Avfallet i kristenheten/Krafterna bakom Alpha-kursen

   Hebr 4:12

 

Krafterna  bakom Alpha-kursen
Den mäktiga anden

Detta är svårt för alla inblandade. Det är svårt för oss att skriva om det följande ämnet, men det kommer att vara speciellt svårt för vissa människor att acceptera det. Vissa kommer att behöva bibehålla ett mycket öppet sinne när de läser denna artikel, men vi tror att de kommer att få stor belöning om de gör det – eftersom detta förmodligen är det mest avgörande verk vi någonsin har skrivit. Vi ber att ni som läser ska ge er i kast med våra argument på ett moget sätt och noggrant ska ta alla våra uppgifter under övervägande, innan ni kommer fram till några slutsatser. Om ni är övertygade om att våra uppfattningar är felaktiga, då behöver ni uppenbarligen läsa hela artikeln för att utförligt tillrättavisa oss.

Det andliga ursprunget till den nutida Alpha-kursen kan på ett överväldigande sätt påvisas vara från ”Vineyard”-rörelsen. (1) Det hävdas ofta att Vineyards rötter i sin tur bestämt sträcker sig från personer som Carl Jung, Teilhard de Chardin och E.W. Kenyon – d.v.s. i New Age-rörelsen. (2) Om detta är sant kan vi rimligtvis förvänta oss att samma manifestationer ska visa sig i Alpha, som förekommer när man blir invigd i New Age. Sker detta? Läsarna kan själva avgöra, eftersom följande förteckning är tagen, nästan ordagrant , (3) från El Collies Kundalini Signs and Symptoms (4) (Tecken och symtom på kundalini) – ett New Age-dokument som identifierar de olika manifestationerna som sker när man blir invigd i New Age kundalini. I noterna i slutet lämnar vi källhänvisningar förvar och en av de följande fysiska eller mentala upplevelserna som inträffar inom Alpha. Och inte bara det, utan varje not i slutet inkluderar två sådana hänvisningar – och alla uppgifterna härrör från Holy Trinity Bromptons (HTP) egna skrifter. Vår bok, Alpha – the Unofficial Guide: Overview , lämnar faktiska citat. Den finns att få från SMP och på andra håll. (5)

(Collie: ) ”Kundalinis uppkomst kan dramatiskt påverka kroppen … Den kan förorsaka:

– Energitillströmning (6) eller känslor av elektricitet (7)
– Förnimmelser av darrningar (8)
– Onaturlig hetta eller kyla (9)
– Ofrivilliga kroppsrörelser: hoppande, skakningar, (10) att man känner en kraft (11) – särskilt en kraft som stöter till (12) eller förflyttar ens kropp (13)
– Känslolöshet eller smärta (14) i lederna (speciellt i vänstra sidans leder) (15)
– Snabba humörförändringar (16), omotiverade eller överdrivna händelser med sorg, fruktan, raseri, depression (17)
– ”Susande” förnimmelser i huvudet (18)
– Spontana artikuleringar, inkl. skratt (19) och gråt (20) – som ofrivilliga och okontrollerade hickningar
– Mystiska upplevelser, (21) trancer eller utomkroppsliga upplevelser (22), liksom slängar av egen storvulenhet (21)
– Underlig energi (t. ex. vitt ljus), i huvudet (24)
– Själslig extas eller lycksalighet (25)
– Kontakt med andliga vägledare genom inre röster, (26) drömmar eller syner (från andliga vägledare)” (27).

”Men säkert”, kommer vissa att svara, ”är detta bara ockulta förfalskningar av äkta manifestationer av den helige Ande?” Det finns en sanning i detta, men inte på det sätt de flesta människor inser. Den helige Ande ger oss andligt ljus (d.v.s. biblisk visdom), medan fienden framkallar ett fysiskt ljus i huvudet. Gud ger oss glädje i vår ande (genom att vi vet att vi är frälsta från helvetet), medan fienden endast får människor att skratta fysiskt – och av ingen orsak. Gud kommer med kraft i vår ande (d.v.s. han gör det möjligt för oss att stå fasta i tron), medan fiendens ”kraft” får människor att fysiskt göra saker (t.ex. att hoppa okontrollerbart) eller känna elektriska stötar etc. i sina (fysiska) kroppar. Och vi kan fortsätta på detta sätt. (28)

