Guds Församling/Återuppbyggelse av Guds församling

 

Återuppbyggelse av Guds församling

Församlingen i Laodicea brukar nämnas som ett avskräckande exempel på hur det inte ska vara i en Guds församling. Upp: 3:14-18. Men hur är tillståndet idag i den Guds församling som Jesus snart ska hämta? Här är det ännu värre än det var i Laodicea.

Tillståndet i Guds församling är så katastrofalt dåligt, så att de som skulle predika Herrens väckelsebudskap och undervisa i Guds församling, de är så omtöcknade av den stora skökans vin (kyrkans falska lära), så att de vet inte ens vad Guds församling är. Hur ska Jesus kunna hämta en sådan församling, där predikanter och bibellärare inte ens kan se skillnaden mellan Guds församling och Satans kyrka?

Detta betyder att Guds församling måste byggas upp ända från början, med de första grunderna av Guds evangelium. Till detta fordras en oerhört stark väckelse innan Jesus kommer. Sanningen om dopet i den helige Ande och den nya födelsen, och sanningen om Guds församling måste bli förkunnad.

 “Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna, intill Kristi fullhet.

Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led ger, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.” Ef. 4:11-16. Detta har ännu inte gått i uppfyllelse. Ännu har inte allt Guds folk kommit fram till enheten i tron.

När man skulle göra tabernaklet på Moses tid, och när gamla förbundets tempel skulle byggas på Salomos tid, då var Gud mycket noga med att allt blev gjort enligt mönsterbilden. 1 Krön. 28:11-19. De som skulle utföra arbetet måste få specialutbildning genom Guds Ande. 2 Mos. 25:9, 40. 31:1-5. 35:30-35. 36:1-7. 1 Kon. 3:5-14. 9:1-5.

I Hebr. 8:e, 9:e och 10:e kapitel ser vi att det gamla förbundet, med dess tempel och lagar är en avbild och en skugga av det himmelska. “Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är endast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus.” Kol.2:16-17.

När nu Gud var så noga med “skuggbilden”, då måste han ju vara ännu mer noga med det verkliga tempelbygget som är Guds församling. Här fordras verkligen specialutbildning. Här räcker det inte med mänsklig visdom, utan det fordras Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt, att den skall bli oss till härlighet. 1 Kor. 2:6-16.

Mönsterbilden för tabernaklet och för templet hade de fått från Gud. “Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som har blivit dig visade på berget.” 2 Mos. 25:40. Hebr. 8:5. “Om alltsammans”, sade han, “har HERREN undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som skall utföras enligt mönsterbilden.” 1 Krön. 28:19.

Mönsterbilden för Guds församling har också kommit till genom uppenbarelser. Allt det som Paulus och de andra apostlarna predikade och undervisade om Guds församling, och som vi kan läsa i Nya Testamentet, det hade de fått från Gud. Gud hade själv uppenbarat det för dem. 1 Kor. 2:10-13. 1 Joh. 2:27. De hade inte kunnat tänka ut detta själva. Ty det hade tidsåldrarna igenom varit fördolt i Gud. Ef. 3:1-11.

 “Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom, och att lägga i dagen hur det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus.

Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.” Ef. 3:8-11.

Av detta måste vi förstå att Guds församling måste vara en stark församlig som Gud kan visa upp inför furstarna och väldigheterna i den himmelska världen, för att visa vad Guds visdom har åstadkommit. Guds församling är sanningens stödjepelare och grundfäste. 1 Tim. 3:15.

Detta är långt ifrån den bild av Guds församling som vi kan se idag. Församlingen är inte uppbyggd enligt Bibelns mönsterbild. De som räknas som “storpredikanter” och andliga ledare har inte ens studerat mönsterbilden, och de vet inte vad Guds församling är. Guds församling är helt bankrupt och konkursmässig inför Gud. Och snart kommer Jesus och ska hämta församlingen.

Hur kan Guds församling ha kommit i detta bedrövliga tillstånd? Det största hindret för Guds församlings uppbyggelse har varit att Satans kyrkor och samfund har hållit församlingen bunden och hindrat förkunnelsen av Guds ord. Kyrkorna har förföljt, fängslat, torterat och mördat millioner människor för att de trodde på Jesus och lät döpa sig i vatten. Kyrkorna kan aldrig få någon förlåtelse för detta. Kyrkorna har ingen del i Jesu försoningsoffer på korset och kan aldrig omvända sig. När tiden är inne så får den stora skökan sin vedergällning som det stå i Upp. 18:e kapitel. Det är bara människor som kan bli frälsta, inte kyrkosystem eller religiösa organisationer.

Nu har man tekniska möjligheter och frihet att nå ut över hela jorden med evangelium. Men nu har predikanterna så dålig kunskap i Guds ord så de kan inte predika eller skriva sanningen om Guds församling, eller sanningen om dopet i den helige Ande. Dessa bibelsanningar tillhör de första grunderna av Guds evangelium. Detta är det första som varje nyfrälst behöver undervisning om.

