ISRAEL /Guds förbundsfolk

Här kommer inlägg från Bibelfokus.se om ISRAEL.

Inledning
– I en serie med tre radioprogram har jag försökt att vaska fram ett Bibliskt och kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket.

 1. Det första programmet är detta, och det har alltså har rubriken ”Judarna – Guds förbundsfolk”.
 2. Det andra programmet har rubriken ”Israel – judarnas nation”.
 3. Det tredje programmet har rubriken ”Jesus – judarnas Konung”. 

– Anledningen till att jag har valt att ta upp dessa inte helt oladdade ämnen är att jag tycker att många kristna idag har en farlig inställning till judarna och Israel, en inställning som rimmar mycket dåligt med Guds ord. Som du skall få höra i programmen är detta ett farligt vägval! Vår inställning till Israel och det judiska folket kan vara avgörande för hur det skall bli med Guds Ande, välsignelse, beskydd och vägledning i vårt liv. Jag tror att rätt inställning till Israel och judarna mycket väl kan bli en ödesfråga i den yttersta tiden. Därför kommer jag att tala mycket om just yttersta tiden och antikrist i dom här tre radioprogrammen.

– När det gäller Israel kan man säga mycket om landets historia, judarnas relation med dom arabiska folken, landområden, dom olika krigen, terrorismen osv. Men jag kommer inte att gå in så mycket på detta, även om det vore nyttigt. Min utgångspunkt är istället vad Gud har beslutat om Israel och judarna, hur han vill att vi kristna skall förhålla oss till detta och vad vi kan hitta i Bibeln om Guds beslut. Det måste ju trots allt vara det viktigaste. 

Frågeställningar
– Alla normalt funtade människor känner till att judarna genom nästan hela sin historia varit utsatta för hot om förintelse, förföljelse, terror, misskreditering, desinformation och misstänkliggöranden av alla de slag. Det är ganska uppenbart att någon ond makt ständigt försöker få till det med att tillintetgöra det judiska folket. Och i Sverige hör vi idag nyhetsrapportering, olika debattörer och många kristna förkunnare som kommer med påståenden, åsikter och läror om nationen Israel och det judiska folket som ofta rör sig i gränslandet till antisemitism, eller ibland är ren antisemitism. I all denna röra är det otroligt viktigt att man söker efter sanningen. Kan nyheter om Israel verkligen vara objektiva och sanningsenliga i en värld där judarna inte verkar vara välkomna? Det kan man fråga sig. Är det vi hör från en del teologer korrekt och Bibliskt, när kyrkan genom alla år till och från förföljt det judiska folket? I mina ögon ser det ut som om det finns en utspridd besmittelse av antisemitism, och att denna färgar både nyhetsförmedling, undervisning och viss förkunnelse – även i vårt land.

 – Bland alla frågor som dyker upp finns det några som är betydligt viktigare än andra, och där Bibeln pekar på att det är väldigt avgörande, kanske rent av en ödesfråga, att vi söker och hittar Guds vilja. Det är sådana frågor som jag skall ta upp i dom här tre programmen. Är du mån om din framtid så tror jag att du skall lyssna på det här, om jag får lov att utrycka mig så stöddigt. För jag tror, att Gud just nu manar oss att ta ställning i dom här frågorna så att vi kan vara just så vaksamma som Jesus gång på gång uppmanat oss att vara.  Den yttersta tiden, där just vaksamheten skall vara avgörande enligt Jesus, håller kanske just nu på att bryta in! Tidstecknen är ju både många och tydliga.

Är judarna fortfarande Guds utvalda folk?
– Den fråga som vi skall ta tag i först är den om judarna fortfarande är Guds utvalda folk eller inte. Är det kanske så att judarna har blivit utvisade från matchen, och att dom kristna har fått hoppa in i deras ställe och nu spelar i förstakedjan som Guds folk? Och spelar det någon roll vad vi tycker i den här frågan? Innan vi går vidare skall jag bara förklara vad jag menar när jag säger ”hednafolk” och ”hedningar” i det här programmet. Med det menar jag alla andra folkslag än judar. Det behöver nödvändigt vis inte betyda att man är otroende, man tillhör hednafolken i alla fall om man inte är jude. Det är viktigt att förstå dessa begrepp. 

