D Wilkerson /Boken SYNEN/sammanställning av text

 

Från David Wilkersons bok ”Synen”. Bokens hela budskap dateras till och kom ut 1973. Sidorna 82-99. Bibeltext från Folkbibeln.

Vi håller på att lämna sötebrödsdagarna och gå in i den tidsålder som Bibeln beskriver som ”begynnelsen till födslovåndorna”. Jesus själv varnade för en ”stor vedermöda” som skall komma över jorden och vars like världen aldrig tidigare skådat.

 1 – JESU FÖRUTSÄGELSER

Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.  Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.  Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.  Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.  Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. (Matt. 24:4-8, 12, 14)

 2 – EN VEDERMÖDA KOMMER

En ordbok definierar ordet ”vedermöda” som nöd, hemsökelse och lidande. Denna vedermöda kommer att bli en tid av otroligt lidande och väldiga kriser. Genom den helige Ande kallar Gud människorna att förbereda sig för alla tings ände. Han låter naturen orsaka den ena krisen efter den andra för att varna för den annalkande vreden och domen.

 Kan vi tro på Jesu förutsägelser? Kan vi verkligen acceptera tanken på fullständigt kaos i världen i en tid av ökad kunskap och väldiga vetenskapliga framsteg?

Skall vi ta Bibelns profetior bokstavligt? Kommer det att bli ett slutligt världskrig som drabbar alla länder, så som Guds Ord beskriver det? Kommer det att bli ännu värre hungersnöd, epidemier, jordbävningar, översvämningar och andra väderförändringar i enlighet med vad Bibeln förutsagt?

3 – KRIG OCH TERROR

Kommer vi att se krig, terror och våld runt omkring oss? Kommer alla moraliska lagar och värderingar att kollapsa? Blir det världsvid depression, inflation och ödelagda finanser?

Kommer det verkligen att bli en kort period av bräcklig fred på jorden, när människor överallt längtar och ropar efter en återgång till lugn och ro? Och kommer denna tid av bräcklig fred att föregå den överhängande dom som Bibeln förutsäger?

Kan vi verkligen tro på Bibeln, när den påstår att människorna en dag skall säga: ”Vi skall överleva alla dessa kriser. Vi skall ha fred och blomstring.” Då dras världen plötsligt in i ett slutgiltigt ödeläggande världskrig. Kommer det verkligen ett Harmageddon?

4 – ÖVER TVÅ MILJARDER DÖDAS

Människans sinne ryggar tillbaka inför Bibelns profetior när de tolkas bokstavligt. Om vi tror på en bokstavlig tolkning av Bibeln, kommer det ett sista världskrig och en vedermöda i vilken över två miljarder människor dödas. Dödsorsaken blir krig, hungersnöd, epidemier, jordbävningar, översvämningar och dramatiska väderleksförändringar i hela världen.

Bibeln säger klart ifrån att människorna kommer att skratta åt sådana förutsägelser som gjorts i denna uppenbarelse.

5 – NOAS FÖRUTSÄGELSER IGNORERADES

Människorna på Noas tid trodde inte att en domsflod skulle drabba jorden. De tillbringade sin tid med festande och skrattade åt den galne profeten som predikade om sin uppenbarelse. Bibeln säger att ”de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allesammans bort.” Jesu sa att män och kvinnor kommer att fortsätta på samma sätt i sexuella synder, upproriskhet, våld och omoral intill tidens ände. De kommer inte att acceptera syner eller förutsägelser om annalkande dom eller bestraffning.

Men trots det hån och förakt som detta budskap blir utsatt för av intellektuella och kyrkoledare, är majoriteten av ungdomar i dag angelägna om att förstå de apokalyptiska profetiorna. Numera är det inte bara de kristna som väntar världens slut så som Bibeln förutsagt det. Även tidskriften Time hade nyligen en artikel där ämnet behandlades seriöst. Det finns nu många tänkande vetenskapsmän och intellektuella, psykologer och tekniker som varnar för att världens historia kan nå ett katastrofalt slut inom en snar framtid.

