Tag Archive | känslor

Satan vill att du ska lyda honom och dina känslor….

Bilden kan innehålla: text där det står ”The devil wants you to pay attention to your feelings, Jesus wants you to pay attention to His truth.”

The root of sin is focused on self.The root of a holiness is focused on Christ. Everything evolves around ourselves or Christ, not to serve two masters. We must be transformed by his holy spirit and the renewing of our mind in his scripture. Christ came to takes us away from ourselves once we released we are wicked from a realization from his fathers drawing us towards Jesus as his holy spirit drawing us convicting us of sin, as Jesus as our wonderful saviour and Lord of our whole lives. A self centered life is empty, because a self centered life will ruin and destroy us in hell fire, many think they are fit for heaven but are dead without there names written in the lambs book of life. Daily humble contrite heart blameless confessing everything to Jesus or hear depart from me. Matthew 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

SVENSKA:

Roten till synden är fokuserad på mig själv.Roten till en helighet är fokuserad på Kristus. Allt utvecklas kring oss själva eller Kristus, inte för att tjäna två herrar.Vi måste förvandlas av hans heliga Ande och förnyelsen av vårt sinne i hans skrifter. Kristus kom för att ta oss ifrån oss själva när vi släppte oss själva är vi onda från en insikt från hans fäder som drar oss mot Jesus som hans heliga sprite ritar oss för att döma oss för synd, som Jesus som vår underbara frälsare och Herre över hela våra liv.Ett självcentrerat liv är tomt, för att ett självcentrerat liv kommer att förstöra och förstöra för oss i helvetets eld, många tror att de passar till himlen men är döda utan namn skrivet i livets lammbok. Dagligen ödmjuk ångerfull hjärtlös bekänna allt för Jesus eller höra avvikelse från mig.Matteus 3:10 Och nu är även yxan lagd till trädens rot; därför är varje träd som icke frambringar god frukt nedsatt och kastas i elden.

Jesus vill att du/vi skall LYDA hans SANNINGAR!

Hjärtat. /Bibelord.

Foto Maria

Foto Maria

Hjärtat

Hjärtat är i bibeln ofta beteckningen på människans hela inre liv. ”En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.”, 1 Sam 16:7, dvs Gud ser till människans inre beskaffenhet, inte till hennes utseende. Hjärtat omtalas ofta som säte för både förstånd, vilja och känsla. Hjärtat känner ångest och sorg, 2 Kor 2:4; Rom 9:2, har önskningar, och begär, Mark 7:21; känner glädje, Apg 2:26, men är också viljans säte, 2 Kor 9:7. Gud tar sin boning i hjärtat, Ef 3:17; Rom 5:5.

Med hjärtat tror man, Rom 10:10, men hjärtat kan också vara oförståndigt, obotfärdigt, förhärdat, Rom 1:21; 2:5; Ef 4:18. Både GT och NT talar om hjärtats omskärelse, jfr 5 Mos 10:16; Jer 4:4;   Apg 7:51;  Rom 2:29,  detta betyder hjärtats rening från synd.

Man bör alltså lägga märke till skillnaden mellan bibelns uttryckssätt och den betydelse som ordet hjärta har i svenskt språkbruk. I vårt gängse språkbruk betyder det nämligen ofta detsamma som ”känsla”, ”känsloliv”. I bibeln omfattar det däremot både förstånd, känsla och vilja, hela människans personlighet.

*
*

Exempel….

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 
Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud.
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.        
Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. [
Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.      

/Maria