Tag Archive | uppryckandet

Uppryckandet. Artikel. / Villolärare, en av dem: Manuel de Lacunza

Jesus är Herre

Uppryckandet

från: http://experimentlandet.blogg.se/2016/march/uppryckandet.html

Trots att bibeln på ett mycket tydligt sätt talar om att församlingen skall befinna sig på jorden under tiden för den stora Vedermödan, så är det många ”kristna” som väljer att tro på den så kallade pre – tribulations läran som menar att de troende kommer att ryckas upp till Herren Jesus (plötsligt och i hemlighet) innan vedermödan bryter ut.

Detta är bara en av många villoläror som florerar i församlingarna (kyrkorna) och som måste avslöjas i denna ”den yttersta tiden” liksom sanningen om Israel, tionde givandet, pånyttfödelsen, Kristi kropp med mera, innan Herren Jesus kan komma tillbaka och hämta sin församling.

Märk väl sin ”församling”. Inte sina ”församlingar” (en massa olika kyrkor) för det finns bara en enda församling och det är ”Guds församling” som består av alla frälsta i hela världen vilka har Jesus både som sin HERRE och frälsare. Alltså inte bara som sin frälsare, när olika behov uppstår och behöver tillfredställas i de enskilda människornas liv, utan även som Herre.

Vad som menas med att ha Jesus både som frälsare och Herre förklaras i denna artikel:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/jesus-ar-herre-inte-bara-fralsare.html

Men som när det gäller de flesta trosfrågor idag så står det var en fritt att tro på vad som helst. De som förnekar jungfrufödelsen, Jesus gudomlighet eller något annat (oavsett vilken position de har inom kristenheten) som ligger till grund för den kristna läran kan ju vara snälla och barmhärtiga ändå, resonerar man. Huvudsaken är att församlingsmedlemmarna håller sams och att inte kyrkorna förlorar medlemmar.

”I fråga om vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke – vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss – så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag stode för dörren.

Låten ingen bedraga eder på vad sätt det må vara. Ty först måste avfallet hava skett och Laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud” (2. Tess.2:1-4)

Läran om uppryckandet lärdes inte ut av någon bland de äldre kyrkofäderna och den introducerades först på 1800 talet av en jesuit och katolsk präst vid namn Manuel de Lacunza (1731-1801). År 1790 färdigställde Lacunza en skrift på spanska med den engelska titeln ”The Comining of Messiah in Glory and Majesty” under prsedudomnymen Rabbi J. J. Ben – Ezra – en omvänd jude. I denna skrift marknadsförde denna ”judiska marann” idén om att de troende skulle bli uppryckta till Jesus innan Jesus synliga återkomst.

MC0008193

       Manuel de Lacunza
Ni som har följt denna blogg ett tag vet vad en ”marann” är för något. Det kanske däremot inte alla nytillkomna läsare vet och därför upprepar vi något av det som tidigare skrivits.

Jesuitorden grundades av en så kallad ”marann”, Ignatius av Loyola, 1534 tillsammans med två andra judiska maranner, Polanko och Frans Borgia. Maranner kallades de som till det yttre hade konverterat till kristendomen men som i det fördolda höll fast vid sin judiska ras (överhöghet) och sina hemliga lagar.

Trots att dessa (vad kan man kalla dem om inte judiska infiltratörer?) blivit döpta i Kristus gick de tillbaka till en religion (tro) som inte erkänner Kristus och hans gudomlighet samt Kristi lära och som använder sig av två för denna religion “heliga” skrifter, Talmud, i vilken Jesus smädas och kränks, samt den ockulta Kabbalan (vilka är helt främmande för kristendomen och den kristna läran).

Ignatius var vidare medlem i något som kallades Alambrados hemliga förbund, det vill säga i “de upplystas” Illuminaternas förbund, som mestadels bestod av tvångsdöpta judar och som hörde till de mest förkastliga av “Änkans bröders, frimurarordens system.

Efter mönster av denna Illuminatiorden, som påminner om den av jesuiten tillika juden, Adam Weishaupt i Tyskland grundade Illuminatiorden 1776, omgestaltades den nyuppståndna orden efter Loyolas död 1556 av den andra jesuitgeneralen Lainez – en döpt jude.

“Societas Jesu”, Jesussällskap, blev ett hemligt förbund i kyrklig dräkt och under bibehållande av de av Loyola skapade kyrkliga formerna. Jesuitgeneralen Lainez vann bland annat Genua för orden då han höll predikningar om något så intressant och nödvändigt inom religionen som handels och växelrätt.

Den tredje jesuitgeneralen härstammade från den spanska judiska familjen Borgias, som till judendomens gagn hade levererat påvar och kardinaler till kyrkan. Däribland Calixtus III och Alexandet VI.

Döpta judar (skenkristna/maranner) och andra ofrälsta från olika grupper, har under mycket lång tid (ivrigt påhejade av Satan) nästlat sig in i kristenheten bland kyrkor och församlingar och överallt där kristna träffas, för att så frön till ett falskt evangelium.

Egentligen är det bara ett frö som sås men det förökar sig och sprider sig i olika riktningar (grenar ut sig) och därför är det lätt att tro att det finns flera slags frön som sedan växer till ogräs när allt ogräs i själva verket kommer ur samma frö och har samma rot. Den roten är Satan!

Om vi vill (många vill dock inte utan väljer att blunda), se, så kan vi tydligt se idag att den sanna kristna läran, den bibliska läran, är under attack från Satan och hans tjänare som omskapar sig till ljusets änglar.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar”(2.Kor.11:14-15)

Den ena villoläran efter den andra slår rot och villolärarna som försöker få Guds barn att avfalla från den sunda läran, blir allt mer frimodiga och allt fler. Snart finns det med all största sannolikhet en lärare (en personlig villolärare) för allas olika tycken och smak så att ALLA i rättvisans namn kan få känna sig glada och tillfredställda genom att bli förda bakom ljuset på ett sätt som är utformat till att passa deras individuella läggning. Obs ironi!

