Tag Archive | once and for all

O The Blood/Selah The Blood of Jesus

Jesus dog för alla människor, O det dyra blod!

Apg 20:28
Ty med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias.

Rom 5:9
Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen.

1 Kor 11:25
Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse.»

Hebr 9:14
huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

Joh Upp 19:13
Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är »Guds Ord».

NamnlösMaria

Ros Maria