Jesus / VEM är Jesus? /Min Herre

 

VEM är Jesus –   kanske du undrar, så jag visar dig Jesu släktträd från Matteus evangelium och från Lukas evangelium.

Mat 1:1  Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

Mat 1:2  Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;

Mat 1:3  Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;

Mat 1:4  Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon;

Mat 1:5  Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;

Mat 1:6  Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias’ hustru;

Mat 1:7  Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf;

Mat 1:8  Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;

Mat 1:9  Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias;

Mat 1:10  Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;

Mat 1:11  Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.

Mat 1:12  Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;

Mat 1:13  Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;

Mat 1:14  Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;

Mat 1:15  Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;

Mat 1:16  Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

Mat 1:17  Så utgöra släktlederna från Abraham intill David tillsammans fjorton leder, och från David intill dess att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien fjorton leder, och från det att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien intill Kristus fjorton leder.

Mat 1:18  Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.

Mat 1:19  Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne.

Mat 1:20  Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: “Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.

Mat 1:21  Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.”

*************                      

Luk 3:23  Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli,

Luk 3:24  som var son av Mattat, som var son av Levi, som var son av Melki, som var son av Jannai, som var son av Josef,

Luk 3:25  som var son av Mattatias, som var son av Amos, som var son av Naum, som var son av Esli, som var son av Naggai,

Luk 3:26  som var son av Maat, som var son av Mattatias, som var son av Semein, som var son av Josek, som var son av Joda,

Luk 3:27  som var son av Joanan, som var son av Resa, som var son av Sorobabel, som var son av Salatiel, som var son av Neri,

Luk 3:28  som var son av Melki, som var son av Addi, som var son av Kosam, som var son av Elmadam, som var son av Er,

Luk 3:29  som var son av Jesus, som var son av Elieser, som var son av Jorim, som var son av Mattat, som var son av Levi,

Luk 3:30  som var son av Simeon, som var son av Judas, som var son av Josef, som var son av Jonam, som var son av Eljakim,

Luk 3:31  som var son av Melea, som var son av Menna, som var son av Mattata, som var son av Natam, som var son av David,

Luk 3:32  som var son av Jessai, som var son av Jobed, som var son av Boos, som var son av Sala, som var son av Naasson,

Luk 3:33  som var son av Aminadab, som var son av Admin, som var son av Arni, som var son av Esrom, som var son av Fares, som var son av Judas,

Luk 3:34  som var son av Jakob, som var son av Isak, som var son av Abraham, som var son av Tara, som var son av Nakor,

Luk 3:35  som var son av Seruk, som var son av Ragau, som var son av Falek, som var son av Eber, som var son av Sala,

Luk 3:36  som var son av Kainam, som var son av Arfaksad, som var son av Sem, som var son av Noa, som var son av Lamek,

Luk 3:37  som var son av Matusala, som var son av Enok, som var son av Jaret som var son av Maleleel, som var son av Kainan,

Luk 3:38  som var son av Enos, som var son av Set, som var son av Adam, som var son av Gud.
*
*

Jesus föddes i Betlehem, även kallad Davids stad.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.