666; Vad betyder detta?/kommande tider /Vaccination… m m

Undrar du vad  talet 666 är?   // 2008 lade jag in denna artikel av Lennart J.  NU! är vi 2022 och vi börjar förstå att det är 666 som kommer att vara vaccinen och dess följder för människan. Inget inoperat chip, men en bild på  Ica, Coop,,, m fl handelsstationer, där man MÅSTE KUNNA IDENTIFIERA SIG GENOM Vaccination eller annat KOMMANDE och Märket kan betyda en MEDBORGARLÖN  På Kung Salomos tid var det 666 och man fick betala skatt: 666 men nu får du en medborgarlön strax. P g a Agenda2030 och Klaus Schxab. Läser mer om NWO.. Se här i kategorierna till höger på sidan:   Vaccin, Vacks, Korsfrukt, Fredrik Eriksson. Här får du spännande läsning   nu 2022, och början på vedermödan har startat.  /Maria 5/11 2022  -återkommer i ämnet

Här får du mer info, jag har lagt in från L Jaretegs sida, Bibelfokus.se

Varifrån kommer talet 666 i Bibeln? Vad betyder det? Hur skall det tolkas? Vad står det egentligen i den ursprungliga grekiska grundtexten? Skall talet tolkas på något kryptiskt sätt utifrån någon mystisk talmystik? Frågorna är många kring detta mytomspunna tal 666. Jag skall här dela några tankar och lite fakta kring det här. Kanske jag fyller på med mer information med tiden allt eftersom jag upplever att insikten ökar.

Det står endast på ett ställe i Bibeln om märket 666, och det är i Uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 16-18, i Nya Testamentet:

”Och det [avser det andra vilddjuret, den falske profeten] tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.” (Sv Folkbibeln)

1. Den grekiska grundtexten
Här är uppenbart att märket både hör ihop med människors identitet (det styr ju vem som kan handla) och med vilddjuret som person (det har med hans namn att göra). I den grekiska grundtexten för det här Bibelordet representeras talet 666 av tre grekiska bokstäver x c v’ som kallas “chi xi stigma” (x c v’ visas inte rätt här eftersom webbsidan inte visar äkta grekiska tecken). Grekerna använde från 200-talet f.Kr och framåt sina bokstäver för att representera siffror. Systemet kallas för det joniska talbeteckningssystemet. De första nio bokstäverna representerade 1-9, nästa nio 10-90 och de sista nio 100-900. Men eftersom det grekiska alfabetet enbart hade 24 bokstäver la man till äldre symboler för att komma upp till 27 stycken. Ett av dessa extratecken var “stigma” som stoppades in så att den fick värdet 6. “chi xi stigma” betyder därför 600 + 60 + 6 och det gör att man faktiskt har översatt grundtecken rätt när det står 666.

2. Vad för typ av märke?
Intressant att notera är att stigma som ord kan betyda “märke, brännmärke, stämpel, tecken, kännetecken” (se i engelsk ordbok). Kanske Gud i detta vill signalera att det handlar om ett synligt märke på huden av något slag? Ja, det här bekräftas av att det grekiska ordet för “märke” (charagma) i Upp 13:16-18 egentligen betyder “märkning, rispa, etsning, stämpel, gravering”. Om det vilddjurets märke som kommer verkligen skall stämma med Bibelordet, så tycks det alltså vara så att vilddjurets märke skall vara ett tatuerat eller etsat märke på huden. Många talar idag om möjligheten att injicera ett litet s.k. RFID-chip under huden, men en sådan teknik stämmer inte helt med Bibelordets innebörd. Läs då detta noga: Företaget Somark Innovations har tagit fram en ny sorts ID-märkning som fått mycket uppmärksamhet. Man har skapat en ny typ av tatuering som man lägger på huden och som blir ett chiplöst RFID. Till detta används något som kallas för “biokompatibelt bläck”. Bläcket skapar ett unikt ID via en förening med individens unika egenskaper i huden. Märkningen kan avläsas utav både en hudscanner eller på avstånd av en dyrare typ av scanner, och på så sätt identifiera individen (idag används detta på t.ex. kreatur). Märkningen kan även göras osynlig. RFID-bläcket använder varken mikrochip eller en antenn, vilket vanliga RFID-chip har inbyggda. Detta gör att märkningen är mycket billig att göra och den går att göra på endast två sekunder. Med andra ord, det finns idag en typ av märkning som skulle kunna passa det antikristliga systemet som handen i handsken och som dessutom kan överensstämma ordagrant med Bibelns ord (och grundtexten). Läs mer om denna produkt på dessa två sidor:

