Archive | september 2014

Sionism. Video. Makt. NWO. Antikrist på tronen

Sionisternas och kabbalisternas makt i Sverige
Genom systematiska, samverkande och organisatoriska verksamheter och genom att utöva påtryckningar på alla de viktiga opinionsbildande sektorerna i det svenska samhället såsom undervisning, massmedia, bokutgivning, underhållning, politik, kultur, religion, har den sionistiska propagandan gjort det möjligt för den sionistiska makten (den makt som kommer att placera antikrist på tronen) att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen judar är eller har varit inblandade.

De icke religiösa politiska sionisterna och de religiösa på Kabbalan och Talmud troende (Satansdyrkande) judarna som inte är några judar enligt bibeln utan en Satans synagoga, har, vilket är mycket tragiskt, gjort sig till talesmän/ kvinnor för judarna som grupp. Alla judar.

Både för troende (på Abrahams Gud troende) och för icke troende judar. Detta trots att troende judar har mer gemensamt med kristna än vad de har med icke troende judar som upphöjer sionismen, en politisk ideologi jämförbar med den ideologi (som varenda tänkande jude och alla andra tänkande människor bör avsky) som kallas nazism.

De icke troende judarna drar sig inte för att med hjälp av sin makt och sina pengar, köra över både de judar som har Toran (Gamla testamentet) som sitt rättsnöre samt resten av mänskligheten. De sionistiska judarna (en på Abrahams Gud troende jude kan inte befatta sig med ideologier som omhuldar nazism) har Kabbalismen (Satans lära/gift) som sin religiösa lära/tro i vilken ockultism och Satansdyrkan (avgudadyrkan), är huvudingredienserna.

Detta tar Toran helt avstånd ifrån och av den anledning kan “ bibel troende judar” inte vara annat än antisionister eller med ett annat ord antirasister. Nu är det dock så att de flesta judar ställer sig positiva till sionister och sionism (Satans ideologi) och även till Kabbalismen (Satans religion) liksom många kristna (de flesta kristna kan man nog påstå) men är negativa till rasismen som är inkapslad i sionismen.

Nog är det konstigt att nazitysklands “rasism” förkastas, omtalas och debatteras stup i ett (det visas filmer dokumentärer och intervjuer ständigt i tv om det fasansfulla nazityskland i syfte att varna de nya generationerna) och att sionismens “rasism” höjs till skyarna. Sionismens rasism tillåts verka helt fritt i bland annat Palestina (med massnord på palestinier) och i den övriga världen Är inte rasism, rasism oavsett i vilken form och vilka som gör sig skyldiga rasism?

Hur kan det komma sig att människor som inte har tagit ställning för rasism (uppmuntrat rastänkande) blir kallade rasister och inte bara det utan även “antisemiter” när de tar ställning mot all form av rasism? Kan det handla om annat än om indoktrinering? En indoktrinering av människor (massorna) som tjänar den sionistiska maktens (Satans) intressen?

Handlar det inte om att när en grupp aldrig får sina åsikter (de tankar man för fram) ifrågasatta, inte ens om det finns välbestyrkt fakta, så har denna grupp tillskansat sig makten att bestämma vad som är sanning och vad som är lögn. Med detta följer makten att håna, dumförklara, frysa ut och nedtysta alla kritiska motståndare.

Ledarna (nuvarande och tidigare) i världens olika länder (inte minst i de kristna länderna) har låtit judar som har anammat den sataniska sionistiska ideologin och den lika sataniska Kabbalistiska läran/tron, få en framstående plats inom samhällets olika områden. Genom en ständig hjärntvätt har dessa sionistiska och kabbalistiska judar lyckats få massorna till att tro att judar genom historien, alltid samt ständigt, har varit och är utsatta för andra folks hat. Som grupp framställts de som ”offer” och efter nazityskland har denna offerstatus blivit permanent.

Detta trots att Sionistiska och kabbalistiska judar samarbetade med Hitler (många av Hitlers närmaste män var judar) för att utrota en stor del av sitt eget folk. Denna utrotning “förintelsen” har man inte gett de skyldiga skulden för utan istället har det tyska folket och alla andra folk (icke judar), “som grupp” fått bära skulden för vad Satan och hans anhang ställde till med då.

Att det var judar (judiska yrkesrevolutionärer) som låg bakom kommunismen och det fruktansvärda massmordet (Se Juri Linas film “I skuggan av Hermes”) på stora delar av den ryska befolkningen (inte minst på kristna, däribland många biskopar och präster) samt att dessa yrkesrevolutionärer stöddes av kapitalstarka bankirer som var sionister/kabbalister, nämns inte ens.

Vi får inte heller veta att det är Sionister och Kabbalister tillsammans med frimurare (det går att vara frimurare, sionist samt kabbalist och mycket annat samtidigt) och andra ljusskygga ockulta grupper, som idag håller på att hetsa fram ett tredje världskrig (västvärlden mot den muslimska världen) som de har planerat för länge.

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten” (2.Tess. 2: 6-12)

Man använder sig av organisationen IS (Islamska staten) eller ISIS (fanatiska muslimer som slåss mot västvärlden och mot allt de har blivit tillsagda att slåss mot) och om detta planerade krig i syfte att upprätta en slutlig global makt och en ny världsordning styrd av Illuminati, skrev Albert Pike (satanist, ockultist samt grundare och stormästare inom det amerikanska frimureriet), mycket ingående:

“Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördel av de motsättningar som anstiftats av Illuminatis agenter, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att Islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den Israeliska staten) gemensamt förgör varandra.

Under tiden kommer de andra nationerna, än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss tills de nått total fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning. Vi skall släppa loss nihilisterna och ateisterna, och vi ska utlösa en fruktansvärd social katastrof som i all sin fasa skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteter av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten som i sin deistiska anda, från och med då skall vara utan riktning och mål, strävande efter ideal men utan att veta vem de skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager..

Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade”

Det här och mycket annat talas det inte om (kallas konspirationsteorier) vilket på sätt och vis är förståeligt och bra då judar i allmänhet annars skulle kunna skuldbeläggas för de sionistiska satansdyrkarnas gärningar. För deras gärningar som väljer att kalla sig judar men som inte är några judar utan en Satans synagoga.

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär” (Upp.3:9)

Det är, och jag har skrivit det många gånger innan, oerhört viktigt att skilja mellan falska judar, sionister, kabbalister, ja satansdyrkare som arbetar på att bygga upp det antikristliga systemet och vanliga judar, judar i allmänhet (icke troende) samt judar som tror på Abrahams Gud och som önskar göra Guds vilja.