Något annat vore ju inhumant (rasistiskt, människofientligt, antisemitiskt, nazistiskt) samtidigt som det strider mot den framtida sataniska agendan för världen vilken går ut på att skapa en regering, en ekonomi och en religion (satansdyrkan) för alla människor, som när detta står för dörren, har likriktats (fördummats, avhumaniserats) så till den grad att de mest liknar en oformlig massa av något som en gång påminde om människan (Guds käraste skapelse).

Alla så kallade kyrkofäder fram till 1800 talet trodde fullt och fast på att de kristna skulle finnas på jorden under Antikrists regim och det berodde inte på att de var dåligt insatta i eskatologiska frågor ( tolkningar om den yttersta tiden) och saknade insikt. Snarare tvärtom!

Att den falska pre tribulationsläran eller som många kallar den i dag, ”darbyismen” kunde slå rot och utmana den tidigare tron (läran) berodde på att kyrkan inte var vaksam nog. De som hade i uppgift att vara väktare på muren gjorde inte sitt jobb (detsamma ser vi inom kyrkan idag) utan lät Satan så sitt ogräs i församlingen i form av ”ulvar i fårakläder”, oredliga arbetare, som lyckades nästla sig in (dupera och manipulera det kristna ledarskapet) genom att kalla sig kristna (hänvisa till dopet) men som var judar (maranner).

Bibeln varnar:

“Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden har satt att er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er.     

Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats“. (Apg. 20:28-32)

Detta pågår än idag mitt framför våra ögon och vaksamheten gentemot ulvarna har knappast ökat. Snarare tvärtom. Religionen ”Judendomen” jämställs mer eller mindre med kristendomen (snart ingår också Islam i denna oheliga och ogudaktiga ”treenighet”) trots att judarna inte, ej heller muslimerna, erkänner Herren Jesus Kristus som Guds son vilket innebär att de drivs av Antikrists ande och inte av Guds Ande enligt BIBELN.

Så här säger bibeln:

”Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3)

”Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist” (2. Joh. 7)

Trots att bibeln talar som ovan så släpper det kristna ledarskapet gladeligen in nya ulvar bland fåren så att de kan riva dem, lemlästa dem och slutligen tugga i sig dem.

Det är ju inte tänderna (sin rovdjursnatur) som ulvarna visar när de söker samarbete utan ett välpolerat och sofistikerat yttre.

Ingen kan se att de har djävulen till fader:

“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte”(Joh.8:44-45)

Runt 1830 utvecklar en man vid namn Edward Irving (1792- 1834) Manuel de Lacunzas pre- trib tankar. Som redan nämnts så förvandlas de onda frön som sås av djävulen i den mänskliga åkern, till ogräs som börjar växa ohämmat.

Detta var vad som skedde när den presbyterianske pastorn Edward Irving kom i kontakt med jesuiten (den judiska marannen) Lacunzas skrift och blev helt begeistrad av denna. Han översatte skriften till engelska och i en kommentar till översättningen kallar Irving Lacunza för sin ”aktningsvärde mästare”.

Edvard Irving förkunnade en avfällig lära som gick ut på att Jesus endast var en syndig människa (ej Gud) som den Helige Ande hjälpte att inte synda. Han var enligt denna lära en förebild av en pånyttfödd kristen.

Dessa tankar lever kvar än idag. Inte minst inom de karismatiska kretsarna som Trosrörelsen och Torontorörelsen.

Irving blev så småningom utesluten ur den presbyterianska kyrkan på grund av sina villoläror och då främst på grund av villoläran där Jesus fråntogs sin gudomlighet.

Men det hindrade inte det frö som hade såtts av Manuel de Lacunza (på uppdrag av Satan) från att växa.

Den man som skulle komma att utveckla och föra läran om det tidiga och hemliga uppryckandet blev John Nelson Darby (1800-1882). Han hade deltagit på möten där avfällingen Edward Irving talade om den yttersta tiden och han var även en flitig läsare av pre trib tidskriften ”The Morning Watch”.

        John Nelson Darby
Det var alltså inte John Nelson Darby som lade grunden för pre trib läran eller ”darbyismen”, som läran har döpts till efter Darby, vilket många kristna tror. Faktum är att Darby så sent som 1843 var skeptisk till pre trib läran för att sedan totalt vända om och bli en ivrig förespråkare för den nya läran som gavs namnet ”The New Wine” (det nya vinet) och ”The New Movement” (den nya rörelsen) om det tidiga och hemliga uppryckandet.

Som vi kan se så leder det ena till det andra. Villolärorna går ihop med varandra liksom villolärarna och fortsätter att grena ut sig åt alla håll och kanter. Om de kallas New Wine, Hillsong, Celebrate recovery, AA/NA (anonyma alkoholister och narkomaner) eller om de kallas något annat, spelar ingen roll.

De är inte desto mindre villoläror som härrör från det frö Satan har sått i mänsklighetens åker (som idag har växt upp och blivit stora fält med ogräs) i syfte att förvilla och förleda kristna bort från den sanna och sunda tron och läran.

Här kan ni läsa mer om några av de nyare villolärorna och villolärarna som har fått stort gehör inom den svenska avfälliga kristenheten:

http://alertsweden.bloggo.nu/New-Wine-rorelsen-ar-inte-fran-Gud—De-falska-profeterna-leder-manniskorna-/

http://alertsweden.bloggo.nu/NewsINFO-The-World-a-Stage-SaukMeganHillsong-HeresyChristian-Psychology/

*
*NamnlösMaria