3. Tydlig samhörighet med personen Antikrist
Man skall observera att Uppenbarelseboken säger att ingen kommer att kunna köpa eller sälja utan att ha “märket, vilddjurets namn eller dess namns tal” (the mark, or the name of the beast, or the number of his name) på högra handen eller på pannan. Här tycks finnas tre alternativa märkningar eller så är det en kombination. Talet 666 sägs också vara en människas tal och vilddjurets namns tal. Så det finns alltså helt klart en koppling mellan talet 666 och en särskild människa som i den yttersta tidens sista sju år agerar som Antikrist. Därför tror jag inte 666 enbart representerar ett system, en speciell religion eller något i den stilen. Bibeln säger ju att talet representerar en människa! Men talet kommer helt klart spela en roll i ett system som styr människors möjlighet att köpa och sälja.

4. Det skall inte vara svårt att förstå när det är dags att förstå
Min uppfattning om tolkningen av vad 666 står för, är den att Gud självklart inte har tänkt att det här skall vara så svårt att man måste vara expert på talmystik, grekiska, historia eller något annat för att man skall förstå vad Gud vill förmedla. Därför skall vi nog läsa talet precis så som det står. Men Gud har valt att förmedla det här till oss på ett sätt som IDAG är lite underligt och kryptiskt, och det har gett näring åt alla möjliga spekulationer under historiens gång. Gud har här dolt en sanning som skall uppenbaras först när tiden är inne. Om vi skulle få veta allt i förväg skulle vi förmodligen bli uppblåsta och högmodiga. Så han döljer sina sanningar för oss för att vi skall vara beroende av honom istället för att klara av allt med egen kunskap och förträfflighet. Därför tror jag att inte någon enda människa ännu förstår den fulla betydelsen av talet 666 och vilddjurets märke. Men för den som håller fast vid sanningen och beroendet av Gud, kommer han att uppenbara innebörden av talet och märket när det är dags att ha den kunskapen. Jag är övertygad om att vi kommer att få den kunskapen enkelt och gratis när tiden är inne. Ingen kommer att behöva köpa ”den senaste boken” för att få de kunskaper som behövs för att klara sig undan, inte heller gå på någon särskild Bibelskola, etc.

Än så länge har alltså ingen fulla sanningen om detta tal 666, men det är inte fel av oss att studera Skriften för att finna denna sanning. I Daniels bok (GT) 12:4 står det:

“Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.” (1917-års översättning)

Detta Bibelord kan vi säkerligen även applicera på tolkningen av talet 666. I så fall säger det oss, att ingen än så länge haft den fulla sanningen, men vi kommer att finna den i den yttersta tiden om vi studerar Skriften. Låt oss därför läsa Bibeln framför allt annat!

5. VARNING!
Varför är det viktigt att veta vad vilddjurets märke är för något? Jo, för att vi inte skall ta emot det. Varför det? Läs uppenbarelseboken 14:8-12 så förstår du. Det här är ett mycket allvarligt Bibelord. Det är inte jag som utfärdat denna hotfulla varning, det är Bibeln, Guds profetiska Ord:

Upp 14:8-12: “Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ‘Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’ En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ‘Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’ “

6. Det flesta tar tacksamt emot märket
Det är många som är oroliga för att i okunskap ta emot vilddjurets märke. Men finns det en risk att som kristen ovetandes ta emot detta märke? Vad kan vi vara observanta på så att vi inte tar emot märket? Om vi läser Upp 13:11-15 så ser vi något viktigt, det andra vilddjuret (även kallat “den falske profeten”) får jordens invånare att tillbe det första vilddjuret (Antikrist):

Upp 13:11-15: “Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.”

Den falske profet som “marknadsför” vilddjuret [Antikrist] får alltså världen att tillbe honom. Men det här sker inte med ett tvång över vanligt folk, för i Upp 13:3-4 ser vi att folk beundrar vilddjuret och löper efter honom.

Upp 13:3-4: “Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ‘Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?’ “

Folk i allmänhet är alltså mäkta förtjusta över vilddjuret! Man förförs av de tecken han kommer att göra (se 2 Tess 2:9). Detta är alltså något som vi inte skall dras med i om vi skall klara oss undan denna förförelse som leder till fördärvet. Vi skall läsa i Upp 13:16-17 där vi kan se att de flesta kanske rent av tar emot märket i tacksamhet.

Upp 13:16-17: “Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.”

Den falske profeten tycks enligt Folkbibelns översättning tvinga alla människor att ta emot märket. Men det grekiska ord poieo som Folkbibeln översatt med “tvingar” skall snarare översättas med “förmår”, att alla förmås att ta emot vilddjurets märke. Den grekiska grundtextens ord här handlar inte om ett tvång (under hot) utan mer om att man “påverkas” till att göra något, att man “åstadkommer” något. Läser vi 1917-års översättning så är detta mer tydligt (även i andra översättningar).