Satan har i sin list byggt upp sitt system (det antikristliga) inom judendomen och har kunnat göra det ostört eftersom majoriteten av de kristna och resten av mänskligheten har indoktrinerats i tron att judarna (varenda jude utan undantag) trots att de “som grupp” bröt förbundet med Gud (förbundet var förknippat med villkor), och Gud instiftade ett nytt förbund i Kristus, än idag är utvalda.

“Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk – ty hela jorden är min – och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk” (2. Mos. 19:5-6)

Israel (judarna) lyssnade inte till Gud utan bröt förbundet. Gud står emellertid kvar vid sin del av löftena/pakten och ger i sin kärlek Israel (judarna) ett nytt förbund i vilket inte endast judar är välkomna (utvalda) utan alla människor som tror på Guds son, Jesus Kristus.

Judarna kan alltså återinympas “i det äkta olivträdet”, sitt eget träd, om de INTE framhärdar i sin otro. Om detta kan vi läsa här:

“De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd”. (Rom. 11:23)

För en jude är det lätt att återinympas i det äkta olivträdet men det är tron som är avgörande. Därför befinner sig judar och hedningar som inte tror på Jesus Kristus lika långt borta från Gud. En jude befinner sig inte närmre bara för att han eller hon är jude. Om och när de kommer till tro är de lika nära och blir ett i Kristus, en ny människa som kan nalkas Fadern i en och samma Ande.

En massa oklarheter (villoläror) runt denna för kristendomen så viktiga bibliska sanning har lett till att majoriteten av de kristna tror att judar som framhärdar i sin otro, är utvalda bara för att de är judar och har tillägnat sig en judisk identitet. Inget kan vara mer felaktigt om vi väljer att tro på vad bibeln, Guds ord, säger.

De judar som på Jesus tid skulle kunna jämföras med de sionistiska och kabbalistiska judarna av idag men som då kallades fariséer och skriftlärda vilka följde de äldstes stadgar (Talmud), var redan då, Gudsförnekare, avfällingar, avgudadyrkare och kallades av Johannes döparen och av Jesus själv för huggormars avföda. De hade vänt Gud ryggen och upphöjde sig själva och varandra genom sin lagiskhet utan att visa någon tillstymmelse till barmhärtighet, kärlek och medmänsklighet.

Så här säger Jesus om dem:

“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte” (Joh.8:44-45)

Någon sanning finns inte i Satan och inte heller hos hans anhängare. Sionisterna och kabbalisterna arbetar idag frenetiskt med att förstöra Sverige och alla de Europeiska länderna genom att uppmuntra mångkultur och massinvandring.

Deras agenda är densamma (det vill säga förstörelse, sönderfall, splittring och upplösning av nationer samt all ordning, moral och dylikt i dessa) som följande kabbalister och Satansdyrkare stod upp för.

Isaac Ben Solomon Luria var rabbin och levde mellan 1534-1572. Han bodde i “Safed” vid Gallileiska sjön i Palestina och intresserade sig för det ockulta och allt som hade med mystik att göra. Intresset ledde till att han blev expert inom kabbalismen och han började att skriva egna texter som lades till de kabbalistiska skrifterna.

Rabbi Luria ansåg att de män inom judendomen som tidigare hade skrivit och forskat om det mystiska och ockulta, hade lagt för stor vikt vid världens skapelse och begynnelse. Detta var inte längre viktigt menade han utan nu skulle man istället börja arbeta med att påskynda världens undergång och därmed messias ankomst.

Hans undervisning gick ut på att messias inte kunde träda fram förrän de icke judiska nationerna blivit sönderslagna, fallit i total hedendom och förlorat all tro på Gud. Detta gick att påskynda om judar var villiga att hjälpa till med att förstöra nationerna. Det kallades för att “krossa lerkärlen”.

Han menade att även om de icke judiska nationerna var fyllda med ondska så fanns det bland dem gudomliga gnistor. De här gnistorna höll samman nationerna och förhindrade regeringarna från att falla ihop. Därför var det varje kabbalistisk judes plikt att ta bort dessa gudomliga gnistor och på så sätt snabba på förstörelsen av alla icke judiska nationer.

Anledningen till att det judiska folket hade blivit skingrat till så många nationer berodde inte på att de begått någon synd eller vänt sig från Gud. Det var Guds plan att skingra judarna för att de skulle kunna förstöra de icke judiska länderna.

Denna förvrängda teologi ledde till att rabbi Luria kunde introducera en lika förvrängd frälsning och upprättelse av det judiska folket. Han lärde dem att det var genom att synda som de kunde bli frälsta.

Sabbatai Sevi föddes 1625 i den Turkiska staden Smyrna. Hans föräldrar hade flyttat till Turkiet efter att ha bott i Grekland och fadern var en framgångsrik köpman. Sabbatai genomgick den vanliga judiska skolningen men fick börja utbilda sig till rabbi då han visade begåvning. Han blev expert på den judiska kulturen och de talmudiska skrifterna och började efter utbildningen att studera kabbalan.

När Sabbatai var cirka 23 år gammal (1648) påstod han sig ha fått ett personligt besök av Gud som uttalade följande ord för honom:

“Du är Israels frälsare, jag svär vid min högra hand och vid min arms styrka, att du är den sanne förlossaren, och att det icke finns någon annan vid min sida som frälser”

Sabbatai började offentligt proklamera att han var Guds son och den messias som Gud lovat skulle komma. Många judar följde honom och en ung jude vid namn Nathan av Gaza påstod sig ha fått en uppenbarelse ifrån Gud att Sabbatai verkligen var guds son och att Nathan skulle bli hans profet.

Rörelsen spred sig snabbt till alla judiska kolonier i hela världen och judiska rabbiner som blivit omvända till Sabbatais lära reste runt i hela Europa (ända upp till Sverige) för att värva anhängare.

När rörelsen nådde sin kulmen hade den största delen av alla judar blivit omvända till att tro på Sabbatai som Israels frälsare och förlossare. Sabbatai och Nathan fortsatte att utveckla rabbi Lurias undervisning om att frälsning kommer genom att synda och att synd är något heligt.

Jakob Frank (hans riktiga namn var Leibowicz) föddes i provinsen Galicia 1726, som vid denna tid tillhörde Polen. Jakob Frank växte upp inom den sabbatainistiska rörelsen och blev en mycket hängiven lärjunge till Sabbatai som då varit död i åtskilliga år. Vid denna tiden hade det kabbalistiska systemet fått ett järngrepp om det judiska folket i alla länder där de bodde.