Guds Ande bor i, och vittnar med, vår ande , inte vår själ eller kropp (Rom. 8:16; Apg 18:5; Joh. 13:21) – därför kan inte de ovanstående vilseledande, fysiologiska förnimmelserna representera den helige Ande. Alphas Nicky Gumbel kallar sin ”helige Ande” en ”behärskande Ande”, (29) och säger ”vi borde bli fullständigt överväldigade av ”denna Ande”, (30) men den sanna helige Andes frukt innebär själv -behärskning (Gal. 5:22-23). Avsaknad av kroppslig behärskningsförmåga är i bibeln genomgående förknippat med demoner och dom – t.ex. djurläten (Jes. 5:25-30; Ps. 59:1-15); förbränning (Jer. 21:10; Jes. 47:1, 14); skakningar (Apg. 8:7; Ps. 69:23-24); uppenbart berusat tillstånd (Jes. 29:9-10; Jer. 48:26) och så vidare. Däremot befanns den som blev befriad, efter att Legion blev utdriven, ”sittande (snarare än hoppande! ) vid Jesu fötter, klädd och vid sinna sinnen” (Luk. 8:30; se också 2 Tim. 1:7).

Om läsarna förväntade sig hänvisningar till beteenden som att skälla eller att grymta i kundalini-förteckningen ovan, finns dessa underförstått inkluderade under El Collies rubrik ”spontana artikuleringar” och kan förvisso inträffa på Alpha, (31) men fienden är mycket listig och vill tydligen bara frammana så pass häftiga manifestationer, som en speciell grupp är beredd att tolerera. Likväl, oavsett hur ”milda” de extatiska manifestationerna än framstår, är det samma fiende som gör samma sorts skada.

Just därför att New Age-rörelsen har fört många icke-troende in i övernaturliga upplevelser, får vi inte ge efter för frestelsen som denna Alpha-ledare gjorde: ”Vi insåg att vi behövde erbjuda något … – speciellt i en postmodern värld – där de (deltagarna) kan få någon andlig upplevelse”. (32) Den ”andliga upplevelse” som icke-troende deltagare behöver är en Ande-inspirerad överbevisning om deras syndiga natur och en känsla av Guds vrede (båda är skrämmande obefintliga i Alpha), inte mer av New Age.

Här finns en avgörande ledtråd till Alphas framgång: ovanstående manifestationer framkallas ofta hos människor som fortfarande är icke-kristna . Som en följd av detta tror kursledarna att mottagarna nu är frälsta (om inte döpta i den helige Ande) – och säger det till dem. Alpha låter också deltagarna förstå att de kan få mer av dessa drogliknande upplevelser, om de går med i gemenskapen som leder deras kurs. Alltså är deras längtan att delta i en gemenskap efter att de avslutat Alpha, ofta av denna ytliga och osunda orsak – men tas ofta som ytterligare ett bevis på frälsning. Enligt bibeln ödmjukar den sanna helige Ande oss och leder oss till att förhärliga Gud (Joh. 16:7-14), men detta är helt enkelt inte regeln inom Alpha:

”Jag visste nu att jag betydde något för Gud … Nicky (Gumbel ) inbjöd oss alla till att läsa en bön … Det var en om att välkomna Jesus in i våra liv (snarare än att överlämna våra liv till honom? – DP ) … När jag läste bönen fick jag känslan av ett eldhjul som träffade mig i bröstet och sedan fullständigt vräkte ner mina armar och ben – men vid slutet av kursen inbjöd jag Mark till Alpha-kursen” (33).

Verklig förändring

Det som följer är Alphas trumfkort. Trots dess användning av formler och världsliga metoder i stället för Andeledd förkunnelse (det senare är Guds krav varje gång vi för fram evangeliet), trots HTP:s chockerande förbindelser (med t.ex. Paul Cain, Rodney Howard-Browne och Robert Schuller), trots Alphas många doktrinära villfarelser och trots de uppenbart obibliska manifestationerna som frammanas, välkomnas Alpha i samfund världen över, därför att den förändrar människor på till synes goda och avgörande sätt . Logiken hos en lättlurad kyrka idag säger att detta MÅSTE innebära att Alpha är välsignad av Gud och godtas av honom.

