Evangelium/Artikl.av A Svensson/Evangelium/Tungotal

 

Artikel 1 och 2 av /Allan Svensson

Evangelium och teologi

En mycket viktig bibelsanning är att hela Guds församling är döpt i den helige Ande. Men så långt jag vet, så har denna bibelsanning aldrig predikats i några kyrkor. Sanningen om dopet i den helige Ande har bara delvis blivit godtagen och trodd inom pingströrelsen och andra kyrkosamfund. Man har inte förstått att man kan vara döpt i den helige Ande även om man inte talar tungomål. Och därför är också deras förkunnelse mycket oklar när det gäller sambandet mellan den nya födelsen och dopet i den helige Ande.

Säkert är det många som har undrat över detta, och varför många inte är ‘andedöpta’ fastän de har varit frälsta i många år. Men för att komma till klarhet här, så är det viktigt att vi skiljer mellan teologi och evangelium. Guds evangelium är raka motsatsen till teologi. Teologi är ett mänskligt försök att förstå sig på Gud och andliga ting. Men Guds evangelium går i motsatt riktning. Det är Guds eget personliga budskap till oss.

Och är det något i Bibeln som vi vill få klarhet över, t.ex. dopet, nya födelsen eller Andens dop, då är det inte en teolog vi ska vända oss till, utan vi ska vända oss till vår Läromästare, Jesus Kristus. Matt. 23:10. Han undervisar inte i teologi, utan han ger oss evangelium. Han kungör sin vilja för oss genom Bibeln och genom den helige Ande. Och så löses problemen.

Jesus sa att den helige Ande skall ta av det som är hans och skall förkunna det för oss. Joh. 16:13-15. Detta håller den helige Ande på med än idag. Ännu har ingen av oss blivit fullärd, och vi är hela tiden beroende av Anden för att kunna förstå Guds ord. Och i den mån vi överlåter oss åt honom och är villiga att lyda, så ger han oss den vägledning och det ljus över Guds ord som vi behöver.

“Men det må ni framför allt veta, att ingen profetia i något Skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.” 2 Petr. 1:20-21.

Men det finns de som menar sig ha det fulla evangeliet, och att det inte fattas några viktiga bibelsanningar i deras förkunnelse. 1 Kor. 8:2. Denna inställning leder till stagnation och tillbakagång i deras andliga liv. Det är bara de törstiga som kommer till Jesus för att få av det levande vattnet. Joh. 7:37-39.  /     http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA22.HTM#teologi  Jag vet inte varför Allans sida har försvunnit från Internet!!!!

Jag är glad att jag är törstig och jag är glad att jag inte är någon teolog. /Maria

______________

Artikel 2
Löftet om Anden som Jesus “glömde”
Inom pingströrelsen har man predikat om andedopet med tungomål som tecken. Detta är en specialitet för pingströrelsen, och man är stolt över att kunna framhålla att detta är en sanning som “pingstväckelsen” har fört fram.

Men lägg märke till hur Petrus sa på pingstdagen. Han sa inte ett ord om att de skulle bli “andedöpta”. Han sa att de såsom gåva skulle få den helige Ande. Lägg märke till att det är Anden själv som är gåvan. Gal. 3:14. 1 Tess. 4:8. (Det är alltså inte själva upplevelsen av “andedopet” som är gåvan).

Lägg också märke till när de skulle få Anden som gåva. När de gjorde bättring och lät döpa sig! De behövde alltså inte vänta i månader eller år för att få denna gåva, utan de fick den redan samma dag! Och när de fick den helige Ande, vad hände då? Jo, då fick de det nya livet i Kristus och blev födda på nytt. Att bli född på nytt är att bli född av Anden. Joh. 3:8.

Förstår du nu vad detta betyder? Jo, det betyder att sanningen om dopet i den helige Ande har varit i funktion hela tiden sedan apostlarnas dagar! Många tror att denna bibelsanning blev bortglömd för mycket länge sedan, och att det var först på 1900-talet som Jesus återupptog denna verksamhet, att döpa de troende i den helige Ande.

