Man vill införa s k Medborgarlöner. Hmm, det blir tufft framöver. Agenda 2030,pdf-fil

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_sv?fbclid=IwAR321r4mgrDmIq0hp0UAOc-iR2RZedUQYqDJmV6AUs4PT1tAyltzIJO2ImA

Europeiska medborgarinitiativet logo

Inför medborgarlöner i hela EU

Bilaga

Definition av medborgarlön

Medborgarlönen ska inte ersätta välfärdsstaten utan snarare komplettera och omvandla den från en kompensatorisk till en emancipatorisk välfärdsstat.

Följande fyra kriterier definierar medborgarlönen:

Allmän – Medborgarlön betalas ut till alla utan behovsprövning. Inga begränsningar för inkomster, besparingar eller egendom gäller. Alla personer, oavsett ålder, härkomst, medborgarskap, bostadsort, yrke osv., ska ha rätt till detta bidrag. Därför är vårt krav att en EU-omfattande och garanterad medborgarlön införs.

Individuell – Alla – varje kvinna, varje man, varje barn – ska ha rätt till medborgarlön på individuell basis, eftersom detta är det enda sättet att värna den personliga integriteten och förhindra att någon får kontroll över andra individer. Medborgarlönen ska vara oberoende av civilstånd, samboförhållande eller hushållsgemenskap, och av vilka inkomster eller tillgångar som andra medlemmar av hushållet eller familjemedlemmar har. Detta gör att alla kan fatta sina beslut på egna villkor.

Villkorslös – Som en mänsklig och laglig rättighet får medborgarlönen inte vara beroende av några som helst förhandsvillkor, oavsett om det rör sig om skyldighet att utöva avlönad verksamhet eller visa sin arbetsvilja, delta i samhällstjänst eller uppträda enligt vissa könsroller.

Tillräckligt hög – Beloppet bör ge en rimlig levnadsstandard som motsvarar de sociala och kulturella normerna i det berörda landet. Den bör förhindra materiell fattigdom och ge möjlighet att delta i samhället. Detta innebär att medborgarlönens nettobelopp åtminstone bör ligga över EU:s fattigdomsgräns, dvs. på 60 % av motsvarande nationella mediannettoinkomst. I länder där majoriteten har låga inkomster, och medianinkomsten därför är låg, bör ett alternativt riktmärke (t.ex. en korg med varor och tjänster) användas för att fastställa medborgarlönen, för att garantera ett värdigt liv, materiell säkerhet och delaktighet i samhället på lika villkor.

En medborgarlön är en central åtgärd för att nå de mål för mänsklig värdighet, frihet och jämlikhet som anges i EU:s centrala dokument:

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)

Artikel 2

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter

för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Medborgarlönen enligt de fyra fastställda kriterierna uppfyller alla värden som anges ovan. Den ger materiell säkerhet och full delaktighet i samhället utan villkor i kombination med jämlikhet för alla individer.

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Artikel 1 Människans värdighet

”Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas.”

Individens värdighet måste också omfatta en möjlighet att leva fritt och på ett ansvarsfullt sätt i det egna samhället. Medborgarlönen garanterar varje individ frihet och ansvar genom att få bort existentiella och administrativa hinder samt social utestängning.

Medborgarlönen hjälper EU-medborgarna att identifiera sig med EU och tryggar deras politiska rättigheter.

Den stöder förverkligandet av de grundläggande rättigheterna. ”Människans värdighet är inte bara en grundläggande rättighet i sig utan utgör själva grunden för de grundläggande rättigheterna.” (Officiell förklaring till artikel 1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

En medborgarlön för alla skulle vara en stark signal om att EU tar rätten till ”en värdig tillvaro” på allvar.

Artikel 5

Förbud mot slaveri och tvångsarbete

”2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.”

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) definieras tvångsarbete eller annat påtvingat arbete ”som varje arbete eller tjänst som krävs av en person under hot om något slag av straff och till vars utförande ifrågavarande person inte erbjudit sig av fri vilja.” (ILO:s konvention om tvångsarbete, nr 29, 1930). I många nuvarande system för minimiinkomst och sociala trygghetssystem kan förmåner dras in på vissa villkor. Medborgarlönen avskaffar den praxis som tvingar personer med villkorat skydd (bidrag kopplade till arbete) att ta jobb som de annars skulle ha avvisat.

Artikel 6

Rätt till frihet och säkerhet

”Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.”