Innehållet i dessa förutsägelser kommer att kallas ett fanatiskt försök att skrämma ofrälsta. Andra kommer att anmärka på allt tal om ”vrede och dom”. Människan väljer så ofta att bara se en sida av Gud – Hans kärlek och barmhärtighet. Men Guds personlighet har också en annan sida. Även en ytlig blick i Guds Ord bevisar detta. Aposteln Paulus säger:

Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. (2 Kor. 5:11)

6 – EN VÄRLD UTAN KONTROLL

Om du tycker att min syn är skrämmande eller ”overklig”, vill jag ge dig en klar kronologi av vad Bibeln förutsäger.

Bibeln förutsäger tydligt, att världen kommer att verka ”ur kontroll”, att städerna blir laglösa och länderna oregerliga. Människorna kommer att förkasta Gud fullständigt. Släktet blir girigt och materialistiskt. Bråkiga rebeller kommer att ta över olika institutioner. Mitt i denna kris kommer folk att fritt hänge sig åt all tänkbar ondska.

Tusentals kristna kommer att avfalla och börja förråda sina vänner. Människorna skall vara hetlevrade, uppblåsta av stolthet och hellre vilja ha ”roligt” än ägna sig åt andliga ting. De skall älska vällust mer än Gud. Den normala livsföringen försvinner, och i stället uppträder narkomanen, den prostituerade, den homosexuelle, tjuven och mördaren.

Trots att kunskapen ökar blir människan slav under omoral våld och upproriskhet.

Bibeln förutsäger en dag av fullständig terror och svåra våldsamheter. Omoralen når otroliga dimensioner och plågar den kristnes själ nästan till döds. Satan försöker misskreditera och fördärva den helige Andes verk.

 Hela nationer kommer att följa gudlösa upprorsfilosofier och falska religiösa kulter.

Världen manövreras in i en ställning av laglöshet och hänsynslöshet. Ingen annan än en superdiktator, som säger sig ha övernaturliga krafter, förmår föra världen in i detta fruktansvärda tillstånd.

7 – ISRAEL BLIR OÖVERVINNLIGT

 

Bibeln har förutsagt att Israel skall återfödas som nation i den yttersta tiden. Efter nära tvåtusen år har judarna, som vandrat över hela jordens yta, förtryckts och förföljts och även dödats av Guds fiender, återvänt till Palestina och intagit sitt hemland.

Bibelns profetior uppfylldes påtagligt, när staten Israel föddes i maj 1948 och började ”blomstra som en ros i öknen”, precis som Bibeln förutsagt.

Bibeln säger också, att en skara fiender skall resa sig mot Israel, i ett försök att plundra landet, men att alla dess fiender skall besegras och fly medan deras hjärtan smälter inom dem. Det står skrivet, att en jude skall jaga tusen fiender på flykten, och att tio skall driva bort tiotusen.

Israel är oövervinnligt, därför att det stöder sig på gudomliga profetior. Ingen nation i världen är mäktig nog att förgöra Israel. Ingen fiende skall betrampa Jerusalems gator förrän Guds bestämda tid inne.

8 – ”VÄRLDENS FÖRENTA STATER”

Bibeln förutsade uppkomsten av den Europeiska Gemenskapen. Den började som ett förbund mellan sex stater efter undertecknandet av tumavtalet 1957. Då avtalet ingicks, undrade många bibellärare, om detta var uppfyllelsen av Bibelns profetia om ett återupprättat romerskt imperium. Profetian fastslog att tio nationer skulle uppstå i den sista tiden och utgöra en bas för Antikrests herravälde. Sedan avtalet 1957 har ytterligare fyra länder anslutit sig, så att man nu utgör tio länder. Ständiga överläggningar äger rum om att utöka gemenskapen till ett ”Europas Förenta Stater”.

