TRO / Bevaras genom uthållighet intill slutet

 

Ett träd har fallit över skogstigen symboliskt för hinder i den troendes vandring
Hinder på vägen är till för att övervinnas
Foto: J. Dahl

Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Joh 10:28
Jesus Kristus försäkrar här att de troende ska aldrig förgås utan att de ska bevaras genom deras uthållighet intill slutet för att sedan träda in i de eviga boningarna och det eviga livet. Detta är en gåva från Herren och inget som kommer av människans eget goda uppförande och de som har kommit till tro på Jesus fortsätter därför sin vandring med Honom och håller fast vid sin tro trots alla de prövningar som kommer på vägen.

En fortsatt vandring med Jesus i nåden

Min käre läsare. Om du är frälst så hoppas jag verkligen att du håller fast vid din tro och har siktet inställt på det som är därovan genom det löfte som Herren Jesus har givit dem som är uthålliga intill änden. Kanske det har varit stunder då du har tvivlat på din tro och t.o.m. trott att trots att du är frälst så finns risken att du ska gå under. Då har jag lugnande ord för dig likväl som till mig själv. Då vi en gång har klamrat oss fast vid Jesus vår Frälsare och inte släpper taget så kommer vi inte att förgås och då vi en gång har blivit frälsta så fortsätter vi att arbeta på vår frälsning och fortsätter att vandra med Jesus som förser oss med det vi behöver på vägen.

Det motsatta skulle vara att en troende blir en avfälling och dras tillbaka till de gamla fördärvliga vägarna igen och på så sätt gå under som en icke-troende vilket då skulle visa att den tro som den människan hade var endast en påhittad tro och den tillit som fanns var bara liksom en bubbla och att det inte fanns någon övertygelse om själens frälsning, utan det var en ytlig företelse som blåste bort då det började blåsa och då världen drog så drogs människan ut i den igen och gick förlorad. Av detta kan vi utläsa att det är Guds Ande som verkar fram frälsningen och uthålligheten i människan och att det inte på något sätt beror på något av människan själv. Det enda sättet som en själ blir frälst är genom att hålla fast i Jesus och om den inte gör det blir den bortkastad som en förtorkad gren lämplig som brasved.

Låt oss nu se på denna försäkran om bevarande av de troende i Jesus Kristus och om den visshet om uthållighet intill änden för att därpå träda in i den eviga vilan. I texten finns det en Gudomlig gåva: ”Jag ger dem evigt liv”, ett Gudomligt löfte: ”De skall aldrig någonsin gå förlorade” och ett Gudomligt fast grepp: ”Ingen skall rycka dem ur min hand.”

En Gudomlig gåva
Jeus säger: ”Jag ger dem evigt liv” och evigt liv kommer till en människa i form av en gåva och det är inget som finns vid födelsen eftersom han är född av den första Adam för att sedan dö. Det är heller inget som han på något sätt lockat fram eller framkallat av sig själv som genom en mystisk process; det är inte heller någon slags hemmaodling eller något annat självskapat av människan utan det är en gåva. Evigt liv kan inte på något sätt vara en belöning för något och inte heller kan det förtjänas av något som människan har gjort därför att då vore det inte längre en gåva. Gåvan är fri och det finns inget utrymme för tankar om skuld och att den kostar något utan detta är en gåva given av den Gudomliga nåden och varhelst det eviga livet är inplantat i en människas själ så är det den fria gåvan av Jesus Kristus som ger den till de ovärdiga som egentligen inte alls förtjänar den. Därför finns det ingen anledning att tro att den skulle tas tillbaka eller återkallas från en person som har tagit emot den just därför att det inte finns något gott i den person som medverkar till denna gåva eller att det skulle finnas någon slags värdighet för att få den.

