Avfallet i ..Varning för Emerging Church! /Motståndare

     GUDS ORD

Denna artikel av Roger Oakland,  är en av de viktigaste du kan läsa, för den talar om den nya kyrkan som växer fram. Jag tog med länken till den häromdagen, men då jag läst den igen, och begrundat den i bön, så är jag tvungen att lägga ut HELA TEXTEN, inte bara länken, någon kan ju ha missat den undervisande texten! Det som står där i får mig att rysa och frysa och tårar bryter fram, för det är verkligen bedrövliga saker man kan läsa där. Läs, kopiera den och skicka den vidare till dem som vill leva för Gud, och göra hans absoluta vilja! och till dem som måste bli väckta och varnade!

HÄR kommer texten, den är av chockerande slag:

Hur du kan se att den Framväxande kyrkan visar tecken på att utvecklas i din kyrka

Kommentar av Roger Oakland:
Världen förändras. Det gör också den kristna evangelikala kyrkan. En gång i tiden – för inte så länge sedan – ansågs Bibeln vara Guds Ord av majoriteten av evangelikala kristna. Nu när vi är en bra bit in i det andra millenniet och den postmoderna, postkristna eran kan termen evangelikal betyda nästan vad som helst. Vad har hänt? Varför händer detta och vad är framtiden för traditionell kristendom?
Under de senaste åren har jag runt om i världen talat om de aktuella trenderna som påverkar kristendomen. Efter dessa presentationer möts jag av kristna som kommer från flera olika församlingsbakgrunder. Många uttrycker sin oro över vad som händer i deras kyrkor, bekymrade över den nya riktningen som de ser att deras kyrka tar. Trots att de inte alltid kan urskilja vad som är fel vet de att någonting är fel och att det måste bemötas.

Dessutom har många berättat för mig att de försökt uttrycka sin oro för sina pastorer eller församlingsäldste. I så gott som varje fall har de fått höra att de måste göra ett val – antingen följa det nya programmet eller lämna kyrkan.
Denna rörelse mot en nyuppfunnen kristendom (en som är utformad för att ”nå människor”) verkar vara här för att stanna. Det är inte bara en modenyck. Ofta ber bekymrade bröder och systrar i Kristus mig att ge en förklaring för att hjälpa dem att förstå vad de råkat ut för. De vill veta varför dessa förändringar är på gång och vad som kan förväntas i framtiden. Likaså vill de veta vad som kan göras – om det går att göra någonting – för att stoppa denna tidvattenvåg. Det är av detta skäl jag skriver denna kommentar – för att ge biblisk insikt vad gäller den Framväxande kyrkan och vart den är på väg framöver.

Evangeliet enligt Skrifterna

Genom kyrkohistorien har olika trenden kommit och gått. Medan kulturen förändras från plats till plats har biblisk kristendom alltid grundats på det centrala budskapet i Bibeln, som är evangeliet om Jesus Kristus, och det budskapet förändras aldrig.

Detta evangeliums budskap handlar om vem Jesus Kristus är och vad Han har gjort. Ett barn kan förstå evangeliets budskap. Detta budskap kungör att livet här på planeten jorden är ändligt och att livet efter döden är evigt. Den goda nyheten är att vi kan räddas från våra synder om vi ångrar oss, ber om förlåtelse och följer Honom.
Hur vi svarar på evangeliets budskap under den tid vi har på jorden bestämmer var vi tillbringar evigheten – himlen eller helvetet. Jesus, universums Skapare, försåg oss med en väg och det är den enda vägen vi kan tillbringa evigheten med Honom. Det handlar om att fatta ett personligt beslut över om vi vill eller inte vill acceptera planen Han har stått för.

Guds motståndare vill inte att mänskligheten ska förstå det enkla budskapet. Hans plan är att bedra världen. Om han kan göra människor blinda för evangeliet eller övertyga dem om att de tror på evangeliet när de i realiteten inte gör det har hans plan lyckats. Genom tidsåldrarna har oräkneliga miljarder blivit lurade, antingen genom att förkasta sanningen eller genom att tro att de trodde på sanningen när de i stället hade blivit bedragna.

