D.L Moody predikan/ Att stå emot frestelser

Att stå emot frestelser
Predikan av D.L Moody – Kansas City 1899

 Artikel fr  http://www.minfrid.se/    Tack till Johnny Dahl och hans fina hemsida och tillåtelse att ta med predikningar…

En kedjas styrka visas i dess svagaste länk
Något av det mest verkliga i världen är frestelser, och ju förr vi bli vakna över detta, desto bättre. När Kristus bad i Getsemane, sov hans lärjungar. Han väckte dem med dessa ord: “Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” Är det någon som vill bestrida, att köttet är svagt? Finns det under solen något svagare? Anden är villig.
Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse
De flesta människor ville hellre göra det rätta, och de ämna göra det längre fram. Säg dem att de skall utföra en del onda ting inom ett år och de skall svara som den där konungen: “Är din tjänare en hund, eftersom han skulle göra sådant? Aldrig skall det ske!” Men det sker i alla fall. “Anden är villig, men köttet är svagt.” Jag förmodar att ingen av de elva, som var med Jesus den natten trodde detta. Han talade dessa ord till de tre, som tillhörde den inre cirkeln: Petrus, Jakob och Johannes.

Utan tvivel tänkte de: “Ingen fara att vi skall falla! Vi kan sova en stund, fastän han bad oss att vaka.” Men en av de tolv hade redan fallit, fastän detta visste de övriga inte ännu. Och Petrus den förnämste talaren bland de tolv, skulle denna natt förbanna sig och svära på, att han inte kände Jesus. Johannes och Jakob skulle lämna honom, ty “då övergav alla lärjungarna honom och flydde”. Kanhända du inte kunde leta upp elva bättre män på hela jorden än vad dessa elva var, men ändå uppmanade Jesus dem att vaka och bedja, eftersom “anden var villig, men köttet var svagt”. Det har aldrig funnits en människa på jorden som inte någon gång fallit, utom människan Jesus Kristus.

Frestelsetiden kommer
Ingen är utanför frestelsens område, behåll detta i minnet. Livet må förflyta jämnt och stilla till en tid, men frestelsetiden kommer. Dessa elva skulle denna natt bli frestade såsom aldrig förr och i frestelsestunden föll de allesammans. “Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” O, att Gud finge öppna våra ögon att inse, hur svagt köttet är! Om inte den andliga plogen skurit djupt i en människas samvete och där har blivit en grundlig omvändelse, så kommer hon att falla i frestelsens stund.

Se vad Kristus säger i liknelsen om såningsmannen.
Luk 8:12 “De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.” En stengrund är bra för ett hus, men att så eller plantera på är den olämplig. “De har ingen rot.” Ser du inte detta i vardagslivet? Känner du inte detta i vardagslivet? Känner du inte en del unga män, vilka började väl och syntes förhoppningsfulla till en tid? Var är de nu? De föll i frestelsens stund.

En kedjas styrka består i hennes svagaste länk, märk detta: i hennes svagaste länk. Antag att en arbetare har något att utföra uppe i taket av ett högt rum, till exempel i en kyrka. Man har gjort en hängande byggnadsställning åt honom, vilken hissas upp med en kedja. Han bestiger ställningen och hissas upp, men en länk brister. Mannen ramlar ned lika visst som om varje länk brustit. Och kom ihåg, att söndagskristna håller inte stånd i prövningen. När frelstelsestormen sveper över dem, avfaller de.

Den som byggt på klippan kan stå emot frestelsen
Kristendomen är ingen paraduppvisning. När striden blir het, var har du dessa paradkristna? De är alla borta. Och likadant är det med den kristne som måste hållas under armarna av en gudfruktig far eller mor eller vän, kanske hustru. När de är borta, är han borta. Detta har jag lagt märke till om och om igen. Lot stod upprätt, så länge han var i Abrahams sällskap. Men när han hade lämnat Mamres flärdfria liv och kom till Sodom utanför Abrahams inflytande, stapplade han och föll. Endast de som har byggt på klippan kan bestå i frestelsens stormar. Alla de övriga faller bort.

Har du någon gång kommit till skogen, sedan en svår storm gått fram där? När trädens rötter löper rätt ut efter jordytan och inte har trängt djupt ned i jorden, så vräks träden omkull. Tunnland efter tunnland ödeläggs på detta sätt. En vän från Skottland nämnde om en plats, där jag hade varit. Han berättade att en storm hade fällt ned fyra- eller femtusen av de bästa timmerträden på den gamla egendomen. Stormen hade kommit från en oväntad riktning, det hade aldrig stormat så från det hållet förr. Träden var inte härdade från den sidan och så föll de.

