Avfallet i../Avvikande och främmande läror/ Hebr 13:9

 

Låt dig ledas av den helige Ande

 

Avvikande och främmande läror

*
*
Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror.
Det är gott att hjärtat är fast förankrat i Guds nåd.
Hebr. 13:9
____

Bibelcitatet som inleder denna artikel är en apostolisk varning för falska läror. Det är en del av den förmaning som aposteln riktar till Hebréerna. Aldrig tidigare har det varit viktigare för kristna förkunnare att högt och troget föra varningen vidare: “Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”.

Djävulen, mänsklighetens urfiende, har inget bättre instrument att förgöra själarna med, än just spridandet av falska läror. “Han är en lögnare och lögnens fader” (Joh 8:44)….”Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka” (1Petr 5:8).

Utanför församlingen förleder den Onde människor att begå alla möjliga grova synder. Hans syfte är att fördärva och förgöra. Innanför församlingen är Satan ständigt verksam genom att utbreda villoläror och främmande avvikelser från den kristna tron. Eftersom han inte kan hindra vattenflödet ur livets källa, försöker han att förgifta det. Då han inte förmår förgöra evangeliets helande kraft, söker han istället att uttunna och försvaga den. Det är inte förvånande att ett av hans namn är ‘Apollyon’ – ‘Fördärvaren’.

Den kristna församlingens tröstare, den helige Ande, har alltid använt ett huvudredskap till att stå emot Satans påfund, och det är Guds eget ord. Ordet läst och förkunnat. Ordet förklarat och predikat. Ordet som är tillämpat och mottaget in i hjärtat. Den onde ska besegras med Ordet. Kom ihåg hur Jesus själv besvarade djävulen när han blev frestad: “Det är skrivet”. Ordet är fortfarande svärdet som Jesu lärjungar måste bruka för att stå emot Satans angrepp. Det är Guds sanning i bibeln som är de kristnas fasta stöd och hjälp.

Men vi lever i en tid då folk inte gillar lärosatser och trosbekännelser. Människor tar avstånd från bibelundervisning som går till attack mot moderna tankegångar. Den som vågar säga att en lära kan vara sann och en annan falsk, får vänta sig att förlora folkets gunst och kallas “trångsynt”, eller något ännu värre . Men låt oss nu gå vidare och se vad skriften själv säger.

Vi börjar med varningen: “Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”. Dessa ords betydelse är inte svår att förstå. Låt er inte kastas hit och dit vid varje ny villolära, som skepp utan kompass och roder, tycks aposteln vilja säga. Falska läror kommer att uppstå så länge världen består. Många till antalet, olika i detaljer, men på en punkt alltid desamma – underliga, nya, främmande och avvikande från Kristi evangelium . Detta är ett faktum idag, och det kommer alltid att finnas falska läror inom den etablerade kristenheten. Kom ihåg detta och låt er inte vilseföras, lyder apostelns förmaning.

Men apostelns varning i Hebréerbrevet är inte den enda varningen. Mitt under bergspredikan varnar Jesus själv allvarligt: “Tag er tillvara för de falska profeterna! De kommer till er i fårakläder, men invärtes är de rovlystna vargar” (Matt 7:15). I sin sista hälsning till de äldste i Efesus tar Paulus tid att varna dem för falska läror: “I er egen krets skall män framträda, som förkunnar falska läror för att locka lärjungarna att följa dem” (Apg 20:30).

Vad står det i andra Korintierbrevet? “Men jag är rädd för att, liksom ormen med sin list bedrog Eva, också edra tankar skall bli vilseledda och dragas bort från den uppriktiga hängivenheten till Kristus” (2 Kor 11:3). Vad står det i Galaterbrevet? “Jag förundrar mig över att ni så snart överger honom, som har kllat er genom Kristi nåd, och vänder er till ett annat evangelium”….”Ni dåraktiga galater! Har någon förhäxat er?”….”Ni började i Anden, vill ni ‘fullkomna’ Andens verk genom edra egna gärningar?”….”Hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och eländiga makter? Ni ger noga akt på dagar och månader, högtider och år. Jag är bekymrad för er”….”Kristus har befriat oss, för att vi skulle leva som fria människor. Stå därför fasta, och låt er inte på nytt tvingas in under slavtjänstens ok” (Gal 1:6; 3:1,3; 4:9-11; 5:1).

