Att bli frälst/ Den helige Ande. Födda på nytt.

 

GOD-87-240x300

Frälsningen genom Jesus Kristus
Vad är det egentligen som händer när en människa blir frälst och kommer med i Guds församling? Grunden för vår frälsning är Jesus Kristus själv och hans försoningsoffer på korset.
Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh.1:9. Men inte nog med att Jesus förlåter våra synder. Han ger oss ett nytt liv också. Detta nya liv får vi när Jesus döper oss i den helige Ande. Anden ger oss det nya livet i Kristus så att vi blir födda på nytt, och blir nya skapelser. 2 Kor. 5:17. Att bli född på nytt är att bli född av Anden. Joh. 3:8.
Detta har pingstpredikanterna vänt bak och fram. De menar att man måste bli född på nytt innan man kan bli ”andedöpt”. Uttrycken ”andedop” och ”andedöpt” är felaktiga och nedsättande uttryck som inte finns i Bibeln. Dessa uttryck kan ge en uppfattning av att detta är någon extra upplevelse som man kan få, men som inte nödvändig för att bli frälst.
Men lägg märke till hur Petrus sa på pingstdagen. Han sa inte ett ord om att de skulle bli ”andedöpta”. Han sa att de såsom gåva skulle få den helige Ande. Lägg märke till att det är Anden själv som är gåvan.
Gal. 3:14. 1 Tess. 4:8. Det är alltså inte själva upplevelsen av ”andedopet” som är gåvan.
”När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: ”Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse; då ska ni såsom gåva få den helige Ande. Ty er gäller löftet och era barn, jämväl alla dem som är i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.” Apg. 2:37-39.Petrus talade här till människor som inte var födda på nytt. Tänk att han lovade dem att de skulle få den helige Ande som gåva. Och när de fick den helige Ande, vad hände då? Jo, då fick de det nya livet i Kristus och blev födda på nytt.

Lägg också märke till när de skulle få Anden som gåva. När de gjorde bättring och lät döpa sig! De behövde alltså inte vänta i månader eller år för att få denna gåva, utan de fick den redan samma dag!

När Gud skapade den första människan, Adam, då inblåste han livsande i hans näsa, och så blev människan en levande varelse. 1 Mos. 2:7. När Jesus döper oss i den helige Ande, då är detta en ny skapelseakt. Den helige Ande ger oss det nya livet i Kristus och vi blir födda på nytt. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit. 2 Kor. 5:17. Från att ha varit bara skapade varelser, så blir vi släkt med Skaparen. Jesu Fader är vår Fader, och vi är alla bröder och systrar i Kristus. Guds församling är Guds familj. Vi är Guds husfolk. Ef. 2:19

I pingstkyrkorna, och även i andra frikyrkor, finns många medlemmar som inte är ”andedöpta”, fastän de i många år har bekänt sig vara frälsta. Och de förstår inte varför inte Jesus döper dem i den helige Ande.

Förklaringen till detta är att pingstpredikanterna har hållit på i hundra år med att predika en falsk lära om dopet i den helige Ande. De tror att bara de som kan tala tungomål är döpta i den helige Ande, och att människor kan vara frälsta och tillhöra Guds församling utan att ha blivit döpta i den helige Ande. Detta är tvärt emot vad Bibeln lär.

I Guds församling (Kristi kropp) är vi ALLA döpta i en och samme Ande, men inte alla talar tungomål. 1 Kor. 12:12-31. Den som inte är döpt i den helige Ande kan alltså inte tillhöra Guds församling. Därför måste dopet i den helige Ande ske när vi blir frälsta. Genom att bli födda på nytt kommer vi in i Guds församling.

Eftersom Guds församling är Kristi kropp, så kan det inte finnas mer än en Guds församling på samma plats. Därför så kan frikyrkornas predikanter inte förklara vad Guds församling är. De har ju mångas.k. församlingar, och ingen av dessa kan vara Guds församling.

Varför får inte alla gåvan att tala tungomål när de blir döpta i helig Ande? Förklaringen finner vi i 1 Kor. 12:11. ”Men allt detta verkar densamme ene Ande, i det han alltefter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva.” Du kan väl inte mena att Guds Ande måste rätta sig efter en felaktig lära, så att han är tvungen att ge oss gåvan att tala
tungomål, innan han kan ge oss någon annan gåva. Varför skulle just gåvan att tala tungomål vara den första gåvan? Den som inte talar tungomål kan ju ha fått en annan nådegåva.