Det står i 1 Petr. 2:2, “Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning…” Var finns den andliga oförfalskade mjölken? Den finns inte i frikyrkorna. I pingstförsamlingar och baptistförsamlingar brukar de vara noga med att dopet i vatten går rätt till. Men efter dopet gör man de nyfrälsta till medlemmar i en frikyrkoförsamling, som är lika obiblisk som kyrkans barndop. Den oförfalskade mjölken får de aldrig smaka, därför att frikyrkornas predikanter och bibellärare är själva som barnungar när det gäller bibelkunskap. De har inte ens lärt sig de första grunderna av Guds evangelium.

Alla frikyrkor tillhör den stora skökan. Dessa har kommit till i samband med väckelse från Gud. Men de är inte grundade på Guds ord. De kom till genom fatalta misstag som man gjorde, förledda till det av Satans falska församlingslära. En kort tid efter att dessa frikyrkoförsamlingar hade bildats, så avtog väckelsen. Kvar fanns ett nytt samfund eller en ny kyrka, men ingen väckelse.

Varje gång som Gud har sänt väckelse, så har väckelsen varit starkast just i begynnelsen, sedan har det blivit stagnation och tillbakagång. Och inte en enda av de väckelserörelser som har uppstått, har någonsin återvunnit den ursprungliga kraften.

Frikyrkofolket förstår inte att de har blivit grundlurade av Satans falska församlingslära, och att frikyrkoförsamlingarna inte alls är några Guds församlingar. De är religiösa svartbyggen, grundade och uppbyggda på Satans falska församlingslära. Tron på denna falska lära leder till andlig blindhet. Frikyrkofolket tror att deras kyrkor och samfund är Guds församling. Detta gör att de inte studerar vad Bibeln lär om Guds församling. Därför förstår de inte heller sanningen om dopet i den helige Ande och den nya födelsen.

Som ett resultat av andlig blindhet och indoktrinering i Satans falska församlingslära, så har medlemmarna i pingstförsamlingarna och andra frikyrkoförsamlingar aldrig fått höra en predikan om Guds församling, eller om dopet i den helige Ande. Deras predikanter saknar denna kunskap.

De kan inte bara ursäkta sig med att det här har de inte vetat om och inte tänkt på. De har ju haft tillgång till Bibeln. Det har funnits många bibelskolor, och massor av predikanter. Men de har inte ens lärt sig de första grunderna av Guds evangelium. Inför Kristi domstol måste de svara för hur de har predikat och undervisat.

Paulus skriver om att han hade haft övermåttan höga uppenbarelser. Jag har inte haft någon sådan uppenbarelse. Det som jag har skrivit på min Hemsida är sådant som man kan läsa sig till och förstå när man studerar Bibeln. Detta borde ha varit predikat och välkänt överallt bland alla kristna.

Men hur gör de i frikyrkorna? Istället för att studera Guds ord och förbereda sig för Jesu tillkommelse, så håller de på med ekumeniska möten där de har gemenskap med alla Satans kyrkor och samfund. Vad är ekumenik? Det är religiös otukt, trolöshet mot Kristus.

Hur ska vi göra? Vi ska ödmjuka oss inför Guds ord och studera vad Bibeln lär om Guds församling. Och vi ska be Herren Jesus att han bygger upp sin församling enligt Sakarja 4:6-10.

 6. Då talade han och sade till mig: “Detta är HERRENS ord till
Serubbabel: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall
det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.
7. Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot
Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han
skall få föra fram slutstenen under jubelrop: ‘Nåd, nåd må vila
över den!’ ”

8. Vidare kom HERRENS ord till mig; han sade:
9. “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus; hans
händer ska också få fullborda det. Och du skall förnimma att
HERREN Sebaot har sänt mig till er.
10. Ty vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag,
när dessa sju glädjas över att se murlodet i Serubbabels hand,
dessa HERRENS ögon, som överfara hela jorden?”

6:12-13
12. Och du skall säga till honom: “Så säger HERREN Sebaot:
Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom
skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel.
13. Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva
majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han
vara på sin tron; och fridens rådslag ska vara mellan båda.

Vilka båda? Jag tror att här menas konungaväldet och prästadömet.
Jag minns att det står någonstans att den som var kung fick inte
vara präst, och den som var präst fick inte vara kung. Jesus är
den ende som har makt att vara både kung och präst.

Jesaja 11:1-9.
1. Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en
telning från dess rötter skall bära frukt.
2. Och på honom skall HERRENS Ande vila,
vishets och förstånds Ande,
råds och starkhets Ande,
HERRENS kunskaps och fruktans Ande.
3. Han skall ha sitt välbehag i HERRENS fruktan;
och han skall inte döma efter som ögonen se
eller skipa lag efter som öronen höra.
4. Utan med rättfärdighet skall han döma de arma
och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden.
Och han skall slå jorden med sin muns stav,
och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.
5. Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans länder
och trofasthet bältet omkring hans höfter.