Upp 13:16:-17: “Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.”

Jag tror därför att den yttersta tidens världsregering kommer göra detta utdelande av märket på ett mycket elegant sätt. Kanske vaccinationen mot svininfluensan kan ge oss en liten hint om hur det kan gå till. För storskaligt blir ju även detta utdelande av märket, och det kräver en logistik i nivå med vaccinationen mot svininfluensan. Förmodligen föregås “vaccinationen med vilddjurets märke” av en ännu större oro i världen än vad vi hittills sett. Det tycks ju som om alla hotbilder om terrorism, kriminalitet, ekonomisk kris, pandemier, krig och miljökatastrofer samverkar för att mänskligheten skall acceptera ett globalt ledarskap. Vi går åt det hållet med stormsteg. Så den världsledare som Bibeln kallar vilddjuret och Antikrist är säkert redan efterlängtad av många, även om man då inte förknippar honom med det Bibeln säger. Det står ju som sagt att människorna kommer att tillbe och beundra honom (Upp 13:3-4). Så de flesta tar gladeligen emot detta märke eftersom det troligen är förknippat med fler löften än att bara kunna köpa och sälja. Det enda motkravet är ju att man tillber Antikrist, och det kan säkert många gå med på vid den aktuella tidpunkten.

Så tidens nöd, kaos, och därmed oro (allt sådan som den hemliga makteliten tycks regissera fram) kommer pressa fram att de flesta tar emot vilddjurets märke utan att direkta hot behövs. Det är ändå ett indirekt hot kan vi säga, eftersom ingen skall kunna köpa och sälja utan märket. Det blir även ett indirekt tvång att tillbe vilddjurets bild, eftersom de som inte gör det riskerar att bli dödade. Men som jag redan nämnt, kommer nog inte många ha några som helst problem med detta. Och vad jag förstår är det bara de vakna Jesu sanna lärjungar som kommer att vägra ta emot detta märke, trots alla fördelar det kommer att innebära.

7. Låt varna er!
Så nu har vi några tydliga markörer som vi kan hålla utkik efter för att varna oss. Är vi vakna i vår kristna tro tror jag inte vi kommer att missta oss utan se allt klart:

 • människorna förmås att ta emot vilddjurets märke pga av alla kriser i världen (naturliga eller regisserade) som t.ex. en skenande ekonomi, utbredd korruption och kriminalitet, terrorism, miljökatastrofer, pandemier, etc.
 • man kan inte köpa och sälja utan att ta emot märket. Man tar alltså emot märket just för att över huvudtaget kunna köpa och sälja.
 • märket är kopplat till Antikrists person, hans namn och hans namns tal som är 666. De som tar emot märket beundrar honom.
 • märket kommer att appliceras på högra handen eller på pannan, kanske som en tatuering eller annan märkning på huden.
 • den som förmår folk att ta emot märket får också folk att tillbe vilddjurtets [Antikrists] bild. Detta är förmodligen inget problem för alla dem som uppskattar och beundrar Antikrist.

Jag hoppas denna text har varit till någon slags vägledning, och jag hoppas inte du blivit uppskrämd eller förbryllad. Min avsikt är att vi skall vara vakna i den yttersta tiden som troligen ligger nära inpå oss nu.

Lennart, 2008    http://www.bibelfokus.se

22 thoughts on “666; Vad betyder detta?/kommande tider /Vaccination… m m

 1. Hej och välkommen hit. Du kallar mitt inlägg för svammel, men då är det nog så att vi lever i olika slags verklighet. Jag lever i den verklighet som säger att vi är i de sista tiderna på jorden och vill varna om dem.Godheten finns, jadå, men inte hos så många nu för tiden. Gud i ‘min värld’ ger kärlek och tro och talar till den som vill lyssna. Vackert är det kanske men inte som i den himmel man kommer att komma till om man är frälst.Jaha så du är född ur en amöba? Jaha den s k evolutionen då?Den existerar ej ska du veta. Det finns ingen planet heller för jorden är PLATT! Eller snurrar du runt?? ALLA människor har en mening, meningen med livet är att tjäna Gud./Maria