Innan Nathan av Gaza gick i graven, hade han undervisat det judiska folket om att Sabbatai skulle återuppstå från de döda. Jakob Frank fortsatte på denna linje och överallt väntade judarna på att så skulle ske. Och se, det skedde som av ett under. Iallafall nästan.

Vid 25 års ålder ändrade Jakob Frank plötsligt sin undervisning om att Sabbatai skulle återuppstå och menade istället att han redan hade återuppstått. Inte hur som helst utan i Jakob Frank. Jakob Frank sa sig vara en reinkarnation av Sabbatai och sålunda var han (hokus pokus) det judiska folkets messias.

Efter en tid följde Jakob Frank Sabbatais exempel och avsade sig sin judiska tro. Men han blev offentligen inte muslim utan katolik. Tusentals judar följde efter (blev katoliker) men det betydde inte att alla dessa hade funnit Jesus som sin frälsare. Det var en täckmantel och ett offer som de begick för att hylla sin messias. Den polske kungen lurades till att tro att dessa judar hade blivit kristna.

På grund av sin fortsatta undervisning i kabbalan och sina hemliga riter (hemlighetsmakeri går emot den kristna läran) blev Jakob Frank fängslad 1760 och förhördes under tortyr av den katolska inkvisitionen.

“Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem – vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig” (Ef. 5. 11-14)

“Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken“ (Matt. 10:27)

När han blev fri tog han sig titeln “Baron” och eftersom han hade en stor skara av lärjungar, blev han mycket rik. Precis som Sabbatai byggde han upp ett hov där han levde i sus och dus. Jakob Frank utvecklade Sabbatais lära till sin spets och som en sann jude (han och hans anhängare ansåg att de var sanna judar) var han villig att bli den värsta avfälling och ta steget rakt ner i avgrunden. Hans gärningar var alltigenom ondskefulla och över hans personlighet vilade en djävulsk makt.

Jakob Frank byggde vidare på den kabbalistiska teologin och menade att den skapande guden inte är samma gud som har uppenbarat sig för Israel. Den skapande guden är den onda guden och i skapelsen finns olika krafter, både onda och goda. Bland de goda krafterna finns en god gud men denne kan inte uppenbara sig själv därför att världen just nu befinner sig under ondskans lagar.

Jakob Frank sade till sina lärjungar:

“Min önskan är att leda er till livet. Vägen till livet är emellertid inte en lätt väg, därför att det är en väg av nihilism, och det betyder att människan måste bli befriad från alla lagar, seder och bruk och all religion. Att lära sig att vara öppen och ta emot all undervisning men sedan förkasta den totalt, att följa sin nihilistiska ledare steg för steg ner i avgrunden.

Vattendopet är en nödvändighet, därför att kristendomen har banat vägen för oss. Jag måste säga detta, Kristus som ni känner till, sade att han hade kommit till världen för att frälsa den ifrån djävulen. Jag har kommit för att frälsa världen ifrån alla lagar, seder och bruk som har existerat eller som nu existerar. Det är min plikt att förstöra allt detta så att den gode guden kan uppenbara sig själv“.

De förstörande krafterna i Jakob Franks förvridna tankevärld var utan begränsningar:

“Överallt där Adam gick fram byggdes städer, men där jag går fram skall allt bli förstört, därför att jag har blivit född i denna världen enbart för att förstöra och förgöra. Men det jag bygger, det skall vara evigt. Människorna är invecklade i ett krig utan förskoning emot de onda lagarna som nu styr världen.

Jag säger till er, alla som vill bli soldater måste förkasta all religiös tro. Vilket betyder att de måste nå frihet genom sin egen kraft för att kunna få del av Livets Träd. Ingen del av den mänskliga själen kan lämnas orörd.

För att kunna stiga upp (till himlen) måste man först stiga ned (till avgrunden eller helvetet). Ingen människa kan bestiga ett berg utan att först ha varit vid dess fot. Därför måste vi bli nerkastade till den djupaste botten, då först kan vi börja att klättra upp till en evighet. Detta är hemligheten bakom Jakobs stege som jag har sett och som ser ut som ett V.

Jag har inte kommit till världen för att lyfta upp er utan istället har jag kommit för att kasta ned er till själva botten i avgrunden. Det är emellertid omöjligt för någon att stiga ned eller klättra upp av sin egen kraft. Endast gud kan lyfta upp någon genom sin egen hands
kraft.

Att stiga ner i avgrunden kräver inte bara att man förkastar alla religioner, seder och bruk utan också att man förbinder sig att utföra främmande seder. Detta betyder att en människa är villig att frivilligt förnedra sig själv, så att människan blir fullständigt frigjord från alla skamkänslor.

Vi har nu fått i uppdrag att stiga ner i avgrunden där lagar och religioner inte existerar. Men det är en väg som är mycket farlig, för det finns krafter och gudar, dessa är inga andra än världens tre ledare, och dessa gör allt för att förhindra oss.

Det är nödvändigt att lura dem och på detta sätt kunna fortsätta på vår väg. Ingen av de gamla klarade av detta, varken Solomon, Jesus eller Sabbatai Sevi. För att vi skall lyckas, det vill säga, att övervinna de krafter som står emot oss, vilka är gudarna bakom nationernas religioner, måste vi uppehålla en fullständig tystnad, även om detta leder till högförräderi.

Vi måste uppträda som en man, som önskar erövra en fästning. Man erövrar inte en fästning genom att hålla tal, utan måste gå dit i tystnad med alla sina soldater. Så måste vi också göra, gå vår väg i tystnad och i hemlighet. Det är bättre att se än att tala för hjärtat får inte förråda till munnen vad det känner. Därför finns det inget behov av intelligenta tänkare och forskare, vi behöver endast tystnad.

Våra förfäder talade öppet och det gjorde dem inget gott och vad har de uträttat? Men vi är under en börda av tystnad, vi måste var tysta och uthålliga. Om vi håller denna tystnad så kommer helig kunskap att komma till oss från avgrunden. Sålunda är det vår plikt att skaffa oss kunskap, och denna kunskap kommer från de olika nationerna på jorden, men det betyder inte att vi skall förena oss med dem.

Den som lyckas i detta får tillfälle att leva ett fritt liv som en anarkist (förkastning av alla lagar och förordningar). Platsen dit vi är på väg tolererar inga lagar , för alla lagar kommer från döden, medan vi är på väg till livet”

Vidare undervisade Jakob Frank att de som hade funnit denna väg till avgrunden och som hade kommit i kontakt med den gode guden var gamla testamentets Esau, den falske profeten Balaam, Rachael och kung Manasse. Dessa människor som enligt bibeln, “Guds ord“, gick helt fel i sina synder, var för Jakob Frank stora hjältar som han fick sina lärjungar att se upp till.