– Bibeln berättar mycket tydligt att judarna en gång utvaldes av Gud till att vara hans förbundsfolk. Löftet gavs till stamfadern Abraham och verkställdes sedan via Mose. Men när det gäller det nya förbundet – som Jesus instiftade – så går åsikterna isär rätt så kraftigt när det gäller judarnas roll. I den här frågan finns det två starka trosinriktningar.

1). Den första som jag skall ta upp är den som brukar kallas för ”ersättningsteologi”. Dom som omfattas av denna bibeltolkning menar att Gud mer eller mindre misslyckades med sitt första förbund. Därför gick utkorelsen och uppdraget över, från judarna till hednafolken – alltså till alla andra folkslag. Detta nya förbund ersätter helt och fullt det gamla – enligt ersättningsteologin. Underförstått så lyckas Gud bättre med hednafolken, och judarna är nu helt utanför spelplanen – om dom inte blir kristna så klart. Inom ersättningsteologin ser man dom kristna som Guds utvalda folk och den kristna kyrkan är idag det som skall kallas Israel. Detta är vad man brukar kalla en allegorisk Bibeltolkning där man inte läser in bibelordet så som det står utan ser bibelordet som bilder för det man vill att det skall förmedla. Med en allegorisk Bibeltolkning kan man så klart bevisa nästan vad som helst.

– Ersättningsteologin uppfanns tidigt, kanske redan på 100-talet, när dom hednakristna och judiskkristna församlingarna kom i konflikt med varandra. Kyrkofadern Augustinus var en av ersättningsteologins stora pådrivare. Och man kan med fog säga att Katolska kyrkan har hållit denna teologi levande genom alla år. Ersättningsteologin var också en förutsättning för korstågens alla massakrer på judar. Då och då har ersättningsteologin också smittat över på andra samfund och kyrkor – även i Sverige där den idag har en rätt så stor skara anhängare.

– Vad skall man då tycka om denna bibeltolkning? Jo, den är så oerhört tunn och klen. Man gör Gud så otroligt futtig och begränsad eftersom man tror att Gud misslyckas och måste ta till nödlösningar och reservplaner. Man tror att gamla förbundet helt ersatts av nya förbundet, utan att förstå att det nya bara är en fortsättning på det som var tidigare. Man ser inte den fantastiska visheten, helheten och storheten i Guds verk. Antingen är det så att dom som står för ersättningsteologin inte läser Bibeln, eller läser den väldigt dåligt. Eller så är det så att man har drabbats av en förblindelse så att man inte ser vad det faktiskt står i Bibeln. Jag skall prata mer om förblindelse sist i programmet. Det är nämligen ett väldigt viktig ämne!

2). Inom den andra trosinriktningen inser man att judarna fortfarande är Guds utvalda folk. Här ser man i Bibeln att Gud använder det judiska folket för att föra hela sin stora frälsningsplan vidare fram mot det stora crescendot i Jerusalem vid denna tidsålderns avslutning. Judarna har alltså en fortsatt central roll.

– Som du kanske förstår omfattas jag själv av denna tro. Jag kan inte se något annat i Bibeln än att judarna alltjämt är Guds folk. Och detta är varken fördolt eller otydligt. Vi skall se på några av dessa Bibelord. Först skall vi få detta klart för oss, att Judarna en gång blev Guds utvalda folk, och att Gud inte har tagit tillbaka detta. Gud tar inte tillbaka sina löften, gåvor eller kallelser. Aposteln Paulus skriver så här om detta i Romarbrevet kap. 11 verserna 1-2 och verserna 28-29 i NT:

 • ”Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt.”
 • ”I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.”

