Tag Archive | kyrkosystem

Guds uppmaning till sitt folk ! /Artikel

035/ Foto Maria

 

Guds uppmaning till sitt folk

Publicerad 2013-01-19 http://experimentlandet.blogg.se/2013/january/guds-uppmaning-till-sitt-folk.html

“Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.” (Upp. 18:1-8).

Den romersk katolska kyrkan med påven som överhuvud, har sedan kristendomen blev en accepterad religion i början av 300 talet, setts som den främsta representanten för Guds församling och hans rike här på jorden. Detta trots att denna kyrka och alla andra kyrkor, inte är skapade av Gud utan av människor.

Kyrkorna och frikyrkorna har inget med Jesus Kristus och Gud att göra. Gud uppmanar oss istället att dra bort från det stora Babylon som innefattar alla kyrkor, frikyrkor, religiösa organisationer och kyrkosystem där falska läror förkunnas. Han vill inte att vi deltar i hennes synder för då kommer vi att drabbas av hennes plågor.

Guds budskap till oss kristna kan inte bli tydligare än i uppenbarelseboken. Synderna som kyrkorna, det stora Babylon (romersk katolska kyrkan, moder till alla skökor och skändligheter på jorden) tillsammans med andra kyrkor och ett hycklande prästerskap, har begått, är så många att de tornat upp sig ända till himlen.

Kyrkorna har allt sedan avfallet tog fart, påstått sig företräda Gud och Kristus samtidigt som de har begått de mest bestialiska gärningar man kan tänka sig gentemot både kristna och icke kristna.

Miljoner människor har förföljts, torterats och mördats i kyrkans namn och av kyrkliga företrädare genom historien. Det beror på att kyrkorna inte är och aldrig har varit från Gud. De är från Satan och hans andemakter.

“Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.” (Matt. 7:18-20)

Eftersom kyrkorna inte är från Gud utan har kommit till genom religiös otukt så är det en annan ande än Guds ande som styr i kyrkorna och över dem som arbetar där. Det innebär att prästerna och pastorerna inte kan predika Guds ord på ett ärligt, oförfalskat och adekvat sätt. Gör de det kan de hamna i onåd hos sina chefer eller komma på kant med församlingen.

De riskerar helt enkelt att bli avskedade och istället för att predika Guds ord och det som skiljer kristenheten och de kristna från världen och det världsliga, väljer de flesta präster och pastorer att predika det som människor vill höra. Människor vill höra att Gud älskar alla även om de inte lyder honom eller lyssnar till hans ord och att alla kommer till himmelen när de dör.

Antalet medlemmar (vilka medlemmar som helst, bara de vill ha gemenskap, sång, musik och gott kyrkkaffe), är viktigare för kyrkorna och frikyrkorna än Gud, Guds ord och kristna som tar hans ord på allvar och vill följa Kristus.

De som har överlåtit sig åt Kristus (blivit döpta i helig ande vilket han har lovat skall ske med alla som uppriktigt har ångrat sina synder, bett om förlåtelse för dessa och erkänt honom, hans död för oss på korset, Kristus försoningsblod samt hans uppståndelse från de döda) och blivit pånyttfödda, det vill säga blivit nya skapelser i Kristus, måste genast dra bort från kyrkor och frikyrkor där den katolska skökoanden har nästlat sig in. De måste dra bort från det stora Babylon innan det är för sent.

Kristna som träffas i kyrkor och frikyrkor, är en del av ett organiserat kyrkosystem och inte en del av Kristi kropp, en levande organism. Dagens kristna har inget ansvar för vad kyrkorna har gjort sig skyldiga till i det förflutna och det jag skriver här riktar sig inte till enskilda katoliker eller protestanter. De flesta är goda och fina människor men alla har ett ansvar för vad de är medlemmar i.

Skökoanden, satans ande, är och kan inte vara något annat än densamma i dagens kyrkor som under den stora inkvisitionens tid och under den tid då kyrkorna förföljde sina egna på grund av att de lät döpa sig eller på grund av att de samlades i hemmen och läste Guds ord vilket var fallet i Sverige under 1800 talet.

En levande organism, Kristi kropp, kan aldrig bli ett kyrkosystem, en förening eller organisation och en organisation, ett kyrkosystem eller en förening kan i sin tur aldrig bli en levande organism, Kristi kropp.

“Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den likafullt till kroppen.

Och om örat säger: Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet ? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.

Ögat kan inte säga till handen: Jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver.

Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.

Lider en kroppsdel ,så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp, och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, amdra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal.

Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra”. (1 Kor. 12: 12-30).

Det enda som har hänt sedan kyrkan upphörde med att förfölja, tortera och mörda sina motståndare samt människor ur de egna leden, är att satan, har ändrat taktik. Han har insett att han tillsammans med kyrkorna, inte kan utrota de kristna som håller sig till Guds ord. Istället försöker han med list och med hjälp av olika ordnar, inte minst jesuitorden, att få över dem på sin sida genom ekumenik, ockultism, spiritism, meditation och självförgudnings läror. Förföra och förvilla är hans paroll och det lyckas han bra med.

Jesuitorden är en orden inom den katolska kyrkan. Denna orden grundades av ockultisten Ignatius Layola 1534, och dess huvudsakliga uppgift blev att hejda den protestantiska (lutheranska) reformationens framfart under mitten av 1500 talet.. Jesuiterna var precis som RKK, inte förtjusta i Martin Luthers teser och särskilt inte i den tes som utmanade avlatsdoktrinen och som handlade om att människor kunde bli frälsta genom att betala pengar till den katolska kyrkan. Jesuiterna och RKK (den stora skökan), menade att det är okey att ta betalt för frälsning. Snacka om avfall från bibelns lära om frälsningen genom nåd!!

“Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det” ( Ef. 2:8)

Så här uttryckte sig Napoleon om Jesuiterna:

“Jesuiterna är en militär organisation, inte en religiös orden. Dess överhuvud är general för en arme inte blott och bart fader abbot för ett kloster. Och denna organisations målsättning är MAKT. Makt i dess mest despotiska utövning. Absolut makt, allmän makt, makt att kontrollera världen genom en enda mans vilja. Jesuitism är det oinskränktaste av despotismvälden och samtidigt det största och mest enorma missbruk.

Jesuiternas general insisterar på att vara mästare, härskare över härskaren. Varhelst Jesuiterna ges tillträde kommer de att bli mästare, kosta vad det kosta vill. Deras sällskap är av naturen diktatoriskt och därför är de en oförsonlig fiende till all konstituerad myndighet. Varje handling, varje brott, hur rysligt det än kan vara, är ett förtjänstfullt arbete, om det begås i Jesuiternas sällskaps intresse, eller på generalens order“.

Adam Weishaupt (Illuminatis grundare) var jesuit och illuminati är som många vet, motståndare till allt ordnat styrelseskick. Deras mål är att:

1. Avskaffa alla existerande regeringar.
2. Avskaffa allt privat ägande.
3. Avskaffa arvsrätten.
4. Avskaffa nationalismen (patriotismen)
5. Avskaffa alla religioner.
6. Avskaffa familjen.
7. Skapa en världsregering.

De är liksom Jesuiterna emot Amerikas två största dokument “oavhängighetsförklaringen och konstitutionen” vilka är fyllda av protestantiska deklarationer. Vatikanen fördömde oavhängighetsförklaringen som ondska och kallade Förenta Staternas konstitution för ett sataniskt dokument. (The Dollar and the Vatican, Ozark Book Publishers, 1988. S. 26).

Här följer ett utdrag från Jesuiteden. Känsliga läsare varnas!

“Min son, du har redan instruerats att uppföra dig som en hycklare: Att vara katolik bland katoliker, och vara spion bland dina egna bröder – att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara reformert bland de reformerta, att vara hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. Bland protestanterna – var i allmänhet som en av dem! Tillägna dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar.

Framhåll med hela din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk dig så djupt att du blir en jude bland judarna, så att du blir i stånd till att insamla information som kan vara till nytta för den orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd genom att du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser.

Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med din Jesuitbroder…som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som du har förbindelse med… så att kyrkan tillslut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Du har instruerats i din uppgift som spion, att samla in all statistik, fakta och information som det står i din makt från alla källor. Att vinna familjens tillit hos protestanterna och kättare av varje klass och natur, liksom hos handelsmannen, bankmannen, advokaten och på skolor och universitet – i parlament och lagstiftande församlingar, hos myndigheterna och statsråden – att vara allt för alla människor, för påvens sak, vars tjänare Ni är in i döden“.

