Tag Archive | förbannelser

Han gav sig själv till lösen för alla! // Världen hatar Jesus, Världen hatar Sanningen

”Han gav sig själv till lösen för alla!”

Artikel Agne Bark
Då Jesus kom och betalade lösesumman för vår återlösning, så gjorde han det för att vi skulle vara fria. Gud har i sanning gjort allt vad han har kunnat för dig och mig. Han utgav sin enfödde son, och han som icke har skonat sin egen sin, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? I denna fråga möter vi Guds eget hjärtelag – Gud är god. Huru skulle han kunna annat? Han kan aldrig göra något annat än vad han i sin visdom ser vara bäst för oss. Nog har människor genom att egensinnigt gå sin egen väg själva orsakat sig lidanden, ångest och fördärv. Skriften skildrar syndaren på sina självvalda vägar. En skildring, som är fruktansvärd i sin realism. ”Huggormsgift äro inom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter äro snara, när det gäller att utgjuta blod. Förödelse och elände är på deras vägar, och fridens väg känna de icke. Gudsfruktan är icke för deras, ögon.” Rom 3. Är icke detta en slående bild av världen av idag. I alla sina försök att åstadkomma ett fridsrike på jorden, kommer människan till korta. Varför? Jo, därför att människan i all sin strävan icket har något rum för honom, som är källan varifrån friden kommer. Han vars namn är Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Han som bar våra synder och sjukdomar upp på korsets trä och gav sig själv till lösen för alla. En mycket vanlig uppfattning bland människor är, att de menar Gud i sin nåd skall ha fördrag med dem om de gör så gott de kan. Men skriften säger: ”Av laggärningar blir intet kött rättfärdigt.” Om rättfärdighet hade kunnat vinnas genom lagen, så hade ju Kristus icke behövt lida döden. Om du skulle kunna bli frälst genom din egen rättfärdighet, då hade icke Kristus behövt ge sitt liv för dig. Det går icke att bli frälst genom att göra så gott man kan, ty bibeln säger, att människan utan Gud är död i överträdelser och synder. Säg mig, vad kan en död uträtta? Ingenting. Du kan aldrig genom egna ansträngningar göra någonting för att försona din synd. Hur många har icke gjort allvarliga försök att finna frid på gärningarnas väg, men skriften kallar dessa gärningar för döda gärningar. De har inget värde inför Gud. Vad du behöver är liv, och det livet kan endast Kristus skänka dig. Det finns till och med sådana, som kallar sig kristna, som har det på detta sätt. De äger ingen glädje. Allt har för dem blivit en tung plikt, och de gastkramas och pressas av den föreställningen, att de måste göra något för att sona sin synd och blidka Gud. Har du det så min vän, så är Kristi blod utgjutet för dig, för att rena dig från din skuld och från dina döda gärningar. ”Huru mycket mer skall icke Kristi blod -_ då han nu genom evig Ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud _rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden.” Hebr 9: 14. Till frälsningen hör också dopet i vatten och Ande. Då du blivit renad i blodet då är du en ny skapelse och den gamla människan är död och måste begravas och detta sker i dopet. Efter detta får du vända dig till den store dopförrättaren Jesus Kristus, han skall döpa dig i helig Ande och eld.      https://www.midnattsropet.se/1970/01/han-gav-sig-sjalv-till-losen-for-alla.html
********************
God's word, Satan's lies

VÄRLDEN HATAR JESUS, VÄRLDEN HATAR SANNINGEN!

Katolska kyrkan och “enhet”.Tre förbannelser /holy Eucharist) från det romersk-katolska rådet av Trent, som fastställdes av rådet i Andra Vatikankonciliet. Liten kaka, oblat/ Svenska o engelska

imagesCACTFZT85

People by the millions have been bamboozled, and hoodwinked, by the modern day “unity” with the Roman Catholic church, and that it downright scary. I was saved out of the Roman Catholic system back in 1989, and I can assure you that the Roman Catholic church is NOT a Christian church at all. You do NOT have to consult with the deceived, and bewitched, pastors and preachers of today, to learn the truth about Rome. You simply have to search the scriptures for yourselves like the Bereans did, and you will find their teachings to be absolutely false.

