Profetiska budskap!

 

jesus-2.jpg 

Sammanfattning januari 2007 – den 70-e årsveckan

 

 http://www.elvorochjanne.se/mp3%20PROFETISKT/Sammanfattning%201.htm

Dan 7:7-9 Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn.

Upp 13:1 Och han ställde sig på sanden invid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

Dan 9:26-27 Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande furstes folk förstöra; men själv skall denne få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara; förödelse är oryggligt besluten.

Och han skall med många sluta ett starkt [förstärka] förbund för en vecka, och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren.”

 

Furste av det folk som ska förstöra Jerusalem och templet (romarna år 70). Antikrist kommer ur ett återupprättat Romarrike (EU)

 

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar skola uppstå i det riket; och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar.

Dan 7:7-9 Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord. Medan jag ännu såg härpå, blev troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var såsom ren ull; hans tron var av eldslågor, och hjulen därpå var av flammande eld.

 

Antikrist kommer ur ett 10 -statsförbund (EU är 27 länder)

WEU 1995 bildades Western European Union då Grekland blev den 10:e nationen.

WEU = 10 statsförbund som utgör EU:s nya militärmakt. EU har alltså en armé som kommer att kunna ingripa efter 5-10 dagar vid en kris var som helst i världen.

Om de 10 staterna är överens kan de representera hela EU och genomföra allt de vill med Solana i spetsen.

= FN:s militära vinge

 

Upp 13:18 Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

Article 666 – detta dokument år 1998 är ett av 1150 st. Då beslutades i EU att omedelbart utse en Generalsekreterare och en Högste Representant för WEU – EU:s utrikes- och säkerhets politik. Denne person står i spetsen för Medelhavsområdet och kontakt med intilliggande område (Ryssland, Ukraina, Balkan, Mellanöstern)

Recommendation 666 – man beslutar att de 10 staterna (WEU) ska hållas intakt och utgöra EU:s armé. Den Högste representanten får makt att ta kontroll politiskt och militärt vid krissituationer och använda militären och göra vad han vill.

Man vill ha en röst, en Ledare…

 

Javier Solana – spanjor, NATO- chef 1995-1999

– Generalsekreterare (Secretary General) för EU:s Rådförsamling

– Generalsekreterare för WEU (Western European Union) = EU:s armé

– Högste representant (High Representative) för EU:s utlands- och militärpolitik (CFSP Common Foreign and Security Policy)

= Solana har mycket makt i EU…men inte utan kamp…

 

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar skola uppstå i det riket; och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar.

Dan 7:7-8 Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta…

 

EU 3 Tyskland (Gerhard Schroder), Frankrike (Jacques Chirac), Storbritannien (Tony Blair) har försökt få makt i utrikespolitiken och att hindra Solana att få all denna maktposition. Men de var med och beslutade om tjänsten Högste Representant.

Det var dessa tre som hindrade att han började strida mot terrorismen.

EU ger generalsekreterare Solana positionen att vara “EU:s röst”

 

Dan 8:25 Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek, han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt [genom fred] skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste skall han sätta sig upp; men utan människohand skall han då varda krossad.

 

Solana är arkitekt till “Vägkartan för fred”.

EUROMED År 1995 satte Javier Solana igång en stor förhandling med 15 EU-stater och 12 länder i Medelhavsområdet. Man ingick ett handels- och fredsavtal som kallas EUROMED.

(Euro-Mediterranean Partnership for Peace)

Man vill skapa en zon av fred och säkerhet genom Europa och Medelhavsområdet. Länderna i EUROMED utgör den exakta kartan av gamla Romarriket.

Israel och palestinierna finns med. (Även Jordanien, Libanon och Syrien)

Det första man vill nå är fred mellan Israel och palestinierna. (Palestina)

5 jan 2007 Chirac: “Europas port Mellanöstern, har blivit epicentrum för internationell spänning. Kriser byggs upp och sprider sig”.

Jan 2007 USA, EU, FN, Ryssland vill samla till en fredskonferens och en tvåstatslösning.

 

Dan 8:9 Och från ett av dem gick ut ett nytt horn, i begynnelsen litet, och det växte övermåttan söderut och österut och åt “det härliga landet” till.

 

Solana har sagt angående ENP att det första politiska målet är en närmare relation till EU:s grannar i söder och öster.

 

Dan 9:27 Och han skall med många sluta ett starkt (förstärka) förbund för en vecka, och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren.”

 

Euromed hade ingen större framgång och Solana introducerade det som sen fick namnet ENP (eller ENPI – Eurpean Neighborhood Policy and Partnership Instrument, “Europeisk grannlandspolitik och kompanjonsredskap”) Solanas ENP – avtal kommer att vara i 7 år och beräknas vara från 1 jan 2007-2013.

Mitt i 7-årsperioden – trol år 2010 – görs en “midterm review period” för omprövning och korrigering om något land inte följer direktiv inom avtalet.

 

Ett tempel i Jerusalem kommer att innebära djuroffer. EU:s 7 -åriga budget innehåller bl a djurens välbefinnande. Dessa nya regler kommer att tas i bruk år 2010 (mitt i 7-årsperioden).

 

Dan 9:24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.