Evangeliet enligt postmodernismen

Tiderna förändras! Men evangeliet måste förbli det samma även om allt annat förändras. Vi lever nu i den postmoderna eran. I ett ärligt försök att nå den postmoderna generationen med evangeliet verkar det som att många kristna har blivit postmoderna i sitt tänkande.

Kanske termen postmodern är ny för dig. Låt oss undersöka vad den betyder.

Från början kännetecknades den moderna eran av en tid med rationellt tänkande som grundades på sakliga observationer. Många hävdar att den moderna eran tog slut i mitten av 1900-talet.

Det postmoderna tänkesättet flyttar sig bort från det rationella och det sakliga till det erfarenhetsmässiga och det mystiska. Med andra ord var det i det förgångna möjligt att kunna skilja på rätt och fel samt svart och vitt. I den postmoderna eran är allting relativt för betraktaren. Det som är rätt för dig kan vara fel för någon annan. Det finns inget sådant som en absolut sanning. Det enda som är absolut är att det inte finns något absolut.

Vi lever nu i en tid i historien som kännetecknas som postmodern. Professorer på universiteten undervisar studenter att det inte finns något rätt och fel. Allt är relativt. Evangeliets budskap är för det postmoderna tänkesättet alltför dogmatiskt och arrogant. De säger att det är nödvändigt att hitta ett mer måttligt evangelium som kan accepteras av massorna.

Många kyrkoledare söker nu efter sätt att nå den postmoderna generationen. De tror att de kan finna de lämpliga metoderna att göra det utan att ändra på budskapet. Men i sina försök att nå denna postmoderna generation har de själv blivit postmoderna och ändrat på budskapet. Eftersom evangeliet är bestämt av Skrifterna kan ju inte evangeliet ändras om det inte blir ett annat evangelium. Jag tror att det är detta som händer i Framväxande kyrkan.

Han kom inte

Många har lagt märke till att efter millennieskiftet har deras kyrkor bytt åsikt vad gäller Bibelns profetior och Jesu återkomst. Många har gett upp om Jesu återkomst. Från 60-talet och framåt fanns en iver över Jesu nära förestående återkomst. Jesusfolket var entusiastiskt över Bibelns profetior och kunde se tecken på att Jesus skulle stiga ned från himlen till Sin Brud vilket ögonblick som helst.

År 2000 var av särskild vikt. När Jesus inte dök upp verkar det som att många helt uppenbart blev besvikna. ”Kanske Jesus har fördröjt Sin återkomst”, sade några. Andra har anammat åsikten att Han kanske inte alls kommer, åtminstone inte på det sätt vi har fått lära oss. De är nu övertygade om att vi måste vara sysselsatta med att ”bygga Hans Kungadöme” här på jorden med ”vilka mänskliga resurser som än behövs.”

Kungadömets evangelium

En av huvudindikatorerna på att något har förändrats kan ses på sättet som framtiden uppfattas. Hellre än att enträget kungöra evangeliet enligt Skrifterna och tro att tiden för att göra det är kort har betoningen nu skiftat. ”Tidens tecken” är inte längre viktiga. Stridsropet är väldigt annorlunda. Det som evangelikaler lägger mycket stor vikt vid är idén att världen kan förbättras radikalt genom sociala program.

Detta koncept som på ytan kan verka väldigt bra är några allvarliga bibliska konsekvenser. Enligt Skrifterna kommer det inte att finnas något Guds kungadöme innan Kungen anländer. Alla mänskliga resurser som människan kan uppbåda kommer att inte räcka till för att få fram idealstaten. Enligt Skrifterna är det faktiskt så att den fallna människan kommer att leda oss ännu längre ner för vägen mot ett samhälle av desperation och laglöshet precis så som det var i Noas dagar.