Även om tusentals predikanter predikar att alla som är döpta i helig Ande ska tala tungomål, så rättar sig inte Guds Ande efter deras lära,utan han tilldelar åt var och en någon särskild gåva alltefter sin vilja.
Och det står ingenstans i Bibeln att någon som blivit frälst behövde vänta i månader eller år, innan Jesus äntligen brydde sig om att döpa honom i den helige Ande. Och Guds evangelium har inte förändrats.
Jesus är den samme idag och döper i helig Ande precis så som Bibeln lär.

Efter att vi har blivit döpta i den helige Ande, så kan vi åter igen bli uppfyllda av den helige Ande. Apg. 4:31. 13:9, 52. Den som inte har fått gåvan att tala tungomål när han eller hon blev frälst, kan få denna gåva vid en ny uppfyllelse av den helige Ande. Då tänker de som tror på pingströrelsens lära att, nu blev jag ”andedöpt”, för nu kan jag tala tungomål.

Men i verkligheten är det så, att det är när Jesus döper oss i den helige Ande som vi får det nya livet i Kristus och blir födda på nytt. Vi blir födda av Anden. Joh. 3:6-8. Det är när vi blir födda på nytt som vi kommer med i Guds församling. Detta har ingenting med kyrkor och samfund att göra.

I pingströrelsen menar de att tungomålstalet är det enda säkra tecknet på att någon är döpt i den helige Ande. Detta är en farlig förnekelse av ett verk som Jesus och den helige Ande har utfört, och att legalisera falska tungomålstal. Gåvan att tala tungomål är den nådegåva som är lättast att förfalska. Någon kan ju lära sig en ramsa på något främmande språk, och rabbla upp det i ett möte så att andra tror att det är tungomålstal.

Sanningen om dopet i den helige Ande och sanningen om Guds församling hör intimt ihop. Förstår man inte den ena av dessa sanningar, så kan man inte heller förstå den andra. Dessa två sanningar tillhör de första grunderna i Guds evangelium. Men detta predikas inte i kyrkorna.

I frikyrkorna och är många döpta i den helige Ande, men de har nästan ingen kunskap om dopet i den helige Ande, för de har inte fått undervisning om detta. Sådan undervisning förekommer inte i frikyrkorna. Deras predikanter och bibellärare har inte heller förstått sanningen om dopet i den helige Ande. De förstår bara en liten del av
denna viktiga bibelsanning. De har inte heller rätt kunskap om den nya födelsen.

Det står I 1 Petr. 2:2, ”Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning”. Denna andliga mjölk är det som varje nyfrälst
behöver få undervisning om. D.v.s de första grunderna av Guds evangelium.

I vilken frikyrkoförsamling finns den andliga oförfalskade mjölken? Den finns inte i någon frikyrkoförsamling. Där vet de inte ens vad Guds församling är. Den andliga oförfalskade mjölken kan vi bara finna direkt i Bibeln. För att kunna studera Bibeln och få verklig kunskap från Herren, så måste vi gå ut till honom, utanför det religiösa lägret. Hebr. 13:13.

Men det finns ju många verkligt kristna i de olika kyrkorna som älskar Jesus, ska vi inte ha gemenskap med dem? Jo, men då måste de också visa detta i handling, och lyda Herrens befallning i Upp. 18:4, och lämna Satans kyrkor. Det är ju denna uppsplittring av de kristna i många kyrkor och samfund som förstör gemenskapen.

De håller till i kyrkorna och följer falska läror. Predikanterna och bibellärarna har inte ens lärt sig de första grunderna av Guds evangelium. De kan inte se skillnaden mella Guds församling och Satans kyrka.

Tänk efter, om Jesus skulle komma idag, då skulle nästan inga kristna vara redo. Det är ett fruktansvärt faktum, att nästan alla kristna är andligt sovande. De talar om att Jesus kommer snart, men de förbereder sig inre. De talar om väckelse, men har ingen väckelse.Varför? Det är för att de inte studerar Bibeln.

Guds församling är en levande organism, Kristi kropp. Detta framgår helt klart av Rom. 12:3-5. 1 Kor. 10:17. 12:12-30. Ef. 2:16. 4:16 Guds församling är den högsta form av liv som finns på jorden. Man kan alltså inte organisera fram en Guds församling. Det går inte ens att oganisera fram en kattunge, eller en häst. Men den högsta form av liv som finns på jorden, det tror frikyrkofolket att de har lyckats få fram, genom att organisera och bilda frikyrkor, När de sitter i sina ”församlingsmöten” och tar in nya medlemmar, eller utesluter någon som de inte gillar, då är detta bara en låtsaslek som inte har något med Guds församling att göra.

När några blir frälsta, då talar man om att det är väckelse, och de nyfrälsta blir inskrivna som medlemmar i en s.k. församling, som är lika obiblisk som kyrkans barndop.