 2. Ni är inte i verkligheten! Vilket svammel, evigt liv blabla
  Ni låter självgoda och egoistiska. Jag tror också, men mer realistiskt. Jag tror nämligen på godheten i människan, de sommär varma i huden av liv och ger mig svar. Känns som om Gud i er värld gör er förblindade för det liv ni har här och nu. Känns som om ni missar massor av det vackra i att bara vara den manmär och är skapt till att bli. Skälv är jag född ur en amöba från jordens verkliga skapelse. Jag tillhör min planet och ingår i en cirkel i liv som dör för att skapa ny näring. Jag är en bit av allt

 3. Hej Peter Alla får deltaga här och skriva och kommentera, det är inga problem och jag kan ta ris och ros.
  Men, när jag inte förstår vad man menar, när man lägger fram bibelordet på ett helt annat sätt än det ska och det är lösryckt eller i en annan form än man fått lära av Gud att se det, ja då vet inte jag vad man svarar på kommentarer som man inte förstår. Man förstår bibelordet men inte den vinklingen som en läsare har. Det blir ett problem och kan vara missvisande.
  Jesus är med dig, och du är välkommen här. Hälsn Maria

 4. Maria,syster

  Du förstår mig inte nu, men framledes skall du förstå mig.Har jag talat orätt,så bevisa att det var orätt. Har jag farit vilse, så är det mina egna tankar, som har gäckat mig. Men, också jag anser mig ha Guds ande.

  Diskussionen är härmed avslutad.

  Tack för att du har låtit mig få deltaga på din blogg.

  Frid vare med dig, Maria.

 5. Maria,syster

  Varför önskar du, att människan skall gå under, om hon inte vänder sig till Gud? Gud är långmodig mot alla människor, för han har inte behag till den ogudaktiges död, utan fastmer att han vänder om. Vi hoppas att i Jesus Kristus ha evigt liv, men vad händer med dem, som inte bekänner Kristus?

  Eftersom Jesu trogna efterföljare utgör den domstol, som skall dömma världen med rättfärdighet, så har Gud berett en utväg även för de övriga. Varje människa är förelagd, att efter sin död stå inför Jesu Kristi domstol, den som nu är verksam i himlen. Hebr.9:27

  Om domsutslaget för en människa, som i sitt jordeliv icke bekände sig till Jesus, ovillkorligen skulle resultera i en fördömelsedom, då skulle jorden bliva tömd på människor.

  Men, nu är det så, att Guds omtanke om sina skapelser, vida överstiger många kristnas inställning; vem är värdig att få ingå i det eviga livet. Han har alltså berett en utväg för icke troende, att genom en “gärningarnas lag” förtjäna ett godkännande.

  “Och de döda blevo dömda efter sina gärningar…” Upp.20:12 Vad är det för nytta med en domstol, om den inte kan ge en gynnsammare dom till den människa, som inte har samma syndaregister, som den mest förhärdade brottsling?

  De i Jesus frälsta blir icke tillräknade sina synder och går fria, de övriga får en rättvis dom. Men, det är inte självklart, att det behöver bli en fördömelsedom. De blir kastade i “den brinnande sjön”. Det är mycket sannolikt, att de blir återfödda till jorden igen, för att börja ett nytt liv. Matt.19:28 Eftersom Jesu domstol har funnits i himlen under tusen år, så innebär det, att vi som lever nu, ännu inte har funnit vila från vårt arbete. Upp.14:13

  Om någon, som läser detta ifrågasätter denna tolkning, så förklara för oss, vad som händer med dem, som inte har dött i Herren.
  Om alla övriga går en evig fördömelsedom till mötes, då kommer det inte att finnas några människor kvar på jorden. Men, vad säger skriften? “Och folken skola vandra i dess ljus, och jordens konungar föra ditin vad härligt de hava.” Upp.21:24

  Även Paulus säger; “att också skapelsen en gång skall bliva FRIGJORD IFRÅN SIN TRÄLDOM UNDER FÖRGÄNGELSEN och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet.” Rom.8:19-21

  Miljarder som lever nu, skall aldrig behöva dö. Detta under förutsättningen, att Guds rike anländer till jorden inom kort! Upp.21:3-4

  Skriften säger: “De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.” Upp.20:5

 6. Janne, broder

  För dig och mig är Gud en verklighet. Men, den verkligheten bygger på vår tro. Har du ingen tro, så finns det för dig ingen gud.

  Om världens ande skulle be dig visa var Guds tempel finns, och att Gud också personligen befinner sig i detta tempel, vart skulle du då hänvisa honom? Om du lyckas med detta, så skulle den eviga dispyten, om det finns en gud eller inte, en gång för alla vara löst.