Det finns heller ingen anledning till tvivel över att denna gåva också kommer att fortsätta vara evigt liv som inte kan påverkas av några som helst brister i karaktären som kommer upp till ytan senare i livet eftersom Gud känner till människans hela livstid från början ända till slutet och när Han gav evigt liv till den som har det så kände Han mycket väl till alla de fel och brister som skulle uppenbaras under livet i denna människa. Dessa brister och svagheter skulle väl om något ha varit en skälig anledning till att inte ge i första hand snarare än att ge för att sedan ta tillbaka igen, men det är oförenligt med Guds gåvor att bli upphävda. (Rom 11:29) Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.
Folkbibeln

Gud tar inte tillbaka genom nyckfullhet det som Han har tilldelat av egen god vilja och det är inte i enlighet med Herren Guds natur att först skänka en nådegåva till en själ för att sedan ta tillbaka den. Det är heller inte förenligt med Guds natur att först lyfta upp en människa från ett naturligt förfall och sedan sätta han bland kungligheter genom att ge evigt liv för att sedan kasta ner han från denna höga ställning genom att beröva han från alla de förmåner han har fått. Nej; då Gud ger evigt liv så ger Han ett liv bortom denna världens alla omständigheter och förgängelser och bortom denna jordiska fysiska tillvaro och därför är det för evigt.

Detta kan den troende vara säker på; att då han en gång har fått denna gåva av evigt liv så kommer han inte heller att gå under därför att det eviga livet inte på något sätt är knutet till denna jords begränsningar och människors tankar om liv och död. Vissa kanske säger: ”Ja, ja, men de kommer att förlora det.” Men se; där hade de fel! Det är ett stort misstag att komma med ett påstående att då en människa har fått ett ett evigt liv så kommer han ändå att förgås. Döden kan inte drabba det som är odödligt eller påverka det som är oföränderligt och inte heller fräta sönder det som är oförgängligt och därför finns det inget slut eller död för det eviga livet. Det är omöjligt för den som har evigt liv att helt plötsligt dö bort likt höstens löv gör innan det blir vinter och därför när Jesus säger ”evigt” så menar Han evigt och om jag har tagit emot gåvan av evigt liv så är det inte möjligt för mig att falla tillbaka till det syndfulla livet och på så sätt förlora det andliga livet.

Därför förväntas det av varje enskild troende att vara uthållig intill slutet eftersom det liv som Gud har inplantat i honom är så heligt att det måste fortsätta att vara just liv och för att det ska fortsätta att vara levande så måste prövningar övervinnas; gamla synder kastas bort; ett fortsatt sinnets förnyelse; ett fortsatt reningsbad genom Anden; fortsatt förvandling av karaktären och genom dessa så kommer mognad och helgelse som leder till den eviga härligheten.

Anden ger liv
Se på vad Jesus sa till den samaritiska kvinnan: ”Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” Det här kan ju inte bara handla om att släcka törsten för en timma eller två utan det måste innebära en sådan inverkan att det förvandlar en människas tillstånd och öde till att bli till en aldrig sinande källa. Det liv som Gud inplantar i de troende genom pånyttfödelse är inte alls likt det liv vi har nu genom vår jordiska skapelse och arvet från våra släktled utan detta jordiska liv kommer att dö bort eftersom det är förenat med köttet och allt kött är som gräset som gulnar och vittrar bort. ”Det som är fött av köttet är kött”, men så är det inte med det nya livet eftersom ”det som är fött av Anden är ande” och Anden kan inte tillintetgöras utan den fortsätter att vara vid liv i en värld utan ände. Det eviga livet som finns i en troende är fött av Gud utan medverkan av någon människa eller någon annan förekomst på vår jord utan det är endast den store Gudens verk. (Joh 1:13)De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.
Folkbibeln

Är inte detta en underbar gåva? Visst är det! Det kan vi prisa Herren för så länge vi lever på denna jorden och därefter i de Himmelska sfärerna då vi får blicka upp emot Honom som sitter på Tronen. Vi är födda på nytt till ett levande hopp genom Guds levande Ord och vi är gjorda delaktiga av den Gudomliga naturen därför att det nya livet i oss som är fött i vår själ är ett Gudomligt liv och då detta liv är heligt så avskyr vi synden som pesten. (1Petr 1:3)Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp
Folkbibeln (1Petr 1:23) Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.
Folkbibeln Vilken källa av liv är väl inte detta! Att få del av den outsinliga fontänen som flödar från Guds fullhet rakt in i våra själar som aldrig någonsin ska dö utan bara leva och leva i evighet. Således är detta också ett skäl till att tro på den försäkran av uthållighet och bevarande för den troende därför att han har en en gåva från Jesus Kristus som Han inte tar tillbaka och han har ett liv som är odödligt och därför evigt.

