Kärlek /och en himmelsk samhörighet med Gud.

 

En underbart blå himmel som kännetecknar vår gemenskap med Gud

En himmelsk samhörighet med Gud
Foto: István Benedek – Ungern

Gemenskap med Gud
Av Johnny Dahl

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.
1 Joh 1:3

 
En himmelsk samhörighet med Gud

Foto: István Benedek – UngernDe troendes största förmån är gemenskapen med Gud, Fadern och Jesus Kristus och det var ett umgänge som fanns från början, men som bröts genom Fallet och för att återupprätta denna samhörighet sände Herren Gud Jesus till världen och genom denna underbara frälsningsplan har Han återupprättat den brustna relationen mellan Gud och människan. Detta som vi sett och hört vill vi gärna förmedla till andra.Ett Gudomligt umgänge med Fadern och Sonen
Min käre läsare. Har du en nära relation till din Gud? Har du en nära relation till Jesus? Om du har det är allt väl och jag står på din sida och delar den gemenskapen med dig. Om du inte har denna gemenskap med Gud så läs gärna igenom texten och se om där finns något för dig. Det är det största vi människor kan vara med om i detta jordeliv och vi kan vara glada och falla i vördnad för den store Guden att det behagade Honom att återskapa denna relation med oss för att vi skulle bli räddade genom Frälsaren Jesus. Låt oss nu beskåda hela detta skeende; hur det var i begynnelsen och hur det kom att bli fram till i våra dagar.

Gemenskap med Gud var den största förmånen människan hade i Edens lustgård före Fallet. Där vandrade Herren Gud och talade med Adam som en människa talar med sin vän och vilken underbar tid var väl inte detta. Gud talade och så länge Adam lyssnade och lydde hade han tillgång till allt det goda av mat och dryck som var till välbehag för hans själ, men det främsta av allt var att han hade ett obrutet umgänge med sin Gud, Fader och Vän. Då sedan Syndafallet var ett faktum blev människan förvisad från Eden och förvisad från Gud och från den stunden och den tiden har vi människor vänd bort ansiktet från Gud och Han har vänt sig ifrån oss. Vi har avskytt Gud och Han har varit vred på oss varje dag sedan dess.

Kristus kom så i världen för att återupprätta vårt förlorade fädernearv och Hans största syfte med sitt förunderliga offer var att försätta oss i en position som skulle inte bara bli lika, utan också högre än den vi hade i Adam före Fallet. Mycket har blivit upprättat av det som varit förlorat och det största av allt är att vi har fått tillbaka gemenskapen med Gud och de som genom Guds nåd har kommit till tro på Jesus och blivit tvättade genom Hans dyrbara blod har nu frid med Gud. (Ef 2:19) Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.
Folkbibeln De har alla tillgång till den nåd som strömmar från Himlen och det som var förlorat genom synden av den förste Adam är nu återupprättat genom den andre Adam som är Jesus Kristus och därmed är gemenskapen med Gud återställd.

Aposteln Johannes var en av dem som hade förmånen av en nära gemenskap med Kristus då Han vandrade här på jorden och han var speciellt utvald för vissa särskilda ändamål. Han hade sett Kristus då Han förvandlades på berget och han hade sett då Kristus gav liv till en död flicka. Han hade varit med Herren i trädgården där Han blev förråd och han hade dröjt kvar vid korset och bevittnat hur soldaten stack spjutet i sidan på Honom och hur det rann ut blod och vatten från det genomborrade hjärtat. Johannes hade den mest nära och kära gemenskap med Kristus i köttet och när han hade lutat sitt huvud mot Jesus bröst med alla sina tankar och känslor så hade han också upplevt den Gudomliga kärleken som strömmade från Hans hjärta.

Nu emellertid; var Jesus borta och det var inte längre möjligt att höra Hans röst eller att se Honom med de fysiska ögonen eller att beröra Honom med händerna, men trots det hade Johannes inte förlorat sin gemenskap med Mästaren även om han inte längre kände Honom fysiskt, utan nu var hans bekantskap med Jesus av en ädlare sort. Han säger: “Och vår gemenskap är”; inte “var” utan “är med Fadern och hans Son Jesus Kristus”. Därför kan vi i vår gemensamma tro på vår Herre Jesus säga detsamma som Johannes: “Vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.”