  Det finns många kristna, men de flesta av världens människor har inte kommit till den tron. När Gud säger, att han inte längre skall fördölja sitt ansikte för dem, så måste han mena, att han tänker träda fram öppet inför världen, synligt för våra ögon. Hes.39:28-29

  Skulle detta skriftställe betyda den helige andens utgjutande på pingstdagen, som du menar, varför säger då vers 28; “så samlade jag dem sedan tillhopa till deras land och lät ingen av dem BLIVA KVAR DÄRUTE.” Enligt vedertagen kunskap, så blev judarna skingrade ut till världens alla hörn efter år 70. Sedan 1948 är Israel en egen nation igen, så nu väntar vi bara på en sista uppgörelse mellan Gud och hans fiender. Hes.39:21

 7. Tidens slut och vad som ska ske kan vi inte veta exakt- en del tror det- men så är det ju ej. Nej det är inte fördolt vem Gud eller den helige Ande är. Det har genom alla tider varit krig eller rykten om krig och vi ser vad som skett i M-östern och vad som sker nu, det är farliga saker och tänk att GUD har kontrollen även om dessa hemska saker händer.
  Gud är god mitt i allt.

  Människan går under om den inte vänder sig till Gud. /så sant…./Maria

 8. Att detta scenario öppnar för Guds inträde i världen bevisas av Hes.39:21-29.

  Lägg särskilt märke till vers 29; ”och jag skall därefter ICKE MER FÖRDÖLJA MITT ANSIKTE för dem, ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, HERREN.”

  =Den helige Ande kom på pingstdagen och Jesus är Guds Son. Det är inte fördolt längre vem Gud är.

  Irans betydelse för Armageddon låter som vinklat efter USA:s expansionspolitik i Mellanöstern. USA/Israel har många fiender och den som är på tapeten för tillfället brukar få apokalyptiska proportioner. (Se: John Hagee och John Walvoord.)

  Innan Iran har det varit Irak, Syrien, Hezbollah och Hamas, Egypten, Ryssland mfl

  Gud visade i Jesus Kristus hur han tycker vi ska leva. I Israel ska en rest bli frälsta, säger Paulus i Bibeln.

  Israel och regionen är en krutdurk, helt klart.

  Frälsningen för alla folk finns i jesus! Hur ska det gå om vi inte vänder oss till Kristus? (Det kan man läsa i Uppenbarelseboken)

 9. Ja Israel spelar en avgörande roll, men inte riktigt så som alla tror- så tror jag.
  Skrev inte du om islam häromdagen och tvärtemot det du säger nu?
  Jag anser fortfarande att du inte kan rycka loss meningarna från resten av texten/erna.
  Jag har mycket svårt att förstå ditt resonemang och det tycks som om du inte läser din bibel på det sätt som det borde göras, jag förstår inte dig. Jag anser inte att du har rätt i detta.

  /Maria

 10. Janne,

  Israel som nation, skall spela en avgörande roll i våra dagar. Vad kommer det sig, att du inte har upptäckt detta?
  Hes.37 beskriver Israels återupprättande i den yttersta tiden.
  Islam skall inte utplåna Israel. Jesus skall tillintetgöra islam vid sin tillkommelses uppenbarelse. 2Tess.2:8
  Hes.38 redogör för slutstriden mellan muslimska folk och Israel. “Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror, som hava församlat sig till dig; och bliv du deras hövitsman.(Sannolikt en viss ledare i Iran)

  Att detta scenario öppnar för Guds inträde i världen bevisas av Hes.39:21-29.
  Lägg särskilt märke till vers 29; “och jag skall därefter ICKE MER FÖRDÖLJA MITT ANSIKTE för dem, ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, HERREN.”

  Den sista striden profeteras om i Upp.20:8 Är vi överens om detta, så innebär det, att Harmagedon redan för länge sedan har ägt rum.
  De tusen åren har i våra dagar gått till ända.”Tusenårsriket” är en anakronism och finns inte att utläsa i Bibeln. Det är ologiskt med denna parentes. Vi är framme vid slutet, då när Jesus överlämnar riket åt Gud…1Kor.15:24

 11. Ja du har väldigt rätt i det du säger här tycker jag. HUR gjorde Jesus? Jesus berättade sanningen så som den står att läsa.
  Jag kan inte se att det står i NT om ett tredje tempel t ex, det tempel Jesus talar om det är dt andliga tempel som är den troende.
  Ja Jesus är kung över dem som tror, dvs HAN ÄR deras kung.
  Alla människor runt i världen kan få en tro på Jesus Kristus, men alla vill inte det. Den kristna tron är till för alla, men den smutskastas, och man förstår inte innebörden.
  Tack för din kommentar!
  /Maria

 12. Vi döps inte för att “stanna under vattnet” dvs vi döps i hoppet om återuppståndelsen.

  Många Antikrister har gått ut i världen som predikat en annan tro än tron på Jesus Kristus. Däribland Islam och New Age.