Således kan denna mål- och meningsmotiverade syn på att etablera en global idealstat vara en plan, men den ”motiveras” av humanistiskt resonerande och leds inte av den Helige Ande. Naturligtvis är det bra att göra gott mot andra, men all godhet vi kan göra är inte gott not. Pastorer och församlingsledare som blir involverade i sådana program som är mänskligt motiverade kan ofta identifieras av vissa karaktärsdrag:

Sund biblisk lära är farlig och splittrande, och det erfarenhetsmässiga (dvs. mystiska) ges en större roll än läran.
Biblisk profetia lärs inte längre ut och anses som slöseri med tid.
Israel blir mindre och mindre betydelsefull och har ingen biblisk signifikans.
Efter hand gäller löftena till Israel för kyrkan och inte för Israel (ersättningsteologi).
Bibelstudium ersätts med att studera någons bok och dennes metoder.
Församlingens hälsa värderas utifrån kvantiteten av människor som deltar.
Guds Ords sanning blir mindre och mindre viktigt.
Guds Ord, särskilt begrepp som helvetet, synd och omvändelse, tonas ner efter hand så att den icketroende inte tar anstöt.
Andlig gestaltning och transformation

Mycket av det jag beskrivit ger en formel för ett nedtystande av kristendomen som bereder vägen för ett avfall som bara kommer att intensifieras i framtiden. Denna trend bort från auktoriteten i Guds Ord mot den nyuppfunna formen av kristendom har kommit över alla evangelikala samfund som en lavin. Inte många bibellärare såg att denna lavin kom. Nu när den är på väg är det bara några få som inser att den till och med höll på att hända.

Men det finns ännu en stor bit till pusslet som måste identifieras för att förstå vad som utvecklas i den Framväxande kyrkan. Samtidigt som biblisk kristendom har tystats ner och ljuset från Guds Ord förminskats, är en annan lavin av villfarelse på väg som är lika förödande.

Detta beskrivs bäst genom att Guds ord får ge vika för erfarenheter som Guds Ord förbjuder. Bästa sättet att förstå denna process är att erinra sig vad som hände under den mörka medeltiden när Bibeln blev den ”förbjudna boken”. Inte förrän reformatorerna översatte Bibeln till språket hos vanliga människor, var folket i mörker. När ljuset från Guds Ord blev tillgängligt, kunde människor återigen förstå evangeliet enligt Skrifterna.

Denna trend som är på väg idag visar oss att historien håller på att upprepa sig. Medan Guds Ord blir mindre och mindre viktigt är ökningen av mystiska erfarenheter alarmerande och dessa erfarenheter presenteras för att övertyga den aningslöse att kristendom handlar om att känna, röra vid, lukta och se Gud. Det postmoderna tänkesättet är den perfekta miljön för fostrandet av vad som kallas ”andlig gestaltning”. Denna undervisning påstår att det finns flera vägar och metoder till att komma närmare Gud. Förespråkare för andlig gestaltning lär felaktigt ut att vem som helst kan utöva dessa mystiska ritualer och finna Gud inom sig. Att ha en relation med Jesus Kristus är inte en nödvändig förutsättning.

Denna undervisning som egentligen har sina rötter i uråldrig visdom (det ockulta) presenterades för kristendomen efter Nya testamentet och återfinns inte alls i Guds Ord. Rörelsen ”den andliga gestaltningen” grundas på erfarenheter som främjats av ökenmunkar och romerskkatolska mystiker – dessa mystiker uppmuntrade till bruk av ritualer och övningar som, om de utfördes, skulle föra den utövande närmare Gud (eller komma in i Guds närvaro). Förutsättningen var att om man gick in i den tysta eller heliga platsen var sinnet tömt på distraherande faktorer och Guds röst skulle kunna höras. I verkligheten ledde dessa hypnotiska mantraaktiga övningar dessa munkar in i ett förändrat tillstånd av medvetenhet. Metoderna de använde är de samma som buddhister och hinduer använder som medel för att möta det andliga riket.

Sådana metoder är farliga och är inte sanktionerade i Bibeln – Gud ger inga instruktioner för detta. Tvärtom varnar Han oss strängt för spådomar, vilket är att använda en ritual eller metod för att få information från en andlig källa. När förespråkare för andlig gestaltning (som Richard Foster t.ex.) säger att dessa metoder visar att den Helige Ande gör någonting nytt för att friska upp kristendomen menar jag att det som händer inte är något nytt och inte den Helige Ande.

Rörelsen ”den andliga gestaltningen” främjas i stor utsträckning vid högskolor och prästseminarier som det senaste och bästa sättet att bli en andlig ledare i dessa dagar. Dessa idéer exporteras sedan vidare från seminarierna till kyrkorna genom akademiker som har instruerats i att ta kristendomen till en ny nivå av insikt.