Men en sådan uppfattning är tvärt emot vad Bibeln lär om dopet i den helige Ande. Sanningen är att Jesus hela tiden har döpt sitt folk i den helige Ande. Och man behöver inte forska i några gamla historieböcker för att få reda på detta. För detta står klart och tydligt i Bibeln! “Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar!” Apg. 2:39.

Tror du att Jesus glömde bort detta Guds löfte efter något hundratal år, och ända fram till början på 1900-talet? Då skulle alla de kristna som ha levat under alla dessa århundraden inte ha fått den utlovade Anden. Gal. 3:14. Men Guds löfte om Anden gällde ju dessa likaväl som oss, och likaväl som de första kristna! Så många som Herren vår Gud kallar!

Detta som Petrus talade på pingstdagen, det har fungerat hela tiden sedan dess. När människor har gjort bättring och låtit döpa sig, då ha de också fått den utlovade Anden såsom gåva.

I Joh. 14:16-17 säger Jesus, “Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.” Av detta kan vi förstå, att sedan Jesu första lärjungar blev döpta i den helige Ande på pingstdagen, så har Hjälparen, den helige Ande hela tiden varit i Guds församling.

Att gåvan att tala tungomål skulle vara det enda säkra tecknet på Andens dop, är bara en myt. Om vi läser Apg. 2:a kapitlet, så ser vi att tungomålstalet var inte det enda tecknet på Andens dop. Det första tecknet var ett dån från himmelen, såsom om en våldsam storm hade farit fram. Detta var ett mycket tydligt tecken på Andens dop som alla hörde. Det andra tecknet som nämns, var att tungor såsom av eld visade sig för dem, och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Detta var också ett mycket tydligt tecken på Andens dop.

Det tredje tecknet var att de började tala andra tungomål, eftersom Anden ingav dem att tala. Och de talade vanliga jordiska språk som folket förstod. Som framgår av bibeltexten, så fanns det människor i Jerusalem med många olika språk, och de hörde sina egna språk talas. (Men allt tungomålstal är inte sådant. Läs 1 Kor. 14:e kapitel). Här har vi alltså tre tydliga tecken på Andens dop. Två tecken som alla hörde, dånet och tungomålstalet. Och ett tecken som de kunde se, tungor såsom av eld. Hur kommer det sig att många har blivit så fixerade till just tungomålstalet, som om detta skulle vara det enda säkra tecknet på Andens dop?

Man kunde ju lika gärna göra detta till en lärosats, att alla ska få se en eldstunga när de bli döpta i den heliga Ande, och den som inte med egna ögon har sett en sådan tunga av eld, kan inte vara döpt i den helige Ande. Men enligt en sådan lära skulle det inte finnas många som är döpta i den helige Ande. Eller hur många har hört dånet såsom av en våldsam storm när de blivit döpta i helig Ande?

Men det finns en lära, som säger att alla ska tala tungomål när de bli döpta i den helige Ande. Denna lära går inte att bevisa med hjälp av Bibeln. För den finns inte klart uttalad någonstans i Bibeln. Och de som försöker försvara denna lära gör på samma sätt som “barndöparna” när de vill försvara “barndopet”. De plockar fram vissa bibelord och försöker finna stöd för sin egen lära.

Både denna lära och läran om “barndopet”, är som bedövningsmedel. Den hindrar människor från att tänka självständigt och hindrar dem från att studera Bibeln.

Några har skrivit till mig och försökt försvara denna felaktiga lära om Andens dop. Men av alla deras argument har jag inte funnit ett enda som håller inför Guds ord. Och av allt det som jag skrivit om dopet i den helige Ande, har de inte kunnat motbevisa någonting.

I 1 Kor. 12:30 står det, “Inte tala väl alla tungomål?” Detta brukar de bortförklara med att det finns olika sätt att tala tungomål. Enligt denna teori så skulle alltså de som inte tala tungomål, i alla fall tala tungomål, men på ett visst sätt. Detta är ju bara en löjlig bortförklaring och en undanflykt för att försvara deras egen lära, och slippa erkänna sanningen.