Genom att detta liv är inplantat i den troende så är det också en ständig förening med Jesus. Vi lever därför att vi är ett med Jesus och vi får näring av Honom liksom ett träd planterat vid vattenbäckar och vi dricker in av Jesus allt vad vi behöver för vårt liv eftersom Han säger: ”Ty jag lever, och ni kommer att leva.” Då Han nu säger det kommer denna förening att vara oskiljaktig och oupplöslig och ingen olycka kan drabba den och inget kan separera oss från från den kärlek Gud ger oss genom Jesus Kristus. Vi är ju lemmar av Hans kropp och därför hör vi ihop med Honom och ve den som tror att det skulle finnas några brister i Jesus som är huvudet och de som nu är lemmar av Hans kropp kommer att bli så vitalt uppväckta och levandegjorda i sina hjärtan att de kommer fortsätta att leva därför att Han lever. Om en människa står i ett strömt vatten så är det fullt naturligt att strömmen skulle dra ned honom, men så länge han håller huvudet över vattenytan så kan inte strömmen dra ner honom. På samma sätt är det med Jesus som är huvudet och inte kan dö och inte kan fördärvas så kan ingen strömfåra eller översvämning vare sig dra ner eller svämma över och fördärva lemmarna.

Den troendes liv bevaras också av den inneboende helige Ande och det är inte bara att Han är med dem utan att Anden verkligen bor och rör sig inom dem och gör dem till sitt tempel och genom att Anden bor där så är de också odödliga eftersom Anden inte kan övervinnas av någon eller något. De helige Ande har kraft att stå emot allt slags sattyg som falska och onda andar försöker fördärva den troende med och dag efter dag så fylls det på med ny kraft för den eviga lågan i den troendes liv. Därför tackar vi Gud för Anden som lever inom oss och håller oss borta från tvivel och tveksamheter, eftersom Anden fortsätter att vara vår ständige följeslagare inom oss så länge vi lever och därför har vi inget att frukta.

Ett Gudomlig löfte
Min läsare; tvekar du på detta? Kanske du tänker: ”De troende kan nog falla av och gå ut i världen igen och så gå förlorade.” Då är svaret detta: ”De skall aldrig någonsin gå förlorade” var sig i eller ifrån Jesu händer; under inga omständigheter. De ska förbli uthålliga och de ska bevaras intill änden vilket utesluter alla tankar om tidsbegrepp; ”aldrig någonsin”. Det spelar ingen roll om det är unga troende med världliga lustar som drar i dem eller om de har en bristande omdömesförmåga eller ringa kunskap. Det spelar heller ingen roll om de är mitt livet och kanske den första kärleken till Jesus har svalnat eller om de är på väg att bli vilseledda eller om Satan kommer med sina listiga insinuationer. ”De skall aldrig någonsin gå förlorade”

Eller om de på ålderns höst då de känt sig köttsligt säkra genom alla de livserfarenheter de har skaffat sig och då blivit bekväma eller om de blir avfälliga och faller av på nytt. Nej; inte heller då ska de gå under utan de kommer att bli upprättade eftersom ”De skall aldrig någonsin gå förlorade.” Det går inte att inbilla sig en sak som inte kan hända och dessa nämnda ovan och alla andra i Jesu händer kan aldrig komma i ett sådant tillstånd att de till slut blir utan den Gudomliga nåden. Det kan heller inte hända att synden skulle få det fullständiga herraväldet över dem igen; även om synden kan komma över dem för en tid, men aldrig så mycket eller så kraftfullt att de går under inför Herren.