Gemenskap med Faderns syften

Låt oss nu titta närmare på textens innehåll och betrakta dess andliga innebörd och med lugn och stillhet i hjärtat utforska dess innersta vrår för att så bli övertygade om att vi har gemenskap med Fadern och hans Son Jesus Kristus. För att kunna ha gemenskap med en människa så måste det finnas en harmoni i hjärtat dem emellan; att det finns en likhet; att det finns likadana önskningar och en gemensam strävan i vår respektive ande i syfte att uppnå ett visst mål. “Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?” Om du; min läsare och jag har som gemensamt mål att Guds rike ska utbredas på jorden; ja, då är vi i harmoni med Guds eviga avsikt och om du och jag är ivriga tjänare till att sprida Evangelium till alla som har ett villigt öra att höra med; ja, då är vi också i harmoni med Guds vilja.

Då jag läser min Bibel finner jag att Gud har tillsatt Kristus till att vara huvudet av Församlingen och att Han har utvalt till sig själv “en stor skara som ingen kan räkna”. Jag finner det också uppenbarat i Ordet att Guds nåd är urskiljande där Han säger att: “Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.” Dessutom att Han ska föra många till härlighet “för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas”. Kan inte du som jag säga, efter att Gud har genomsökt våra hjärtan att vi är i full samstämmighet med Hans syften? Kan inte du som jag säga att vi älskar dem och finner välbehag i dem och att vi; i Hans eviga avsikt med oss finner en full tillfredställelse? Om det fanns en möjlighet att ändra på något i Boken där Hans Gudomliga planer fanns nedskrivna så skulle vi aldrig någonsin göra det.

Istället är vi helt tillfreds med att vadhelst Han har föreskrivit måste vara rätt och riktigt i det Han har beslutat om Hans folk till ett evigt liv och att Han älskar dem över alla andra som vandrar på denna jorden och därför är detta en av de största glädjekällor vi känner till; om inte den allra största. Läran om utkorelsen eller utväljelsen; är en innerlig, behaglig värme för ett Guds barn och därför ropar jag till Gud och säger: “Min Fader; Du är min Herre, Du har utvalt det som för världen var oansenligt och föraktat och det som inte var till. Du plockade upp mig från rännstenen för att göra till intet det som var till och i detta har jag gemenskap med Dig och jag tackar Dig Fader; Himlens Gud av hela mitt hjärta att Du har dolt dessa saker från de visa och förståndiga för att så uppenbara dem för små barn.”

Det allra främsta syftet med vår gemenskap med Gud och för vad det var ämnat från början, är till Hans egen ära och allt Han gör med oss och genom oss är för att glorifiera Hans majestät över de utvalda och visst glädjer vi oss och sympatiserarar med detta syfte. Därför ger vi Honom äran över att Han har skapat oss precis sådana vi är och den största längtan vi har i vår ande och när är fyllda till bredden av Himlens nådeströmmar är att Han i allt ska bli upphöjd. Gud känner oss och vet vad som finns i våra hjärtan och emellanåt då vi gått med krökta ryggar och kanske känt oss som om vi vore helt uträknade och varit likt dammet på marken så har vi sagt: “Herren är ändå min tröst för att Han ska upphöjd då jag vet att Han regerar och gör vad Han vill med allt mellan Himmel och jord och den här stunden av svaghet kommer att förbytas till kraft.”