Ett ”Världens Förenta Stater” befinner sig bara på en världsdepressions avstånd ifrån oss. En kollaps i världens valutas stem skulle kunna leda fram till att en världsregering bildas med en global diktator som överhuvud. Premiärministern i Belgien uttalade nyligen följande:

”Metoden med internationella kommitteer har misslyckats. Vad vi behöver är en person med den största erfarenhet, stort inflytande och väldig energi – antingen en civil eller en militär, som oberoende av vilken nation han tillhör, kan stoppa all byråkrati, skyffla undan alla kommitteer, väcka upp alla människor och galvanisera alla regeringar till handling. Må han komma snart.”
Citerat i Le Soir

Anarki och förvirring bidrar till att världen mognar för denna antikristlige diktator,    som kommer i fredens namn för att göra slut på den desperation och laglöshet, som världen snart översvämmas av.

9 – SUPERSTJÄRNAN ANTIKRIST

Om du sorterar bort det mystiska och ”spökliknande” i de uppenbarelser Guds profeter haft, finner du en tydlig förutsägelse att ”Superstjärnan Antikrist” skall framträda i de yttersta dagarna. Han trotsar Gud och förföljer alla verkligt troende. Han kommer i fredens namn för att upprätta lag och ordning. Han lyckas förändra lag och rättvisa. Han kommer att exponeras som en satans bedräglige son.

Bibeln visar att hans terrorregim kommer att bli kortvarig men totalt ödeläggande. Denne falske diktator som förskapar sig till ljusets ängel kommer att bedra hela världen.

Tänk bara på den makt som Förenta Staternas president nu gör anspråk på. Män i höga ställningar kämpar sig till maktpositioner utan tidigare motstycke. I ljuset av den sista tidens utveckling är det inte särskilt svårt att förstå Bibelns förutsägelser att Antikrist skall sitta som en gud på sin tron och kräva alla folks respekt och tillbedjan.

10 – ETT SISTA VÄRLDSKRIG

Bibeln visar oss uttryckligen att i den sista tiden skall Antikrist och nationerna mötas i ett sista krig i Israel. Det blir det värsta av alla krig.

Detta krig kommer utan tvekan att ha sin grund i en världsvid energikris. Just det, ett krig om olja och energi. Kanske också om kemikalierna i Döda havet. Ur dessa kemikalier framställs explosiva ämnen. På grund av världsomfattande hungersnöd behövs dessa också till gödningsämnen. Dessa tillgångar i Döda havet har värderats till en triljon dollar. Hur många av världens krig har inte utkämpats för långt mindre värden?

Under andra världskriget mellan 1939 och 1945 dödades mer än 54 miljoner människor och miljoner andra skadades och lemlästades i all förödelse. Under sjuttiotalet hade vi Vietnam, Biafra och Bangladesh. Vår generation har fått känna den fruktansvärda bördan av 65 miljoner döda och 100 miljoner skadade.

Men Bibeln profeterar om ett sista världskrig vid Harmageddon som trotsar all beskrivning. Bibeln beskriver hur himlarna står i lågor och själva elementen smälter av hetta.

Skriften uttrycker det så här:

Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. (2 Petr. 3:10)

Som vi alla vet, är dagens förintelsevapen fullt kapabla att åstadkomma den förödelse Bibeln beskriver – till exempel den katastrof som fördärvar en tredjedel av all vegetation.

Israel och de omgivande länderna har redan blivit stora vapenarsenaler med förråd av napalm, gevär, bomber, raketer och även biologiska stridsmedel. Människan har nu tillräckligt med förintelsevapen för att utplåna allt liv på jordens yta.

Bibeln säger att under denna domens vedermöda skall sataniska makter med en arme på 200 miljoner döda en tredjedel av världens befolkning. Enligt dagens beräkningar skulle det innebära omkring två miljarder döda. Detta är något så fruktansvärt att man knappt kan föreställa sig det. Hitintills har det andra världskriget krävt 54 miljoner dödsoffer. Detta sista krig kommer att kräva trettiosju gånger så många människoliv. Detta är så kusligt att det är svårt att bara tänka på det.