På samma sätt främjas dessa kontemplativa övningar av ledare för framväxande kyrkan, som till exempel Brian McLaren, Robert Webber, Dallas Willard och andra. Bokförläggare som NavPress, InterVarsity och Zondervan översvämmar marknaden med böcker som främjar kontemplativa övningar baserade på österländsk mysticism. Pastorer och församlingsledare läser dessa böcker och lanserar sedan idéerna som om de var det bibliska svaret på att närma sig Gud.

Tecken på att den Framväxande kyrkan håller på att utvecklas

Det finns specifika varningstecken som är symptomatiska på att en kyrka har slagit in på den framväxande/kontemplativa vägen. I några fall kanske inte pastorn är medveten om att han är på denna väg eller förstår var vägen slutar.

Här är några av varningstecknen:

Skriften är inte längre den definitive auktoriteten som grund för den kristna tron.
Evangeliet om Jesus Kristus centrala karaktär ersätts av humanistiska metoder som främjar kyrkotillväxt och ett social evangelium.
Mer och mer betoning läggs på att bygga Guds kungarike nu och mindre och mindre på varningarna i Skriften om Jesu Kristi nära förestående återkomst och den kommande domen i framtiden.
Undervisningen att Jesus Kristus ska härska och regera i en verklig millennieperiod anses obiblisk och hädisk.
Undervisningen att kyrkan har tagit Israels plats och att Israel inte har någon profetisk betydelse anammas ofta.
Man undervisar att Uppenbarelseboken inte hänvisar till framtiden, utan redan har uppfyllts i det förgångna.
En erfarenhetsmässig mystisk form av kristendom börjar främjas som en metod till att nå den postmoderna generationen.
Främjande av idéer som lär ut att kristendomen måste nyuppfinnas för att kunna ge mening åt denna generation.
Pastorn kan genomföra en idé som kallas “forntid-framtid” eller “årgångskristendom” och hävda att för att kunna föra kyrkan framåt måste vi gå tillbaka i kyrkohistorien och hitta vilka erfarenheter som var effektiva för att få människor att ansluta sig till kristendomen.
Medan Guds Ords auktoritet undermineras främjas föreställningar och känsloupplevelser som nycklarna till att uppleva och känna Gud.
Dessa upplevelser inkluderar ikoner, ljus, rökelse, liturgi, labyrinter, bönestationer, kontemplativ bön, uppleva sakramenten, särskilt det eukaristiska sakramentet.
Det verkar vara en stark betoning på ekumenik som indikerar att en bro håller på att etableras som leder i riktning mot enhet med den romerskkatolska kyrkan.
En del evangelikala protestantiska ledare säger att reformationen gick för långt. De undersöker på nytt anspråken som ”kyrkofäderna” framförde att nattvarden är mer än en symbol och att Jesus verkligen blir närvarande i brödet vid nattvarden.
En trend växer fram mot en ekumenisk enhet för världsfredens sak och som hävdar andra religioners giltighet och att det finns många vägar till Gud.
Församlingsmedlemmar som ifrågasätter eller står emot de nya förändringar som pastorn genomför tillrättavisas skarpt och ombeds oftast att lämna församlingen.
Vad har framtiden i sitt sköte?

Om den Framväxande kyrkan fortsätter utvecklas i nuvarande takt kommer den traditionella evangelikala kristendomen att nyuppfinnas och evangeliet om Jesus Kristus enligt Skrifterna att anses alltför trångsynt och restriktivt. Med andra ord kommer den smala vägen till himlen som Jesus proklamerade så småningom att överges för en bredare väg som anammar hedniska upplevelsemässiga övningar. Jag kallar denna nyuppfunna och på ett nytt sätt avspeglade form av kristendom som utvecklas – ”kristen babylonism”.

Denna nya form av kristendom kommer att ersätta biblisk tro med en tro som säger att människan kan etablera Guds rike här på jorden. Ordet kommer att fortsätta bli sekundärt i förhållande till ett system av verk som drivs av upplevelser.