Önskar du inte Hans ära som Han önskar den? Eller vill du ära dig själv? Nej, låt oss inte göra det eftersom Gud avskyr stolthet och allt mänskligt skryt och därför har Han för avsikt att göra känt för världen att “HERREN är Gud och det finns ingen annan än Han”. Önskar inte du som jag detsamma? Ber inte du dagligen och prisar Honom för alla Hans mäktiga verk och att Hans rike ska utbredas än mer på jorden och att människor ska komma till insikt om vem Han är? Uppskattar inte du den skapade naturen och allt som rör sig i den och den mäktiga makt som har gjort allt detta och du ser ljuset gå upp om morgonen och mörkret som lägger sig om kvällen och allt detta enligt en Gudomlig ordning som är värd att falla i vördnad för. Tackar inte du för att du har fått en ny dag i ditt liv och tackar du inte för den dagen då den är till ända och för allt du har fått vara med om? Då vi gör och ser detta har vi gemenskap med Fadern.

Guds fastställda frälsningsplan
 
Vi kan också säga att vi har gemenskap med Honom i planen som Han genomför för detta syfte därför att det behagade Gud att sända sin Son till världen för att befria oss från lagens bojor och från Guds vrede och istället ge oss en delaktighet i frihetens Evangelium. (Gal 4: 4-5)4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5 för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.
Folkbibeln Han lade en grund och ingen annan och den grunden är byggd på “den sten som byggnadsarbetarna kastade bort” och det är Hörnstenen Jesus Kristus. Detta är Herrens verk alltigenom och en frälsningsplan som var fastställd helt enligt Hans eviga rådslut och kan vi inte bara falla i vördnad för detta mäktiga verk av den Allra Högste? Då vi ser denna helt fantastiska och Gudomliga plan från början till slut så är det bara att instämma; eller hur? Visst håller du med om det? Slår det inte dig att det är den mest briljanta; nåderika och underbara plan som någonsin skådats och genomförts? Från dess begynnelse i källan av förutbestämmelse och ända fram till härlighetens ocean så kan vi urskilja Guds allmakt över allt och alla och som har full kontroll av varje skeende och vi som troende kan bara utbrista: “Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som genom sin nåd har utvalt oss.”

Vidare kan vi säga att vi har gemenskap med Gud i de mest iögonfallande kännetecken av planen och genom hela frälsningsvägen så har vi sett en rättvis och barmhärtig Gud; vi har sett den underbara frigörande nåden som Han förlåtit syndare med och vi har sett hur Han låtit den synden drabba det ställföreträdande Offret. Vi har sett att Han är sannfärdig på två sätt; dels genom Hans sanning av hotelse att inte låta någon bli ostraffad och dels Hans sanning i löftet att förlåta överträdelse, synd och skuld. Genom hela den Gudomliga frälsningsplanen finns det inte en endaste skavank i något av den Allra Högstes kännetecken och änglarna sjunger fortfarande “Helig, helig, helig är HERREN Sebaot” när de ser syndare som en gång levde som de värsta rövare, men som nu blivit omvända och instämmer i sången med dessa himlavarelser. Är det då inte underbart att ha gemenskap med Gud i allt detta? Visst är det! Eller skulle du vilja att Han var orättvis så att du skulle bli frälst? Jag tror inte du skulle vilja det. Eller skulle du vilja att Han var kärlekslös emot andra så att du skulle bli Hans favorit? Jag tror inte du skulle vilja det heller. (5 Mos 32:4)Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.
Folkbibeln
Vi har även det mest Gudomliga och älskvärda umgänge med Fadern i Hans kärlek i det Han sade: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” Därför kan vi också säga att Han är vår älskade Frälsare i vilken vi har vår glädje och att vi finner ett heligt välbehag och tillfredsställelse när vi ser på Hans sår, plågor och Hans död. Då nu Fadern hade beslutat att förhärliga sin Son Jesus så är det också vår högsta önskan i våra hjärtan, att förhärliga Honom här på jorden så att Han blir förhärligad i oss i det vi sprider Budskapet om Honom till alla och envar som har ett villigt öra att höra med och lever på det sätt som Han har visat oss genom Ordet. Då nu Fadern älskar Sonen så älskar vi Honom med hela vårt hjärta även om vi inte kan älska Honom så mycket som Fadern gör, men av hela vår själ och av hela vårt förstånd älskar vi Jesus.