Det har sagts att under alla krig som Skottland haft, har dess befästa borg aldrig blivit erövrad mer än en enda gång. Då klättrade fienden uppför klippvägen på en plats som ansågs otillgänglig, så att garnisonen inte bevakade den. Ofta kommer frestelsen i en oväntad skepnad eller från oväntat håll, där man inte är på vakt. Lär av nödvändigheten att vaka och bedja, att du inte må falla i frestelsen.

Frestaren följer oss
Guds ord säger därför: “Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.” 1 Kor 10:12. Ingen människa i världen är utom räckhåll för frestaren. Jag trodde förr att när jag kommer så eller så långt i mitt kristna liv, måste jag väl vara utanför frestarens område så att han inte vidare skulle kunna besvära mig. Men detta har jag måst ge upp. Frestaren kommer att följa oss från vaggan till graven och desto närmare vi lever med Kristus, desto hårdare blir striden.

Någon har anmärkt: Satan syftar högt. När han ville sälja Jesus for han in i Judas, lärjungaskarans skattmästare. Och när han ville ha Jesus förnekad, använde han därtill Petrus, den förnämsta bland apostlarna. När han ämnade bränna upp samariterna använde han sig av Johannes, den lärjungen som låg närmast intill Jesu bröst. Änglarna föll i själva himlen. Adam föll i Paradiset. Tänk på detta!

På tal om de fyra nattväkterna* har någon anmärkt, att en människa är i största fara att falla under den andra och den tredje väkten. I den första är man vaken och vet sin svaghet, varför man håller sin blick på Mästaren och hämtar ständig hjälp hos honom. Därför är man inte så utsatt för att falla. Men så vaknar den egna styrkan hos människan, när man kommit in i andra och tredje nattväkterna. Man resonerar således: “Jag är stark nu, ingen kan slå omkull mig.” Då förtröstar man på en arm av kött, faran är där och man faller.
När man kommer in i den fjärde nattväkten, är man närmare målet och inser denna världs fåfänglighet. Man inser sin svaghet därför att man så ofta felat och så är man bättre på vakt. Faran att falla är inte så stor, fastän den aldrig helt upphör.

En annan sak angående frestelser. Vi tror att våra egna är enastående, säregna, att vi frestas mer än andra. Det är inte alls på det sättet! De är allas erfarenheter. Hör vad Paulus säger:
“Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” 1 Kor 10:13.
Behåll detta i minnet. De frestelser som möter dig och mig, kommer till varje människa. Och alla som gått före oss har haft samma frestelser, även om de kommer till oss på annat sätt. Människor har alltid haft att dras med samma avund och högmod och girighet och nöjeslystnad, som vi har i vår tid.

Teatern och nöjesplatser
Vi skall först tala litet om teatern. Du säger: “Mina anhöriga går dit.” Det må så vara, de kanske utför mångahanda ting. Frestelsen är densamma.
Jag känner inte till en teater från Maine till Kalifornien som inte har en kroglokaI i anslutning till teatern eller strax intill. Dit samlas fallna kvinnor i dåliga syften, så ofta de kan.
Du säger att det tillhör ens bildning att se goda skådespel. Jag svarar, låt denna slags bildning blåsa bort med alla himlens vindar. För en kristen att medverka till att uppbygga en sådan institution som teatern i vår tid, är en missgärning.

En framstående och välbärgad församlingsäldste i en kyrka i Västern, vilken vid flera tillfällen sagt mig att jag var trångsint och puritansk i min uppfattning i denna fråga, hade en son som blev gift. Snart därefter kom en kvinna och sköt en kula genom hans hjärta och dödade honom. Hon hade blivit bekant med honom på teatern och hade sina anspråk på honom. Hans fader stapplade fram sitt glädjelösa liv till dess han för några år sedan lades i graven.

Jag vill hellre vara trångsint och ha rätt än att vara vidhjärtad och ta miste. Jag vill inte ta med mina två gossar till en plats, där de skulle utsättas för frestelser. Människor önskar bli kristna om det inte kostar dem något, om det inte förekommer någon självförnekelse. Men jag ville inte ge en fingerknäpp för en sådan kristen som går till dessa nöjesplatser. Vad vi behöver idag är skilsmässa från världen. Det är en god sak att du ber Gud fylla dig med sin Helige Ande, men om han skall bönhöra dig i detta stycke, måste du skilja dig ifrån världen.