Men när Gud sänder en verklig väckelse, som avslöjar deras falska församlingslära, då blir predikanterna och de ledande bröderna rädda och nervösa. Herrens väckelsebudskap uppfattar de bara som kritik.
De pratar om kärlek och gemenskap och att man ska inte döma och kritisera. Men vad gör de själva? Jo, de försvarar Satans falska församlingslära och fördömer sanningen.

Vad är det för sorts kärlek och gemenskap som vill hindra oss att studera vad Bibeln lär om Guds församling? Det är den stora skökans falska kärlek och förförelse. Guds kärlek hindrar oss inte att studera Guds ord.

Om de bara ville studera vad Bibeln lär om Guds församling, och om dopet i den helige Ande, så skulle de bli fria från Satans falska församlingslära. Men om de låter kyrkotraditioner och kyrkofäder vara viktigare för dem än Bibeln, då blir de dömda tillsammans med alla Satans kyrkor och samfund. Och de sin del av den stora skökans plågor. Upp. 18:4.

Jesus gav inte sin missionsbefallning till någon kyrka. Han gav den till sina lärjungar långt innan någon kyrka fanns till, och kyrkorna har inte alls med den att göra. Kyrkorna har hela tiden hatat och motarbetat Jesu missionsbefallning. De som har predikat Guds ord och kämpat för Bibelns sanningar, de har blivit hatade och förföljd av kyrkorna och det falska prästerskapet. Genom sina gärningar har kyrkorna visat att de tjänar Satan.

För kyrkor och samfund finns ingen frälsning. De har ingen del i Jesu försoningsverk på korset. Det är bara människor som kan bli frälsta. Kyrkor och samfund kan inte få någon synd förlåten, och därför kan de inte bättra sig. De kan bara bli värre och värre. Herren kommer att döma och vedergälla kyrkorna för deras onda gärningar.

*
*
By Allan Svensson
*
*
min-jesus-face-painting

2 thoughts on “Att bli frälst/ Den helige Ande. Födda på nytt.

 1. Hej!
  Ja, tack gode GUD! han styrker oss svaga stackare,hur skulle man annars kunna orka se allt det man sett och gått igenom, allt det felaktiga och sekteristiska???Tänk att han var med mig på den tiden då jag inte visste bättre, och han har gått med hela tiden mot nya mål.
  Det finns så många olika kristna (“kristna”) riktningar. se bara vad man kan få lära sig om de stooora megastooora församlingarna i vissa länder som inte gör vad de ska men det verkar så, för de har stoooora väckelser heeela tiden. Oj.
  Det enda jag är “stolt” över det är att Jesus är med mig, att Gud visade mig att han ville jag skulle vara med honom.
  Man blåser upp sig så mycket att man knappt kan stå utan hotar att blåsa iväg.lika bra det kanske…NEJ, de borde få bli genomfrälsta, jag vet många som borde få falla ner i ödmjukhet och lämna sina “positioner”.
  Ja Tack Gud att du styrker oss inför det som ska komma!

  Tack Janne. /Maria

 2. Intressant artikel!

  Tänkte på hur många kristna inriktningar som beter sig precis som i Allans artikel.

  män tar en detalj (några verser, en bibelfigur, ett fenomen osv) och blåser upp det ur proportioner. Detaljen blir ett tecken på “väckelse” – att någon ny uppenbarelse har kommit från Gud till församlingsföreståndaren och efterföljarna, som ingen annan kristen känt till tidigare.

  Riktningen fortsätter att växa och breda ut sig och skiljer sig från alla andra riktningar som den ser ned på i smyg/öppet.

  När kritiken börjar komma skrivs teologi kring fenomenet och man försvarar sin detalj i århundraden mot andra kristna riktningar som inte kan se poängen i detaljen. De som inte kan se poängen kanske inte är kristna, frågar ledarna för riktningen.

  Att ha kvaliteter i tron/upplevelser som ingen annan har leder väldigt snart till stolhet – stolthet leder till strid – egot växer med attacker från oförstående och högmodet fäller den troende.

  Denna process gäller inte bara sekter (det är sekterism iofs) man kan se beteendet inom kristna riktnigar som stöts mot varandra och alla verkar ha sanning om Gud (som endast Gud har).

  Tungotal, frälsning och omvändelse, utvaldhet att vara Guds folk (eller inte), profetisk förmåga, helande, Bibelkunskaper, förmåga till logiskt tänkande, karisma, lovsång, insikter, esoterisk “kunskap”, meditationstekniker, kultur-chauvenism osv är exempel på gåvor (detaljer) som kan bli missbrukade i egots tjänst, och inte i Guds tjänst.

  Tjänar man Gud, behöver man inte puffa upp sig själv!
  Gud styrker oss svaga stackare. Vi får tacka för det! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.