsammans med användandet av media, håller världen på att svämmas över av levnadsvanor, ideologier, utövanden och metoder, vilka kommer att försätta den i ett idealiskt för-hypnotisk tillstånd av extrem mottaglighet för suggestion, för att det sista stadiet av det sataniska världsriket ska genomföras. Den oundgängliga verkligheten är att just när världen faller ännu djupare i storhetsvansinne och synd, kommer den att bli alltmer förhärdad och utlämnad, till att bli kontrollerad med ännu större kraft av dessa ondskans makter – fastän alltsammans kommer att ske under kamouflage av ljusets änglar. OBS! att undervisningen fortsätter med artikeln “Det för-hypnotiska tillståndet i världen”, (övers. anm.)

Alan Morrison

http://www.kts.just.nu och där finns artikeln  under kategori Psykologi . Och nästa artikel blir “Det för-hypnotiska tillståndet i världen”   /Maria

2 thoughts on “Psykologi/ Denna tidsålders gud/Trancetillstånd.. LÄS!

 1. Hej,
  ja sinnet skall vara klart, där ska inga skuggor eller konstigheter vara.
  visst försöker de styra oss, och bestämma i alla former men vi har ju ett Jesu sinne så de ska inte lyckas för Jesus är med oss Vi har varit med ett tag nu så jag tror inte att vi skulle välja en annan väg än Jesus, och vår uppgift i livet är att berätta om Jesus och hjälpa människor till frälsning. Det är vårt kall som troende.
  Ja vår framtid är med Herren! Den framtiden borde alla längta efter, men hur ska de kunna göra det eftersom de är hjärntvättade av staten/människor/kyrkan?
  Vad sorgligt det är att människor ska behöva gå så vilse. /Maria

 2. Nu kanske man förstår vitsen med att hålla sinnet klart.
  Sedan jag började gräva mig genom PR, massmedia och nyheterna och sett hur mycket man betalar och planerar för att styra oss männniskor, har bilden av världen ändrat karaktär och liknar tyvärr/eller Gud ske lov artikelförfattarens här ovan.

  Världen är inte andligt neutral, vare sig du tror på Gud eller inte.

  Det finns många som vill kämpa sig in i Guds Rike och lika många som vill sälja sig in i din själ.

  Utan den Helige Andes ledning skulle du lätt bli en av fantasivärldens medborgare.

  Vår själ och kropp tillhör Gud. Vår framtid är med Herren! Säger du nej står denna världen med dess mer eller mindre ockulta kampanjer till förfogande.

  Hur tror vi Lady Gaga, Madonna eller Obama får fansen att svimma? Är de så snygga? Eller är det som det står i artikeln? De har tränat och behärskar sitt hantverk, helt klart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.