Detta löfte gäller inte bara några få utan hela flocken; alla får som tillhör Jesus; inte en endaste en skall gå förlorad. Så; om du är en troende och kanske är den minst uppmärksammade i din familj ska inte heller du någonsin gå förlorad. Om du verkligen har tagit emot det inre livet av nåd i din själ och kanske det är så att ingen känner dig och ingen vill ge dig en hjälpande hand och du måste gå som en enstöring på vägen mot Himlen så gör då det och även om du är svag och klen och dina knän darrar på vägen så skall du aldrig någonsin gå förlorad. Även om ingen känner dig bland människor så finns det en som känner dig mycket väl och det är Jesus och från hans händer kan ingen ta något och detta löfte gäller alla de får tillhörande Jesus Kristus.

De utvalda fåren
Min läsare. Enligt läran om nåden så är Kristus får sedan gammalt utvalda av Gud till frälsning, men om de skulle gå under så skulle Guds utkorelse bli omintetgjord. Innan världens grundläggning fastställde Han att de skulle bära frukt intill härlighet och ända till slutet och om de då inte gjorde det hur kan då Hans vilja ske på jorden såsom den är i Himlen? De var ett folk reserverat för Honom för att de skulle ära Gud genom goda gärningar. Om de då skulle misslyckats i detta och om de föll från detta välsignade tillstånd och om de fullständigt skulle gå under så skulle Faderns rådslut bli omintetgjort och detta kan inte ske. Guds avsikt säkrar deras uthållighet intill slutet och vi kan vara säkra på att de ska bli bevarande p.g.a. den verksamma återlösningen som Jesus har gjort för dem. ”De skall aldrig någonsin gå förlorade.”

Vi tror på ett verkligt och bokstavligt ställföreträdande offer genom att Jesus dog för sitt folk och då Han nu har betalat deras skulder så har de inga skulder att lösas ifrån. Eftersom Han har burit deras bestraffning så har de inget straff att sona för och då Han stod i deras ställe så går de fria för att så bli frälsta därför att Jesus offrade sig som en försoning för dem. (Rom 5:10) Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.
Folkbibeln Då Han nu dog i vårt ställe för vår skuld, hur mycket mer ska då inte denna försoning nå sin fullbordan då vi blir omvända; frälsta och går in den eviga vilan. Detta är nåden i sin fullbordan och eftersom Han inte tillät oss gå förlorade utan kom och betalade för vår skuld och friköpt oss till Gud genom sitt blod så kommer Han också framledes att bevara oss. Det här är folk från alla jordens hörn; alla de utvalda oavsett vilken nationalitet de har eller vilken hudfärg de har eller vilken ställning de har i samhället. Det gäller alla Hans får och om de farit vilse så kommer Han och hämtar hem dem just därför att Han gav sitt liv för sin Församling och för att den ska bli till fulländning så kommer Han att fortsätta frälsa människor ända intill slutet för att därmed uppnå sitt eviga rådslut.

De troende är också befriade från allt det som de inte kunde bli befriade ifrån genom Mose lag och då Gud har förklarat en människa för fri och rättfärdig så är han verkligen fri och då Gud har förlåtit en människas synder så är de verkligen förlåtna; de finns inget mellanting här. Han har avlägsnat synderna och därför finns de inte mer och då de inte finns mer så är de alltså borta; utplånade och raderade. ”Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg; säger Herren.” Därför är det inte möjligt för den som tror på Jesus att bli fördömd eftersom synden är förlåten och inte heller att bli nedkastad till helvetet. För vad? För överträdelser som hans Frälsare har burit till korset? Det är ju omöjligt! Det är otänkbart att en människa som Gud har rättfärdigjort skulle bli fördömd. Nej; bort med sådana tankar! Då en människa en gång har blivit befriad från sitt straff så är han verkligen fri. (Rom 8:33-34)33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.
Folkbibeln