Det finns emellertid ett fruktansvärt fel i detta argument – för invigning i New Age är en medveten, satanisk förfalskning av att bli född på nytt på ett äkta sätt. Förändringarna som man ser i Alpha är, medan de aldrig betygar något som ens kommer nära ett uppvisande de tecken som är bevis på en sann omvändelse,identiska med dem i kundalini-väckelsen . Följande förteckning är tagen direkt från resten av New Age-dokumentet som vi citerade tidigare, men därför att Alpha har ”kristna” förtecken, verkar församlingen idag oförmögen att tillskriva fienden de följande – odiskutabelt djupa och ”andliga” – förändringarna:

”Kundalinis uppkomst öppnar dörrarna till all sorts mystiska, paranormala och magiska perspektiv. Den leder ofta till:

– Stunder av enorm glädje, kärlek, frid och medkänsla.
– Själsliga upplevelser; utomsinnlig varseblivning; minnen från tidigare liv; helande krafter.
– Förhöjd kreativitet; nytt intresse för självkänsla och andlig kommunikation.
– Intensifierad förståelse och känslighet; insikt i ens eget väsen; djupare förståelse för andliga ting; intensiv medvetenhet om ens omgivning (inklusive ”vibbar” från andra).
– upplevelser av insikt; direkt kännedom om en mer vidsträckt verklighet; transcendent medvetenhet.”

Med andra ord kan invigning i New Age resultera i djupgående förändringar. Den kan ”rädda” människor från gatorna och från mentalsjukhus; den kan medföra att förhärdade kriminella ”kommer rätt”; den kan få människor att verka mycket mer inriktade på andlighet än de var tidigare – men inget av detta innebär att den av Gud . Den är en hednisk förfalskning av sann frälsning och medför inte överbevisning om synd eller fruktan för helvetet, eller att man uttrycker ånger eller att man fullt ut sätter värde på och griper tag i Kristi kors, som en sann pånyttfödelse innebär.

Och så är det med Alpha. Undersök praktiskt taget vilket som helst bevis från vilken som helst Alpha-kurs mot ovanstående förteckning, och du som läser kommer att finna att beviset inte har någon motsvarighet i bibeln, utan i stället överensstämmer med Satans efterapning. Alpha-tidningar påstår regelbundet att kursen frälser människor från vissa tvivelaktiga metoder inom New Age, men samma ande finns bevisligen bakom båda. Så exakt är faktiskt samstämmigheten mellan dem, att en person från HTB som avslutat sina studier på Alpha, nu har gett ut en yoga-video och en bok som aktivt stöder yoga, utan att ge någon antydan om att den inte skulle kunna vara förenlig med den helige Ande. (34)

Mer förändring

Precis som med många droger som förändrar sinnet, medför ”kundalini-väckelsen” ett större lugn och/eller lycka för den som är mottaglig för New Age – plus en större känsla av harmoni med världen, och en större förlåtelse mot människor runt omkring dem. Som en följd av detta talar de som har blivit invigda i New Age ofta om förbättrade relationer. New Ageare kan ofta yvas över helanden också, för annars skulle deras ”alternativa terapi” snart förlora alla sina individer. Fienden har makten att åstadkomma sådana saker, men ändå är dessa precis de typer av test som används för att ”bevisa” att Alpha är av Gud.

Begripligt nog återspeglar det nyupptäckta ”intresset för andliga ting” som människor vanligtvis upplever, som blivit invigda i Kundalini, värderingarna som de människor har som vägledde dem genom deras invigning – alltså blir katolikerna som tar emot denna falska ande från katolska karismatiker mer katolska som en följd av detta. (35) De som avslutat sina studier på (den förment evangelikala) Alpha-kursen kan därför ha en verklig iver efter att läsa bibeln, men detta får inte lura oss. Satan är mycket väl listig nog att förfalska en Gudagiven kärlek till den heliga skrift; följaktligen var fariseerna mycket angelägna om att läsa skrifterna också. Men i båda fallen är det ett ”intresse” som är styrt av en falsk ande, snarare än en överlåtelse som är orsakad av den helige Ande, och i båda fallen ger det inte uttryck för en längtan att tro och lyda allt det som vi har fått befallning om i bibeln, utan att välja och vraka ”lämpliga” versar, vilket blir det centrala och som används för fördunkla det ”som är viktigast”, som vår Herre uttryckte det (se Matt. 23:13-28).