Vad står det i Efesierbrevet? “Då blir vi inte längre oerfarna barn, som drivs vind för våg och rycks med från kastvinden av varje ny lära….”(Ef 4:14). Vad står det i Kolosserbrevet? “Var på er vakt, så att ingen fångar er med tomma och bedrägliga spekulationer, som grundar sig på mänskliga traditioner och kommer från denna världens makter, men inte från Kristus” (Kol 2:8). Vad står det i Första brevet till Timoteus? “Anden säger tydligt och klart, att i de sista tiderna några skall avfalla från tron” (1 Tim 4:1).

Vad står det i Petrus andra brev? “….falska lärare skall komma in bland er. De skall på smygvägar föra in fördärvliga särmeningar….”(2 Petr 2:1). Vad står det i Johannes första brev? “Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva andarna, så att ni kan se, om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen” (1 Joh 4:1). Vad står det i Judas brev? “….att mana er till ihärdig kamp för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga. Vissa människor har nämligen smugit sig in hos er” (Jud v 3-4). Dessa texter har blivit skrivna för vårt bästa. Låt oss verkligen lägga dem på minnet.

VAD SKALL MAN NU SÄGA OM DETTA? Jag kan endast meddela er vad som givits mig. Att i ljuset av dessa verser påstå, att de första församlingarna var perfekta föredömen i fråga om renlärighet är absurt. Det visar sig, att det även i de apostoliska dagarna förekom rikligt med villfarelse, både vad det gäller lära och praktik. Det är vansinnigt och inkonsekvent att påstå, som vissa gör, att förkunnare aldrig ska ge sig in i kontroversiella frågor och varna sitt folk för felaktig läror. Att svika här skulle innebära, att man försummade stora delar av Nya testamentet. Var så säker, en sovande herde och en stum vakthund är vargens, tjuvens och rövarens bästa hjälp. Det är inte för intet att Paulus säger: “När du undervisar bröderna om detta, handlar du som en god Kristi tjänare” (1 Tim 4:6).

DET BEHÖVS IDAG EN TYDLIG VARNING FÖR FALSKA LÄROR. De fariseiska och sadduceiska tänkesätten har aldrig varit mer inflytelserika än vad de är nu. Evangeliet är nästan krossat till döds mellan dem, som å ena sidan vill dra ifrån och dem som å andra sidan vill lägga till. Mellan dessa döljs sanningen under en massa tillägg. Allt finns – vidskepelse och otrohet, romersk katolska tankegångar och liberal teologi, ritualism och rationalism. Dessa “kvarnstenar” mal evangeliet sönder och samman.

Teologer framför oavbrutet underliga och främmande åsikter i viktiga bibliska sanningar. I dessa sista dagar kan de lära ut de mest hårresande saker beträffande försoningen, Kristi gudom, bibelns inspiration, undrens verklighetsförankring, evigheten och framtida straff, församlingen, den prästerliga tjänsten, sakramentet, hedrandet av jungfru Maria, böner för de döda, osv. Genom press och radio, med tunga och penna som instrument, dränks människorna så gott som i en syndaflod av virriga och felaktiga åsikter. Det är ren okunnighet att bestrida detta faktum. Aldrig har det varit så nödvändigt som nu att säga: “Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”.