Då nu Gud har påbörjat ett verk i den troende så kommer Han också att fullfölja det och även om vi kan tycka att det sliter och drar från den gamla människan så kommer ändå Gud att fullfölja sin plan och Han har aldrig misslyckats med något vilket vi kan se ända från Skapelsen. Det är inte möjligt att Han ändrar sig när det gäller de troende därför att då Han har bestämt att något ska ske så sker det helt enigt Hans ordning och utan någon mänsklig vilja eller kraft. Därför kan de troende vara övertygade om att det verk av nåd som Gud har påbörjat inom dem kommer också att fortsätta i nåd och åter nåd genom en fortsatt förvandling och ett bevarande ända intill änden. (Fil 1:6)Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.
Folkbibeln

En ytterligare försäkran är att de troende har fått barnaskapets Ande i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” Det är ett medborgarskap i Guds familj och denna Ande verkar i Hans barn en kärleksfull tillgivenhet till deras Fader och de ser upp till Honom och fröjdas i Honom och är beroende av Honom just som en Fader. Detta barnaskap gäller för alla som blivit frälsta, befriade och förlåtna och då vi en gång har blivit Hans barn så kommer vi alltid att vara Hans barn. Gud sviker inte de sina och även om det kan gå så illa som det gjorde för den förlorade sonen då han tog sitt arv och for iväg och slösade bort allt för att sedan hamna bland svinen så verkade Guds nåd på hans hjärta och han kom i ånger över sin synd och fick en längtan tillbaka till sin far där han fick förlåtelse och frid. Han hade lika gärna kunnat gå förlorad och fortsatt levt sitt liv i världsliga utsvävningar; kanske bland horor och i dryckenskap, men eftersom han var ett Guds barn så överflödade nåden över denne rymlings samvete och därför vände han åter till fadershuset. Vi kan alla gå vilse ibland, men vi kan aldrig gå så vilse att vi går förlorade och en säkerhet för detta är barnaskapets Ande.

Ett Gudomligt grepp
Här är det alldeles klart att de troende är bevarade i Jesu händer och inte bara i Hans händer utan också i Hans hjärta p.g.a. att Jesus har sådan omsorg om de sina och vilken välsignelse är väl inte detta att alltid få vara i hans händer; vilken trygghet! Dock; kommer det stunder eller tider då det kommer att göras försök från olika håll att plocka bort oss från hans trygga händer och det kan vara Satan som med sina listiga insinuationer frestar oss och det kan vara våra egna lustar som drar i oss och det kan vara de ogudaktiga som försöker få oss på fall. Det finns frestare runtomkring oss överallt i andevärlden som skulle om de kunde, plocka bort oss från Kristus. Därför bör vi vara vaksamma och vara i ständig ödmjukhet, men också vara i en ständig tacksammhet för att vi är placerade i Jesu händer där frestare inte kan nå oss och detta helt enligt löftet att ”Ingen skall rycka dem ur min hand.” Om än det kommer en hel armé av fallna änglar och går till anfall emot en svag och klen kristen så har de inte makt till att rycka bort honom från Jesus, därför att Jesus säger ”ingen” och då menas det verkligen att ingen har den makten att plocka bort någon enda från Hans händer.

Mörkrets makter har länge konspirerat och kämpat med att försöka plocka bort de troende, men de har ännu inte lyckats och de kommer inte heller att göra det och därför kan du; min läsare och jag bara vila i Jesu händer och vila lugnt och när vi är där kan vi vara säkra på att ingen skall rycka oss ur Hans hand. Jesus understryker detta i följande vers av texten då han säger: ”Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.” Ser du detta eftertryck? Först är det Kristus hand och Hans folk i den och Han ska hålla fast dem i den, men den handen var en gång genomborrad så för att göra det dubbelt säkert så kramar Fadern den med Sin hand och det blir så en dubbel omslutning kring de utvalda. Kan det bli mer säkert? Kan någon tvivla på detta? Således kan de gladeligen stå emot alla makter av vilket slag de vara månde som gör sina försök till att fördärva dem. De måste och ska för alltid förbli i en fullständig trygghet och säkerhet genom Jesus kristus och Gud Fadern.