De som är mottagliga för New Age känner, återigen som människor på drogkickar, att de ”älskar” alla. De ”älskar” speciellt allting som de tror orsakade deras spännade upplevelser. På Alpha föranleder detta ibland deltagarna att säga, att de ”älskar” vad de tror är Jesus. Detta sker inte efter att de hört något tal om ”evangelium” naturligtvis, utan endast efter att de varit med på ”en weekend med den helige Ande” och åtnjutit vissa spännande kroppsliga manifestationer. Men många New Ageare skulle säga att de ”älskar” honom också. (36) Detta är inte bedömningsgrunden. Bedömningsgrunden är lydnad för den sanne Jesus, snarare än bara en sentimental känsla gentemot den på alla väsentliga punkter helt annorlunda Jesus som lärs ut på Alpha. (37) Liksom med New Ageare, tillskriver de som deltar på Alpha deras övernaturliga upplevelser den kraft eller person, som de får lära sig låg bakom dessa upplevelser:

”Anne lade sin hand på mig och sa: ”Kom helige Ande” och de mest otroliga saker hände. Jag kände mig som om någon tog två facklor och stoppade in dem i mina ögon. Jag såg detta fantastiska vita ljus och hela min kropp, från topp till tå, badades med skinande vitt ljus (Kommer du ihåg fiendens fysiska ljus i stället för Guds andliga ljus? ) … Jag fortsatte att säga om och om igen ’jag har mött Jesus, jag har mött Jesus’ … ”. (38)

Sammanfattning

Låt oss göra en överblick. De som avslutat sina studier på Alpha kan mycket väl utveckla en ”andlig” syn på världen; kan uppträda mycket mer moraliskt än tidigare; kan säga att de ”älskar Jesus”; kan vilja gå med i en gemenskap och läsa bibeln, men ändå inträffar alla dessa former av förändring inom New Age också. De innebär inte att människan är frälst. Man kan alltid förgäves undersöka officiella bevis från Alpha för att hitta kännetecken på sann omvändelse – som t.ex. äkta ödmjukhet, eller en vördnad och rättfärdig fruktan för den Allsmäktige, eller en sann längtan att bli förlåten av människor som man har försyndat sig mot, eller en djup tacksamhet för Golgata, eller en djup skam över sitt tidigare liv, eller en allvarlig överbevisning om sin syndiga natur.

Nästa gång ni som läser träffar på ett till synes imponerande bevis från Alpha (eller ett från Toronto/Pensacola, för Alpha för precis samma ande vidare), ber vi er att ställa frågan (a) om ovanstående, bibliska kännetecken finns, och (b) om fienden verkligen är oförmögen att åstadkomma de förändringar som man kan se – mot bakgrunden av att New Ageare upplever exakt samma helanden, förändringar, återupprättanden och så vidare.

Det finns mycket mer som vi kunde säga för att bevisa vårt påstående. (39) Var vänlig att varna så många äldstebröder som du kan, innan de accepterar Alpha. (40) De lyssnar mycket lättare, om de ännu inte har tagit emot den. Varför är det så? Delvis därför att de kommer att förlora ansiktet mycket mindre, om de tar avstånd från Alpha innan de uppmuntrar sina bröder som är på väg att bli indragna i att hålla en kurs, men också därför att vi har funnit att den mäktiga anden bakom Alpha förblindar människor för sanningen, när de en gång har tagit emot ”den”. Det finns fortfarande tid för många kyrkor, speciellt utanför Storbritannien, att bevaras från denna mardröm.

Herren gjorde det möjligt för oss att framställa denna artikel. Må han befria många själar genom den. De som redan har tagit emot Alpha-anden måste avsäga sig den fullständigt och ångra sig grundligt. Gud välsigne dig.
Elizabeth McDonald & Dusty Peterson

Elisabeth McDonald blev omvänd vid 10 års ålder och har studerat kyrkohistoria vid King’s College i London. Hon har undersökt Alpha sedan 1995. Hennes första slutsatser publicerades följande år i det allmänt erkända SMP-häftet ”Alpha: New Life or New Lifestyle?”. Elizabeth bor i England och hennes tjänst är oändligt välsignad genom stödet från hennes man Ron.

Dusty Peterson växte upp i ett gudfruktigt hem och blev – genom Guds nåd – frälst 1982. Senare fick han högsta betyg i datavetenskap och blev till yrket softwareingenjör och arbetade huvudsakligen inom områdena rymdteknik och försvar. I slutet av nittiotalet övergav Dusty sin karriär för att noggrant undersöka Alphakursen på heltid.
Noter

