Tag Archive | Jesus är Herre

Vad är synd…Guds ord hjälper dig

Bilden kan innehålla: mem, text där det står ”THIS BOOK WILL EITHER KEEP YOU FROM SIN HOLY BIBLE JESUS DAILY OR SIN WILL KEEP YOU FROM THIS BOOK.”
Ps 39:9Rädda mig från alla mina synder, låt mig inte bli hånad av dårar.
Ps 41:5
Jag säger: Herre, förbarma dig över mig! Bota min själ, för jag har syndat mot dig.

Ps 51:4
Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd,
Ps 79:9Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull! Rädda oss och försona våra synder för ditt namns skull!

Långt över 500 bibelställen berättar om VAD synd är, och den största SYNDEN är att INTE tro på vår Gud. Här i texten finns bara några få av de bibelorden.

Psalm 91

Under den Högstes beskydd

1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,2 han säger till Herren:”Min tillflykt och min borg,min Gud som jag litar på.”3 Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.4 Med sina fjädrar täcker han dig,under hans vingar finner du tillflykt.Hans trofasthet är sköld och skärm.5 Du ska inte frukta nattens fasor,inte pilen som flyger om dagen,6 inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjarmitt på dagen.7 Tusen kan falla vid din sida,tiotusen vid din högra sida,men dig drabbar det inte.8 Du ska bara se det med egna ögon,bevittna hur de gudlösa får sitt straff.9 Du har sagt att Herren är ditt skydd,du har gjort den Högste till din tillflykt.10 Inget ont ska drabba dig,ingen plåga närma sig din hydda,11 för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.12 De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fotmot någon sten.13 Du ska gå framöver lejon och huggormar,trampa på unga lejonoch drakar.14 ”Han älskar mig,därför ska jag befria honom,och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn.15 Han ropar till mig och jag svarar honom.Jag är med honom i nöden,jag ska rädda honom och ge honom ära.16 Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”

KOM OCKSÅ IHÅG BIBELORDET:

Hälsn Maria

Guds ord. Tider och ordningar

Apg 17:26Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo.
Det är ett intressant bibelord som man kan få fundera över. /Massinvandring? m m

Så som det ser ut i dagens tider så är det verkligen intressant att se på VAD bibelordet säger om skapelse och Guds ordningar! Jag tycker mig inte se att man bryr sig så mycket om hans ord i dag, och man gör som man själv vill i det mesta. HUR många frågar idag HUR HAN vill att man ska göra i sitt liv?Gör du? —- Hur många människor gör emot Guds vilja i nästan allt?

1 Tim 4:1Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror,
2 Tim 3:1Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.
Ja vi är verkligen i svåra tider nu och de kommer inte att bli lättare eller roligare för människorna.
Det är verkligen sorgligt att man på många håll tror att det ÄR BRA TIDER NU! VAD får de den tanken ifrån??

Heb 1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. 3 Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Maria: –Ja det är så sant, alldeles sant är Guds ord! INGEN kan ÄNDRA på Guds ord! Profeter finns det gott om idag 2020. Både nu och förr har man hört människor tala profetiskt, men nu anser jag att det gått alldeles för långt med lögnerna som de nuvarande s k profeterna kommer med! Svammel, oriktigheter och lögner hör man från många håll. Falskt evangelium.

Ett levande hopp i Kristus. Har DU HOPP?

1 Petrus 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. 5 Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.6 Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. 7 Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje 9 när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11 De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi Ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12 Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, gav er evangeliet – ett budskap som änglar längtar att få blicka in i.

Ett heligt prästerskap

1 Petr 2 4 Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. 6 Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam.✱7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten,✱8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem.9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Evigt liv

Ondska

 Satan

Den­na namn­form går till­ba­ka på det hebre­is­ka or­det satán, som be­ty­der ”motstånda­re”, ”fi­en­de” (1 Kung 11:14, 23, 25) och även ”an­kla­ga­re” inför dom­stol (Job 1-2; Ps 109:6; Sak 3:1 f.). I NT:s grund­text upp­träder en gre­ci­se­rad form av or­det (sa­tanás) som namn på den on­da mak­ten, omväxlan­de med den gre­kis­ka mot­sva­rig­he­ten diábo­los, varav svens­kans ”djävul”. I Matt 16:23 be­teck­nar ”Sa­tan” en människa som, om också ba­ra tillfälligt, går den on­des ären­den (jfr 2 Kor 11:14).

Maria: Den sataniska s k ordningen som är nu i världen är mycket mycket stor, och jag vill visa på att det verkligen är så och vad han är! En djävul och andra djävulska ’makter’ styr på jorden.

Gud har tillåtit att jag varje dag går i djup sorg sedan många år, och det är verkligen hårt. Jag vill visa dig lite på vad just sorg kan vara och vad som står som förklaring på just SORG.