Nu kanske du tänker: ”Om nu detta är sant; kan då inte en människa leva som han vill?” Menar du då att leva i synd; frågar jag? Hela denna text handlar om att om en människa är ett av Jesus får så kan han inte gå förlorad och med det menas att han kan inte leva i synd för just detta är att gå förlorad. Visserligen är ingen helt fullkomlig och helt ren från synd eftersom den gamla varelsen lever kvar i människan, men det blir motbjudande, ja; t.o.m. omöjligt för en som blivit förlåten att återgå till de gamla vägarna, men en sak är säker och det är att det som ligger överst i syndaregistret blir verkligen vämjeligt för en som blivit återlöst.

Däremot; om en människa i något infall eller hänförelse skulle bekänna sig till Jesus Kristus och sedan fara iväg rakt ut i världen i sina gamla utsvävningar så kan du själv tänka dig hur det var med den överlåtelsen. Det var mest en läpparnas bekännelse och så var det bra med det; det blev ett hus byggt på sanden och så blåste det iväg vid den allra minsta vindpust. Därför går det inte att förställa sig det kristna livet och om det finns någon kristen som lever i synd och som är glad i det så är det knappast en kristen, utan en hycklare och sådana tillhör inte Guds rike och den som fortsätter i synd och finner nöje i det är knappast heller värd att kallas kristen och därför inte ett Guds barn.

Kärlek till renhet
När syndens skuld är borttagen och kärlek till synd är bortrensad ur hjärtat i en verkligt troende människa och när den helige Ande ingjuter kärlek till renhet i hans hjärta så börjar denna människa ett liv i helighet och från den heligheten kommer han aldrig att vika av ifrån. Han kan bli drabbad av olycka; han kan bli överraskad av en frestelse och han kanske snubblar i sin svaghet eller brister i sin uppmärksamhet, men och detta är viktigt; han kommer att ledas tillbaka till omvändelse och tillåts inte att gå förlorad. Det liv som finns i denna människa är odödligt och är en oförstörbar säd och kommer att fortsätta att utvecklas och förvandlas trots alla de prövningar och motgångar han stöter på i denna värld för att sedan träda in i de Himmelska boningarna.

Slutligen kan vi se att de troende kommer att vara uthålliga och bevaras genom Guds nåd intill änden och de kan inte gå förlorade eftersom Jesus sade: ”Ingen skall rycka dem ur min hand.” Du som är en troende och lever som sådan kan vara säker på detta likväl som jag själv också har en försäkran att bli bevarad till slutet genom insikten och övertygelsen om den Allsmäktiga nådens kraft. ”Herren bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig”, säger David och visst är det så. Herren bevarar de sina och låter dem inte gå förlorade men visst kan vi snubbla och kanske ramla i diket och t.o.m. känna oss som ett vilset får på nytt, men då går vi tillbaka till vår Gud och rannsakar våra hjärtan om där finns något som behövs rensas ur och som vi måste vända oss bort ifrån. Det bekänner vi gärna inför Herren och vi vill gladeligen bli återfyllda av all den nåd som strömmar från Himlens fontän av en aldrig sinande nådekälla. Den vill vi gärna dricka in mer av för att kunna fortsätta den uthålliga vandringen mot det Himmelska målet då vi ska få skåda Jesus Kristus såsom han verkligen är där Han sitter på sin Faders högra sida.

Till dig som har tagit dig igenom denna text och inte känner Jesus än så ta tillfället i akt. Var det något som berörde dig? Något inom dig som liksom högg till? Eller det kom som en stråle från ovan; ja, då kan det vara Gud som berör dig och att du är kallad av Honom till att vara av denna skara som ska bli uthålliga och bevarade ända intill denna tidsålders slut för att så ”bo i Herrens hus evinnerligen”. Detta sker i så fall endast genom Guds nåd och det är inget du behöver åstadkomma annat än att följa med den ström som drar och skulle det vara så att en röst talar till dig; så lyssna noga. ”Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.” Amen.

http://www.minfrid.se/jesus/de-troendes-uthallighet-och-bevarande.shtml

/Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.