I vår Faderliga gemenskap samtalar vi också med Honom och kanske du som jag har sagt eller ropat: “Abba Fader” i ett glädjerus som kommit över oss då vi har upphöjt Honom över allt och alla på jorden eller kanske du som jag inleder dina böner med “Fader vår som är i Himlen” och har uttryckt allt som legat på ditt hjärta och fått höra Andens tysta viskningar i ditt inre som är rösten från Fadern. Vi är också fullt förvissade om att det är en äkta gemenskap eftersom vi har funnit Honom genom Jesu dyrbara blod och vi har kastat oss framför Hans fötter och vi har talat med Honom om allt. Vi har klagat, gråtit och jämrat oss inför Honom och så kanske det har varit tyst från ovan en stund eller ett tag, men så kommer dagen då Guds Andes nådeströmmar åter träffat våra hjärtan och vilan kom åter i våra själar och vi upplevde att Barnaskapets ande var lika levande som den var då vi blev pånyttfödda.

Fadern överger inte de sina utan Hans kärlek bara fortsätter att strömma från ovan och Han fortsätter att omfamna oss, därför att vi inte längre är på avstånd ifrån Honom utan har kommit nära tack vare Jesu blod. (Ef 2:13)Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.
Folkbibeln Skulle vi därför inte kunna säga: “I allt detta har jag gemenskap med Fadern därför att jag har konverserat med Honom och Han har talat till mig och detta är min största glädje.”

Faderns helighet och godhet

 
Ja; det är en glädje att vara i gemenskap med Fadern och i allt Han glädjer sig över så gör vi detsamma och vi vet att Han glädjer sig i helighet, godhet, nåd och kärleksfullhet och därför är dessa egenskaper också vår glädje och det som våra hjärtan fröjdas över. Vi vet också att våra största bedrövelser har varit våra synder och om vi bara kunde bli av med dessa bördor som tynger oss och istället fara iväg upp till Himlen så skulle det vara en stor lättnad, men nu är det inte så och därför klagar vi inte heller över lidanden som kommer över oss. Vi har Himlen som det slutgiltiga målet, men under den tid vi vandrar härnere så har vi vår glädje i helighet och renhet och även om vi skulle önska oss att vara lika fulländade såsom Han är fulländad och helt fria från synder så är det gott nog att vara i samklang med Guds glädje över renhet och rättfärdighet. Låt oss därför lägga bort allt som tynger oss och även om vi inte kommer att bli perfekta här på jorden så låt vår strävan vara att bli än mer lik Jesus för att stå så fläckfria som möjligt då Himlaporten öppnas för oss och att vi då står där med ett gott samvete.

Det är också Faderns glädje att ha umgänge med Treenigheten och då Han har välbehag i sin Son så har även vi ett välbehag i Honom. Denne Jesus som är vårt allt; som är ljuset för våra själar; som är källan vi dricker av; brödet vi äter och genom vilken vi andas och rör oss och finns till. Han är livet som ger oss ljus fastän det råder mörker; Han är Klippan och stöttepelaren; Han är allt i alla och Han är den glädje vi lever av i vårt liv och hade vi inte Jesus skulle vi falla ihop som ett korthus i en bedrövelse och bli om intet. Varje morgon är en ny dag och då kan jag känna att det endaste som är det viktigaste i livet är min relation till Jesus och allt annat kommer i andra hand och hade jag inget annat än Jesus så skulle det vara hela mitt liv. Så underbar är Han och därför är det min största glädje att tjäna Honom så att andra ska få veta vem Han är. Jag hoppas att det är din glädje också.