Kabbalisterna menade sig vara pionjärer för en ny världsordning och kallade sig för “messias soldater” Deras motto var “En soldat har ingen religion” Detta motto hördes under den franska revolutionen likväl som i Ryssland (under kommunismen) samt i Hitlers Tyskland.

Den kabbalistiska rörelsen är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar. Tillsammans med en stor grupp Gudsförnekande individer som kallar sig sionistiska judar, håller de idag hela Europa i ett hjärngrepp.

De får de länder som de kontrollerar att betala för deras propaganda med befolkningarnas skattemedel. Skattemedel som finansierar den sionistiska makten och befolkningarnas egen undergång i ett mångkulturellt massinvandrings projekt.

Padeia (The institute for Jewish studies in Sweden) är ett akademiskt institut som inriktar sig på judiska studier. Enligt egen beskrivning är det unikt i Sverige genom förenandet av akademisk utbildning i judisk text med programmatiskt stöd till gräsrotsinitiativ i civilsamhället.

På så sätt bidrar Padeia mycket konkret till att återetablera judisk kultur i Europa, heter det. Sedan grundandet år 2000 har Padeia utexaminerat 270 studenter från 40 länder. Verksamheten är öppen för dem med intresse och förmåga att arbeta för judisk kultur och dess bidrag till ett mångfacetterat samhälle.

I denna film (som ursprungligen sändes i Israelisk tv) talar Padeias grundare Barbara Spectre om att judar kommer att stå i centrum för att samtliga stater i Europa blir mångkulturella och multietniska istället för homogena som de varit tidigare.

Video:

Jews will play a leading role in multicultural Europe says Jewish researcher YouTube

http://youtu.be/53A5AJoRxF0

 

Från:  http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

 

Det viktigaste om KÄRLEK. Jesus dog för dig./Mår du dåligt.. Gå till Jesus

 

20140508_123945-1Du är älskad av Gud

Det viktigaste som du bör veta om kärlek är nog ändå detta första bibelord här nedanför. Det visar dig att Jesus dog för dig, och att han älskar dig och vill att du ska vandra med honom och lita på honom, och du får evigt liv. Det är stort, det är det finaste du kan få.

Om du tvivlar på att Gud älskar dig och vill att du ska vara hans barn, så kan du vara säker på att hela bibeln berättar om Guds kärlek till sin skapelse. Och DU, ja just DU är ju en del av hans skapelse, du är den han skapat för att han har dig kär. Det är inget konstigt med det, nej, det är verkligen underbart för dig att få reda på. Eller hur?

Ta till dig bibelorden och se att de handlar om Guds kärlek, i varenda mening. Vi som är hans barn ska sträva efter att ha det rätt ställt med Gud och följa honom och lära oss av honom och till sist få vara med honom i evig tid. Evig tid, det är länge det! Så sporra dig själv med bibelns ord i hjärtat och se framåt även om du mår ”alldeles kass” just nu. I alla omständigheter där man kan befinna sig, där finns han med! Jag kan lova dig att om du tar vara på ditt liv med Gud kommer du aldrig någonsin att ångra dig. Jag har varit i den djupaste svarta massa och grav, men jag blev FRI. FRI att älska Jesus.

Visst kan det vara mycket svårt och mycket kamp och mycket förtal och mycket smärta att följa Jesus, men han hade det inte heller själv så lätt som du vet. SE PÅ HONOM i allt du gör och se hans död för dig – då får du en glimt av den kärlek han vill ge dig i alla dina dagar!!! Jesus är vägen och sanningen och livet.
OM du undrar vad KÄRLEK ÄR, då ska du få veta att när man älskar Jesus av HELA sitt hjärta, DÅ vet man vad KÄRLEK är! Då vet man att det inte finns någon annan väg att gå, för den breda vägen leder till fördärvet. Den smala vägen med handen i Jesu hand-  där ska vi gå, vi som är hans barn. Gud välsigne dig som vill tro!

*

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

1Joh 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

1Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

1Joh 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

1Joh 4:11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra

2 Petr 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom

2 Petr 3:8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Kol 3:12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

1 Kor 10:14 Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.

Ef 5:1 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.

Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er

Joh 19:26 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ”Kvinna, se din son.”

Luk 3:22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”

*

Genom evangelium kan ALLA få reda på att Jesus lever! Att han har evigt liv att ge människor. Det är den troendes skyldighet att sprida evangelium, på det sätt som Gud vill. Fråga honom vad just DU kan/ska göra för honom.

Ske din vilja

 

Maria

Maria

 

name-graphics-maria-545505

 

Vad är sionism? Svar i artikel.

 

The-world-300x49

 

VAD är sionism?  det får du reda på i denna artikel:

http://lassewilhelmson.wordpress.com/vad-ar-sionismen-3/

Ur innehållet:

Sionismen är enligt sina egna förgrundsfigurer en religiös/politisk rörelse med målet att skapa en socialistisk modellstat för judar i landet Palestina där berget Sion finns. Den har sina rötter i judendomen och utvecklades till att även bli en politisk rörelse i mitten av 1800-talet av Moses Hess, som var Karl Marx mentor in i socialismen. Hess kallades för kommunistrabbinen och lade med boken Rom och Jerusalem1862 grunden för sionismen. Han skrev dessförinnan de första kommunistiska principtexterna Socialism and Communism 1843, A Communist Credo: Questions and Answeres, 1846 och Consequences of a Revolution of the Proletariat 1847 och biträdde följdriktigt Marx och Engels i arbetet medKommunistiska manifestet 1848, men också om religionens roll (1).

Theodor Hertzl, som brukar kallas för sionismens officielle grundare, planerade koloniseringen av Palestina i den mera praktiskt inriktade boken Den judiska staten 1896, som antogs av den första sionistkongressen 1897. Han beskrev Hess´ bok Rom och Jerusalem som den bok som säger allt som behöver sägas om sionismen. 

*

Mer Ur innehållet:

”Jag tror, liksom Hitler, på idén om blodets makt.”

Så skriver Chaim Nachman Bialik i ”The Present Hour” (1934). I Israel betraktas han som nationalskald.

Läs artikeln!