Anden själv vittnar med vår ande, att vi äro Guds barn. Rom. 8:16. Detta, att man upplever Andens vittnesbörd inom sig att man är Guds barn, är ett tydligt tecken på att man har fått den utlovade Anden. Gal. 3:14. Och detta tecken hade jag långt innan jag fick gåvan att tala tungomål. Men i pingströrelsen fick jag gång på gång höra att jag var inte döpt i helig Ande. Ibland sa de att jag var det och ibland sa de att jag inte var det.

Detta är mycket allvarligt, att förneka ett verk som Gud har utfört. När Jesus har döpt människor i den helige Ande och de har fått andliga nådegåvor, då står pingstpredikanter och förnekar detta.

Det tillkommer inte oss att dra upp några riktlinjer eller göra en mall efter vilken den helige Ande ska verka. Det står i 1 Kor. 12:11 att Anden alltefter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Detta har människor försökt ändra på. De menar att gåvan att tala tungomål måste alltid vara den första nådegåvan. Att någon som inte talar tungomål kan ha fått någon annan nådegåva, det vill de inte tro.

Tänk på alla dem som Jesus har döpt i helig Ande, men som inte talar tungomål. De har fått höra denna ständiga förnekelse av Andens verk både i predikningar och enskilt, att när de inte kan tala tungomål så är de inte döpta i helig Ande. Och så känner de sig osäkra och undrar varför inte Jesus vill döpa dem i den helige Ande. Och de nådegåvor som de ha fått kommer inte till sin rätt. Och de vågar inte stöta sig med pingströrelsens så övermåttan höga “apostlar”. 2 Kor. 11:5.

Men varför får inte alla gåvan att tala tungomål när de blir döpta i helig Ande? Förklaringen finner vi i 1 Kor. 12:11. “Men allt detta verkar densamme ene Ande, i det han alltefter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva.” Du kan väl inte mena att Guds Ande måste rätta sig efter en felaktig lära, så att han är tvungen att ge oss gåvan att tala tungomål, innan han kan ge oss någon annan gåva. Varför skulle just gåvan att tala tungomål vara den första gåvan? En kristen som inte talar tungomål kan ju ha fått någon annan nådegåva. Långt innan jag fick gåvan att tala tungomål hade jag en annan nådegåva. Utan denna nådegåva hade jag inte kunnat skriva sådana här artiklar.

Även om tusentals predikanter predikar att alla som är döpta i helig Ande ska tala tungomål, så rättar sig inte Guds Ande efter deras lära, utan han tilldelar åt var och en någon särskild gåva alltefter sin vilja. Och det står ingenstans i Bibeln att någon som blivit frälst behövde vänta i månader eller år, innan Jesus äntligen brydde sig om att döpa honom i den helige Ande. Och Guds evangelium har inte förändrats. Jesus är den samme idag och döper i helig Ande precis så som Bibeln lär.

Om pingstpredikanter och samfundspredikanter skulle börja förkunna sanningen om dopet i den helige Ande, då vore de också tvungna att riva upp sin egen församlingslära. Därför att sanningen om dopet i den helige Ande är helt oförenlig med den församlingssyn som man har inom pingströrelsen och andra kyrkor.

Varför har pingströrelsens “experter” inte tagit reda på sanningen om dopet i den helige Ande? Varför har de inte studerat vad Bibeln lär om detta? Jo, därför att den katolska skökoanden inom pingströrelsen vill inte att de ska göra det. Skökan vill inte att detta ska komma fram. Och pingstpredikanterna idag vet inte mer om Andens dop än vad pingstpredikanterna visste för 80 år sen.

Dessa bibelsanningar: Sanningen om dopet i den helige Ande och sanningen om Guds församling, har inte predikats varken i frikyrkor eller statskyrkor. Dessa bibelsanningar skulle vända upp och ner på hela det religiösa systemet, och fälla en dom över alla kyrkor och samfund.

Istället för att studera Guds ord, så håller de på med ekumenik och religiös otukt. Religiös lösaktighet och skökovin har tagit bort deras förstånd. Hosea 4:11. Rom. 1:21-32. Och gåvan att tala tungomål, som de har fått av nåd, den missbrukar de nu i kyrkans och djävulens tjänst, till att förföra människor och föra dem in under den stora skökans makt.