Därför gör vi som Fadern gör och då Han gör gott för sina skapelser så gör vi det också och då Han vittnar om sin Son Jesus så vittnar också vi om Honom; ja, vi är som levande vittnesbörd eller snarare; gjorda levande då Guds Ande träffade oss och om detta nya liv vittnar vi gärna och glatt. Vi är Hans arbetare och tjänstefolk och då Han har sått ut sanningens Ord så gör vi det också; vi talar om vägen, sanningen och livet och då Hans Ord har gett tröst för oss så talar också vi ut dem till de nödställda och svaga då Guds Ande inger oss att göra det. Vi kan då säga “För oss är livet Kristus och det finns ingen annan frälsning än genom Honom” och det är ju detta som Gud gör och vi vill inget hellre än att förhärliga Honom vilket är Faderns vilja likväl som i Jesus bön: “Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig.” Således kan vi se vilken nära gemenskap vi har med den evige Guden och då vi lyfter våra händer så lyfter Han upp sina mäktiga händer och då vi talar så talar Han och då vi strävar efter att förhärliga Kristus så är det Hans strävan också. Då vi har en längtan efter att hämta hem de vilsna fåren ute i världen så är det Hans längtan också och därför kan vi säga: “Vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.”

Gemenskap med Sonen Herren Jesus Kristus

Vi har också gemenskap med Sonen Jesus därför att våra hjärtan är förenade med Honom och vilket hopp är väl inte detta; ett hopp om det eviga livet; ett härlighetens hopp. Kanske du säger som jag: “Herre Jesus; du vet om allt och du vet att jag älskar dig.” Är det inte underligt att det inte finns någon lycka utan Jesus? Är det inte egendomligt att det inte finns någon frid utom i Honom? Om jag inte älskade Honom; skulle jag då ha en sådan längtan efter Honom? Nej; det är inte på något sätt egendomligt eller underligt för då vi älskar Jesus av hela vårt hjärta så betyder det bara att Han är allt för oss och Satan må säga vad han vill och vårt sinne må ibland vara i obalans, men i vårt innersta så följer vår själ Honom därför att Han är vår frälsning och vår ständige Följeslagare och därför finns det inget högre att önska sig än detta medan vi vandrar härnere. Detta är vår gemenskap med Kristus eftersom Hans hjärta har tagit plats inom oss och våra hjärtan är förenade med Honom.

Vi kan även säga att vi i viss mån har gemenskap med Jesus i Hans lidanden även om vi inte “gjort motstånd ända till blods i kampen mot synden” så har vi ändock burit Hans kors och genomlidit Hans förebråelser i det vi tagit del av smädelser från elaka tungor. För vissa andra av oss har vägen kanske varit något mildare utåt sett, men inom oss har vi känt korset därför att den pånyttfödda anden utkämpar där striden mot köttets lustar av allt som vi tidigare älskade som inte längre var nyttigt för oss att ta del av. En hel del av Satans brinnande pilar har avfyrats emot oss och trons sköld har emellanåt varit helt bucklig och vissa av dessa pilar har träffat svaga punkter i våra liv och vi har blivit upplysta om brister inom oss som orsakat sorg och lett till förnyad omvändelse. (1 Petr 4:13)Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.
Folkbibeln
Trots dessa stridigheter så har vi fortsatt följa Jesus därför att vi räknar det som en rikedom att vi kan bära Kristus förebråelser och lidanden på ett liknande sätt som Han har gjort för oss. Jag hoppas verkligen att du; min läsare, om du är en Jesu efterföljare, inte på något sätt blygs för Hans namn och att du vänder ryggen till då det stormar omkring dig. Om du gör det t. ex. genom att ge avkall på din tro eller genom att fly undan på något sätt; då skulle du nog fråga dig huruvida det är ställt med din gemenskap med Sonen Jesus Kristus. Däremot; om du kan välkomna skam och klander så har du i detta blivit förenad med Hans död och delar så Hans lidanden.