Ett ekumeniskt mönster mot enhet med Rom kommer att bli mer synligt. De som vägrar anamma denna riktning kommer att räknas som andliga underliga kufar som måste tillrättavisas rejält. De som står upp för biblisk tro kommer att anses vara hinder för den enhetliga världsandligheten som främjas som svaret för fred.

Bästa sättet att förbereda sig på vad som kommer är att skaffa sig en förståelse för vad som händer nu. Även fast det inte är många som verkar urskilja trenden som är på gång finns det dock några. Utan Bibeln och Helig Ande som vår guide skulle mörkret som är på väg vara överväldigande. Men ljuset från Guds Ord genomtränger mörkret och det finns de som räddas från bedrägeri och ser vad som sker.

Jag är övertygad om att vi ser avfallet vara på väg, precis som Skrifterna förvarnat om. Detta betyder att denna aktuella trend antagligen inte kommer att försvinna. Vi måste fortsätta proklamera sanningen mitt i villfarelsen med kärlek. Så som Paulus instruerade Timoteus:

Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida. Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen, och i hopp att de så ska bli nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara; ty av honom är de fångade, så att de gör hans vilja (2 Tim 2:24-26).

Det finns fortfarande pastorer och församlingar som är hängivna till att proklamera sanningen. Hitta dem och stöd dem. Om du är på en plats där detta verkar omöjligt ska du söka reda på material som finns tillgängligt från solida bibelbaserade kristna prästerskap och håll bibelstudier i ditt eget hem.

Och se upp! Jesus kommer snart.  /          Maria

12 thoughts on “Avfallet i ..Varning för Emerging Church! /Motståndare

 1. Hej Robert. Javisst är det intressant och skrämmande, den globala ekumeniken är livsfarlig. Påven förnekar Israel och vad Israel står för, Påven kysser Koranen-
  tala om röra!
  Det finns bara EN HERRE:

  J E S U S Välkommen tillbaka hit. Blessings, Maria

 2. Kusligt intressant,maria. Trodde det var wilkersons text först..många tror kke att vi ska etablera tusensårsriket i väntan jesus…global ekumenik kke!? En hjord ,en herde? Påven som ledare? Vem vet.

 3. Hej
  jag säger att vi är i de sista tiderna, och att människor är så blinda så att de måste köpa ögonsalva så att de kan se /som församl i Joh Upp/ och att de behöver en omskakning så att de vaknar!

  VI kan inte rädda världen, den kommer att falla, men vi kommer till himlen om vi tror.
  Detta framväxande välde är för elakt och vansinnigt, men det kommer, och ingenting kan vi göra mer än att ROPA på Gud att vi får vara till nytta! ROPA BE GRÅTA för människor och TACKA! att GUD vill ge oss möjligheter. MÅTTE människor fatta vad de går till mötes.
  /Maria

 4. (“Too big too fail”)

  I affärsvärlden finns begrepp för hur företag äter upp sina konkurrenter (“If you can´t beat them, join them”) och det sk. “merger mania” – hur stora bolag sväller ut i gigantiska proportioner genom uppköp (finansierade av jättebankerna). Det här har hållit på ett tag (sen 80-talet). Ingen politik stoppar processen, utan hjälper till snarare (USA/EU!).

  Resultaten kan vi se på första sidorna i pressen. Dessa bolag är ohanterliga, tycker även cheferna. När ett bolag faller, faller flera, och de kräver statliga garantier för att inte trilla i havet.

  Samma process verkar vara igång inom kyrkans värld.
  Kyrkor är så rädda för att tappa medlemmar och intäkter så de organiserar om sig som “storföretag”, med filialer, skatteteknisk status (tax free foundations), fokuserar på tillväxt, konsumenterna, centralt starkt ledarskap, globala program och agendor.

  “Vad vill du göra för att rädda världen?”,
  “vad kan du göra för den framväxande kyrkan, lille son?”
  frågar de “framväxande” ledarna.

  Vad säger du, Maria?

 5. Hej Dessa tider är förvillande för många och många har fått ekumeniken “på hjärnan” och ser inte och hör inte och har kanske inte läst bibeln som de borde och ser inte vad som växer fram i politiken och i samhället för övrigt, de är då sannerligen blinda i många stycken.
  OM man VILL ta reda på saker så kan man. OM man INTE vill veta får man inte reda på det viktiga som händer.