  Vart någonstans i Bibeln (NT) sägs det att Israel ska uppstå som nation efter Guds profetior och ett tredje tempel ska byggas och Jesus sitta i det som Kung över Israel?

  Vart sägs det att Islam ska utplåna Israel?
  Hedningarna ska trampa Jerusalem tills tiden för Jesu Återkomst. Då kommer Armageddon, enligt Uppenbarelseboken.

  Jesus är KUNG över alla som erkänner honom som Guds Son och världens frälsare. Så har jag läst NT.

  Gud gör inte skillnad på folk efter stamtavlor, först och främst. Jesus är av Davids stam och infriar GT:s profetior om vem Messias är.

  Vill det judiska folket möta/lära känna Messia kan de läsa det i NT! Precis som alla oss andra!

  muslimer kan också få en tro på Jesus Kristus. därför är det onödigt att demonisera dem som den kristna sionismen rutinmässigt gör. Hur ska en person som demoniseras av kristna välja Jesus Kristus istället? Demoniserade Jesus och apostlarna människor som saknade den rätta tron? Hur blev de då frälsta?

 13. Jag förstår inte dig. I dina föregående komm, låter du inte som en frälst människa…Exakt kunskap kan vi aldrig få, vi kan få den kusnkap som Gud ger oss om sig och om Jesus. Vi kan förvärva visdom men inte ta den, vi får den av Gud, det han vill vi ska ha.

  Vilket det nya ljuset är som du ser på bibeln i det vet inte jag. Jag ser på Jesus och på Guds ord, inga nya ljus. Rom 8:24 handlar om tro och hopp inför framtiden, den talar om det nya vi ska få vara med om, och tron, ja man hoppas på det man inte kan se NU, men som kommer, det är inte svårt att förstå bibelordet.
  Vaddå gått i uppfyllelse? Jag förstår inte dig.
  Ang 1 Kor 15:29 kan jag inte svara på några kryptiska frågor, fråga eller diskutera med en teolog jag är inte teolog, utan bokstavstrogen.
  Jag anser mig inte vara dum, men jag förstår inte dig, och jag rekommenderar att du läser hela 1 kor 15, för att få allt klart för dig. Det skall jag själv göra. Skall vi som GUDS BARN ge upphov till meningsskiljaktigheter? Nej det vill inte Gud.Jag vill lyda honom. Ang 1 Kor 15:29 så är det en varning till folket som gör fel, det är en varning som säger: Såhär gör man inte Man döper sig inte för de döda………..
  /Maria

 14. Maria,

  Jag tvivlar inte på, att du tror på Jesus. Däremot ifrågasätter du min tro.
  Eftersom jag kom till tro på Jesus har jag omvänt mig, och det redan 1983.
  Att inhämta exakt kunskap om Gud och den han har sänt ut, Jesus Kristus, är människans enda förpliktelse, och innebär evigt liv. Men mycket få människor ägnar någon uppmärksamhet åt evangelium. Matt.7:13-14

  Jag har rannsakat skrifterna, för att undersöka, om det förhåller sig så, som vissa påstår. Har jag kommit till en annorlunda förståelse än den gängse, så håller jag mig till den. Kanske har Gud ledsagat mig. 2Petr.1:19

  Att våra åsikter går isär visar endast, att du håller fast vid vedertagna lärdomar, medan jag ser på Bibeln i ett nytt ljus. Vem av oss, som har sanningen är inte möjligt att nu avgöra. Ännu bygger ju vår tro på en förhoppning. Det hjärtat hoppas på, det tror man. Men hur kan man hoppas på något, som redan har gått i uppfyllelse? Rom.8:24 Med andra ord; när Jesus uppenbarar sig från himlen “i lågande eld”, med sin makts änglar 2Tess.1:7-8, då talar vi inte om tro längre. När du ser vad jag ser, då kommer våra åsikter att bli gemensamma.

  Ett skriftställe, som kan ge upphov till meningsskiljaktigheter är 1Kor.15:29. Det vore intressant att höra din åsikt.