Medborgarlönen stöder det fria valet av personlig livsstil, den individuella utformningen av sociala relationer och om man vill engagera sig i socialt och ekonomiskt samarbete. Med denna frihet bör ett ansvar för andras välbefinnande uppstå. Tillsammans med det skydd som erbjuds av de nuvarande sociala trygghetssystemen är en medborgarlön den bästa garantin för ekonomisk säkerhet i samband med sjukdom och arbetslöshet.

Artikel 15

Fritt yrkesval och rätt att arbeta

”1. Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke.”

Medborgarlönen gör det lättare att utöva en fritt vald eller åtminstone acceptabel sysselsättning. I många av de nuvarande välfärdssystemen innebär behovet av materiella varor och tjänster för att kunna överleva och olika administrativa begränsningar en inskränkning av den individuella friheten att välja yrke och tvingar människor att acceptera ett för dem olämpligt avlönat arbete.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

Artikel 5

”Unionen får ta initiativ för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas socialpolitik.”

EU-ländernas socialpolitik kan samordnas för att förhindra att sociala standarder försämras. Den gemensamma åtgärden för alla skulle vara införandet av en medborgarlön som motsvarar de fyra fastställda kriterierna. Ansvaret för att anpassa medborgarlönen till de befintliga nationella trygghetssystemen ligger inom EU-ländernas behörighet.

Det finns många studier som visar olika sätt att stegvis införa och finansiera en medborgarlön. Vi föreslår inte något enda sätt i detta medborgarinitiativ.

Mer information

Att. 3 ANNEX v3 .pdfEngelska63.72 KB – PDFLadda ner 

Hmm ja det LÅTER ju bra, det SER Bra ut…. och sedan kommer kraschen, bakom kulisserna finns det starka viljor som BRYTER NER. Fundera på saken. Det finns många vilddjur!

Maria

6 thoughts on “Man vill införa s k Medborgarlöner. Hmm, det blir tufft framöver. Agenda 2030,pdf-fil

 1. Hej! jag skall läsa o titta mer på detta, då det är så mycket som sker nu i världen, det går väldigt fort och alla planer är ju färdiga så det är märkligt.Vad jag har hört o tycker mig läsa är att det är 7 år till 2030 då vedermödan skulle kunna vara över, det betyder ju att det måste ske många märkliga o tunga saker framöver och en ny plandemi är nu att vänta. Ja detta är tufft att veta och värst är det ju för dem som inte alls vill förstå att det står om i bibeln om vad som SKALL SKE. De skrattar åt oss när vi varnar, men så är världen. Ja det är mycket sanning i det du skriver, jag önskar bara få det i en viss ordning som det skulle kunna vara, men jag återkommer igen o du med. FRID! Hälsn Maria

 2. Ska jag skriva upplyftandet då för att särskilja vad jag menar.
  Ett slags uppryckande…
  Jag förtydligar också att det är enda exemplet på ett eventuellt uppryckande i Bibeln jag hittar.
  Uppenbarelseboken 11:12.
  Anden från Gud+en stark röst tolkar jag som Fadern inte Sonen, det kan möjligen tolkas som ett uppryckande, Jesus själv säger ju att de döda ska resas först.De döda i Kristus alltså.
  De andra kommer vara döda ett tag till.
  De andra döda ska dömas först efter hans återkomst.(har jag för mig).
  Men då är frågan är domens dag och uppryckandet dvs hans återkomst samma sak?
  -Ingen aning.
  Jag tror bara att UPPRYCKANDET sker för de som har vägrat Vildjurets Bild, Tal och dess Namn.
  Dvs ursprunglig Medborgarlön.
  Tackar vi nej till den lön som med all säkerhet kommer med vaccinplåstret så kommer vi dödas.
  Och då kommer de som vägrar (de som skriker på Jesus med hög röst under altaret) beroende på (min tolkning) vara de som tidigare har ryckts upp?
  Till dess att dess antal har nått sin fullhet. Dvs alla som ska dödas? . Det är alltså inte säkert att jag har rätt, men en antydan till global kampanj är tydlig.
  UNESCO/FN/WHO det är inte svårt att tänka sig hur tongångarna går. Vaccin vägrare!
  Det kommer inte heta Kristna, utan Vaccin-vägrare om.
  Dvs ett uppryckande för de som dödas för att de vägrar Bilden,Talet och dessvNamn.
  =Omedelbar belöning.
  Problemet är att vi människor tolkar döden som något negativt.
  Jesus säger ju:
  – Den som har varit trogen intill döden.
  -De som har bevarar sin tro
  -Den som har kämpat sig fri!
  -Den som inte har förnekat sin tro!
  Många har redan förnekat Jesus,dvs sin tro genom att ta Märket, men ska ännu inte dömas.
  De har offrat vad jag anser en ansenlig bevisbörda emot sig?
  Uppryckande under vedermödan?
  Ingen aning bevisbördan ligger på mitt i (för de döda i Kristus som har vägrat Bilden Talet och dess Namn.