Fortsättningen kan ni läsa här:

http://www.endtime.net/svensk/eliten.htm
http://www.tidenstecken.se/jesuitoath.htm

Och här kan ni hitta mer information:

http://www.biblebelievers.org.au/blackpope.htm

När Jesus sa till sina apostlar att de skulle gå ut och göra alla människor till hans lärjungar var han noga med att de också skulle lära sig att hålla allt som han hade befallt.

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut“. (Matt.28:19-20)

Följande citat är hämtat från den romersk katolska kyrkans katekes paragraf 882..

Påven, biskop av Rom och Petrus efterträdare, “är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten mellan de många biskoparna och de troende” – “I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt.”

Att påstå sig vara Kristi ställföreträdare på jorden är till exempel inte att hålla de bud som vår herre har befallt. Det är hädelse. Ingen mänsklig varelse kan ta Kristus plats på jorden. Det är hjälparen, den helige anden som verkar i Jesus ställe. Han leder människan in i hela sanningen i Jesus Kristus och föder henne genom Jesus till ett nytt liv.

“Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er” Joh. 14:16-17)

Läran om skärselden, nattvardsdogmen att brödet förvandlas till Kristi fysiska kropp som äts upp gång på gång, fastan på fredagar och fastan före påsk, mässan som ett offer, avlat (syndernas förlåtelse började säljas) samt uppmaningen att ha gemenskap med de döda, är tidiga och senare avsteg från den apostoliska tron.

RKK,s katekes paragraf 958.

Gemenskapen med de avlidna. “Pilgrimskyrkan är starkt medveten om denna gemenskap med hela Kristi mystiska kropp. Från kristendomens äldsta tid har hon hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem, eftersom det är en helig och from tanke att be för de döda så att de skall befrias från synd. Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam”.

Bibeln säger att vi inte skall tillbe döda personer eller bilder/bildstoder.

“Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl, ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. Herren avskyr alla som gör detta, och det är sådana skändligheter som gör att Herren, din Gud, driver undan folken för dig“.       (5 Mos 18:10-12)

“Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden“ (2 Mos.4)

Satan har under lång tid haft kontrollen över den romersk katolska kyrkan och över alla de kyrkobildningar som går i hennes ledband . RKK är den stora skökomodern och de andra kyrkorna och samfunden är hennes döttrar. Döttrarna måste ta avstånd från sin avfälliga moder för annars är de delaktiga i det avfall som skett, som sker och som eskalerar i vår tid.

Ingenstans i bibeln uppmanar Gud de kristna att bygga kyrkor eller frikyrkor. Ordet kyrka nämns inte ens i de äldre översättningarna. Bibeln talar om församlingen, Guds församling och inte om baptister, katoliker, lutheraner, pingstvänner och andra kristna inriktningar. Den här uppdelningen är ett satans påfund i syfte att bryta Guds församlings gemenskap och enheten mellan hans trogna. Satan vill slå split mellan Guds barn och det är genom förförelser och villoläror som han ständigt vinner nya anhängare. Den enhet som finns i anden har inte något något med det yttre (världen) att göra.

Gud har en enda församling. Det finns bara en församling och det är Guds församling som består av människor tillhörande olika nationer vilka har det gemensamt att de är “födda på nytt” i Jesus Kristus och döpta i den heliga anden. Eftersom de är födda på nytt och döpta i den heliga anden, kan de leva och lever i enlighet med Guds ord och hans rättfärdighetsprinciper. I Guds församling finns inga hycklande namnkristna eller något falskt prästerskap som förför människor och drar dem bort från Gud för att de själva är styrda av satan och hans ande. I Guds församling är Gud överhuvudet.

Att sätta ett annat namn på Guds församling skulle vara som en förolämpning mot Gud och lika med avgudadyrkan. Gud är Gud och har sin församling. Gud behöver inget namn på sin församling. Inte heller de som tillhör församlingen har behov av något annat namn. Gud är själv namnet över alla andra namn och Guds församling känner man igen genom att de som tillhör denna församling styrs av samma ande, av enhetens ande som kommer från Gud.

“Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus” ( Ef. 4: 11-15)

De flesta präster och pastorer har för länge sedan slutat att kämpa för bibelns sanningar och deras förkunnelse har mist sin sälta. De undervisar inte om Guds församling, Kristi kropp och dopet i den helige ande utan har valt den breda vägen, ekumenikens väg, som är en bekväm väg till helvetet.