Sorg, sorgebruk

En rad sor­ge­bruk, del­vis främman­de för oss, nämns i den hebre­is­ka bi­beln och skym­tar även i bi­belns gre­kisk­språki­ga de­lar. Is­ra­e­li­ter­na be­grav­de si­na döda obrända så snart som möjligt ef­ter döds­fal­let. De ef­ter­le­van­de gav star­ka ut­tryck för sin sorg, och det­ta un­der lång tid; de sju da­gar som nämns i 1 Mos 50:10 (jfr Job 2:13) kom att bli re­gel (Ju­dit 16:24; Syr 22:12, men jfr också 38:17). Man gav upp gälla rop, som bru­kar åter­ges med ”ack” el­ler ”ve” (1 Kung 13:30; Jer 22:18; Am 5:16). Sam­manhäng­an­de sor­gesång­er gav konst­ful­la­re ut­tryck för upp­skatt­ning av den döde och smärta över förlus­ten (2 Sam 1:19-27; 3:33 f.). For­men för en sådan döds­kla­gan imi­te­ras i en del pro­fe­tis­ka tex­ter om ri­kens och härs­ka­res fall (Jes 14:4-21; Hes 19:1-14). Både kla­go­rop och sång­er kun­de utföras yr­kesmässigt av be­tal­da med­hjälpa­re, of­tast kvin­nor (”gråters­kor” och ”sång­ers­kor”, Jer 9:17; 2 Krön 35:25). In­stru­men­tal­mu­sik hörde också till (Jer 48:36; Matt 9:23).

En rad be­te­en­den före­kom både vid döds­fall, vid botgöring och vid sto­ra olyc­kor el­ler fa­ror. De var alltså allmänna ut­tryck för sorg, förkros­sel­se och fa­sa och gick ut på att an­pas­sa klädsel och ut­se­en­de till den do­va sin­nes­stämning­en. Bl.a. kun­de man ri­va sönder kläder­na, hölja in hu­vu­det i tyg, så att an­sik­tet dol­des (2 Sam 15:30; Hes 24:17), ta av san­da­ler­na, los­sa tur­ba­ner el­ler håruppsätt­ning­ar, så att håret häng­de löst, el­ler ra­ka hår och skägg (Jer 41:5; Mik 1:16). Som särskild sorg­klädsel användes säckväv, som man svep­te sig i el­ler band om höfter­na. Man strödde vi­da­re as­ka el­ler jord över hu­vu­det (1 Mack 11:71; Upp 18:19) och kun­de också lägga sig i as­ka (Est 4:1, 3; Hes 27:30) el­ler sit­ta på mar­ken (Job 2:13; Jes 47:1). Ut­tryc­ket ”(gå) i säck och as­ka” syf­tar på des­sa bruk. Även fas­ta, som of­tast hör ihop med botgöring (t.ex. 2 Krön 20:3; Jon 3:5), nämns någon gång i sam­band med döds­fall (1 Sam 31:13).

Is­ra­e­li­ter­nas sor­ge­bruk var till stor del ge­men­sam­ma med grann­fol­kens och kan ur­sprung­li­gen ha stått i sam­band med främman­de trosföreställ­ning­ar. En del av dem förbjöds ef­ter hand. Se­den att ris­ta sig blo­dig nämns ut­an kri­tik i Jer 16:6; 41:5; 48:37; Mik 5:1 men förbjuds i 3 Mos 19:28; 5 Mos 14:1. Mer okla­ra är de tex­ter som nämner mat i sam­band med be­grav­ning och sor­gehögtid. Den van­li­ga forn­ti­da se­den att ställa fram gravgåvor före­kom även i Is­ra­el, fast gåvor­na tro­li­gen upp­fat­ta­des som en he­der­be­vis­ning åt de döda, in­te som of­fer åt de­ras an­dar el­ler som näring i döds­ri­ket. Ef­ter hand kom bru­ket ändå att kri­ti­se­ras som ett slags av­gu­da­dyr­kan (Syr 30:18 f.; jfr 5 Mos 26:14). And­ra ställen, Jer 16:7 och kanske Tob 4:17, tol­kas na­tur­li­gen som att den dödes vänner gav bi­drag till en be­grav­ningsmåltid. Kanske var syf­tet att hjälpa de ef­ter­le­van­de med mat­lag­ning­en, ef­tersom de var ore­na av sin be­fatt­ning med li­ket. Det ”sor­ge­bröd” som nämns i Hes 24:17, 22 har satts i sam­band med sam­ma slags målti­der men kan tol­kas på fle­ra sätt. I Hos 9:4 tycks me­ning­en va­ra att allt som åts i sor­ge­hu­set förde oren­het med sig.