Om du skall kunna fylla en man med elektricitet, måste du sätta honom i en stol med glasfötter och då han är isolerad från jorden kan du fylla hans kropp med elektricitet, så att gnistorna sprakar ifrån honom. Och om du önskar bli fylld med himmelsk kraft, måste du bli avskild från världen.

Skulle du önska se din dotter eller syster på scenen? Eller din mor eller din hustru? Om inte, varför då gynna en annans syster eller uppmuntra en annans hustru? Det förekom tjugofemtusen skilsmässor förra året i detta land och många av dem var en följd av teaterbesök. Har du någonsin sett ett sällskap, som skulle gå till teatern, böja sina knän och bedja, att skådespelarna måtte få en underbar makt över dem till att göra dem ädla och goda? Du skulle häpna över ett sådant bönemöte, du finner det aldrig heller.
Men du invänder: “Jag känner en hel del präktigt folk som går på teatern.”

Det gör jag också. Men de får skörda det hos sina barn, om inte förr. Jag har fått del av hundratals föräldrars sorg och elände som kommit in i deras hem genom teaterns inflytande. Det är ganska lätt att föra dina barn till Sodom, men det är inte lika lätt att få dem ut därifrån. Det är lätt nog för en far eller mor att ta med sitt barn in på frestelsens väg, men när de vill ta dem därifrån är det en annan sak.

Skillnaden mellan inflytande och kraft
Om du önskar kraft, så måste du vara avskild från världen.
Du säger: “Då kommer jag att mista mitt inflytande?” Kanske det. Men låt detta slags inflytande fara, ty du kan inte äga det och den himmelska kraften samtidigt.
Kan du säga mig skillnaden mellan inflytande och kraft? Jag skall säga dig det. Ahab hade inflytande och Elia hade kraft. Jag har aldrig sett kortspelande, teaterbesökande och kappridande kristna föra någon själ till Jesus.

De talar om sitt ofantliga inflytande. Jag tvivlar inte på att om du kommit till Sodom en vecka före dess förstöring så hade folket talat om för dig, vilket stort inflytande Lot hade i staden. Du skulle ha funnit honom sitta i porten. Han var en offentlig man. Kanske var han vald till domare eller borgmästare. Han hade haft en märkvärdig karriär. Han ägde några av de bästa hörntomterna i Sodom. Fru Lot rörde sig i de högsta cirklarna bland societeten. Sodomiterna skulle ha berättat för dig, att Lot var en mycket förståndigare affärsman än hans farbroder Abraham och om han finge leva tjugo år till, skulle han vara den rikaste av de två.

Han var en man med ett förvånande inflytande. Men vad hade han av kraft? Jag tror att Abraham, när han bad för Sodom, tänkte:
“Lot har ett stort inflytande i Sodom, det hörde jag av folket där vid mitt besök för några månader sedan. De berömde honom högeligen. Han har nu bott där i tjugo år och det minsta jag kan räkna med är att han fått en omvänd, vartannat år. Det måste finnas tio rättfärdiga i Sodom.”
Men Sodom blev förstört. Lot hade inte fått någon enda omvänd, men han förlorade sin egen familj.

Försök att vinna världen med inflytande, om du har lust. Men den skall dö, när du dör. Var är Ahabs inflytande idag? Var är Nebukadnessars och alla de andra forntida konungarnas? Annat är det med Elias och Daniels. Det är tvåtusenfemhundra år sedan Daniel gick hädan och han skall komma att lysa för evigt. Han övervann frestelsen. Den skulle ha störtat honom i avgrunden, om han inte gjort det och han skulle ha försvunnit liksom hans samtida.

Han kunde ju ha resonerat som så:
“Jag kommer att mista rang och ställning, ifall jag vägrar att äta av konungens mat och dricka av hans vin. Jag skall säkert förlora mitt inflytande.”
Han kanske förlorade sitt inflytande, men lovad vare Gud, han fick kraft i stället. Kan du säga, vilka som var Babylons miljonärer? Eller dess generaler? Deras namn har ruttnat tillsammans med deras kroppar och deras inflytande har försvunnit med dem. Men Daniel lever fortfarande. Varför? Därför han valde det rätta och övervann frestelsen.