 3. Hej Jag måste tänka efter i denna kommentar, jag tycker inte det stämmer med att Jesus tar oss hem i slutet, d v s det finns inte fler s k uppryckanden.Han kommer tillbaka en gång, och i det så hämtar han oss hem Matt kap 24. Måste tänka ett par dagar… Och ja jag tror att det kan bli halshuggning, B Obama köpte ju in massor av giljotiner o det går ju fort då.. smart. Nej detta är för otäckt men jag vet att vi ska stå med vita kläder. MEN…. också att det kan vara av svärd ja, främmande folk t ex. Återkommer, Fredrik. /Maria Ja o har man annan åsikt än kyrkor o vissa andra så är det ju inte ok….

 4. Vill poängtera att enda gången jag hittar bevis för ett eventuellt uppryckande så hittar jag det bara i mitten av de 3,5 åren då de 2 vittnena ska evangelisera. Det är min tolkning. Många andra tolkar det som Eliah och Moses.
  Ja just kanske därför. De svaga,sjuka som inte orkar fly?
  De som fortfarande vägrar Talet och dess Namns Tal.
  Märket och dess Namn?
  Jag tror fortfarande att Bibeln har högre auktoritet än mina tolkningar. Dvs om (när) Märket (VACCINET) blir tvingande så kommer det bli under KRIGSLAGAR!
  Förstår du nu?
  Vildjuret tvingar och övertygar samma sak gäller för förmår!
  Genom att skapa ett juridiskt vacuum kan de lagligt sett avrätta alla genom halshuggning.
  Svärd= Machaira=kort blad,kniv eller en SLAKT/KAPMEKANISM SAS GILJOTINEN?
  Genialiskt eller hur?
  ✓ Det är smärtfritt!
  ✓ Det är billigt!
  ✓ Det är humant! (enligt FN Agenda 2030)
  Det är avskräckande för de som tittar på!
  Giljotinen uppfanns av Chanel, (som en sidonot?).
  Bevisföringen pekar (enligt mig) på ett uppryckande, men bara av de döda (dvs de ”nyss” halshuggna”, samt de Kristna som tidigare har dödats.
  Dessa 2 vittnen rycks upp.
  Medans vi som lever är kvar.
  Ett sorts uppryckande men inte något UPPRYCKANDET något sånt kan jag inte hitta i skriften gällande de levande bara de döda.
  Uppryckandet tycks alltså bara gälla de döda eftersom de döda ”ska resas” dvs ställas upp först.
  Inför Fadern?
  De levande ska ju dömas 3,5 år senare tillsammans med de döda (uppryckta) samt också de andligt sett döda?
  Ordet vittnena är översatt med Martyr=Vittne på svenska. Vi är ju i allra högsta grad vittnen.
  Ukraina-krisen är skapad därför det kommer bli tvingande så att vi övertygas och till slut förmås.
  Putin utgör och utför även Guds vilja.
  Med det i åtanke vill jag ju påpeka att jag kan ha fel.
  Men också göra dig uppmärksam på att allt jag har skrivit på http://www.korsfrukt com har inträffat såsom jag har skrivit. Det betyder INTE att jag är supersmart.
  Det betyder bara att Bibeln är superexakt.
  Ett uppryckande sker alltså bara för de döda och det sker då om ca 1,5-1,6 år.
  Eller via avrättningar (olika metoder knivar?).
  Även om det låter osannolikt.
  Ja jag vet också att det låter helt galet men allt jag har skrivit inklusive de 20 punkterna har inträffat exakt såsom jag har tolkat Bibeln.
  I stundom är 86,9%>
  Siffran jag har fått var 91,75%.
  Dvs efter det kommer mörkret och det första ve-ropet. Klart jag blir spärrad på Apg 29,NTEB,Flammor, hotad av Tyresös kyrkoherde och utfryst,fridlyst av Hela Pingsten, förlöjligad av Lennart Jareteg samt
  Resterande del av kyrkligheten.
  Men jag står fast vid mina 91,75%.
  Ett uppryckande?
  Bara för de som vägrar Märket i vaccinen.
  Vi andra får nog leta (undertecknad) rea på 5-manna kåtor i nylon och hoppas att vi får anses värdiga.
  Jag sjunger inga sånger för barn!
  Jag delar ut blodiga biffar men elden får du tillhandahålla själv.