1. För närmare förklaringar, se på de två första artiklarna i serien ”The Powers behind the Alpha Course ”, som finns på vår hemsida (www.bayith.org).
2. För närmare förklaringar, se på den andra artikeln i serien ”The Powers behind the Alpha Course ”, som finns på vår hemsida (www.bayith.org).
3. Våra få förändringar får bara förteckningen att överensstämma med andra beskrivningar av invigning i New Age, som t.ex. The Clear White Light av ”mästaren” Subramuniya.
4. Se på www. users.aol.com/ckress/symptoms.html (t.ex. 7 april 1999).
5. Var vänlig se på delen ”Better Than Rubies” på vår hemsida (www.bayith.org) för mer information om denna bok.
6. Telling Others , (Kingsway Publications, 2001), sid. 86 & 122.
7. UK Focus , jan. -99, sid. 4-5; Elsdon-Dew (utg.), The God Who Changes Lives , del 2, (Alpha Publications, 2001), sid. 158. Lägg märke till att alla hänvisningar till tidningar, antingen sekulära eller andra, avser engelska upplagor. Alla betoningar i citat är också våra egna.
8. Alpha News , nov. -98 – febr. -99, sid. 15; UK Focus , mars -99, sid. 2.
9. Elsdon-Dew, op. cit., del. 2, sid. 78; Alpha News , nov. -97 – febr. -98, sid. 7.
10. Telling Others , sid. 152; Alpha News , juli – okt. 2002, sid. 9.
11. Elsdon-Dew, op. cit ., del 2, sid. 132; Alpha News , nov. -98 – febr. -99, sid. 15.
12. UK Focus , mars -99, sid. 2; Alpha News , nov. -98 – febr. -99, sid. 15.
13. Telling Others , sid. 123; Elsdon-Dew, op. cit ., del 2, sid. 223-224.
14. Gumbel för fram den obibliska uppfattningen om fysiska ”sympatismärtor” (t.ex. i Telling Others , sid. 156 och i Talk 13).
15. Elsdon-Dew. op. cit ., del 2, sid. 114-121; Ibid ., sid. 149.
16. Alpha News , mars – juni -99. sid. 6; UK Focus , jan. -99, sid. 6.
17. Alpha News , juni – okt. -97, sid. 9; Elsdon-Dew, op. cit ., del 2, sid. 113.
18. Telling Others , sid. 123; UK Focus , dec. -98, sid. 5.
19. Alpha News , juni – okt -97, sid. 9; Telling Others , sid. 123-124.
20. Alpha News , mars – juni -99, sid. 6; Elsdon-Dew, op. cit. , del 2, sid. 222-223.
21. Alpha News , mars – juni -98, sid. 13; Alpha News , mars – juni -98, sid 7.
22. UK Focus , dec. -98, sid. 5 (copyright The Express , 1998); Alpha News , nov. -97 – febr. -98, sid. 12-13.
23. Neil Richardson, A Tale of Two Cities: Nicky Gumbel and the Alpha Course (2000), sid. 16 (tagen från en HTB-tidskrift); även vittnesbörd av Gumbel i Talk 8, utg. 2.1.
24. Alpha News , mars – juni -98, sid. 12-13; Alpha News , juli – okt 2000, sid. 36.
25. UK Focus , mars -99, sid. 2; Elsdon-Dew, op. cit. , del 2, sid. 38.
26. Alpha News , juli – okt -98, sid. 15; Alpha News , mars – juni -98, sid. 13.
27. Elsdon-Dew, op. cit . , del 2, sid. 111-112; Alpha News , nov. -97 – febr. -98, sid. 12-13.
28. Vi ger flera andra exempel i del 5 av vår bok.
29. Questions of Life (Kingsway Communications, 2001), sid. 113.
30. Questions of Life , sid. 113.
31. ”En kvinna … säger att hon inte kan förmå sig själv att ’grymta som en gris och skälla som en hund ’ på en kurs i Church of England … Angie Gordon, 50, påstår att hon inte blev konfirmerad om hon inte anmälde sig till Alpha-kursen, som hon säger är ett program för ’hjärntvätt’ där deltagarna … åstadkom djurläten och sedan ramlade omkull. Mark Elsdon-Dew på Holy Trinity Brompton sa att Alpha-kursen …’(P)åverkar olika människor på olika sätt’” (The Times , 11 maj 1996). Lägg märke till att Elsdon Dew inte förnekade denna kvinnas påståenden om bondgårdsmanifestationer. Lägg också märke till att hänvisningar till Alpha-manifestationer i artikeln du läser efterdaterar detta tidningsurklipp med åtminstone ett år, och i många fall 4 eller 5 år – d.v.s. efter att ”Toronto” antas ha slutat.
32. Alpha News , mars – juni 2001, sid. 20.
33. UK Focus , jan -99, sid. 4-5.
34. Den engelska kändisen och f.d. medlemmen i Spice Girls Geri Halliwell har gett ut en bok efter att hon gått på Alpha i HTP. Boken Just For The Record , (Ebury Press, 2002), innefattar också Geris tack till ”Pippa och Nicky” på sista sidan (Nicky Gumbels fru kallas Pippa), Halliwells video, också utgiven 2002, kallas ”Geri Body Yoga”. Annonseringen hävdar att ”yoga är för alla”.
35. Se på del 2 i vår bok för närmare förklaringar.
36. Se t.ex. på kapitlet med titeln ”God as the Beloved” i New Age-boken som träffande nog heter The Alpha Point , (BKISL, 1999), av Anthony Strano.
37. För närmare förklaringar om de många skillnaderna, se på vår serie om tre artiklar med titeln ”Chapter and Verse on Alpha’s Jesus” – som kan fås gratis från ”Better Than Rubies”-delen på vår hemsida (www.bayith.org).
38. Alpha News , mars – juni -98, sid. 12-13. Lägg märke till det medföljande ”jag-centrerade” mantrat i stället för lovprisning riktad mot Gud.
39. Del 5 av vår bok ger en utförligare behandling av många frågor som ställs i denna artikel.
40. Datakopior av den artikel som du läser kan fås gratis från ”Better Than Rubies”-delen på vår hemsida (www. bayith.org). / Artikel frhttp://www.kts.just.nu