 

ENP är ett avtal som är framtaget för att stärka 1995 års Euromed som skall råda i 7 år! Det viktigaste nu är fred i Mellanöstern.

Daniels 70:e årsvecka?!

Mitt i den veckan kommer Antikrist att starta ett religiöst krig mot Guds folk

= vedermödan 3,5 år

 

Antikrist – den falske profeten

Politiskt – religiöst

Vilddjur ur havet (människohavet) – vilddjur ur jorden (andlig vishet nedifrån)

 

Dan 9:27 Och han skall med många sluta ett starkt (förstärka) förbund för en vecka, och för en halv vecka (= 3,5 år) skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade

2 Tess 2:1-4 I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och hur vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke – vare sig genom någon “andeingivelse” eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss – så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förlorar besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Låten ingen bedra er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och “Laglöshetens människa”, fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Upp 11:1-2 Och ett rör, likt en mätstång, gavs åt mig, och mig blev sagt: “Stå upp och mät Guds tempel och altaret tillika med dem som tillbedja därinne. Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå månader (= 3,5 år) förtrampa den heliga staden.

 

Avskaffa offret – tredje templet uppbyggt i Jerusalem?

 

AoC Allians of Civilizations (= “allians mellan kulturer/civilisationer” – dialog mellan kulturerna)

I dec 2006 sjösattes AoC i FN. AoC vill bygga broar mellan väst – och muslimvärlden.

AoC:s arbete sätts igång år 2009 och ska vara i funktion år 2010 (mitt i 7-årsperioden).

Det kommer att starta inom Europa – inom ENP:s område – men planeras att bli globalt. Det är helt i linje med Solanas nya säkerhetsstrategi.

 

“FN:s säkerhetsråd har primärt huvudansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Vi måste styrka FN och rusta det för att det ska kunna uppfylla sin plikt att effektivt verka för detta och det är EU:s prioritet”.

 

Här kommer att finnas ett parlament eller råd som alla trosinriktningar måste följa – en internationell ordning (New World Order) inom ramen för FN.

Man ska också utse en Högste Representant – FALSKE PROFETEN?

AoC kommer att föra krig mot all slags fundamentalism.

Definitionen på “fundamentalism” är de som påstår sig tro på “den enda sanningen”, som påstår sig tro på det enda rätta. (Dessa utgör ett hot mot världsfreden och likställs med terrorister).

Det första ärendet nu är fred i Mellanöstern. Jerusalem är en kärnfråga.

Enligt professor Asher Coffman ligger Al Aksa moskén idag på “hedningarnas förgård”. Tempelplatsen är norr om den.

 

Dan 11:45 Och sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går till sin undergång, och ingen skall finnas, som hjälper honom.”

 

Antikrist kommer att ha sitt högkvarter i Israel, Jerusalem?

 

Dan 12:1-3 På den tiden skall Mikael träda upp [amad = stå stilla, upphöra med aktivitet, stiga åt sidan], den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken. Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Dan 11:31-33 Och härar, utsända av honom, skola komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och dem som har kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut. Och de förståndiga bland folket skola lära många insikt; men de skola bliva hemsökta med svärd och eld, med fångenskap och plundring, till en tid

 

Judarnas frälsning. Evangeliet till alla folk. Skördar bärgas för Guds rike

Matt 24:12-14 Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk.

Matt 24:29 Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse [parousia = att komma för att närvara] vara. – Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig. Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

 

 

JESU ÅTERKOMST! “Liv från de döda”

 

 

 

 

Upp 7:9-10 Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de var klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer.

Och de ropade med hög röst och sade: “Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.”

Upp 7:13-14 Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: “Dessa som är klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka är de, och varifrån har de kommit?” Jag svarade honom: “Min herre, du vet själv det.” Då sade han till mig: “Dessa är de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

 

Den stora vita skaran

 

Upp 19:1-3 Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sa “Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty rätta och rättfärdiga är hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.” Och åter sade de: “Halleluja!” Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!

Upp 19:6-8 Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: “Halleluja! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung. Låt oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent.” Det fina linnet är de heligas rättfärdighet.

 

Lammets bröllop! (Efter att världskyrkan “skökan” är dömd och antikrists rike besegrat – inget bröllop innan dess alltså!).

 

Rom 8:19-21 Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val, utan för dens skull, som lade den därunder; dock så, att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet.

2Petr 3:10-13 Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv (överraskande!), och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bör icke I då vara i helig vandel och gudsfruktan, medan I förbida och påskynda [ speudontas = ivrigt åstunda, hasta fram emot] Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skola upplösas av eld, och himlakroppar smälta av hetta! Men “nya [kainos = förnyad (samma men renad och med ny kvlité)] himlar och en ny [kainos] jord”, där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte.

 

Förvandlad himmel och jord. Skapelsens befrielse!

“De himlar och den jord, som nu finns… är sparade åt eld” (2 Petr 3:7). Elden förgör inte – den renar!

 

 

Jesu återkomst

Världsfred kommer inte att nås förrän Fridsfursten JESUS själv kommer!

 

Vad de första generationernas kristna trodde:

a) Jesus (Messias) kommer tillbaka

b) Uppståndelsen

c) Människorna döms

d) Tidsåldern fullbordas/avslutas.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.