  Faror, vad är det? tycks de tänka. GEMENSKAP skall man ha som kristen MEN om INTE den gemenskapen är den som GUD vill ha, då får man rannsaka sig själv och titta efter VAR felen ligger…..ELLER SVÄLJER MAN ALLT?

  Dags att man vaknar. Jag försöker vakna Ännu mer, för att kunna göra det Gud vill, det är väl rätt anser jag. Det finns många som sitter och sover och har det bra, och det borde börja jäsa lite överallt av missnöje –
  och man bör gå vidare.
  /Maria

 6. I kyrkan jag går kommer präster från andra kyrkor till gudstjänsten. De tycker det är knepigt i sina kyrkor och vill gå på “riktig gudstjänst.” Ändå kan flera av tecknen på framväxande kyrkan ses i den här kyrkan, trots att den är konservativ. Jag visade en hel del böcker för en präst och frågade honom om dessa saker. Han tyckte mycket stämmer i det du och andra diskuterar på de kristna bloggarna men sa att ekumeniken är en del av de “kristnas gemenskap. Utan gemenskap kan vi inte vara kristna.”

  Jag tycker det är knepigt att diskutera dessa frågor (inte för att man saknar material, tvärtom!) De flesta vill inte *erkänna några faror* eller ser väldigt lite av vad NWO och ändetiden är, om man säger så! (De kanske tror att det är en paranoid fantasi?)

  De har heller inte tid att läsa in sig.

 7. Ja ungefär så fast värre kommer denna nya superkyrka att bli, Tack Gud att jag är ute ur sammanhangen men kan verka på annat sätt.
  Det stod i artikeln att de som INTE gör som pastorerna säger/och sedermera påven/ kommer att kastas ut från denna kyrka.Kärlek va?Eländes elände!

  Jag blev utkastad för länge sedan och det är jag glaaad för. /Maria

 8. Ja, man kanske kan fråga: vad är alternativet/en?

  Sitta hemma och be och gråta? Och hoppas på Gud mer än oss själva? Vilka väljer den vägen? Några. Allt fler?

  (Vad innebär Kyrkan med stort K?)

  Räknar man med:

  1. Att Gud är en abstraktion, som man kan fylla på som man vill och att nå frid till slut genom många tekniker/gurus/tankeövningar?

  2. Att goda gärningar ska komma ur din egen uppfattning om rätt och fel, gott och ont/vad kyrkan för tillfälligt tycker man ska ställa sig bakom – flyktingar, klimatpolitik, hälsa, omorganiseringar?

  3. Att nattvarden är mötesplatsen med Gud i Ande och kropp och popmusik är ett medel till andlig insikt osv.

  4. Att läsa kyrkofäderna/mödrarnas böcker och gå på kurser i församlingstillväxt?

  5. Att höra “evangeliet”: “Du räcker som du är. Lär dig använda dina gåvor för Guds Rike på jorden. Kom med oss och bygg världen, som Gud tänkte sig den”…osv.

  Ja, där någonstans ligger vägen utstakad – i Kyrkan med stort K.

 9. Hej Janne. Ja Gud drar folk till sig, men man vill ju inte lyssna och inte förstå. Den blindhet som råder är så farlig. Det står i bibeln att Gud skall tillåta förblindelse, för fok har redan haft chansen…..

  Folk ser något NYTT, men de ser inte GUDS ORD och vill ha spektakel, mingel, under (inte av Gud) mirakel (inte av Gud) utan av andra krafter. Är det då konstigt att det blir som det blir?

  Den helige Ande får ju inte vara med och leda, då leds folket vilse. Vad trött man blir och ledsen då man ser detta hemska träda fram. Men vi lever ju i de sista tiderna och detta är ju bara böjan- till undergången.

  Maria

 10. Jag vet att det är Gud som drar folk till sig. Ändå verkar det inte helt enkelt att få någon att förstå (känslomässigt) vad det är för fel med alla dessa idéer.

 11. Hej Janne. Ja det är så, Men vi får kämpa emot, Gud säger så, och vi är villiga att gå ut med rätt evangelium. Låt oss hasta i den takt Gud vill. Nu är det verkligen hög tid…
  :::Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.