11 – DJÄVULSDYRKAN ÖKAR

 

Fastän världen stapplar på avgrunden till krig och ödeläggelse, säger Bibeln, att människorna skall vända sig till djävulsdyrkan och tillbedja sataniska andar och även tillverka avgudabilder av metall, sten och trä. Den spridning av ockultismen som vi ser idag är förutsagd i Bibeln som ett tecken att tidsålderns avslutning står för dörren.

Ungdomar idag lovar satan tro och lydnad, eller också tillbeder de vetenskapens och teknikens gudar.

Bara en värld besatt av onda andar kan skjuta åt sidan den terror och skräck det måste innebära att se en tredjedel av människosläktet förgås i krig. Men snart faller människorna tillbaka i sitt gamla liv i upproriskhet och omoral.

12 – UNDERLIGA OCH OVANLIGA HÄNDELSER

 

Bibeln talar om att ovanliga och underliga tecken skall visa sig i himmelen och på jorden. Gamla Testamentets profeter kallade en dylik händelse för ett ”ve” – en händelse som orsakar smärtor och lidanden. Så beskrivs de fruktansvärda epidemier och den hungersnöd som ligger nästan omedelbart framför oss. Svälten har redan blivit världens störste mördare. I Biafra och Bangladesh har otaliga skaror dukat under eller lidit svårt på grund av hunger.

I Indien slår skördarna fel medan befolkningsexplosionen tilltar, och tusentals svälter dagligen ihjäl.

Miljoner människor i världen lever i en kloakliknande slum utan föda, vatten eller ett anständigt tak över huvudet. Miljoner griper desperat efter varje hoppfull företeelse i ett försök att hålla sig vid liv ännu en dag. Dessa hemsökelser börjar även drabba våra egna ”civiliserade” och ”utvecklade” länder på ett påtagligt sätt.

13 – DÖDLIGA EPIDEMIER, RÅTTOR OCH BISVÄRMAR

 

Jesus sa, att människorna skall uppge andan av förskräckelse, när de ser vad som övergår världen. I Amerika har hjärtslag redan blivit den främsta dödsorsaken.

Medicinska auktoriteter säger att veneriska sjukdomar är inte längre någon epidemi, utan en pandemi av skrämmande proportioner.

Vetenskapen varnar för att nya arter av bakterier, virus och ohyra, som inga gifter eller kemikalier biter på, hotar att omintetgöra naturens balans.

”Superråttor”, immuna mot gift, angriper spannmålsförråden och för med sig fruktansvärda sjukdomar som drabbar människor.

I Syd-Amerika har man fött upp så kallade ”dödande bin” som hotar att invadera detta land. Deras sting är så gott som alltid dödande.

Ovanligt väder med regniga somrar har fört med sig stora svärmar moskiter. På en del håll har dessa orsakat panik bland boskapshjordarna och sjukdomar hos andra levande varelser.

I Texas och delar av New Mexico har tusentals kreatur frusit ihjäl. Man tvingades samla ihop de döda kropparna i stora högar, hälla fotogen över och bränna dem. Torka och hunger har lett till döden för miljoner kreatur i Afrika. Här har vi att göra med ett ständigt växande problem.

14 – LIVSMEDELSBRIST

 

Överbefolkningen i världen visar tydligt, att världens livsmedelstillförsel står inför en katastrof och att även andra naturtillgångar kommer att sina. Dåliga skördar, skadliga insekter och sjukdomar kommer att terrorisera världen inom en icke alltför avlägsen framtid.

Allvarliga livsmedels- och energikriser är förutsagda i Bibeln, och har redan drabbat stora delar av världen. Situationen förvärras ständigt, eftersom befolkningen tillväxer och livsmedelsproduktionen minskar. Ingen förbättring finns i sikte.