Spe­ci­el­la sedvänjor och av­vi­kel­ser från de van­li­ga bru­ken nämns bl.a. i skild­ring­ar av stormäns be­grav­ning­ar. Särskilt långa sor­ge­pe­ri­o­der in­ne­bar en he­ders­be­vis­ning (4 Mos 20:29; 5 Mos 34:8). Vid påkos­ta­de kung­a­be­grav­ning­ar bädda­des krop­pen ner i kryd­dor, och man gjor­de upp eld till den dödes ära, kanske med föremål ur hans kvarlåten­skap (2 Krön 16:14; 21:19; Jer 34:5).

+++++++++Sing+Out+My+Soul+to+The+Lord:+Prayer+for+When+Hearts+are+Burdened

Nutid./ Framtid och förtröstan

Läs mer på nyadagbladet.se

Maria: Man får nu alltså inte berätta eller skriva om HUR man håller sig frisk och hur man kan tillåta sig själv att t ex INTE vaccinera sig eller på något sätt inte följa vad staten har bestämt. Har vi ingen egen vilja? Har samhället och världen nu börjat bli ännu värre diktatorisk? Ja det verkar så! Gud vet vad som är och vad som kommer och det är faktiskt tider som inte är bra på många vis och det är inte roligt att veta det. Jag tycker synd om aningslösa icke-troende som springer efter varandra och försöker likna varandra i allt. Vi ska vara Guds barn och det original som GUD har skapat oss till. Då kan vi förstå tiderna som är och som kommer och förhoppningsvis kunna agera mycket förståndigt.

Ps Kapitel 11

Förtröstan på den Rättfärdige

1 För körledaren. Av David.Till Herren tar jag min tillflykt.Hur kan ni då säga till mig:”Fly som en fågel till bergen!2 Se, de gudlösa spänner bågen,de lägger sin pil på strängen för att skjuta i mörkret mot dem som har ärliga hjärtan.3 När grundvalarna raseras,vad kan då den rättfärdige göra?”4 Herren är i sitt heliga tempel,Herrens tron är i himlen.Hans ögon ser,hans blickar prövar människors barn.5 Herren prövar den rättfärdige,men hans själ hatar den gudlöse och den som älskar våld.6 Han ska låta glödande kol och svavelregna över de gudlösa,en glödhet vind är bägaren de får dricka,7 för Herren är rättfärdig,han älskar rättfärdighet.De ärliga ska se hans ansikte.

Foto Maria

Lagstiftningens mål: Ett antikristligt system. Artikel Midnattsropet

Antikristliga

Lagstiftningens mål: Ett antikristligt system

Från: http://www.midnattsropet.se/2016/04/lagstiftningens-mal-ett-antikristligt.html

 

Staten använder lagstiftningen som instrument för att verka fram politiska mål. Den vill genom lagen tvinga fram en politisk ideologi som alla ska anpassa sig till – ett antikristligt system.
Detta antikristliga system använder också religionen för att med dess hjälp beröva oss friheten. Inte genom att förbjuda oss utöva religionen, utan genom att förstatliga den och ge dess utövare subventioner.
Problemet blir i det stadiet inte vad som står i lagen, utan vilka attityder subventionerna verkar fram. Istället för att bevara sin frihet, blir församlingarna anpassade till ett subventionssystem som gör att man kommer i beroendeställning till staten.

Vi låter ofta saker och ting hända, som egentligen är fruktansvärt förödande. Eftersom vi inte reagerar på ett sant och sunt sätt, så undermineras ständigt rättssäkerheten. Allt fler människor blir rättslösa, de tystas ned och man vågar inte opponera sig. Detta för med sig att vilddjursliknande krafter får fria möjligheter att operera. Det finns ett annat problem; nästan ännu farligare. Det är när en stat gör sken av att vara något den egentligen inte är. Samhället åberopar demokrati, sin pluralism, eller andra humanistiska värden. Dessa ideologier flyttar fram sina positioner, så myndigheterna får allt större möjligheter att kontrollera medborgarna. Detta tar sig uttryck i lagar utan preciserade regler, som ger tjänstemännen möjligheter att manipulera. Och detta sätter så småningom hela rättsordningen ur funktion. Medborgarna har redan funnit sig i att ”det som sker är bäst för oss”.