Vanhelgandet av Herrens dag
En annan stor frestelse är att åsidosätta Herrens dag. Vi har många fler och värre fiender i vår mitt, än någon främmande makt kunde besvära oss med. Detta land skall gå i stycken, om det överger sabbatens helgd. Inget land har existerat och haft framgång som har utelämnat sabbaten. Det är lätt att förstöra och bryta ned, men farligt. Det är tiotusen gånger bättre att bygga upp.

En stor orsak till sabbatsbrytande är cykelåkningen (idag bilismen/Red.) Du säger: “Vad är det för fel med cyklarna? Är de inte en stor välsignelse?”
Jo, men likt allt annat gott kan de genom missbruk bli en förbannelse. Även Herrens dag har blivit en förbannelse för många. Det finns många fler i polisfinkan på måndagsmorgnarna än några andra morgnar i veckan. När en man säger:
“Jag vill inte gå till söndagsskolan eller till gudstjänsten idag, jag skall ta en tur utåt landet och dyrka Gud i naturen”, då har hans cykel (eller bil) blivit honom en snara och den för honom till andlig ruin.
Jag vet inte vad som skall bli av Guds församling, om vi inte kan hejda den onda flodvåg, som kommit över oss.

Jag var i Brooklyn för inte så länge sedan och där såg jag något för mig ovanligt. Mitt emot den kyrka där jag predikade, hade en cykelklubb samlats för att tävla.
Just då folket samlades till gudstjänst klockan halv elva, startade dessa cyklister. Blott för några år sedan skulle något sådant varit otänkbart i Brooklyn, denna kyrkornas stad. Och det var inte Brooklyns drägg, utan flera unga män av ansedda familjer som var där. Och vid sammankomsten där jag predikade, fanns knappast tjugofem unga män.
Din cykel kan bli en välsignelse, men när du vanhelgar Herrens dag med den, hur skall det gå med din själ? Utsätter du dig inte själv för frestelse på detta sätt? “Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den!” Förvandla inte Guds heliga dag till en fridag, en nöjesdag.

Söndagstidningar
Så har vi söndagstidningarna. Jag ska inte bemöda mig att fråga, hur många av er som läser söndagstidningar. Du tror att du måste ha dem för nyheternas skull. Och så har de predikningar också, fina predikningar. Någon åtog sig det plågsamma arbetet att studera sju söndagstidningar, för att se vad de verkligen innehöll. Och här är vad han fann i dem:
•Mord och rån, tolv spalter.
•Äktenskapsbrott, sju spalter. (Förstklassig söndagsläsning.)
•Stölder, tjugofyra spalter.
•Sportnyheter, åttioen spalter. (Storslagen söndagslektyr.)
•Teaterrecensioner, fyrtiofyra spalter. (Detta är en god uppbyggelseläsning, förstår du.)
•Modesaker och struntprat, sjuttiosju spalter. (Hur fet din själ måste bli av sådan läsning!)
•Sensationella samtalsämnen, fyrtiotvå spalter. (Folk tycker inte om sensationella predikningar, men de älskar det rafflande i söndagstidningarna.)
•Romantiska skildringar, nittionio spalter.
•Osedlighet åtta spalter. (Tänk på en kristen, som sätter sådan läsning under sina barns ögon!)
•Utländska nyheter, fyrtiosju spalter.
•Politiska nyheter, etthundratretton spalter.
•Nyheter av blandat innehåll, nittiotvå spalter.
•Redaktionella ledare, trettionio spalter.
Specialartiklar, etthundranittionio spalter.
•Konst och litteratur, tjugofyra spalter.
•Religiös läsning, tre och en fjärdedeles spalter. (Storslaget utrymme för predikningar i söndagsbladen!)

Niohundraelva spalter, och endast tre och en kvarts för andliga ting. Detta är söndagsläsning! Själva Gabriel kunde inte intressera en samling, som vore fullproppad med sådan smörja. Jag skall säga dig att vi behöver en väckelse, som bortsopar dessa söndagsdrakar från vårt land.

Det fanns en tid, då en affärsman brukade stänga sin butik ordentligt på lördagskvällen och vila på sabbaten. Den var en dag för betraktelse och bön samt föda för själen. Men nu slår han upp sin butik på söndagsmorgonen och sätter upp braskande affischer om sina söndagstidningar och gör större affär på söndagen än på veckans övriga dagar. Han läser i söndagstidningen, för att se om hans annons om “Måndagsrealisation” är riktigt införd. Hans barn söker efter spelrapporter och att få en utförlig skildring av den senaste veckans skandalhistoria.

