Tag Archive | Jesu lärjunge

Att vara Jesu lärjunge. Per-Arne Imsen

Lärjunge. Lärande. Mästaren. Kunskap. Botande. Lidande. Några bibelord om lärjungaskap!

Joh 18:15Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus.
Joh 18:16Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andre lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus.
Joh 19:26När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: “Kvinna, där är din son.”
Joh 19:27Sedan sade han till lärjungen: “Där är din mor.” Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig.
Joh 19:38Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp.
Joh 20:2Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: “De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!”
Joh 20:3Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven.
Joh 20:4Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven.
Joh 20:8Då gick även den andre lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde.
Joh 21:7Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: “Det är Herren.” När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön.
Joh 21:20Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter, han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: “Herre, vem är det som ska förråda dig?”
Joh 21:23Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: “Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig?”
Joh 21:24Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.
Apg 9:10I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: “Ananias!” Han svarade: “Här är jag, Herre.”
Apg 9:26När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom, eftersom de inte trodde att han var en lärjunge.
Apg 9:36I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorkas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga.
Apg 16:1Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek.
Apg 21:16Några av lärjungarna från Caesarea följde också med, och de tog oss till en viss Mnason från Cypern, en gammal lärjunge som vi skulle vara gäster hos

New Age m m, undervisning av Evy Juneswed.

http://media.bibelfokus.se/audio/evy_juneswed_newage.mp3

Yoga, mindfullness, radband, ja det finns en uppsjö av farliga saker man inte ska använda sig av eller praktisera eller lyssna till. Satan är vred och han vill inte att vi ska förstå vad han sysslar med. Men den vakne kristne vet vad som gäller och hur farligt människor lever. Den troende skall ha kunskap om dessa ting och inte alls använda något av det, för det är mörker och inte det ljus som Jesus är. Lyssna till undervisning.

Gå inte i okunskap utan var i Jesu lära, var hans lärjunge!

#godisgood #trustgod #faithful #thankful #praying #amen #happiness #love #blessings

Följer du i hans fotspår? Är du en lärjunge? Läs artikeln om vad Jesus vill

095foto Maria

I hans fotspår

 Bibelstudium av Tage Johansson
När Jesus vandrade här på jorden var det ofta stora skaror av människor som lyssnade fascinerat och djupt gripet till hans förkunnelse. Man häpnade över hans kraftgärningar, hur döda uppväcktes och besatta blev befriade. Hela städer och byar kom i rörelse. Där emellan kom han också till den enskilde personen som till exempel mannen som var besatt av en legion onda andar. En legion i den romerska armén kunde uppgå till sextusen man. Där fanns kvinnan som hade haft fem män, en annan kvinna som skulle stenas och en tredje som burit på en obotlig sjukdom i tolv år, och som blev botad av att röra vid hörntofsen på hans mantel.
Det står skrivet att Jesus vid ett tillfälle vänder sig om till människoskaran som följde honom, och så låter han dem plötsligt konfronteras med ett väldigt obekvämt budskap. I Lukas 14:25 läser vi om hur ”stora skaror följde honom och han vände sig om och sade till dem: Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge”. I vers 33 i samma bibelsammanhang står det dessutom att ingen kan vara hans lärjunge om han inte avstår från allt han äger.
Alla dessa bibelord handlar om försakelse, efterföljelse och att förneka sig själv, att hata sitt liv i denna världen. Johannes 12:25 talar om vetekornet som skall dö. Jesu undervisning handlar sammanfattningsvis om det som måste röjas ur vägen för att vi ska kunna vara lärjungar och göra erfarenheter av vad det innebär att vara korsbärare i Jesu efterföljd.När vi anammat Jesu budskap om att följa honom öppnas fantastiska möjligheter för oss. Den helige Ande kommer att kunna göra med oss som det står om Jesus, att han blev förd av Anden in i en livsgärning för Gud. Om Anden ska få suveränt inflytande över oss kan vi inte låta oss ledas av våra egna tankar och ideer, ta hänsyn till släkt och familjeförhållanden. Antingen vandrar vi som fiender till, eller berömmer oss av korset. Det är känsligt med korset, för det måste vara rest i våra egna liv i familjen och i relation till människorna. När Paulus skriver till Filipperna så konstaterar han under tårar att många vandrar som fiender till Kristi kors.
Då vi nu uppmanas att gå i Jesu spår, förneka oss själva, ta korset på och följa honom, får vi fråga oss vad det innebär. Det finns två sidor att beakta i Jesu uppmaning. Den ena är att följa hans exempel då han vandrade här på jorden. Det andra hör nuet till, att genom den helige Ande, som blev sänd till vår hjälp, låta Jesus som person leva och utföra sina gärningar i och igenom oss. Jesus vandrade i Faderns vilja och stod alltid utanför människors tankar och vilja. Han gick aldrig in på deras villkor och låga begär. Han blev den hörnsten som blev förkastad av denna världen. Men inför Gud var han utvald och dyrbar. Då Jesus umgicks med människorna var det på grund av uppdraget han fått av Fadern, att frälsa och rädda de som var förlorade. Om vi ska stå helt för Jesus kommer vi inte att passa in någonstans, och vi kommer att uppleva det Jesus fick uppleva. Det finns ingen plats där vi kan vila vårt huvud.
Det gäller att inte bli så upptagen med det vi måste lämna i efterföljelsen, utan få erfara en underbar skörd, som kommer av vetekornets död. Dessutom står det att om grenen bär frukt så rensar vingårdsmannen för att den ska bära mer frukt (Joh 15:2).

Artikeln från:

http://www.midnattsropet.se/2015/05/i-hans-fotspar.html

 *

Jag hoppas att du är en människa som växer ihop med Jesus och att du ber honom att få arbeta för honom. I artikeln som är mycket tydlig står det som du bör veta, för att kunna följa honom. Om vi ska stå upp för Jesus kan vi räkna med bråk, men vad gör det? Inget. Jesus och det kall han lagt i våra hjärtan är viktigare och att vi blir de lärjungar han avsatt för att gå ut till de förlorade, och de av satan lurade människorna.

NamnlösMaria2