Tag Archive | svårigheter

Ingen utväg. / Gud ska befria

Foto Maria

Foto Maria

 

“Se på Guds verk: vem kan göra rakt, vad han har gjort krokigt?” Pred 7: 14.

OFTA tyckes Gud föra sina barn in i obegripliga svårigheter. Han ställer dem på en plats varifrån ingen utväg finnes och framkallar en situation, som aldrig godkänts, om hänsyn tagits till den mänskliga uppfattningen. Själva molnet leder dem dit. Kanhända befinner du dig där just nu.

Hela situationen verkar förbryllande och i högsta grad allvarlig. Allt är dock i själva verket fullkomligt i sin ordning. Resultatet skall mer än rättfärdiga Honom som fört dig dit. Svårigheterna äro den mark, där Gud vill uppenbara sin nåd och allmakt. Han skall icke endast befria dig, utan även med befrielsen giva dig en lärdom, som du aldrig skall glömma. Du skall med tacksamhet minnas den långt efteråt. Så dyrbar är den, att du aldrig nog skall kunna tacka Gud för Hans handlingssätt med dig.

*

“Guds ögon leda dig, blott Han
när allt i vemod höljes här,
den dunkla gåtan lösa kan
och sist – förklara allting där.

Förtrösta därför på din Gud,
med handen sluten i Hans hand,
på nattlig stig höj lovets ljud –
en gång skall du Guds väg förstå”
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

*

/

Foto Maria