Rättsskyddet underminerat
Den politiska eller offentliga makten har myndighet att köra över medborgarnas rätt. Om den är maktarrogant och nonchalerar vissa medborgargruppers rätt och handlar diskriminerande eller favoriserande, beroende på vilken gruppen är, så har den förfördelade i alla fall möjlighet att överklaga de beslut man drabbas av till domstolarna. Då har man alltså ett rättskydd. Men om det här rättskyddet äventyras därigenom att lagarna är opreciserade, ger det möjlighet för domstolen att manipulera och ger åt tjänstemännen rum för deras godtycke. Antipati eller sympati, fenomen som är så vanliga i tiden, kan slå igenom, och de domar som fälls saknar alltså objektiva bedömningar som man förväntar sig av en domstol.

Social kontroll
Det är förvånande att föräldrarna inte förstått den här farliga situationen, med tanke på föräldrarätten. Agalagen är ju långt mera allvarlig än man vill göra sken av. Man säger att det är en modelag, och det är den ju, med tanke på att den hör tiden till. Och som tidsfenomen är den ju fruktansvärt allvarlig. Så har vi antidiskrimineringslagen, angiverilagen, och en hel del andra lagar, som prackar på oss åsikter. En del av de här lagarna har egentligen inte laga funktion, utan är instrument för att påtvinga medborgarna en majoritetsbeslutad ideologi. De har den pedagogiska funktionen att uppfostra medborgarna till de attityder som man väntar sig att denna ideologi ska resultera i.
Lagarna är alltså inte till för att skydda medborgarna, utan används som ett politiskt instrument för att främja avancerade politiska mål. Detta verkar likriktande, konformistiskt. Det yttersta resultatet av denna lagstiftning är attitydförändringar som framtvingas därför att medborgarna blir skräckslagna, förvirrade och osäkra. Detta banar väg för en total social kontroll. Dessa lagar kommer självklart inte att drabba de stora grupperna, som redan är avtrubbade och vunna, exempelvis socialdemokrater, folkpartister eller konservativa, nykterhetsrörelsen eller frikyrkorörelsen. De, som i det etablerade samhället lever sitt liv i symbios med staten och gjort sig helt beroende av statliga subventioner för sin existens, kommer inte att drabbas av dessa lagar.

Lagstiftningens offer
Det hände precis motsvarande på 1800-talet. Statskyrkan riskerade inte att drabbas av religionsfrihetslagarna. Religionsfriheten existerade för statskyrkan, och det var först när man bröt mot det statskyrkliga systemet; då man bröt mot konventikelplakatet, man fick problem. Det var alltså inte statskyrkan och prästerna som drabbades. Dessa var exponenter för denna lagstiftning. Offren var de människor som inte underordnade sig statliga direktiv eller inte accepterade konformistiska tendenser. Detta gällde statliga direktiv i fundamentala frågor som hade med tro och uppfostran att göra. De bröt lagarna utifrån sitt samvetes övertygelse.
I vår tid har vi lärt oss förakta de urkristna teserna som stått som en brinnande eld över de kämpande människornas liv, och som blivit heliga beslut då de sagt att man måste lyda Gud mer än människor. Det var en helig princip att aldrig underkasta sig några påbud och statliga direktiv eller ängslas för kejsarens påbud och böja knä för någon annan än Herren Jesus Kristus. Detta föraktar man nu.
Lägg märke till hur man försöker vara försiktig. Om det finns andliga minoriteter, som inte vill anpassa sig till den nya lagstiftningen, så kommer man att se till att ingen betraktas som martyr. De som bryter lagen får inte bli hjältar på något vis. Tvärtom, de måste idiotförklaras, och det på ett sådant sätt att de aldrig kan uppfattas som martyrer. Där märker vi den kvalificerade fräckheten. Medborgarna får hjälp att övervinna sina inre reservationer eller sympatier med de människor som blir utsatta för övergrepp. Man gör alltså lagar som hindrar grupper av människor att fungera enligt sin övertygelse, och ser till att de på intet sätt kan bli martyrer inför den allmänna opinionen. Uppfattas de som martyrer, blir de nämligen ännu farligare.
Det där resonemanget måste vi, som Jesu lärjungar, övervinna. Ingen av oss vill spela martyr – men vi är ju martyrer! Det martyrskapet har tilldelats oss av dem som beslutat och lagstiftat stick i stäv mot Guds Ord. Bakom deras handlingsmönster ligger i första hand ett gammalt hat mot Jesus Kristus, den Smorde. Det är inte uttryck för antipati mot eller sympati för någon grupp; det är ett konsekvent uttryck för det gamla hatet mot den Smorde, och man vill till varje pris förhindra att han verkar i samtiden, samtidigt som man gärna vill ha de goda resultat som kristendomen åstadkommit där den fått verka.