Du kan också läsa vad Bibelfokus skriver i detta ämne här: http://www.bibelfokus.se/alpha

4 thoughts on “Avfallet i kristenheten/Krafterna bakom Alpha-kursen

 1. Hej Tage Ja det är ett viktigt råd till läsare/besökare av sidor som t ex denna sidan. Eftersom jag tar med en hel del saker som kommer in här så gör jag det för att jag varit med så länge så att jag har sett en hel del av det som förekommer på olika platser och i olika församlingar och har vänner som hamnat verkligt snett.
  Din varning är befogad för det finns mycket annat som skrivs som inte är sant.
  Andlig frukt och omsorg är vad vi ska kunna visa om vi går med Jesus, men alla gör ju inte det till 100% då blir det fel.
  Bibelfokus är en bra sida, mycket informativ, och fler sidor säger sanningar ur bibeln.
  Jesus ordnade INTE Alphakurser eller bibelskolor. Det finns de som retar sig på mig, och det kan jag inte rå för, men vissa sanningar måste ju ut. välkommen hit igen. Hälsn f Maria jag vill tjäna Jesus för resten av mitt liv.

 2. Ett viktigt råd till läsare: Köp inte varje kritik som kommer från olika håll på/om än det ena än det andra om – och detta “om” är viktigt – om du inte känner personen som varnar och du under längre tid kunnat se verkligt andlig frukt och omsorg i deras liv.

 3. Hej Janne
  Det är just detta som är intressant här (och mer) att häftiga UPPLEVELSER och häftiga KÄNSLOR får styra.
  Det pratas ju t ex inte om att VÄNDA OM idag. Det pratas inte om ödmjukhet. Det talas inte om att ge sitt hjärta till Gud.

  Själafienden är själafienden och han kan förstöra mycket. De som blir frälsta idag är inte alltid frälsta.De tror det..Jag vet faktiskt många som säger sig frälsta men som sitter i kyrkorna idag och tar emot all möjlig dålig undervisning och minglar runt efter mötena.
  De har inte vänt om.
  Tycker också att Bibelfokus berättar/undervisar bra om detta ämne.
  /Maria

 4. “Sann omvändelse – som t.ex. äkta ödmjukhet, eller en vördnad och rättfärdig fruktan för den Allsmäktige, eller en sann längtan att bli förlåten av människor som man har försyndat sig mot, eller en djup tacksamhet för Golgata, eller en djup skam över sitt tidigare liv, eller en allvarlig överbevisning om sin syndiga natur.”

  Det låter som ett nyktert och nytt liv fokuserat på Kristus.
  Jag trodde att frälsningsupplevelsen skulle kunna komma igen när jag blev frälst, och jag hade många av de dragen som förf. definierar som “kundalini” här – et starkt ljus från ovan och jag föll på knä, kände intensiv kärlek med allt och hur brännande angeläget det är att människor blir frälsta till ett nytt liv.

  Ger inte förf. själafienden en stor roll om han sägs kunna förfalska frälsningen? Gud söker ju oss, eller hur och vill ha kontakt med oss. Själafienden står väl inte närmare människan än Gud? Det kanske beror på hur undervisningen ser ut och vilket målet med den är i sådana här kurser – frälsning till Kristus eller häftiga andliga upplevelser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.