Så undrar föräldrar över, att deras barn komma på villovägar. Det är mera underligt att inte fler gör det. Människor, var är era samveten? Har ni inga? Jag vill hoppas ert samvete skall slå er nästa gång ni gynnar ett söndagsblad.
Ja, somliga vandrar rakt in i frestelserna och sedan undrar de på att de inte bevaras därifrån. Vad världen behöver nu är män, som går emot mot dessa söndagsdrakar och stå för det rätta, även om de skall stå allena.

Falska läror och falska lärare
Det finns ett fjärde slag av frestelser, och det är falska läror och falska lärare.
Jag frågade en ateist för några år sedan, hur han ansåg att världen hade kommit till.
– Åh, sade han, kraft och materia samverkade och så kom världen till av en slump. Detta är för mig så klart som gyttja! Det är underligt, att inte en människas tår sticker upp genom håret på hennes huvud, om tingen blivit till på detta sätt.
En man tror inte att ett fickur blivit till, utan en urmakare. Men han tror på orimligare saker än detta, att allt det som finns till har frambringat sig själv. Och somliga lär, att det finns ingen materia någonstans. En man tror att han är till, men han existerar inte alls. Och det värsta är att man tror inte på syndens tillvaro.

Jag frågade en gång en dam, som hade denna uppfattning:
– Vad skulle ni kalla det, om jag uppsåtligt och kallblodigt tog en annans liv?
– Det vore en felbedömning, ett misstag, svarade hon.
Under de fyra åren 1895-98 hade vi i detta land 38.512 mord medan England under samma tid hade mindre än 600. Mindre än 300 liv gick förlorade vid Maines undergång, men under varje dygn gå i detta land gick 300 drinkare ned i graven.

Och ändå finns det män och kvinnor, som lär att det inte existerar något sådant som synd! O, kom fram och stå emot dessa falska läror såsom verkliga män!
Frestelserna är överallt omkring oss. Men så säger ordet: “Salig är den som är ståndaktig i frestelsen.” Det står inte: “Salig är den som prövas och frestas”, utan “Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona.”

/Ytterligare en predikan som tar tag i en!/ Maria

6 thoughts on “D.L Moody predikan/ Att stå emot frestelser

 1. Hej! Tack för din uppmuntran, jag bor i Västerås, och här finns ingen sedan lääänge. Vi har våra hemgrupper. Men vad tänker du på, du kanske vet något som inte jag vet. Berätta.
  /Maria

 2. Var bor du Maria? Ja vet vart det fortf finns sann äkta radikal undervisning att få!

 3. Hej! Visst är det bra det som står i predikningarna! Tyvärr talas det inte så idag, det talas inte om synd eller omvändelse, bara att “Gud är god”, Men det talas inte om vad den kristne BÖR och SKALL göra för Gud. Därför kommer det mer här på sidan som talar om ANSVAR! Och VAKENHET!
  KRAM f Maria

 4. Hej Janne. Allt är ju inte förbjudet men allt är inte bra.
  Alla människor borde tacka väldigt mycket varje dag. Även jag glömmer av att jag har det så bra jämfört med många andra.
  Nej jag går inte heller på bio alltför ofta, tycker inte det finns något att se. Ja skådisarna har det ju så jobbigt, med alla skilsmässor, botox och kläder o pengar…
  Är de verkligt tacksamma?
  Jag skulle personligen gå på radikal undervisning om det fanns ngn sådan,,,men här finns ingen…Jag är inte heller en änglaliknande människa- visst har jag också mina fel, men Gud påminner mig om felen o man försöker rätta till dem. Det kallas också för att vara känslig i Anden- att vilja rätta till felen. Jaaa Gud är verkligen god!
  /Maria

 5. Han menar säkert inte att det är förbjudet att göra allt för en kristen, utan att det är lätt att glömma bort Gud!

  Skulle tro att Gud tycker vi är oförskämda som tar allt vi fått av Honom för givet och tacket sitter ibland långt inne.

  En vän frågade mig idag varför jag helst inte går på bio längre (det var en fransk film) – jag sa oftast klagar skådisarna över sina liv, men ber aldrig till Gud”.

  Jag har själv hållit på med teater/konst i många år. Nu försöker jag undvika och tom varna för den – Den teaterpjäs som är politiken, hybrisen i vetenskapen, och den tanklösa arrogans som vi behandlar medmänniskor med allt som oftast. Jag är heller ingen ängel, för det.

  Gud är god och trofast.
  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.