 

Sverige och valet 2014, SD m m. Artikel om vissa sanningar.- A-krist

 

Sverige/Bild Maria

Ur nedanstående länks innehåll:

Sverige har i tusen år varit ett kristet land som välsignats med en enastående välfärd. Reformationen som kom till vårt land för fem hundra år sedan innebar att alla svenskar i århundraden uppfostrats utifrån Luthers Katekes till respekt för Tio Guds Bud. Väckelserörelsen på 1800-talet förde med sig en andlig resning med gudsfruktan, frihet och demokrati och la grunden till ett av de mest välmående och framgångsrika länderna i världen.

Sverige genomgår emellertid idag med rasande fart en mycket radikal och djupgående förändring. Om några år kommer Sverige att se väldigt annorlunda ut. Det Sverige som de flesta av oss växt upp i kommer att vara ett minne blått. Morgonen den 7 september, 2013 vaknade jag med ett allvarligt varningsord till Sverige.

 

Förberedelserna för antikrists maktövertagande sker nu med hast i Sverige genom införandet av det mångkulturella samhället Av Daniel S. Läs mer HÄR. 

*

Artikeln: (https://docs.google.com/file/d/0B_mURQDdSRwVb1EtT1JaZ2tRU2VaMFdiOEs2VFRSZjFiOEl3/edit?pli=1)

*
*

name-graphics-maria-650578

Upprop mot synden. / Att hata synden men inte syndaren

 

20140508_123945-1Du är älskad av Gud

Upprop mot synden

Jesus sade:

“Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge” (Luk. 14:26)

Vad menade Jesus med detta om inte att vi skall hata synden. Vi skall hata synden som finns i oss själva och synden som finns hos våra närmaste samt hos vår nästa vilket är alla människor.

Att det inte handlar om att hata någon person eller några personer (syndare) utan om att hata synden, allt som ryms inom begreppet synd, gör bibeln klart för oss. Inte minst i bergspredikan och i det tio budorden (det fjärde budordet talar till exempel om att vi skall hedra och visa aktning för vår far och mor. Det gör man inte genom att hata dem.

Om man påstår att synden inte existerar eller förringar dess makt över enskilda människor och den samlade mänskligheten, behöver inga större åtgärder sättas in för att få bukt med den. Resultatet blir att synden ges möjligeter att växa och frodas. Och det är just det den gör. Den växer och frodas som aldrig förr.

Våld och kriminalitet (dödskjutningar på öppen gata), gettoisering, missbruk, aborter, tiggeri, mångkultur (med syfte att splittra och söndra för att kunna härska), moraliskt förfall pornografi, HBQT perversiteter liksom skilsmässor och girighet är idag något vardagligt förekommande och knappt något vi reflekterar över.

Detta, plus mycket mer, har blivit fullt normala företeelser på grund av att man inte tillmäter synden någon större betydelse. Man tar inte kraftfullt parti emot synden. Man hatar inte synden utan känner medlidande med den. Det är synd om synden och därför kan syndarna (vi alla) lugnt fortsätta att synda.

Man omhuldar synden trots att det är synden som får människor att begå handlingar (ibland rent bestialiska) som totalt strider mot Guds vilja. Som nämnts tidigare så gör inte Gud någon skillnad mellan små och stora synder. Synd är synd och en snattare är lika mycket syndare som en mördare men det är klart att vi som människor kan tycka att vissa synder (handlingar) är värre än andra. Inte minst om de får konsekvenser för väldigt många.

Den samlade synden (mänsklighetens motvilja och vägran att följa Gud och Guds vilja) får konsekvenser för alla människor. Ingen kommer undan. Alla drabbas oavsett bakgrund, hudfärg, kön, ekonomi, ålder o.s.v. Då varenda människa (ingen undantagen), tvingas leva med syndens verkningar (på det ena eller andra sättet), sin egen och andras synd, både på nära och på långt håll, borde ju detta leda till någon form av aktion. Ett upprop mot synden!

Detta är vad kyrkorna och församlingarna borde samlas kring istället för att ägna sig åt menlös ekumenik (vars syfte är att placera den avfälliga katolska kyrkan i maktposition) samt att kompromissa bort evangeliet och dess sanningar till förmån för världens orättfärdiga styrelseskick. Till förmån för syndens tillväxt.

“Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.” (2. Kor.5:10)

När man genom missförstådd medmänsklighet och en slags låt gå mentalitet, understödjer och, eller bagatelliserar synden (andras synder), kanske till och med glorifierar den, har detta sin grund i att man inte vill skilja sig från sin egen synd.

Genom det ställer man sig på Guds fiendes sida (på Satans sida) då tolerans och accepterande av synden innebär att den kan fortsätta att fördärva mänskligheten (vilket ju är helt i linje med Satans vilja).

Jesus älskar syndaren/syndarna men hatar synden. Att han hatar synden beror på att den leder till syndarens/syndarnas fördärv, olycka och död. Till evig död. Jesus vill rädda och befria syndaren/syndarna (oss alla syndare) och det har han gjort en gång för alla på korset när han som en ställföreträdare tog på sig allas våra synder, de som har levt, de som lever och de som i framtiden kommer att leva.

Därför finns det ingen annan räddning från synden och den eviga döden, än genom Jesus. Han uppmanar oss att hata synden lika mycket som han själv hatar den om vi vill vara hans lärjungar.

Hatar vi inte synden och vägrar att ta strid mot den, kan vi inte följa Jesus. Då är vi inte Jesus lärjungar även om vi har gått teologiska utbildningar eller arbetar som präster och pastorer, skänker pengar till välgörenhet alternativt till tiggarna på våra gator och torg vilka bara blir fler och fler i takt med att “synden tiggeri” är på väg att bli ett normalt fenomen i det offentliga rummet.

Jesus är skoningslös mot synden.

“Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna”. (Matt. 5:29).

Gud skapade ingen människa till att behöva tigga på gatorna, till att behöva knarka, röka, supa, svära, begå brott eller förfalla moraliskt. Allt detta är synd och ett resultat av att människan väljer att leva utan Gud och utanför hans vilja. På grund av detta, de flesta människors val, får vi alla lida även om vi anser oss vara hyggliga samhällsmedborgare som sköter våra samhälleliga åtaganden, betalar vår skatt och dylikt.

Hur synd vi än tycker att det är om tiggarna, knarkarna, alkoholisterna, de homosexuella, de moraliskt förtappade, de kriminella, så måste vi hata synden över allt annat.

Vi måste hata synden men älska syndaren/syndarna precis som Jesus gjorde.