Ända sedan pingströrelsens begynnelse har man predikat en snedvriden lära om dopet i den helige Ande. Det som man kallar “sanningen om Andens dop” är bara en halvsanning. Och massor av kristna har blivit inkörda och fastlåsta i denna lära, och de försöker inte ens att komma ur den. Detta är typiskt för den katolska skökoanden, att de som har fallit offer för den, vill själva försvara dess villfarelse, istället för att försöka befria sig ifrån den.

Den katolska skökoanden har funnits inom pingströrelsen ända sedan detta kyrkosystem bildades. Den var med när man bildade pingstförsamlingarna. Och det var denna skökoande som fick väckelsens eld att slockna. Den stora skökan blev till genom religiös otukt, så ock alla hennes horungar – även pingstskökan.

Läran att tungomålstalet är det enda säkra tecknet på Andens dop, är godtagen inom ekumeniken. Den väcker ingen anstöt. Denna lära är i förväg beredd för att passa till det nuvarande religiösa systemet, för att lura de kristna in i katolicismen.

Denna lära är som en ogräsplanta som växte upp mitt i pingstväckelsen. Och den är nu mogen till att bära frukt. Den har redan lurat skaror av pingstvänner och andra frikyrkomedlemmar in i katolicismen. För deras egna predikanter har ju predikat att tungomålstalet är det enda säkra tecknet på Andens dop. Därför tror de också på katolikernas falska tungomålstal. De har ju “tecknet”! De tala ju tungomål! Men detta är ju en fruktansvärd förförelse!

Av frukten känner man trädet. Och av denna läras frukt kan vi förstå vem som står bakom denna lära. Det är den store kyrkofadern, djävulen själv. Han som också uppfann “barndopet”.

Du som läser detta kanske tar illa upp. Du blir irriterad och vill inte att detta ska komma ut så att folk får läsa det. Men i så fall är just denna irritation och förargelse som du känner, i sig självt ett bevis på att du egentligen inte är så säker i din uppfattning om Andens dop.

Om man håller sig till Guds ord och verkligen tänker igenom vad man läser, då kan man känna sig lugn och trygg när andra skriver eller talar emot. För hur många som än är emot, så kan de inte med sina argument förändra det verkliga förhållandet. Det som är sanning, det är sanning. Och en lögn är en lögn, hur många gånger den än upprepas.

Jesus säger i Joh. 16:13 att Anden ska leda oss fram till hela sanningen. Och därför kan jag med lugn och tillförsikt fortsätta att skriva om Andens dop, om Guds församling, och om skökokyrkan. Helt viss om att sanningen ska segra. Ef. 4:12-16.

Sanningen om dopet i den helige Ande är inte förhandlingsbar. Man kan inte köpslå och kompromissa sig fram till hur det ska vara. Den enda lösningen är att hålla sig till Guds ord. /

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA24.HTM#Löftet

//Maria

2 thoughts on “Evangelium/Artikl.av A Svensson/Evangelium/Tungotal

  1. Hej det är en hel del som står i din kommentar, bl a att Jesus sade att vi skulle vara som barn, ingen annan kommer in i himmelriket, då är ju nyfikenheten på Gud och evangelium och under och mirakel och mer det som är nyfikenhet och vilja att gå vidare och TA EMOT av Gud samma som att vi kan GÖRA saker för Gud, nyfikenheten ligger också i att bli utmanad …han leder oss.

    Nej alla är inte lika fast de är frälsta men många är “frälsta” utan att vara frälsta, jag har sett dem…..en del människor vägrar samarbeta med Gud. Ja Gud gör som han vill och det värsta är att människan gör som den vill ett tag, i sin frälsning, och fortsätter den med det så kommer den ingen vart, för Gud leder ju åt ett visst håll, som bara han vet är bäst för människan……./många tankar /Maria

  2. Kanske det kan var bra att behålla sin nyfikenhet på vad Gud gör!?

    Alla människor har inte identiskt liv, fast de är frälsta.

    Gud gör med oss som han vill. Vi vill ju förstå allt ur vårt perspektiv!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.