En del av dessa villolärare är mycket nitiska. Deras iver får många att tro, att de har rätt. De ger sken av att besitta teologiska kunskaper och stor lärdom. Många låter sig bedragas och menar, att så intelligenta och intellektuella män också måste vara pålitliga vägvisare. Fritänkande är en klar tendens i vår tid. Det finns en allmän strävan att vara “överseende och liberal”. Man tycks skämmas för att påstå att någon kan ha fel. Dessa moderna lärare lär ut en samling halvsanningar, och de använder sig ideligen av bibliska termer och fraser på ett obibliskt sätt. Allmänheten har ett sjukligt krav på en gudstjänst och gudsdyrkan som är sensuell, ceremoniell och innehåller synliga, spektakulära moment. Man har tröttnat på det osynliga verket, det som sker i det fördolda, på djupet i människan, i hjärtat. Det finns idag en naiv benägenhet att tro allt och alla som pratar intelligent, älskvärt och uppriktigt. Man glömmer att Satan själv ofta kommer som “en ljusets ängel” (2 Kor 11:14). “Enfalden” är också påtaglig bland de bekännande kristna. Varje kättare som förmedlar sin egen lära på ett något så när rimligt sätt, kan med all säkerhet räkna med att bli trodd, och de, som till äventyrs tvivlar på honom, blir kallade förföljare och trångsynta.

Allt detta utgör specifika symptom på vår tid. Jag hävdar att ingen, som iakttar och studerar det aktuella läget kan motsäga detta. Dessa symptom samverka r till att göra attackerna från falska läromeningar extra farliga och gör det också speciellt angeläget att tydligt höja varningens rop: “Lår er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”.

“VILKET ÄR DET BÄSTA FÖRSVARET GENTEMOT FALSKA LÄROR?” Jag svarar med ett ord: Bibeln . Bibeln regelbundet läst under bön och regelbundet studerad. Vi måste åter “rannsaka skrifterna”. Önskar vi ett vapen mot Satans listiga angrepp, finns det ingenting som kan jämföras med “Andens svärd – Guds ord”. Men för att vi ska kunna använda bibeln med framgång, måste vi ha för vana att läsa Ordet flitigt – på ett aktivt och förståndigt sätt under bön. Jag är rädd för att det just på denna punkt som många felar. Få läser sina biblar så mycket som de borde i denna tid av jäkt och stress. Kanske läser man fler böcker än förr, men mindre ur den bok som undervisar människan om frälsning. En församlings styrka ligger i dess bibelläsande medlemmar.

Rannsaka skrifterna . Lägg märke till att Herren Jesus Kristus och hans apostlar ideligen hänvisar till Gamla testamentet, som ett dokument precis lika auktoritativt som det Nya. Lägg märke till hur de citerar Gamla testamentet som Guds röst, där varje ord är skrivet under inspiration. Lägg märke till att Nya testamentet refererar till alla stora underverk i Gamla testamentet som odiskutabla fakta. Lägg märke till att alla huvudmomenten i de fem Moseböckerna kontinuerligt tas upp som historiska fakta, vars verklighetsuppfattning ställs utom alla tvivel. Lägg märke till att försoningen, ställföreträdandet och offret är väsentliga läror, som uppenbaras i bibeln från början till slut. Lägg noga märke till den massiva bevisföringen, när det gäller det största av alla under – Kristi uppståndelse. Detta medför, att den som framhärdar i sin otro lika gärna kan säga, att han inte vill tro alls , trots att det må finnas hur många bevis som helst.

Lägg märke till dessa fakta, och du ska finna det svårt att vara “rationalist”. Otrons problem är stora. Det krävs mer av lättrogenhet för att vara icketroende än att vara troende. Rationalistens (rationalist här lika med en teolog som tolkar bibeln i enlighet med modernt tänkande, övers. anm.) problem är större. Modern bibelkritik – allmän och liberal teologi – är resultatet av godtycklig behandling av bibeln. Deras fina, välljudande och högtravande fraser, som tillfredställer somligas sinnen, ser förnämliga ut på avstånd. Men så snart man skärskådar dem, upptäcker man snart att det inte finns någon fast mark under vare sig rationalistens eller ateistens fötter.