När man hatar något över allt annat så följer det sig naturligt att man vill göra något åt det. Något som i detta fall kan få synden (det onda) och Satan, syndens fader, att ge vika. Jesus som älskade syndaren mer än vad någon annan har gjort och kan göra, gick så långt som till att föreslå stympning av kroppsdelar om dessa var till förförelse/synd. Detta för att resten av människan (kroppen) inte skulle behöva förgås i helvetet.

Den som tror på Jesus Kristus och älskar honom, måste också hata det han hatar vilket är synden. Det går inte an att vägra tala om synden och att tolerera eller bagatellisera den på grund av en falsk medmänsklighet eller någon slags modern floskelbaserad värdegrund om att alla har ett lika värde (vilket ju är en självklarhet) utan några egentliga värden.

Allt för att den som syndar inte skall behöva känna sig utpekad och sårad eller för att använda det populära ordet, kränkt, samt för att de som borde ryta högt åt synden (det kristna ledarskapet) skall kunna fortsätta att förminska eller ignorera sin egen och sina kollegers synd. De blundar för det faktum att de drar in många andra människor, hela församlingar, i synd.

“Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!” (Matt.18: 6-7)

Alltså den troende som förmildrar synden (som Jesus hatar och som bibeln varnar för på många ställen) inför någon av dessa små (de som inte är lika insatta, kunniga, som är nya i tron eller saknar auktoritet), för denne vore det enligt Jesus bättre med en kvarnsten runt halsen.

Synd är synd och skall bekämpas från kristet håll. Syndens lön är döden.

Vår kärlek till nästan är beroende av vår kärlek till Gud. Om inte kärleken till Gud är rotad inom oss, kan vi inte känna annat än en falsk kärlek och medmänsklighet till nästan. En kärlek och medmänsklighet som är beroende av hur vi själva mår för tillfället (om vår nästa är snäll mot oss) och hur vår egen situation ser ut. Det är en självcentrerad kärlek med det egna egot och inte Gud, som utgångspunkt.

Egot vill synas och utmärka sig (se vad bra och duktig, fin och snäll jag är) och har inget emot att hålla synden levande och att bidra till att öka den så länge egot får ta åt sig äran. Denna kärlek (medmänsklighet) är den kärlek under vilken insamlingar till behövande brukar ske (vid givande av större summor ges ofta diplom till välgörarna) och pengar (allmosor) till tiggarna överlämnas.

Istället för att ta strid mot synden, det är som nämnts inte Guds vilja att någon människa till exempel skall behöva sitta dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år i ett sjaskigt gathörn eller utanför någon affär (vandra runt) och tigga. Det är synd, det är emot Guds vilja, men ändå tillåter man detta att ske. Inte minst från kristet håll.

Man underhåller synden genom att ge tiggarna det de vill ha, pengar (fler och fler tiggare anländer), när man borde ta reda på vad de behöver rent konkret och försöka tillfredställa deras behov så att de kan bli självförsörjande (får någon försörjning) och slippa befinna sig (de flesta av dem) långt utanför det egna landets gränser och tigga.

Tiggarproblemet (för det måste väl ses som ett problem om vi utgår ifrån att ingen människa önskar tigga om den hade haft något annat val, eller? och ingen heller önskar behöva bevittna tiggeriet, andra människors förnedring) kan också ses som en konsekvens av en annan synd (samtidigt som det är en synd i sig), girighet. Människors girighet kan driva andra människor in i synd (bland annat tiggeri).

Med orättfärdiga men med lagliga medel ser man till att ett samhälles resurser (pengar) snedfördelas till fördel för dem som redan har det bra ställt, vilket leder till att dom som har det sämre ställt får det ännu sämre. Denna politik driver inte bara en utan en massa människor in i nöd och förtvivlan samt synd, till Guds motståndares stora glädje.

Därför går det inte att tala om synden utan att beröra den största anledningen till att synden existerar och slår så hårt runt sig. Girigheten och människans önskan att leka Gud, bli som Gud och vara Gud över den skapelse, Guds skapelse, som hon istället borde underordna sig och ödmjuka sig inför.
Från   http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/upprop-mot-synden.html

name-graphics-maria-545505

Att följa Kristus betyder total underkastelse- kanske ända in i döden.  /Luk 14:27/

Oförneklig 3 minuters video om vad massorna inte vet om chemtrail/Centerpartiet vet, men det stoppas inte

Chemtrailimg5481y

Undeniable Footage Of Jet Aircraft Spraying

De extremt spännande bilder i denna 3 minuters video bör vara ännu ett kraftfullt verktyg som ska användas i kampen för att väcka de sovande massorna över vad som sker över deras huvuden dag ut och dag in. De sprutade utbetalningarna  som tydligt förekommer bakom denna jet tanker går inte att rationellt förnekas. Alla vi måste hjälpa till med utmaningen att föra medvetenheten i denna ödesdigra fråga. Mina mest uppriktiga tack till Tom Anderson och Anubis 420 för att fånga denna mycket värdefulla filmsekvenser.
Dane Wigington
*

ENGLISH: The extremely compelling footage in this 3 minute video should be yet another powerful tool to be used in the battle to awaken the sleeping masses to what is occurring over their heads day in and day out. The sprayed disbursements that are clearly occurring behind this jet tanker can not be rationally denied. All of us must help with the challenge of bringing awareness to this dire issue. My most sincere thanks to Tom Anderson and Anubis 420 for catching this very valuable film footage.
Dane Wigington

*

Det är verkligen hemskt vad de gör mot människor. De sprutar atmosfären full med gift som vi människor och djur får i oss genom regnvatten, mat och genom att andas in eländet……

Varför tar inte Centerpartiet upp detta i valfrågorna?????? Man berättar i länk nedan!

Vad ser DU på himmelen? Ser DU de strecken från flygplanen som är Gift och inte kondens! De streck som stannar kvar och sedan mosar ihop sig och blir till molnighet och även regn är chemtrail, inget annat! Vakna nu, du som inte sett eller förstått detta innan. Varför stiger cancertalen i alla länder i världen?  Det är regeringen i Sverige som borde stoppa detta, men inte gör det och i denna kategori erkänner man /Centerpartiet/ att man använder chemtrail, se video:

https://gospel.jesuslever.eu/videocenterpartiet-varnar-for-chemtrails-asa-runander-berattar/

 

name-graphics-maria-545505

/

Överherden Jesus./’Församlingsmedlemmar’/Video song/ 1 Petr 5:4

 

Promenad Gideon 112

 

 

Petrus talar här om en överherde och den överherden är JESUS KRISTUS. Jesus är alltså överherden och detta syftar på hans ÅTERKOMST, då han ska döma alla.
Petrus såg Jesus dö på korset, se texten nedan. Vi frälsta troende som lever nu har inte sett Jesus dö på korset men eftersom vi troende är överlåtna åt Jesus så förstår vi genom den helige Ande att det är så, vi känner ju Jesus, han, som dog för oss!