 15. Hej Jag har inga bekymmer med att tro på Jesus, HAN är den viktigaste i mitt liv. Det var Marta och inte Maria som hade bekymmer

  Våra åsikter går isär, ser du det? Är du frälst? Känner du Herren?
  Jaha de som lever nu kan ha levt innan? det tror jag inte.
  Skulle / Skall man inte ta allvarligt på frälsningserbjudandet? Hallå, det är det viktigaste för en människa. Att få frid med Gud.
  Jesus kommer tillbaka, det vet du förmodligen, det är det den troende väntar på.
  Ja slutstriden kommer, och jorden kommer att vackla och förstöras, men inte den 21/5 2011, det tror jag inte på. OCH: Eftersom jag gett mitt liv till Jesus och är frälst så kommer jag inte till helv- detta enligt bibeln. /
  /Maria

 16. Maria,Maria,

  Du gör dig allehanda bekymmer, för du vill inte hamna i “helvetet”. Det är ditt sätt att se på saken.

  Om nu Jesus verkligen hade talat om hela sanningen, så hade människor inte tagit så allvarligt på frälsningserbjudandet. Han hade ju kommit till jorden i första hand, för att samla medarbetare till sin himmelska domstol. Domstolen skulle, när den upprättats, döma varje människa, efter att hon hade lämnat jordelivet.
  Hebr.9:27 Den som har bekänt Jesus inför människorna, henne skall han också bekänna inför sin Fader. Att vara “frälst” innebär en friande dom. Säll är den människa, som Gud inte tillräknar någon skuld. Hon får bliva kvar i “himmelriket” Upp.14:13 Jesus kallade platsen för “Paradiset”. Luk.23:43

  De övriga blevo dömda efter sina gärningar. Upp.20:12 Men, det behöver inte nödvändigtvis betyda en fördömelsedom. I så fall skulle jorden tömmas på människor. Men nu finns det ett hopp även för dem, som inte tror. Rom.8:20-21 De övriga döda blev inte levande, förrän efter de tusen åren. Upp.20:5 Det betyder, att alla som lever nu, kan ha levat innan. Men vi blir “levande” dvs. behöver aldrig mer dö, när Guds eviga rike kommer till jorden. Upp.21:4 Och den dagen är nu närmare, än när vi kommo till tro.

  Slutstriden närmar sig med hast. Hes.38 Upp.20:7-10

 17. Hej Detta är inte lätt att svara på, det finns mycket att skriva om helvetet. Naturligtvis skulle jag vilja att det inte fanns ett helvete, men vi får uppleva helvetets eldar både på jorden och i helvetet anser jag. Så uppfattar jag Jesu ord.
  Och var i så fall ligger den brinnande sjön? och vem kommer dit?
  jaha så jorden är den brinnande sjön skriver du ovan, ser jag. Du säger också att ngt tusenårsrike finns inte- men det står ju faktiskt det i bibeln, det finns, det kommer.
  Så du tror att vi är där redan? Vi är i tusenårsriket nu då? Det kan jag inte hålla med om.Rev 20:2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år
  Jag tycker du snärjer in frågor och svar här, och jag kan inte följa med i ditt resonemang, och jag vill tillfoga följande:
  Jag anser att Bibeln och Guds ord är sanna och Jesus nämner helvetet MÅNGA gånger i sina ord. För att man skall kunna bilda sig en egen uppfattning om vad som händer en gång: EVIGT LIV ELLER EVIG DÖD, så anser jag att man måste vara nära Gud, och lära känna skaparen, för att få tillräcklig kunskap om vad som väntar en gång.., antingen liv eller död. /Maria

  https://gospel.jesuslever.eu/?cat=117

  Bibelställena är Matt 8:12 ; Matt 13:42; Matt 22:13,
  Mat 8:12 men rikets barn skola bliva utkastade i mörkret därutanför; där ska vara gråt och tandagnisslan.
  Mat 13:42 och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
  Luk 13:28 Där skall då bliva gråt och tandagnisslan, när I fån se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finnen eder själva utkastade.
  ’Fader Abraham’ ropade han, Hjälp mig! Skicka Lasaros hit för att doppa toppen av sitt finger i vatten och svalka min tunga. Jag plågas svårt i dessa lågor.’

  Vanliga bilder för tillståndet där är eld, brinnande svavel, (t ex Upp 14:10), mörker och gråt (t ex Matt 8:12). Helveteselden beskrivs som evig (t ex Matt 25:41). Spår av andra föreställningar om de ondas öde, t ex som förintelse eller som en tidsbegränsad rening, finns möjligen i en del texter. I Johannesevangeliet och i Paulus brev sägs i allmänhet bara att de icke-troende stannar utanför ljuset eller Guds rike (t ex Joh 3:19; 1 Kor 6:9 f. ) OCH: OM man INTE är frälst och tror på Guds Ord, då är det mycket svårt att förstå att Guds Ord gäller, och det gäller liv och död, tänk på det, man måste bli frälst för att räddas innan slutet kommer, och det kommer, var så säker…./M

 18. Maria,
  Jag blir lite´orolig när du säger: “Jag tror det finns ett helvete.” Är det din önskan, att det skall finnas ett helvete? Eller tolkar du uttalandet av Jesus på det viset?