Tyvärr finns det inget som talar för att omvända individer ändrar livsstil i enlighet med Guds ord och hans rättfärdighetsprinciper om de inte samtidigt får kunskap om vad Guds församling, Kristi kropp och dopet i den helige anden är för något. Hur många människor har inte kallat sig kristna genom tiderna för att sedan stödja eller vara med om att starta samt underhålla krig och konflikter?

Det är först när de nyfrälsta får kunskap om vad Kristi kropp, Guds församling och dopet i den heliga anden är för något som de kan söka och komma i kontakt med Gud, Kristus och den helige anden (hjälparen) för att få del av alla de underbara nådegåvorna som beskrivs i bibeln.

“Nådegåvorna äro olika, men Anden densamma: Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma andes hjälp meddela kunskap.

En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal, Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill” (1 Kor. 12: 4-11)

Falska läror har blandats ihop med Jesus Kristus rena evangelium och protestanterna som en gång motsatte sig katolska kyrkans villoläror och tog avstånd från hennes våldsamheter, är numera hennes samarbetspartners.

“Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat.” (Luk11:52)

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”(Matt. 7:13-14)

“Inte alla som säger, Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn härifrån ni ondskans hantlangare” ( Matt 7: 21-23)

Den protestantiska läran har brutits ner bit för bit genom den katolska infiltrationen och av liberal teologi. Katolicismens målsättning (kyrkosystemet, inte enskilda katoliker) är inte endast att få in sina män och kvinnor i kyrkolivet utan också i politiken så att de kan verka för ett upplösande av nationernas självständighet och deras slutliga sammanbrott.

De ekonomiska problemen som tornar upp sig över hela världen och inte minst i Europa med bankkriser och dylikt, är ett resultat av hemliga och ogudaktiga gruppers ihärdiga arbete för satan och hans andemakter. Jesuiternas, Illuminatis, bilderberggruppens, sionisternas och alla hemliga ordnars mål (vare sig de kallar sig religiösa eller inte), är den nya världsordningen. Se punkterna ovan!

I det fördolda arbetar de som har den religiösa makten (de falska profeterna) tillsammans med de som har den ekonomiska makten, för att förslava majoriteten av mänskligheten ekonomiskt, socialt, religiöst, andligt och kulturellt. De som är uppmärksamma märker av detta i sina samhällen mycket tydligt och att förfallet sker i en allt snabbare takt samtidigt som förvirringen bland vanliga människor ökar.

Tillsammans utgör dessa ondskefulla krafter det stora Babylon, odjuret, antikrist och den falska profeten som vi kan läsa om i uppenbarelseboken. De arbetar för att mörkrets, hatets och osämjans furste skall kunna få kontroll över världen. Men det kommer inte att lyckas eftersom Gud redan har besegrat den onde en gång för alla.

När bibelns lära/Guds lära, förändras, växer okunnigheten och det går att förföra även de allra minsta. Genom att föra in mytologi, etik och filosofi i skolornas religionsundervisning (på samma antal timmar), förvandlas kristendomen till ett religiöst pluralistiskt ämne.

Det blir allt vanligare att skolavslutningar inte längre får hållas i kyrkorna men det beror inte på muslimerna och att de blir störda (även om någon enstaka förälder kanske kan störa sig på detta) utan på att den protestantiska läran skall utplånas. Detta sker lättast genom en successiv nedmontering/nedbrytning.

Kyrkor, frikyrkor, kyrkosystem och religiösa organisationer, kan aldrig få syndernas förlåtelse.
Därför måste kristna som tillhör eller vill tillhöra Guds församling, fly bort från kyrkor och samfund om de inte vill bli delaktiga i hennes synder och drabbas av hennes plågor som det står i uppenbarelseboken.

När Jesus dog på korset så beredde han en väg till Gud för människor. Inte för kyrkor och för religiösa organisationer. Kyrkorna har ingen del i Jesu försoningsverk på korset och de kan inte bli frälsta eller bättra sig. De blir bara värre och värre. Deras synder läggs på hög och tornar slutligen upp sig ända till himlen.

“Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast“ ( Heb. 10: 19-23).

NamnlösMaria