Rannsaka skrifterna . Lägg märke till hur “det sakramentala systemet” och “den rituella teologin” lyser med sin frånvaro i Nya testamentet. Beakta hur ytterst lite som nämns om dopets följder och hur sällan nattvarden tas upp i breven. Försök om möjligt finna ett enda ställe i Nya testamentet, där Herrens tjänare kallas “offrande präster” eller där nattvarden utgör ett offer, eller där privat bikt inför pastor praktiseras eller rekommenderas. Slå upp en enda vers, om du kan, där offerskrudar nämns som önskvärda eller där brinnande ljus och blomstersatser på altaret, eller processioner, rökelse, flaggor och baner, och bugningar mot öster eller bugningar inför brödet och vinet, eller böner riktade till jungfru Maria och änglarna påbjuds.

Lägg noga märke till dessa fakta och du ska finna det svårt att vara ritualist. I förvrängda citat av kyrkofäderna, i utdrag av mystiska munkars och andra påvetrognas författarskap kan du kanske finna ditt auktoritativa stöd, men inte i bibeln. Det finns ett oöverkomligt svalg mellan Guds rena ord, ärligt och rättvist tolkat, och extrem ritualism.

Om vi inte ska “vilseföras av allehanda främmande läror”, måste vi ständigt minnas Herren Jesu Kristi ord “rannsaka skrifterna”. Okunnighet i bibelns lära är roten till alla misstag. God bibekunskap är det bästa motgiftet gentemot moderna falska läror.

/J C Ryle
(Denna artikel skrevs för nästan 100 år sedan, men budskapet verkar ännu mera aktuellt och angeläget i denna tid!)
http://www.kts.just.nu

 TACK!  /Maria

4 thoughts on “Avfallet i../Avvikande och främmande läror/ Hebr 13:9

 1. Hej Marie, det finns väldigt många olika riktningar på New age och det är ju inte alls bra eller oskyldigt, men om mn inte vet och ingen upplyser vad gör man då? Du ska glömma det som varit och bara gå vidare med Jesus, han vill visa dig så mycket, han vill visa dig vägen du ska gå.
  Jesus är vägen och sanningen och livet- vad än andra människor säger.

  Vet du, jag tycker inte man skall läsa några böcker alls, förutom bibeln, jag läser inget annat än bibeln, det finns inte många böcker kvar här hemma, och jag ska slänga resten av romaner och gamla uppslagsverk.
  Ja jag hoppas fler och fler kommer till Gud och upptäcker att han är deras Far.

  /Kram f Maria

 2. Hej.
  Tänker många ggr på hur viktigt det är att få de sanna budskapet till sig.

  Att syssla med New Age,när inte ngn församling hittades,blev min flyckt.Jag förstod inte den tiden var gränserna gick,författare som jag tyckte mycket om,tillhörde New Age.

  Blir djupt olycklig när jag tänker tillbaka på de åren.

  Sådant sysslar man inte medvetet med.Först på senare år,och särskilt gm denna hemsida har jag fått kunskap på det området.

  Vill på detta sätt varna alla för New Age.Det är inte så oskyldigt som jag trodde.

  Granska allt,ja allt,innan du går den vägen,för det är helt fel väg.

  Det finns säkert folk som man kan diskutera med,som kan rekomendera vilka böcker man ska läsa.

  Gud välsigne alla sökare!!!

 3. För oss som verkligen tror och läser bibeln är det lätt att att berätta/vittna om vem Gud är. Men de som lever i villoläror kan nog inte berätta sanningen- för de har den inte, då blir inte vittnandet korrekt.

  Eftersom det finns många religioner så måste det ju finnas många /gudar/ och då blir det olika förklaringar. Vi skall lyda Gud och lära oss av hans Ord hur vi ska vara och lära oss av Gud.
  /Maria

 4. En bra fråga när någon talar om sin tro på Gud som jag hörde någonstans är: Vad menar du med Gud?

  Det finns många varianter på gudomar under beteckningen “Gud”.

  Vad menar du med Kristus? Vilken Jesus, det finns många varianter, kan bli en följdfråga.
  När kom och vad gjorde Den Helige Ande? Vad gör han idag?, en tredje fråga.

  Man får nog alla möjliga förklaringar idag! Se upp så ni inte blir vilseledda, säger Bibeln på många ställen. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.