15 – SJU SLUTLIGA DOMAR

 

I Uppenbarelseboken beskriver Guds Ord sju fruktansvärda slutliga plågor som skall komma över jorden – sju plågor som är värre än alla de andra tillsammans.

1. Elakartade bölder och hudcancer

Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. (Upp. 16:2)

Den första plågan är alltså dessa elakartade sår eller hudcancer som hemsöker alla dem som har identifierat sig med Antikrists regering. Bibeln säger inte uttryckligen vad som orsakar dessa sårnader, men vi kan anta att här förefinns en princip som är genomgående i hela Bibeln. Det står skrivet, att vad människan sår, skall hon skörda. Vi har sått sensualitet, nakenhet och sexuell frigörelse. Eftersom veneriska sjukdomar nu är ett så stort problem, kan detta vara en ny typ av smittsam venerisk sjukdom.

En annan förklaring kan ligga i den varning som några vetenskapsmän nyligen utfärdade angående transportplan, som bryter igenom ljudvallen och deras effekt på atmosfären. Denna typ av överljudsplan används av andra länder, men är förbjudna att flyga över Amerika. En del kritiker motsätter sig de bullerskador som förorsakas då dessa spränger ljudvallen. Andra är rädda för effekterna på atmosfären. Vetenskapsmän påpekar, att om överljudsplanen förorsakade bara fem procents förändring i jordens ozonnivå, skulle vi löpa stora risker. Om det händer, säger vetenskapsmännen, att dödlig strålning från solen träffar oss. Massor av människor får hudcancer och andra elakartade hudförändringar. Om jordens aktiva syrgas genomgick en mer än fem-procentig förändring skulle hudcancer bli en nästan allmän sjukdom.

2. Haven förorenas

Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. (Upp. 16:3)

 Den andra slutliga domen är förorening av haven. Bibeln säger att deras vatten skall likna ”blodet av en död människa”. Det står klart utsagt att alla levande varelser däri skall dö.

3. Förorening av floder och insjöar

Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. (Upp. 16:4)

Tredje domen är således förorening av floder och vattendrag. Det är ingen slump att människorna nu visar så stort intresse för miljöförstöring. Den roll som människosläktet nu spelar har klart förutsagts i Uppenbarelseboken. Jordens tillgångar av färskvatten skall förgiftas. Då Bibeln beskriver hur världens vatten skall bli som ”blodet av en död människa”, är det en bild av den död och förorening vi har bevittnat i vår generation. Det kommer att bli värre.

4. Dödande värmeböljor – svedande sol

Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran. (Upp. 16:8-9)

Under denna tid skall också solen bränna människorna med eld. Kanhända skall Gud sända solbloss av stor intensitet som sveder jorden. Eller kanhända människans tekniska kunskap kullkastar balansen i naturen, vilken, i sin tur, svarar med dramatiska väderleksförändringar i form av, exempelvis, rekordartade värmeböljor. I Indien dog mer än femhundra människor av värmeslag i maj månad 1972. Ligger fler liknande värmeböljor i beredskap? Lägg härtill den allt intensivare ultravioletta strålningen och förvärrade energikriser, som gör all luftkonditionering värdelös, och du har en fruktansvärd bild av vad som komma skall.

Den intensiva sveda jorden blir utsatt för kan orsaka väldiga skogsbränder över hela jorden. Bara i Kalifornien har människan fördärvat naturens egen balans genom att introducera ett eucalyptusträd, som man inte har någon omedelbar användning för. Miljoner av dessa träd har nu vuxit upp till full storlek, och vetenskapen uppskattar att nittio procent av dem är döda – ett resultat av rekordartad frost år 1972. Kraftiga värmeböljor skulle kunna få dessa träd att bokstavligen explodera till eldhav. Den oljiga barken i dessa träd är så lättantändlig, att ett brinnande träd strax blir en jättestor eldfackla. Blir denna typ av bränder omfattande, kan röken och askan som stiger upp i skyn förmörka solen och förändra väderleken.