– Jesus sa också att det gamla förbundet inte på något sätt hade upphört. Han kom istället för att fullborda det. Det nya förbundet skall vi alltså se som en fortsättning på det gamla. Vi läser om vad Jesus sa i Matteusevangeliet 5:17-18 i NT:

 • ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå”

– Om nu judarna var Guds avtalspartner i det gamla förbundet, vem är då Guds avtalspartner i det nya förbundet, som alltså är en fortsättning på det gamla? Jo, det är ju så klart då judarna. Det kan vi se hos profeten Jeremia 31:31-33 i GT:

 • ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och dom skall vara mitt folk.”

Dom skall vara mitt folk i det nya förbundet sa Gud om Israels hus och Juda hus. Vi skall också komma ihåg att det var bara judar närvarande när Jesus instiftade det nya förbundet. Där fanns inga hedningar, inga biskopar eller missionspastorer, så det var med det judiska folket som Jesus gick in i det nya förbundet. Att judarna sen ännu inte tagit till sig sin del i detta nya förbund, det är en annan sak. Avtalet är ändå med judarna.

– Hur förhåller det sig då med oss hednafolk och det nya förbundet? Jo, genom Jesus – som ju var jude – så kan vi bli inympade i det judiska folket och bli medborgare i Israel. Det är så vi blir delaktiga i det nya förbundet. Vi läser vad Paulus skrev om detta till dom hednakristna i Rom i Romarbrevet 11:16-18:

 • ”Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.”

– Paulus skriver också om detta till den hednakristna församlingen i Efesos. Här beskriver han hur vi blivit medborgare i Israel. Vi läser ifrån Efesierbrevet 2:19 i NT:

 • ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.”

– Observera att vi är medborgare tillsammans med dom heliga. Och “dom heliga” är alltså judarna här.

– Guds frälsningsplan för världen är alltså otroligt mycket större än vad ersättningsteologin har att komma med. Redan till Abraham sa Gud att ”I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade”. Denna välsignelse blev möjlig tack vare att judarna förkastade Jesus. Hade dom inte gjort det, så hade ju inte Jesu försoningsdöd ägt rum. Och då hade det inte funnits någon väg tillbaka till Gud genom syndernas förlåtelse. Men trots allt det fantastiska som Gud redan låtit ske, så har inte allt skett ännu. Vi kan t.ex. se att det judiska folket kommer att ha en alldeles särskild upphöjd roll även i den yttersta tiden, och på så sätt ser vi också att judarna inte är uträknade. Aposteln Paulus skriver så här i Romarbrevet 11:15 i NT.

 • ”Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?”

– När judarna till slut tar emot Jesus, då skall detta leda till uppståndelsen från de döda. Men det finns ännu mer välsignelser som skall komma från judarna. I Jesaja 60:1-4 i GT beskrivs också något som ännu inte skett.

 • ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig.”

– Här ser vi att hednafolken skall vandra i det ljus som Gud kommer att ge det judiska folket. Det är likt det som Gud lovade Abraham: ”I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade”.

– Så det judiska folket sitter alltså inte i skamvrån eller på avbytarbänken. Dom är tillsammans med Jesus kärnan i hela Bibeln. Det är runt judarna som Gud låter hela sin fantastiska frälsningsplan spelas upp. Och denna huvudroll spelar dom även vid denna tidsålderns avslutning, vilket vi skall titta mer på lite senare. Förstår du då det allvarliga i att inte välsigna det judiska folket och Israel? Det hoppas jag, för nu skall vi se på vad det kan innebära att välsigna eller förbanna judarna.

FORTSÄTTNING I NÄSTA INLÄGG ! Kommer inom kort.  /Maria

This entry was posted on 20 augusti 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 4 Comments

4 thoughts on “ISRAEL /Guds förbundsfolk

 1. Hej Janne jag har svårt att svara på din kommentar för det är så mycket man vill säga.
  Dubbeltungor i politiken är jobbiga att se att de är så dubbla, var finns sanningarna.
  Nyheter som är vinklade åt alla möjliga o omöjliga håll, de får vi ta del av , men sällan av sanningar, jag tror det är för munkavlen sitter hårt på journalisterna och att kunskapen är låg.
  Israel är Guds folk och jag skall ta med fler inlägg, det kommer ett ikväll att ta del av.
  Ja dessa konflikter o okunskap splittrar världen och makt och maktmissbruk gör världen sjaskig och inte så fin att leva på. GUD har sista ordet i allt som sker.
  Och på det litar jag.
  Jag tror inte att FN är det som de säger sig vara- tala om kluvna tungor.’/Maria