And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.” Acts 17:10-11

If a pastor, preacher or evangelist has been truly PLANTED of the Lord, then that same pastor, preacher or evangelist is going to stand against any false gospel that will lead the sheep astray. If a pastor, preacher or evangelist is telling you that the Roman Catholic church is a legitimate Christian church, then they are surely not a “planting” of the Lord, and they have already been seduced by the doctrines of the devil himself.

“Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;” 1Timothy 4:1

In this short video I will show you three anathemas (curses) from the Roman Catholic Council of Trent, which were UPHELD by the Council of Vatican II. Take the time to listen to these anathemas as I read them, and keep in mind that this is STILL the official teaching of the Roman Catholic church, which has been seducing precious souls for centuries. Keep in mind also that the Council of Trent was their response to the Protestant Reformation, which shook the church of Rome to it’s very core, when people were getting SAVED in the true scriptural fashion.

PÅ SVENSKA:

I denna korta video kommer jag (Mysoulrefuge) att visa dig tre förbannelser /holy Eucharist) från det romersk-katolska rådet av Trent, som fastställdes av rådet i Andra Vatikankonciliet. Ta dig tid att lyssna till dessa förbannelser som jag läser upp dem, och kom ihåg att detta är fortfarande den officiella undervisningen i den romersk-katolska kyrkan, som har förfört dyrbara själar i århundraden. Håll också i minnet att rådet av Trent var deras svar på den protestantiska reformationen, som skakade kyrkan i Rom till grundvalarna, när människor blev frälsta på sant biblisk sätt.

Miljontals människor har blivit förda bakom ljuset genom dagens “enhet” med den romersk-katolska kyrkan, och det rent skrämmande. Jag räddades bort från det romersk-katolska systemet redan 1989, och jag kan försäkra er om att den romersk-katolska kyrkan inte alls är en kristen kyrka. Du behöver inte samråda med de bedragna och förhäxade, och pastorer och predikanter i dag, för att veta sanningen om Rom. Du/ni måste helt enkelt söka i skrifterna för er själva som de Bereans gjorde, och du kommer att hitta katolska kyrkans läror falska.

Och bröderna skickade omedelbart bort Paulus och Silas på natten till Berea: de kom till judarnas synagoga. Dessa var ädlare än de i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade/sökte var dag i skrifterna, om hur sakerna låg till “Apg 17: 10-11.

Om en pastor, predikant eller evangelist verkligen är sända/utsända av Herren, då kommer samma pastor, predikant eller evangelist att stå emot falskt evangelium som kommer att leda fåren vilse. Om en pastor, predikant eller evangelist talar om för dig att den romersk-katolska kyrkan är en legitim kristen kyrka, då är de säkerligen inte en Herrens utsände, och de har redan blivit förförda av doktrinerna av djävulen själv.
1Timothy 4: 1
1. Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
Matt. 24:23. 2 Tim. 3:1. 2 Petr. 3:3. 1 Joh. 2:18. Judas v. 18.

LÄS alla bibelorden i texten och du kommer att se denna falskhet och villfarelse!  Apg 17:10-1; 1 Thim 4:1; Matt 15:13-14; 1 Pet 3:18; John 3:16; John 3:17-18; Meningen med Mässan, se videon. Rom 5:6-7, 5:8-9; Vi är räddade genom Jesu blod OCH PRISET ÄR BETALT. Mark 13:21-23; Lukas 6:26.

Mosebok 20: 4-5 

4 “Du skall inte göra dig en bild i form av uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under. 5 Du skall inte tillbe dem eller avgudar dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, straffa barnen för synden av föräldrarna till den tredje och fjärde generationen av dem som hatar mig,    Lyssna i videon om de tio buden! ..2 Mos 20:5-6; 2 Mos 20:17

 

NamnlösMaria