Trodde du att Jesus ska hämta en församling som är så oförberedd så att församlingens predikanter och bibellärare inte ens vet vad Guds församling är? Som Guds församling är idag, så är den inget som Gud kan visa upp inför furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Alltså måste Guds församling bli uppbyggd enligt Bibelns mönsterbild innan Jesus kommer. Då ska församlingen vara redo. “Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.” Ef. 5:27. När Jesus hämtar församlingen så måste den vara fullkomligt ren, utan någon fläck. Hur ska detta gå till? Endast Herren vet det. Han ska själv bygga upp sitt tempel, och det kommer att ske under Antikrists regeringstid.

Tänk dig in i detta, medan Antikrist regerar och tjänar Satan här på jorden, då bygger Herren upp sin församling så att den verkligen blir något som Gud kan visa upp inför furstarna och väldigheterna i den himmelska världen, så att de kan se att detta är vad Gud genom sin visdom har åstadkommit!

Herren Jesus ska själv bygga upp sin församling så att den blir fullkomlig inför Gud, så att vi alla är heliga och ostraffliga inför Gud. Ef. 1:4. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, ska vi bli honom lika; ty då ska vi få se honom sådan han är. 1 Joh. 3:2. När Jesus hämtar församlingen och visar upp den inför Gud, då är den perfekt. 1 Kor. 15:50-57.

Tro inte att Jesus ska bygga upp nationen Israel. De politiker och militärer som regerar i Israel tror inte att Jesus är Kristus. De försöker bygga upp nationen Israel utan Jesus. “Vilken är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.” De som regerar i nationen Israel är Antikrists regim.

Det är oerhört mycket som ska ske när Jesus kommer. Herren Jesus ska döda Antikrist, och då är det slut med hans regim. 2 Tess. 2:8.

Jesus ska döma hela den ogudaktiga världen med rättfärdighet. Men domen börjar med Guds hus, d.v.s. de som bekänner sig tro på Jesus och kallar sig kristna. 1 Petr. 4:17.

Först, innan Jesus hämtar församlingen, så blir det en utrensning av alla dem som inte har gjort sig redo. Många vill ha ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. 2 Tim. 3:5. “De säger sig känna Gud, men med sina gärningar förnekar de det; ty de är vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till allt gott verk.” Tit. 1:16.

Sådana människor är ogräset i Matt. 13:30, 40-42. “Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det också ske vid denna tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de ska samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är, och ska kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.”

Efter denna utrensning kan domen över Guds folk börja. Alla blir dömda efter sina gärningar. De gärningar som blir dömda inför Kristi domstol, det är de gärningar vi har gjort i tron på Jesus. Utan sådana gärningar är tron död. Jakob 2:14-26. Ingen blir frälst av laggärningar, Gal. 2:16, och ingen blir frälst utan trosgärningar. Matt. 7:21-23. Synder och onda gärningar som vi har blivit renade ifrån genom Jesu blod kommer inte att räknas.

Domen över Guds folk blir den stora avlöningsdagen för Gud folk. Jesus har då med sig sin lön för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är. Upp. 22:12. För många kommer den dagen inte att bli så härlig som den borde bli. Mycket av det som människor menar sig ha gjort för Herren kommer att visa sig vara värdelöst inför honom. “Den dagen skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det skall elden pröva. Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, blir bestående, så skall han få lön; men om hans verk brännes upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom igenom eld.” 1 Kor. 3:11-15. För många kommer det att bli en oerhörd förödmjukelse, när de får se hela sitt livsverk, eller en stor del av det, brinna upp.

När Jesus har hämtat Guds församling, då kommer Guds vredesdom omedelbart över den ogudaktiga världen. Samma dag som Noa gick in i arken, och samma dag som Lot gick ut från Sodom, då kom Guds vedergällning mot de ogudaktiga. Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras. Luk. 17:26-30.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SALIGA.HTM#dem

2 thoughts on “Guds Församling/Återuppbyggelse av Guds församling

  1. Hej
    För Att bli Guds församling kan jag inte tänka mig annat än att Gud måste väcka oss, precis som det står här i texten/inlägget.
    Vi måste alla vakna fär en dag är det för sent. Ja alla är bjudna men alla kan inte komma. Ja jag tror att halta och lytta och fattiga och sjuka får komma..vilken fest det kommer att bli en dag.
    Men människor måste ju förstå att Jesus vill att de skall göra upp med sina synder, och annat för att få komma.
    I mina närkyrkor bjuder de nu Livets ord på teampredikan m m…jag gillar inte det, och det är ekumenik i varje möte, jag gillar inte det heller…det är mycket jag inte gillar, men jag älskar Jesus. /Maria

  2. Församlingen är Kristi Brud. Det får vi verkligen hoppas att Gud kommer att visa oss hur vi ska bli Guds församling! Alla är ju bjudna. Kanske det blir som i Jesus liknelse: de halta och lytta kan komma till festen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.