1 Petr 5

Förmaningar
1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.

5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

*
Idag är det inte mycket av omsorg om församlingsmedlemmar eftersom det sker så mycket tokigheter i dessa samlingar. Det står här i texten vers 2 att man inte ska vara Ledare i en församling för sin egen vinnings skull eller att man inte ska vara härskare och tyranner. Jag vet flera s k ledare som har kallats just TYRANNER och DIKTATOR av sina egna medlemmar!

Var det så som Jesus tänkt? Nej nej nej!

Det står också om ödmjukhet till att tjäna folket men mycket till ödmjukhet är det inte tal om då man UPPHÖJER sig själv istället för Jesus.

Vill man böja sig under Guds tuktan? Nej många vill inte det, och därför har vi tyranner och despoter ute bland de troende som vill ha undervisning men inte får den rätta, och får ont om pengar för att man inte berättar sanningen om det s k ”tiondet”.

Usch vilken brist på undervisning, ödmjukhet och kunskap det finns!!!

Rejoice In The Lord

PHILIPPIANS 4:4 ~ ”Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!”

 

 

 

Härskare och hövdingar då och nu- och Gud bestämmer över den som vill, som gett honom sitt liv.

Bild Bibel clip artMH900309391

 

Promenad Gideon 133

Kraften kommer från Jesus, ingen annan!

 

Ords 8:16 Genom mig styr härskare och hövdingar, alla domare på jorden.

-Makthavare kan inte regera utan min hjälp står det i texten ovan. Men det stämmer ju för de som regerar är ju inte troende, de är något slags namnkristna tydligen, hade Sverige sett ut såhär annars? Människor vet inte hur det ska vara- de har ju inte Jesus som   härskar, som är Herre-

Ords 28:15 Som ett rytande lejon och en anfallande björn är en ogudaktig härskare över ett fattigt folk.

Pred 9:17 De visas ord som hörs i stillhet är bättre än ropet från en härskare bland dårar.

Luk 1:52 Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt.

1 Kor 2:6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.

1 Petr 2:13 Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare.
(Man kan undra hur detta stämmer idag med alla lögner och korruption. Sorgligt).

1 Kor 2:8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 

Ef 2:2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

*

Undrar du över världens tillstånd? Läs då denna länk och uppdatera dig på olika områden.

http://endtimeinfo.com/category/news/world-government/

*

http://beforeitsnews.com/politics/2014/09/the-truth-about-911-13th-anniversary-edition-2649638.html

Det finns nyheter och nyheter och det finns olika slags sanningar…Och Gud har den sanning vi behöver veta, Bibeln är sann-  = GUDS ORD.

 

name-graphics-maria-545505

 

 

När skall man förstå att Gud är Gud= HERREN./Den globala byn/Läs några bibelord och tänk efter …

rosor video foto 029
Världen och kriserna och GUDS KÄRLEK och DOM
Hör detta, alla folk, lyssna, alla ni som lever i världen,
Din åska ljöd i virvelstormen, blixtar lyste upp världen, jorden darrade och bävade.
Din är himlen, din är också jorden. du har grundat världen och allt som finns i den.
Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, Gud.
HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte.
Säg bland folken: ”HERREN är nu konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa.”
inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.
Hans blixtar lyser upp världen, jorden ser det och bävar.
Må havet brusa och allt som fyller det, världen och de som bor i den.
inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.
Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod.
Alla ni världens invånare, ni som bor på jorden, se upp när man reser baner på bergen, lyssna när man stöter i basun!
Det sker olika katastrofer över Sverige och VÄRLDEN nu och de kommer att bli fler, men man bryr sig inte om att tänka efter. Då ”Lasse liten” var liten var världen så stor men den är inte det längre, den krymper dag för dag, ser du /Ni det?? Den kallas numera för den globala byn!
Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet. [kap]
I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt. [kap]
Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt som växer där. [kap]
För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder. [kap]
Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen. [kap]
De som aldrig har öppnat en bibel vet ju inte detta som står i hans ord.
Lite påminnelser ut Matteus och Markus evangelium om sluttiderna som många inte vet ska komma:
Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. [kap]
för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag skall förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse.* [kap]
Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. [kap]
Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? [kap]
Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. [kap]
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. [kap]
Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. [kap]
Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.[kap]
Amen säger jag er: Överallt i hela världen, där detta evangelium predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.” [kap]
Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? [kap]
utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. [kap]
Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. [kap]
Dags att närma sig Jesus, med hast! Vill du bli ett Guds barn?
name-graphics-maria-545505

CHIP. Forskningens mörka baksida .. Gud säger….

 

cartoon bibel

Världen kan vara som ett paradis för den som inte vet bättre, och världen kan vara som ett helvete att vara på för de som råkar illa ut. Världen är ingen bra plats, där finns många otäckheter och därför att det är så vill jag påminna om något som kallas för CHIP.  De  säges skall förenkla vardagen och göra livet lättare, t ex att forska fram så att människor kan höra med chip i örat eller med tankeförmåga förflytta sig eller öppna dörrar eller,  eller,,,, har du läst om det?

I länken nedan kan du läsa om att världen med sina chip-inplantat är livsfarlig.

http://zanning.wordpress.com/2010/02/01/forskningens-morka-baksida/

*
När du läst på i den länken kan du fortsätta att bekanta dig med de hemska berättelserna om forskningens mörka baksida. Hur mycket ger man till forskning varje år? vet vi vad de forskar om?  LÄS VIDARE:  Artikeln i sin helhet:

http://zanning.wordpress.com/2010/02/14/brottslingarna-skriver-om-sig-sjalva/

*

Stockholm Brain Institute – Ett interdisciplinärt projekt

Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och neuroforskning skall Stockholm Brain Institute (SBI) få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni. För att kunna forska på hjärnan och alla dess fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt, känsel) PLUS känslan och minnet MÅSTE forskarna göra det på människor som lever i vardagen. Det går INTE att göra det på människor som ligger i en fMRI-kamera. Och eftersom hjärnimplantaten ännu inte är felfria utsätts dessa människor för en näst intill outhärdlig smärta som de måste leva med dygnets alla timmar. Många klarar inte av den press försöken medför och där till slut försöken faktiskt leder till deras död, eller de själva sett det som den enda sista hemska utvägen, nämligen att begå självmord.

*

Läs i länkarna!