Uthållighet i tjänandet

Tänk bara på vad våra föregångare har genomlidit i deras tro t. ex. under Reformationen. Vad fick väl inte dessa troshjältar stå ut med. Gav de vika? Nej! Blev de smutskastade? Ja! Kastade de bort sin tro på Herren Jesus? Nej! Tvärtom så blev de stärkta i sin tro och kämpade än ivrigare för att hålla ut i sin kamp för Sanningen därför att de såg så mycket längre än detta jordiska. De såg upp emot den eviga frälsningen och den segerkrans som finns i förvar för dem där. Skulle då du eller jag ge vika bara för att det kommer motgångar emot oss? Nej; bort det! Se på Jesus! Tänk på den stund Han hade i Getsemane och på den ångest Han kände inför sin korsfästelse och vad Han sedan kom att utföra för oss arma syndare på Golgata. Han dog där och vi har blivit korsfästa med Honom och vi har blivit begravda med Honom genom dopet och liksom Jesus uppstod från de döda så har även vi uppstått från det döda livet till ett nytt liv i frid och frihet. Låt oss därför inte ägna allför stort intresse åt det jordiska livet utan istället lyfta blicken uppåt och liksom för våra andliga ögon se på den uppståndne Jesus där han sitter på sin Faders högra sida i Himlen. (Ef 2:6)Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus
Folkbibeln En dag kommer Han tillbaka och om den dagen vet ingen utom Fadern och då ska vi få vara med Honom för evigt.

Likaväl som vi känner Jesus i Hans lidanden så känner vi Honom i Hans segrar och såsom Han vandrade i ödemarken och blev frestad av Djävulen så blir vi också frestade, men eftersom Jesus besegrade Djävulen genom att avslöja alla hans illvilliga frestelser så har vi också del i den segern och kan om möjligt avslöja de onda andar som kommer emot oss och även stå emot denna världens Furste genom vår tro. Därför lever vi inte längre på den här världens vis som vi gjorde tidigare och vi faller inte länge för alla lustar som vill dra iväg oss till det meningslösa utan vårt intresse ligger i det som hör Himlen till och genom detta kan vi säga att vi har besegrat våra värdsliga begär likväl som Jesus besegrade de lockelser som Frestaren visade upp för Honom. (1 Kor 15:57) Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
Folkbibeln
Vi har också samma strävan som Jesus hade då Han vandrade här på jorden och vi har sagt som Han då människor undrat om vi inte skulle gå med till nöjespalatset: “Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?” Det är det viktigaste och detta gör vi med glädje eftersom det var Kristus glädje att behaga sin Fader så vill vi också behaga vår Frälsare och ibland har det varit som att vi inte kunnat göra allt vi ville göra och att det fanns liksom oöverstigliga hinder i vägen, men vi har inte gett upp utan sagt som Jesus: “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.” Det är ju detta som är födan och som vi lever av och igenom. Vi lever av Ordet och tjänandet vilket är Hans vilja och så länge vi lever här på jorden vill vi göra vårt yttersta för Honom och då vi ibland har känt oss trötta i vårt tjänande, har vi ändock funnit ett välbehag i Jesu Ord: “Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Det är en andlig föda som stärker våra trötta själar och som förser oss med ny kraft och bistår oss då vi är i världen för att tala om frälsningens väg; precis på samma sätt som Kristus gjorde då Han var här på jorden.

Liksom Kristus grät över Jerusalem och de hårdnackade judarna som inte ville tro på Honom (Matt 23:37)Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.
Folkbibeln så har också vi gråtit över folket här hemma som inte vill ha med Jesus att göra på något vis, utan bara vänder ryggen till när vi försökt att tala om deras räddning från det eviga fördärvet. Det är många gånger jag suttit på min kammare och tårar har trillat nedför mina kinder över dessa så stolta och egensinniga jag träffar i min vardag. Har inte du också känt en förtvivlan över att det är så svårt att nå folket? Därför kan vi verkligen säga att vi har gemenskap med Jesus i detta eftersom det Han har gråtit över det har också vi gråtit, men vi har också känt sorg över detta och det är sorgligt att så många människor går omkring som vilsna får och förlitar sig helt på denna världens godsaker och bryr sig inte alls om Gud eftersom hon har ju skapat sig själv sina egna avgudar. Ja, vi kan klaga och gråta, men tårarna kommer att torkas och vi vet att det kommer en dag då det inte kommer att finnas någon mer sorg eller gråt. (Upp 21:4)Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.”
Folkbibeln
Jesus Kristus vet hur vi har det och vi talar med Honom om allt eftersom Han känner våra hjärtan och denna gemenskap värdesätter vi högt; vi talar med Honom då vi gråter och vi talar med Honom när vi lider och vi talar med Honom när vi utsätts för oförätter. Han är vårt allt och ingen finns över Honom annan än Fadern och vi gläds i Honom då livet blir ljusare; när mörkret förbyts till ljus och när gråten förvandlas till glädje och då vi kan se att det vi just gick igenom var till för att ära Honom och för att vi skulle växa oss starkare i vår tro och bli ännu mer förvissade om att Han aldrig lämnar oss. Har Han en gång utvalt oss så kommer vi att uthärda prövningar och Han kommer aldrig någonsin låta Sina barn gå förlorade. Vi omfamnar därför Jesus med våra armar och vi älskar Honom än mer för var dag och vi ser än mer av Hans storhet och det enorma frälsningsverk Han utfört genom oss. Vad är större än detta? Vi går inte längre omkring som vilsna får i världen utan vi följer vår älskade Herde därför att utan Honom klarar vi oss inte. Han är vårt allt i alla och inget på denna jorden kan mäta sig med Honom; denna förgängliga jord, vad finns det väl på den som kan jämföras med Jesus Kristus? Inget! Därför att det största i våra liv är att “Vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.”