Martyriet 
I Stockholms stadshus, den 7 december 1987, sa en av ledamöterna så här: ”Vi kan inte utsätta Maranata för juridisk misshandel; för de har rätt, och vi kan inte beröva dem rätten.” Problemet var inte att det vore genant för staden att göra sig skyldig till detta övergrepp, utan, han säger: ”Vi måste till varje pris förhindra att de blir martyrer.” Detta sades alltså rakt ut i kommunfullmäktiges sammanträde. Ledamoten kallade behandlingen ”juridisk förföljelse”. Det är helt uppenbart att alla förföljda människor är martyrer. Man kan ju vara martyr för en politisk idés skull – en politisk martyr. Eller så kan man vara martyr för sin tro på Herren Jesus Kristus.
Fullmäktige vill försöka rentvå sig eller bedöva sitt samvete genom att suggerera fram föreställningen om att dem de förföljer inte är martyrer. Men då bedrar de sig. Förr eller senare kommer de förföljda att tilldelas martyrernas krona. Det sköter vare sig stadsfullmäktige eller någon annan dödlig om, utan ingen mindre än martyrernas Herre. Han har lett oss in i det här martyrskapet.  Vi är martyrer och ska inte heller skämmas för att lida för sanningen och rätten. Det gäller att inte bli lurade av de fräcka metoderna att försöka beröva oss rätten att verka. Vi har försatts i denna position genom att vägra samverka till orättfärdiga lagar eller handlingar inom olika områden, och blir farliga i den mån vi vill gå in under detta martyrium. Men man blir lätt offer för en allmän inställning, och en del av hela det förljugna samhället.
Det är mycket viktigt att avslöja denna styrning, eftersom här ligger fundamentet för vårt sociala liv. När vi tar ställning i vissa frågor, måste vi veta varför vi väljer att avvika från vad lagen säger. Är det tillfälligheter och utslag av olust, eller finns ett sakligt underlag för vårt ställningstagande?
Denna problematik måste få sin lösning. Kan jag bevara min kristna identitet om jag är solidarisk med samhället i alla frågor? Kan jag vara trogen min Herre om jag accepterar och solidariserar mig med det eller det?

Sveket
Pingstväckelsen har hjälpt oss komma bort ifrån aktuella frågor genom att i-stället låta oss tala i tungor. De har lagt frälsningen på ett sådant plan, att vi aldrig någon gång har utmanats ta itu med våra relationer till exempelvis den statliga makten. Man har lotsat oss förbi denna problematik genom salvelsefulla möten och predikningar om en frälsning, som mer handlar om våra inre känslor, än den yttre verklighet vi har att leva i. Man har blundat för problemen och valt att höja fingret när någon ställt frågor om värnplikten och skatteplikten, och sagt att vi ska vara överheten underdånig.
Därmed har man nonchalerat de viktiga frågorna som har med medborgarens rättigheter och skyldigheter att göra. Det finns inget som är så svårt och plågsamt som att uppleva främlingsskapet på den här punkten. Helt plötsligt upptäcker man att det samhälle man betraktar som sitt eget fosterland, dömer tron och också livsstilen som brottslig. Den som blir kriminaliserad, får inte martyriets välsignelser. Tvärtom, man använder situationen som ett vapen emot den som protesterar. Prästerna träder fram och citerar Paulus ord som ett gissel för att göra livet om möjligt ännu svårare med ett ännu djupare lidande.

Lidande trossyskon
Jag kan inte låta bli att tänka på alla nådessyskon som har suttit i fängelse och arbetsläger, och fortfarande gör det i denna tid, just därför att de valt att följa Lammet. Det finns de som suttit fängslade i tio, femton och tjugo år för att de vägrar acceptera förbudet att undervisa barnen om sin tro. De har vägrat underlåta verka för att den tro de själva har, fortplantas till kommande generationer. De har brutit dessa lagar, och undervisat sina barn. Barnen har berövats dem, och själva har de blivit skickade till arbetsläger. Det finns de som knappast sett sin familj. De tillbringar sin tid i fängelse, stämplade som statsfientliga element och förrädare.
Därför kan jag inte förstå att vi, när vi sett detta vilddjur tillsammans med skökokristendomen åstadkomma djupa lidanden för våra bröder, kan ta våra relationer till rättsstaten så lättsinnigt. Unga män har suttit i fängelse många år, därför att de vägrar bära vapen. De har blivit berövade alla möjligheter till utbildning och familjebildning på ett normalt sätt.