  Är det rimligt av den kärleksfulle skaparen, att för alltid hålla förlorade själar i ett sådant pinorum. Det är tveksamt, Maria. Är det inte mer troligt, att om någon inte givs evigt liv, så utplånas helt enkelt den anden.

  Jag håller snarare före, att den nuvarande världen motsvarar Gehenna. I Upp.20:12 blir alla, som inte finns skrivna i livets bok, kastade i den brinnande sjön. “Den som vinner seger, han skall bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och INFÖR HANS ÄNGLAR.” Upp.3:5

  Vid domen, som uppenbart äger rum i himlen, samlar Jesus sina trogna efterföljare, medan de övriga får en rättvis dom och sänds tillbaka till jorden (den brinnande sjön). De återföds på naturlig väg av kvinna, lever sig igenom ännu ett liv och dör sedan den ANDRA DÖDEN.

  Hur kan jag motivera denna uppfattning? Om alla, som har del i den första uppståndelsen, säger Upp.20:6 “över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.”

  Skriften har redan förklarat, att Jesu domstol verkar i himlen. Den har redan fungerat under de tusen år, som Satan har varit fängslad. Eftersom islam aktiveras på jorden i dessa dagar, så måste vi inse, att Satan har kommit lös igen för en liten tid.

  Något “tusenårsrike” finns alltså inte att invänta. Det är endast en mänsklig konstruk-
  tion. Bibeln nämner aldrig det uttrycket.

  Därefter kommer änden, då när han(Kristus)
  överlämnar riket åt Gud. 1Kor.15:24

  Vi väntar ju på det riket och med tanke på hur uppenbart det är, att muslimska folk, inom en snar framtid kommer att anfalla Jerusalem, så blir profetian uppfylld. Upp.20:7-10

 19. hej Peter Det är oroligt att se islam växa upp som det gör idag, världemn islamiseras kan man säga, men det får man inte säga. Det går olika teorier om vem vilka när var hur de tre 666 kommer eller vad det är, och ingen är väl riktigt säker ännu. Det finns flera varianter eller vad man skall kalla det för.
  Allt detta som sker i politiken idag och med alla krigen, det ser vi ju i bibeln, och man undrar om det ska gå ännu fprtare nu framöver.
  Jag hade en syn om halshuggningar för en tid sedan och Gud sade en varning….. det var huvuden som höggs…
  Jag tror inte att Gud bestämmer att ANDAR skall återkomma till jorden jag tror att han vill ha mååånga frälsta till himmelen.
  Jag tror att det finns ett helvete /enligt Jesu ord/ och man skall akta sig för att hamna där.
  /Maria

 20. Större delen av uppenbarelseboken handlar, enligt min mening, om islams ankomst till världen.
  Vilddjuret som stiger upp ur havet; det arabiska kalifatet. Sårat till döds. De tre sista kaliferna mördade.
  Såret läks när makten förskjuts till Damaskus.Omajjadernas dynasti börjar med Muawija 661-680 Han är människan bakom vilddjurets tal 666. Tydligt framträdande för den tidens kristna. Stark varning, att tillbedja detta vilddjur (islam).Upp.14:9-12
  För vart fåfängligt ord, som utgår från människans mun, skall hon stå till svars på
  domens dag. Läs Rom.10:9 Vågar hon inte stå för sin tro på Kristus, inför muslimens hot om “halshuggning” om hon inte konverterar, så
  går hon miste om sin lön. Läs 1 Kor.3:11-15
  Vilddjuret, som stiger upp ur jorden, är det Ottomanska riket.
  Att folken i de islamska väldena kan över tid vara humanare resp. inhumanare beror på, att Gud bestämmer vilka andar. som skall återfödas till jorden. “Själavandring”, ett hemskt ord för många kristna, men jag tror det är en realitet.

 21. Hej Bob, Det finns mycket otäckheter som sker nu och det försöker jag berätta om.Nej det är inte bättre att Illuminati tar över världen, men de försöker som du ser. Den ende som kan rädda världen är Jesus och en dag kommer det en ny himmel och en ny jord. Jesus kommer för att regera. För evigt. Vänd dig till Jesus så blir du räddad från det elände som kommer..
  /Maria

 22. 666 betyder inte direkt något det var Illuminati som kom på sketen, Illuminati tar över världen, vill göra världen religions lös, kämpa mot dom och tro på gubbar i himmelen som inte finns det är bättre än att Illuminati tar över världen // Latitude on Earth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.