En önskan att andra ska få del av gemenskapen

Slutligen då vi gått igenom vilken underbar gemenskap vi har med Fadern och Sonen så är vår önskan att andra ska få del i samma rikedom och då vi funnit honungen så vill vi gärna dela med oss av den; eller hur? Därför har vi en kärleksfull önskan att tala om detta för andra vilket också är en följd av att vi är pånyttfödda och vi kan helt enkelt inte hålla tillbaka detta utan då vi fått nya öppnade ögon så vill vi hemskt gärna att andra ska få sina ögon öppnade också. Oavsett var vi befinner oss; hemma, borta, i kyrkan, på landet, i storstan eller vartsomhelst på denna jord så är det vår önskan att andra också ska få del av samma gemenskap som vi frälsta och troende har. (Jes 55:1) Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.
Folkbibeln
Om du är en av dem som inte har kommit till tro ännu så önskar jag dig detta av hela mitt hjärta; att du ska få uppleva vilken underbar Frälsare Jesus Kristus är. Det finns ingen annan frälsare och du kanske har sökt än här än där efter en fysisk räddning så förslår det inte mycket gentemot vad Jesus erbjuder dig. Jag skulle verkligen önska dig frid i ditt sinne som möjligen är ganska omtumlat vid det här laget efter du har läst igenom denna text. Jag önskar också att du skulle få del av det Himmelska hopp som finns i Kristus; alltså ett hopp om det eviga livet vilket är en mycket stor glädje och om du fram tills nu har sett döden som endast ett avslut på livet och sedan finns inget mer så har jag goda nyheter.

Det finns ett liv efter döden och därför är min önskan att du skulle få del av det välbehag vi andra känner då vi ser fram emot den och välkomnar den i en förväntan att en dag få vara med Honom för evigt i Himlen och där få se Jesus Kristus som Han verkligen är. (1 Joh 3:2)Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
Folkbibeln Jag skulle också önska dig tro; en tro som du inte haft förut, vare sig på dig själv eller något annat utan en tro på Jesus som Frälsaren och en hoppets tro och att du skulle få se för dina inre ögon på de andliga tingen och en övertygande tro på det som komma skall. Med dessa trons ögon skulle du då upptäcka det förgängliga som finns i denna värld och du skulle bli helt förbluffad av hur du har kunnat ägnat så stort intresse åt detta världsliga när de andliga värdena är så mycket större.
Jag önskar dig även bönen och ett rikt böneliv i vilket du kan kasta alla dina bördor på Jesus och att du skulle få uppleva vilka välsignelser som strömmar från Himlen då du ber om dem och även om du inte skulle uppleva att bönesvaren kommer omedelbart så kommer de när det är den rätta tiden. Jag önskar dig också all den glädje som finns i gemenskapen med Gud och vilken källa av nåd det är för ett längtande hjärta; det är nåd och åter nåd som strömmar från ovan till alla dem som vandrar med Jesus. Det önskar jag dig.