Nationellt fängelse
Vi behöver inte fara till en diktaturstat för att hitta såna här exempel. Den svenska staten är mycket farligare än någon annan på jorden, därför att allt sker på ett så sofistikerat sätt, och med den officiella kristendomens stöd. Man behöver inte använda fängelser. Det svenska sättet är effektivare. Man förvandlar hela nationen till ett fängelse. Den sociala kontrollen är så total, att man hela tiden kan kontrollera vad människor gör, vad de ska göra, och hur de ska göra det. Man vet att barnen är på daghemmet, föräldrarna i förvärvslivet, föreningslivet, privata sektorn. Om alla förutsättningar till ett normalt och naturligt liv på detta sätt torpederas, och man skapar samlevnadsformer och mönster som har fängelsets effekter, då behöver man inte institutionerna. Då har man skapat psykologiska och sociala förutsättningar att kontrollera och bevaka medborgarna, och styra dem exakt dit man vill.
Slutresultatet blir ett kaos och ett helvete, vilket det också blir för Babylon. Det som byggts under årtusenden av allt mänskligheten förmår av resurser, störtar samman på en enda dag. Då ljuset faller över detta lögnaktiga system, kan det inte överleva. Detta ljus har församlingen som sin uppgift att förmedla, och just därför är församlingen så farlig. Den måste beivras, bekämpas, isoleras och omöjliggöras av kontrollapparaten.
Unga människor ger sig ut i livet och kämpar för sin karriär. Man gör sken av att om man löser de materiella frågorna, så har vi ett välfärdssamhälle. Men alla känner i själva atmosfären att själen är förlorad, och det mänskliga värdet har devalverats. Man upptäcker att arten är utraderad. Man har alla psykologiska medel som appellerar till instinkterna, och lovar människan trygghet; trygghet i samhället, på arbetsplatsen och i hemmet. Man får försäkringar av olika slag som gör att man inte behöver vara orolig för sjukdom och handikapp.
Allt detta är ju ingenting annat än lockbete för att göra oss till effektiva produktionsfaktorer och instrument för det samhälle som måste formas av ett formbart material. Av människor som aldrig lärt sig tänka självständigt, inte lärt sig protestera, pröva ting inför Guds Ord, som inte vet vad bön är och lever instängda i samtiden utan möjlighet att se framåt eller bakåt. Utan historiskt och profetiskt perspektiv.

Den kristnes kval
Den som har upptäckt hur man försöker bedra skarorna med sken av att de är fria och bor i en demokrati och rättsstat, får räkna med att bära en ångest som aldrig tar slut förrän han slutförlossas. Jesu lärjunge får kval som är så fruktansvärda att han ibland tror sig vara sinnessjuk, därför att han inte kan anpassa sig till det här underbara samhället. En sann kristen kan inte vara solidarisk med de idéer han erbjuds. Han erbjuds engagemang för att inte hinna med att bedja och ta hand om sin själs angelägenheter och skaffa sann kunskap. Fartblinda drar folkmassorna vidare, tills den stora kollissionen kommer.
Minoritetstänkandet kan bli ett komplex, så att man låter sig bombarderas av det här resonemanget: ”Kan ni, som är så få, ha rätt?” Vem har rätt? Det verkar som om det vore självklart att massan alltid har rätt och ska respekteras. Nu vet vi av historiens vittnesbörd och bibelns ord att så inte är fallet. De som har makten, har vanligtvis inte rätt i den här typen av konflikter.

I Apostlagärningarna 16 läser vi hur Paulus åberopade,  när domarna hade låtit gisslat honom, sina lagfästa, mänskliga rättigheter. Han frågade om det var tillåtet att gissla romerska medborgare utan dom och rannsakan. Det vore den enklaste sak i världen för Gud att sända en räddande ängel. Men så gick det faktiskt inte till. Paulus fick åberopa sina mänskliga rättigheter.