 5. Detta är fasligt otäckt o jobbigt att läsa o förstå o veta. Men en sak vill jag säga att vi ska vara med i hela vedermödan, det står ju i Matt kap 24- EFTER den tidens vedermöda. Så jag tror inte att det blir något före det.Hur tänker du på bibelorden?
  Ja de sista frågorna här om att vara lycklig, fattig, trygg, på flykt, vara hungrig, det är saker som de flesta människor aldrig tänkt på, för de flesta har alltid levt ett s k tryggt liv, åtminstone vi i västvärlden och i Europa m m.Jag som sjuk vill ju inte fly eller annat då jag inte kan det… min kropp är inte ok, vad skall alla sjuka o de göra som inte har krafter… LITA på GUD, JA det gör jag ju, HAN får leda oss i allt detta. Det kan bli väldigt tufft ja, till och med vår död. Hälsn Maria, uppskattar dina komm.

 6. Medborgerliga rättigheter tillgodosedda gäller inte vid pandemier och vid händelser som berör många.
  Tex krig,svält,etc.
  Krigslagar kommer införas!
  Därför anser jag att Medborgarlön är detsamma som 666 eller Vildjurets Tal.
  Kung Salomo världens smartaste människa är intimt förknippad med talet 666.
  Sök igenom Bibeln och ni hittar 666 bara på 2 ställen.
  Salomo (om man forskar,använde en uniformerad skattebaserad reduktionsplikt. Alla var tvungna att hjälpa till med hans enorma projekt. Oavsett status.
  Detta stämmer överens med nutida kontext, i Kina finns det många hela färdigbyggda städer som står tomma. Precis som under Kung Salomo,användes dessa lånade pengar till enorma skattefinansierade projekt.
  I min mening motsvarar det införandet av Vildjurets Tal och Vildjurets Namn i mitten av vedermödan.
  Det stämmer alltså exakt med Uppenbarelseboken därför att den bördan orsakade en splittring av Judah och Israels stammar. Se bilden på punkt nummer 14 (av 20) varför vaccinet är Vildjurets Märke (som är i) vaccinen och varför det måste införas i början av vedermödan men blir obligatoriskt (förmått/tvingande) i mitten.
  Historiken kring Judah stam är alltså av yttersta vikt och anser jag är en splittring av Kristenheten.
  Jesus beskriver får/getter samt ogräs/gräs.
  Separation och försoning.
  Delning och utplåning.
  Men precis som då kommer ogräset separeras först.
  För att de som består ska klara testet.
  Bild nummer 14 är min version av hela Kristenhetens golgata-vandring på vägen till Rom samt införandet och aktiverandet av det eukaristiska emblem som sedermera blir känt som Vildjurets Bild (med Namnet) inuti. En manual för att köpa och sälja.
  -Nej det betyder inte att Vildjurets Märke är ett plåster utan att Märket hamnar i Vaccinplåstret och kan kategoriseras som dess Namn.
  Läs noga!
  Det står Vildjurets Märke OCH dess Namn.
  Båda kommer alltså placeras där utöver på pannan eller handen. Bokstavligt och bildligt.
  Namnet förtydligar bara VAR du tidigare har tagit Märket.
  Ett exempel är uppryckandet som då bör ske i mitten av vedermödan med dekapitation. De döda ska ju resa sig först säger Jesus. Fadern intygar att -Kom hit upp! lite senare följt av en jordbävning.
  Ja, jag anser alltså att vi befinner oss 2 år in i vedermödan med 1,5 år kvar då vaccinen blir tvingande. Förutsatt att du tidigare har tagit dem.
  Vi andra får klä oss i säckväv som är nylon.
  På Jesus tid var det väta beständigt kamel+gethår dvs en hybridmix (solen och månen ska klä sig i säckvöv) som referat.
  Fattig men lycklig?
  På flykt men trygg?
  Hungrig men andligt mätt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.