Vi talar också om för andra vad vi har sett och hört. Käre läsare; tvivlar du? Tvekar du? Är detta något som lockar dig? Är det något som drar i dig? Om det är det så är det inte något utan Någon och det är Jesus Kristus själv som drar i dig därför att Han vill att du ska ha gemenskap med Fadern och med Sonen. Varför streta emot denna underbara gemenskap? Ska du spjärna emot på samma sätt som Saulus gjorde? Han som förföljde kristna och var på jakt efter dem på damaskusvägen när Jesus uppenbarade sig för honom i ett starkt ljussken som förblindade Saulus och där och då blev han frälst. Ja, ett sådant ljus kan komma över dig också, men det är absolut ingen mönsterbild på en frälsning utan endast ett exempel.

Att vittna för andra

Jag kan ta mig själv som exempel och minns mycket väl den där heta sommardagen då jag hade vandrat i ett depressivt tillstånd under många år p.g.a. min synd- och skuldbörda då jag mötte en man utanför en kyrka och han visade mig på Hörnstenen Jesus som jag saknade i mitt liv. Jag trodde i min enfald att det skulle gå bra med min egenhändigt konstruerade gud, men det gick inte utan där vid det tillfället var det som ett ljus som uppdagades för mina ögon då jag såg Jesus Kristus som Medlaren mellan mig och Gud och där blev jag frälst och kom till tro på Honom och sedan dess begriper jag inte själv vad som hänt. En sak är då helt bergsäker; att depressionen försvann från mitt sinne och att ett nytt liv hade kommit till mig och därmed var jag förlåten mina synder.

Detta kan jag vittna till dig; att då du kommer till tro på Jesus så förlåter Han dig dina synder och då Han har gjort det så kommer Han också att påverka din själ till att hålla dig borta från synden. Fullkomliga blir vi inte förrän vi kommer till Himlen och lustar och begär får vi dras med och tampas med, men då vi har blivit frälsta så är vi verkligen förlåtna och att då återgå till synder som blivit förlåtna är att synda på nåden. Det går inte att gå tillbaka och för min del som var en drinkare; så finns inte det längre i mitt sinne utan det är totalt borta; det finns inte mer och då Herren gör sitt verk så gör Han det grundligt och har Han gjort det med mig så kan Han göra det med dig också. Om du är en drinkare så kan Han göra dig nykter; om du är en bedragare så kan Han göra dig ärlig; om du är en horkarl så kan Han göra dig anständig.

Vi har sett och vittnar gärna om att när vi kommer till tro på Jesus Kristus så förvandlar Han hjärtat och Han förnyar sinnet och Han renar själen och gör med oss så att det vi älskade tidigare; det älskar vi inte längre och det gäller speciellt det världsliga nöjespalatserna om vi ser till det ytliga och i det inre så avskyr vi vår gamla stolthet över oss själva utan sätter äran till Jesus i första hand. Istället älskar vi ödmjukheten och Andens frukter och då speciellt friden och det är en frid som bara Jesus kan ge. Det var den friden vi jagade i världen tidigare, men vi blev bara besvikna och vi insåg att alla dessa döda ting inte alls gav någon frid utan snarare födde det begär och det begäret har nu istället förbytts till en fridsamhet i vår gemenskap med Jesus Kristus.

Vi kan vittna om att om än denna värld så erbjöd guld och gröna skogar och rikedomar av alla möjliga slag så kan dessa ytliga ting aldrig någonsin mäta sig med den rikedom som finns i Kristus och den glädjen som denna världen försöker inbilla människor kan aldrig någonsin komma ens i närheten av den glädje som finns i Kristus. Det är en sådan underbar glädje som strömmar från det innersta av en pånyttfödd skapelse och då Jesus har påbörjat ett verk inom en människa kommer Han också att fullfölja det under hela den tid vi är avsedda att vara härnere på jorden och jag är övertygad om att Han kommer fortsätta med detta verk med alla Guds barn intill tidens slut eftersom “Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Amen. /J Dahl http://www.minfrid.se/jesus/gemenskap-med-gud.shtml

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.