Vilka hade rätt, när man överföll Paulus och Silas? Var det myndigheterna? Nej, Paulus och Silas med sitt romerska medborgarskap hade rätt. De hade inte kvalificerat sig för straff. Makthavarna gjorde sig skyldiga till maktmissbruk och övergrepp, som så ofta sker.
Hur kan detta ske, medan opinionen är tyst? Varför säger inte tidningen Dagen något i dessa dagar? Och Broderskap? Varför tar man inte upp den mycket viktiga frågan om rättssäkerhet? Det beror naturligtvis på att nämnda organ är insyltade, och utgör en del av den arm som berövar grupper av människor deras rätt.
Staten befaller att du ska göra så, och Guds Ord lär så. Vad är rätt och rättfärdigt? Men det är inte bara en fråga om rätten och rättfärdigheten;  det är också fråga om friheten. Lagstiftningen ska garantera mig rätten. Den ska vara skyddet mot makten. Men om makten kör över rätten, då hamnar vi i den totalitära situation då lagstiftningen blir ett instrument för makten istället för ett skydd för individen.  Och det ser vi idag.
Man har nästan en känsla av att staten är rädd för medborgarna. Man har gjort lagen till ett instrument; inte för att skydda medborgarna, men för att värna sig emot dem. Därför får lagarna funktionen att skydda och försvara byråkratin, tjänstemännen och de statliga organen gentemot medborgarna. Det är en fruktansvärd utveckling, men människorna hör inte, ser inte, uppfattar inte.
Det finns ett annat problem i sammanhanget: Om det nu är så att staten tagit lagstiftningen som instrument för att verka fram politiska mål; exempelvis bygga ett socialistiskt samhälle – alltså genom lagen tvinga fram en politisk ideologi som alla ska anpassa sig till; ett konformistiskt samhälle utan avvikelser – då förstår vi att det här inte bara handlar om vissa avarter, utan om ett antikristligt system.
Detta antikristliga system begränsar sig då inte till att se politiska resultat, utan använder också religionen för att med dess hjälp beröva oss friheten. Friheten går inte förlorad därigenom att man förbjuder oss utöva vår religion, utan, tvärtom, genom att man förstatligar religionen och ger religionens utövare subventioner. Det kan tyckas innebära att de får maximal frihet, men i realiteten innebär det att man hakar fast hela den kristna verksamheten vid subventionerna – och därmed är den bunden.
Problemet blir inte i det stadiet vad som står i lagen, utan vilka attityder subventionerna verkar fram. Istället för att bevara sin frihet mot staten, blir man anpassad till ett subventionssystem som gör att man kommer i beroendeställning till staten.
När detta beroende har växt fram, kommer det som är så typiskt i detta sammanhang att göra sig märkbart, nämligen självcensuren. Det avgörande är alltså inte vad som står skrivet i lagarna, utan den praxis som utvecklas och som man anpassar sig till. Man censurerar sig själv och sin verksamhet utifrån denna praxis och dess ramar.
Därmed har man förlorat sin frihet, ty också våra motståndare är så pass väl informerade att de vet var gränserna för vår frihet går. De arbetar inom dessa gränser, och leder kristenheten vidare. Kristenheten, som är rädd om sin image, bevakar sin policy och ömmar för subventioner, utan att de förmår höja en röst till protest.
Kommer inte Gud oss till hjälp här, så att vi blir frimodiga och vågar tala, då är vi delaktiga i kristenhetens försyndelser. Här måste det bli ett uppbrott som inte ligger på det verbala planet. Ett uppbrott som slår igenom i hela vårt liv,  på alla områden.

 

/NamnlösMaria

I ondskans garn. De onda andarnas mål. Jesus befriar människor från synd och djävulens makt.

Jesus är Herre bild Maria

De onda andarnas mål är att behärska de människor de bor i. Jesu mål är att befria människor från synd och djävulens ’makt’. De onda andarna visste att de inte hade någon makt över Jesus. När de såg honom, bad de honom därför att inte driva bort dem (eller ”till avgrunden” som det står i Lukas 8:31).

Jesus lät dem få som de ville (vers 13) men han gjorde slut på deras nedbrytande verk i människor. Han kunde ha skickat dem till helvetet, men han gjorde inte det eftersom domens dag ännu inte hade kommit. Då drabbas de av den eviga elden (Matt 25:41)

Jesus botar en besatt

Markus 5: 1 Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. 2 När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande 3 och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: ”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: ”Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: ”Vad är ditt namn?” Mannen svarade: ”Mitt namn är Legion, för vi är många.” 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. 11
Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget.
12 De orena andarna bad honom: ”Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem.” 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade. 14 De som vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden, och man gick för att se vad som hade hänt. 15 Och när de kom till Jesus och såg den besatte som haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. 16 De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen.17 Då bad man att Jesus skulle lämna deras område. 18
När han steg i båten, bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom.
19 Men Jesus tillät det inte utan sade: ”Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.” 20 Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig.

*
Ondskan är stor i världen, den var det då och den är det nu, och man kan tycka att man borde veta mer om hur man skyddar sig mot den och människor som kan göra en illa. MEN det märkliga är att människor går rakt in I FÖRDÄRVET! Ingen tro på Jesus, bara TRO PÅ VÄRLDEN och dess vidriga smuts och våld. Människor har ingen kunskap om vad ondska egentligen är förrän de verkligen är rakt i smeten och inte vet vad det är som sker dem! 
Gå till JESUS innan det är för sent och du/ni, de/ fastnar i ondskans garn!

NamnlösMaria

Del 2. Jesus är Gud. Han är helig. Kolosserbrevet.

Peace with God

 

Jesus är Herre över allt och alla:

(Rom 9:5;  10:11-13;  Upp 1:5;  17:14). Han är helig: (Hebr 7:26-28;  1 Petr 1:19;  2:22;  1 Joh 3:5), och han har MAKT ATT DÖMA VÄRLDEN: (Rom 2:16;  2 Kor 5:10;  2 Tim 4:1).