 2. (Tankar om terror och Guds vilja med oss och det judiska folket)

  Vad jag irriteras av är att vissa kristna inte verkar ha en aning om krafterna bakom “det internationella samfundet” och tycker att “kriget mot terrorn” är ett “rättfärdigt krig”.
  Israel har “rätt att försvara sig” och anfall är bästa försvar.
  Mycket av den “polisstatsliknande säkerhetsteknologin”; övervakningssystemen, de hemliga polistaktikerna etc har utvecklats i/testats i Israel under många år (däribland flygplats scanners och checkpoints, RFID mm).

  (Terrorkriget)

  Termen “kriget mot terrorn” är från 1920-talet. Då betydde det “judisk motståndkamp mot britterna”.

  Jag tror inte Bin Laden låg bakom 9/11, och att Al Qaeda är något annat än köpta grupperingar som gör covert actions, och då faller kriget mot terrorn och den polisstat som byggts kring den (Skulle vilja at någon förklarar hur det hela gått till som tror på den officiella versionen!)

  Jag förstår att det finns riktig terror också, och säkert muslimska terrorgrupper (utanför CIA cirklarna), men ormen talar som sagt med kluven tunga. Vem är på vilken sida?

  (FN)

  Man kan fråga sig om det är Guds vilja att staten Israel skulle upprättas – av FN?

  Det kan väl inte vara Guds vilja att vi ska styras av en världsregering, av FN? Även om Uppenbarelseboken talar om att det ska bli så, så är det drakens talan – Antikrists vilja.

  Att vi blir “förförda” s.a.s och snurriga av resonemangen kanske har att göra med att krig är fred i ormens logik. Nu börjar fredssamtalen i Mellanöstern igen. En konferens ska hållas i Washington 2 september. Är det fred eller krig på gång?

  Det skulle vara enklare att se positivt på Israelfrågan om man slapp blanda in “globalrävarna” i varje frågeställning.

  (Fred)

  Bibeln säger att en falsk fred ska utbreda sig i sista tiden.
  Och sen kommer Kristus tillbaka.

  Jag tycker om Bibelns berättelser i GT och har sympati för det judiska folkets lidande. Vi kristna är inympade på trädet Israel.

  Sen är det många dubbeltungor i världspolitiken och man blir trött på det. Sällan något vettigt i tidningarna, sanningar av låg kvalitet.

  🙂

  Jag förstår att Israel tillhör judiska folket.
  Vad man blir trött på dessa konflikter!

  🙂

 3. Hej Janne. Med dessa artiklar tror jag att vi kommer att förstå hela denna stora fråga:

  Israelfrågan, som så många är irriterade över och de smädar Israel på alla vis.

  NWO finns här i skuggan eller varför inte säga i förgrunden till allt prat….

  Vi kommer att kunna skilja på detta tror jag om vi läser fortsättningen på alla artiklarna som jag vill ta med här.

  De finns att lyssna på också hos Bibelfokus men jag har valt att ta in dem här i skriven form. Kommer snart….Guds folk vilka är de? Det får vi reda på här. Vi tillhör också Guds folk.

  Araber-israeler-sionister-judar- ja det är frågan
  /Maria

 4. Jag förstår lite mer och har inte något mot det judiska folket eler Gud löften till det judiska folket.

  Den sionistiska världspolitiken influerad av Megabankirerna, FN och säkerhetspolisorganen (Mossad/CIA mfl), det vi brukar symboliskt kalla för NWO har jag mycket svårt för. Och det är ju den politiken vi ser i stora drag utspelas i Mellanöstern.

  🙂

  Hur ska/kan man sklija på dessa två strömningar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.