Föreställ dig en mardrömsIiknande värld, där solen sveder jorden och kraftstationer och luftkonditioneringsaggregat blir obrukbara med omfattande totala elstopp som resultat.

5. Internationella elavbrott

Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar. (Upp. 16:10-11)

Den femte domen beskrivs som en tid av förmörkelse, då människorna biter sig i tungan av smärta och hädar Himmelens Gud. Miljoner människor i New York, London och andra storstäder vet vad ett elavbrott innebär. Bibeln förutsäger att hela världen skall drabbas av otroligt mörker. Någonting skall hända som förmörkar solens, månens och stjärnornas sken.

Detta kan naturligtvis också vara ett övernaturligt mörker. Ett sådant mörker kom över Egypten och förefanas också vid korsfästelsen. Det kan också syfta till omfattande strömavbrott på grund av bränslebrist, som eliminerar upp till åtta timmars ljus eller en tredjedel av vårt behov av ljus. Föroreningar, naturkatastrofer, eller andra av Guds domar kan också tänkas orsaka detta mörker. Året 1816 kallades ju ”året utan sommar”, eftersom frost förekom varje månad i delar av nordöstra Amerika. 30 cm snö föll i juni. Jordbruket led stora förluster. Orsaken till detta var vulkanisk aska efter vulkanen Tamboms utbrott. Är 1915 förmörkades solen och klimatet påverkades.

Är det möjligt att industrins slaggprodukter kan spela en roll i uppfyllelsen av denna syn? Och vad sägs om de ökande vulkaniska aktiviteterna, till exempel de isländska utbrotten? Hur många vulkanutbrott behövs för att förmörka solen?

6. Ett blodbad på Israels jord

Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. (Upp. 16:12)

Den sjätte domen blir en stor blodsutgjutelse vid Harmageddon. Denna planets sista och mest ödeläggande fältslag resulterar i sådan död och förintelse, att blodet kommer att nå upp till hästarnas betsel inom ett område, som är nära trettio mil långt. Fastän soldater på hästryggen kan verka märkligt arkaiskt i en tid med stridsvagnar och andra krigsfordon, kan vi förvänta oss ett verkligt kavalleri (Upp. 9:15-16) i stil med vad som visats i vissa filmer, som på sista tiden gjorts av kinesiska kommunister. Israel, arabländerna och Sovjetunionen har också stora enheter av hästkavallerier, (Upp. 14:18-20) som kan komma att engageras i slaget vid Harmageddon. En sak är dock säker. Bibeln förutsäger ett blodbad på denna plats.

7. Hagelstenar med en vikt av 50 kg och svåra jordskalv

Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: ”Det har skett.” Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den.
(Upp. 16:17-18)

 Den sjunde och sista domen är en jordbävning av otroliga proportioner, åtföljd av hagel på upp till femtio kilos vikt. I detta skalv störtar hela städer samman, öar försvinner och bergskedjor slätas ut.

En del tror att Bibelns beskrivning av dessa stora hagelstenar faktiskt avser skurar av meteorer. För att fullt kunna fatta vidden av denna fruktansvärda vrede och vedermöda, behöver du bara tänka på följande:

Hitlers ugnar
Stalins utrensningar
Biafra
Nicaragua
Pakistan
Bangladesh
Vietnam

Lägg härtill andra mardrömslika händelser. Multiplicera alltsammans med tusen och packa in det i en tidsperiod på några få år. Då får du en aning om den vedermöda som väntar dem som förkastar Gud. Men detta är inte allt.

 16 – KRISTUS KOMMER FÖR ATT ETABLERA SITT RIKE

Den mest skrämmande händelsen för syndaren återstår dock. Det fruktansvärda ögonblick, då syndaren måste falla ner på sina knän och möta Jesus Kristus, när Han kommer för att upprätta sitt rike på jorden, övergår all annan terror, ve och fasa, som Bibeln beskriver. Syndaren kommer att försöka gömma sig i klippor, i grottor och klyftor i bergen. Han ropar till dessa, att de skall falla över honom och skyla honom för dens vrede, som sitter på tronen.