Alltså är han Herre över hela skapelsen, andevärlden inräknad. I likhet med de troende i Kolossai måste vi tro på Jesu Kristi gudom (att Jesus är Gud), annars blir vår kristna tro ihålig, missriktad och meningslös. Detta är en central sanning i den kristna tron.

*

Det finns ju fler bibelverser, javisst, men om man inte läser en enda av alla så kan man ju inte förstå att bibeln är Guds Ord till människorna och ledning och fasthet för dem. Om man inte VILL TRO, så gör man ju inte det- för man gör ju som man vill-  (den otroende)  och INTE som Gud vill.

Paulus konstaterar i Kol 1:16 att både det  synliga och osynliga, både materiellt och andligt, är skapat av Kristus och underställt honom. Han har ingen jämlike, ingen rival- det finns inget annat alternativ. Läs Kol 1:15-17

 

Foto Maria

Foto Maria

 

mission

VEM som helst kan bli frälst, men man VILL INTE…

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Det finns en sång som heter:  ”Vem som helst kan bli frälst” Den är skriven av en ’kändis’: Nils Frykman år 1877. Javisst var det andra tider då, både bättre på många vis och mer arbetsamt för den fattige, så som det brukar vara. Man hade på den tiden en helt annan moral / morallagar, men sådana finns inte idag tyvärr.

VEM som helst KAN faktiskt bli frälst, Ja det är sant. Men, du förstår, man aktar sig noga för det nu för tiden. Man får inte göra som förr, då predikade man vem Jesus var och att han gjorde under och man berättade i skolorna och i samhället hur Jesus ville göra för människor, det var massor med människor som kände den ÄKTA syndanöden och VILLE bli OMVÄNDA!

Ja det var då det.

Sådant sker inte speciellt ofta numera. Jag har ofta hört dessa ord: Jag vill inte bli frälst! Då får jag inte leva som JAG vill.

Falska kyrkor, sekter, falska predikanter och en falsk värld och ett falskt samhälle med falska och okunniga ledare styr och ställer och nu ser vi vad välfärden är värd och hur människor krigar och svälter, och det är 2013! har man inte kommit längre!  Världen går i cykler och den går i repris, värre än på apparaten som kallas för Tv. Den söver människor till döds.

Till döds? ja för den som inte får veta om Jesus och frälsningen kommer att dö i sina synder och inte få evigt liv – av vem då?-   Jo av Jesus Kristus, Guds enfödde son.

BARA JESUS kan rätta till människors liv på djupet och hjälpa dem fram genom livet och efter döden till uppståndelse med honom.

 

Ge ditt hjärta till Jesus!

1*Vem som helst kan bli frälst, Blott till Gud han vänder. Detta bud Sänder Gud Ut i alla länder.

2.Se, Guds Lamm Går här fram För att liv oss giva! Arma barn, Syndens garn Vill han sönderriva!

3. Hör, han ber, Ömt han ber: Giv mig nu ditt hjärta! Dig jag vill Höra till Uti lust och smärta.

4. O, vänd om, Skynda, Kom Till din Fader åter! Fatta mod; Gud är god, Synden han förlåter.

5. Ja, vår Gud Sänder bud Ut i alla länder: Vem som helst Skall bli frälst, Blott han hemåt vänder. /N Frykman/

*
*

Ja VEM som helst kan bli frälst; ingen är för mer än någon annan, och alla är lika kära för Gud. De ungdomar som vilset rör sig på gatorna om natten och bränner bilar och bränner ut sig på narkotika och sprit och har ett smärtande hjärta: Jesus vill nå dem!

/Maria

EU- en politisk och ekonomisk union om två år. Vad säger Guds Ord? Upp 17:12-13. /Dags att vakna

 

n-w-o6

 

President François Hollande gick på offensiven i dag och kallar på en ”ekonomisk regering” för EU-området och en ”politisk union” i Europa inom två år.

Via Independent.co.uk

http://endtimeinfo.com/2013/05/francois-hollande-calls-for-european-political-union-within-two-years/

Stucken av anklagelserna om att han har varit alltför passiv i sitt första år i regeringsställning, rullade herr Hollande tärningarna om framtiden för EU – förlägenhet av både David Cameron och Tysklands förbundskansler, Angela Merkel.

I en två timmars presskonferens på Elysee Palace, meddelade herr Hollande en rad nya initiativ, däribland en fyra punkt plan för snabba framsteg mot ett mer federalt Europa.

”Det är min plikt att befria Europa från sin svacka och minska missnöjet dess folks som hotar framtiden för Europeiska unionen,” Mr Hollande sade.

BIBELN SÄGER: 12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” 

I Guds Ord ser vi sanningen!

/Maria

Trust