 

*

Gud säger i sitt ord att människan är skapelsens krona och jag tror inte att alla vet det. Gud säger att den som är frälst och tror den har ett evigt liv. Gud säger att vi ska stå fasta i tron.

Hur ska de människor som inte tror kunna veta hur hemsk världen är om inte VI TROENDE berättar om Jesus och frälsningen och om det eviga livet och om härjningarna i världen?

Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade.
Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Ett levande hopp

1 Petr 1

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

*
ALLA behöver en tro på JESUS KRISTUS!  det var därför som Jesus dog och uppstod…
name-graphics-maria-545505

 

Vargen i fårahuset. Video.. om Carl B och en ny världsordning m m

 

Foto Maria

 

http://youtu.be/4TKY5RFvM2U

Det har efter den svenske utrikesministern Carl Bildts besök inför helgens NATO-toppmöte i Newport Wales blivit lite klarare vad ett svenskt NATO-medlemskap faktiskt skulle innebära för världen.

Det främsta skälet till varför det vore en fantastiskt dålig idé att Sverige formaliserar sitt mångåriga samarbete med NATO genom öppet medlemskap är inte för att Sverige då riskerar att dras in i krig – utan för att Sverige kommer dra NATO in i krig.

Så skulle det i alla fall bli så länge Sverige har ett statsråd vid namn Carl Bildt.

Incidenten som bekräftade eländet var när Tjeckiens president öppet i frågasatte CIA-agenten Carl Bildts lögner om att Ryssland skulle ha invaderat Ukraina (videon ovan).

http://youtu.be/jE36Ud3llgk

I denna   video ser du Carl Bildt säga att man arbetar för en ny världsordning under 1990-talet och framåt och att det i högsta grad är aktuellt NU. Och nedan får du mer information om vem C Bildt är m m.

Hoppet om världsfred står i dag alltså till att väljare i Sverige den 14:e september placerar en 47:a i ändalykten på Bildt och hela Alliansregeringen, liksom att redan existerande medlemmar i NATO inser vad Tjeckiens president redan verkar ha förstått: faran med att ha en dokumenterad sociopat och CIA-agent som ny motpart vid NATO:s förhandlingar om krig och fred.

Det är uppenbart och kan inte upprepas ofta nog: en röst på vilket som helst av Allianspartierna M, FP, KD eller C är en röst på att Europas Svarte Petter kommer att ges fortsatta möjligheter att med utrikesministerposten som plattform försöka dra Sverige och världen in i krig. Hämtat från:  http://blueshift.nu/europas-svarte-petter/

Nimrod och Tower of Babel 

Politik= inget för mig, men måste ändå visa på de saker som sker!

 

Läs även detta av Jan-Ola G:

Carl Bildt – Vargen i Fårhuset

9.10.2006
Skriven av Jan-Ola Gustafsson här:

http://www.eaec-se.org/articles/Gustavsson/carl_Bildt_vargen_i_farhuset.htm

Ur innehållet:

När man ska komma långt inom affärsvärlden eller politiken så måste man antingen vara slug (listig, förslagen) eller intelligent. Carl Bildt är bådadera och har därför en långt mäktigare roll i det internationella maktspelet än de flesta har en aning om. Han är medlem i både Bilderberggruppen (i årets möte deltog både han och Fredrik Reinfeldt!) ochTrilaterala kommissionen. Denna senare är enligt sin egen presentation en del av den globala makteliten vars mål är att skapa en global centralregering. I Trilaterala kommissionen ingår från Skandinavien bl a Urban Ahlin (s), Erik Belfrage(även medlem i exekutivkommitten), Carl Bildt, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg – alla med MYCKET stort inflytande inom sina respektive områden och i likhet med alla som styr de statister som figurerar i det politiska rampljuset så gör dom inte mycket väsen av sig i media vilket innebär att s k vanliga människor inte någonsin fattar vad som egentligen pågår inom vare sig politik eller ekonomi.

Intressant nog så kunde en del tidningar fredagen den 6 oktober referera ett sensationellt meddelande i Jyllands-Postens nätupplaga torsdagskvällen den 5 oktober
innebärande att Carl Bildt skulle bli utrikesminister i den nya regeringen. JP stödde sig på ”en källa nära Carl Bildt. Jyllands-Posten ingår i samma tidningskoncern som den danska tidningen Politiken, vars chefredaktör Töger Seidenfaden liksom Bildt är medlem i Trilaterala kommissionen. Seidenfaden har för övrigt haft en del fingrar i smeten i samband med JP:s publiceringar av de s k Muhammedkarikatyrerna.  /LÄS hela artikeln i länken ovan!

*

name-graphics-maria-545505

 

 

 

Klart för USA-koalition mot IS – och ny Natostyrka i Östeuropa. /Jag tror det kallas för krig….

The-world-300x49

Klart för USA-koalition mot IS
– och ny Natostyrka i Östeuropa
*

Natos ledare beslutade på fredagen att inrätta en spjutspetsstyrka som ska skydda alliansens östliga länder mot Ryssland. Vid sidan om Natos formella förhandlingar fick USA med sig åtta andra länder i en koalition mot Islamiska staten (IS).

Newport, Wales. Natos toppmöte här i Wales präglas av en rad beslut, både inom och utom alliansen. Som väntat enas de 28 allierade om att inrätta en ”Readiness Action Plan”. Det viktigaste i planen är en ”spjutspetsstyrka” som ska kunna rycka ut snabbt när medlemsländer hotas av undergrävande verksamhet eller angrepp. Dessutom blir cyber-försvar mot IT-angrepp nu en del av Natos kollektiva försvar.
*

Här nedan i länken kan du läsa artiklar som handlar om förhandlingar och s k ”försvar”. Det är märkligt att man inte talar om att det är ett tredje världskrig på gång! WW3 har börjat! Och det är inte jag som hittat på det utan det är ett faktum sedan mycket länge. Kan man sin historia och känner till de fula fiskarna som sätter igång de saker som nu sker?

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nato-artiklar_3879746.svd?sidan=10

*
Gud kan tillåta krig, Gud kan också förhindra krig, han kan göra allt han vill och mer. HAN är GUD inte de som åker land och rike kring och bestämmer över folken. Det finns bara en Gud …och många krig…som inte han startat!!

*

Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. (Vi vet att Gud en dag kommer att utplåna all synd och därmed alla konflikter som kan leda till krig, men det finns ingen anledning att dröja till dess med att lyda honom. Vi ska vandra i hans ljus, idag, en evig belöning väntar, men att följa Gud medför mycket gott redan här i livet.)
Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart.”
Jesus-is-Lord8
usa2  /Maria