Bibeln säger, att vi kan förbida nya himlar och en ny jord – förnyade av den helige Ande. Kristus skall regera som suverän Konung, och Han skall förgöra krig, sjukdom, katastrofer och allt annat ont. Du kan skratta åt detta, ignorera det och skjuta det åt sidan som ett fantastiskt humbug, men lika visst som att judarna nu har återvänt till sitt hemland, skall den kristne sitta som en Jesu vän i Hans kommande rike. Alla Bibelns profetior har hittills gått i uppfyllelse, och de som återstår kommer också att nå samma säkra fullbordan. Det är sant att vi har med kusliga, skrämmande och nästan otroliga profetior om vrede och dom att göra. Men det finns absolut ingen anledning att försöka sockra dem eller ignorera dem. Om du har förkastat Gud och Hans kallande röst, försäkrar jag dig, att det kommer en dag, då du bokstavligen skakar i stövlarna inför de ting du ser äga rum. Överlev bara en jordbävning – se sedan om du har något kvar att skratta åt. Var uppmärksam på utvecklingen i världen – kom sedan och säg att jag är en fanatiker!

Jag har sett en syn om kommande dom, och Bibeln backar upp den. Guds budskap till alla oförberedda är tydligt och klart: Vakna upp! Det som händer i världen nu är övernaturligt och det finns ingen återvändo. Om du inte är på Herrens sida, kommer du inte att överleva. Inget annat än fruktan och förtvivlan väntar dem som lever själviskt utan Gud.

KÄLLA:
http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1104&group=prod_prod_grp-s1%2F65

Boken SYNEN är utgiven på Marcus Förlag.

Sammanställningen är från bloggen http://www.vaknasverige.se/2010/04/20/guds-budskap-till-de-oforberedda/

Jag har läst boken SYNEN så många gånger och jag tycker den är högst intressant, tycker det är bra att det finns denna sammanställning att ta del av, själv har jag skrivit en del ur boken på denna sidan. Detta är budskap som inte skall gömmas undan för någon. Tiden är verkligen kort. Vare sig man gillar det eller inte så finns orden här, och de stannar här för människorna att läsa. /Kram f Maria

 

6 thoughts on “D Wilkerson /Boken SYNEN/sammanställning av text

 1. Hej Marica! Det är ett brännande ämne och många kastar ´vatten på det så det inte ska brinna i deras hjärtan …..men det borde de.
  Allvarligt, ja, och det viktigaste som finns. Jesus lever ju…och han kommer tillbaka. Kraam f Maria

 2. Ja det är så sorgligt att människor idag har så svårt att ta detta budskap till sig!
  Allvarligt, aktuellt och intressant ämne Maria! 🙂
  Kram

 3. Det är ju så att människor inte vill veta. Stickahuvudetisanden-problemet.
  Många tror att vi lever i en underbar värld där inget är fel, men det finns som bekant många fel.
  Den som inte vill tro eller befatta sig med tro, de tror inte. Bara Gud och bön kan ändra på det. Vi får be för våra medmänniskor- massor. Be för världen be för Sverige m m.
  Kraam t dig. /Maria

 4. Hej Kyllikki Ja man gråter och förfäras över tiderna som är och som kommer. Detta är klarspråk och kan inte gömmas undan. Detta är verkligheten.
  Undra man på att man vill att folk skall vända om? HUR många i Sverige vet detta budskap? och i andra länder? Undra på att man vill att folk ska vakna. Undra på att man ständigt försöker få ut ett budskap, en varning, flera varningar, många varningar……. det är vårt uppdrag från Jesus_ GÅ UT och gör alla till lärjungar……Han sade inte att vi ska tro på falska lärare, eller falsk ekumenik.
  Han har talat klarspråk, och han kommer tillbaka. /Kram f Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.