Tag Archive | prövningar

Överlämna din väg åt Herren. Glädjen i Gud mitt i prövningar. Djupt in i Guds kärlek

 

The Priority of His Bride (David Wilkerson)

Svårigheter, pina, prövningar…och glädjen i Gud. Djupt in i Guds kärlek. I tårar.

Allt med Honom
”Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?” Rom 8: 32.

Ingenting är så svårt att tro, som att Gud älskar oss också när vi inte på minsta sätt får känna hans kärlek. Ibland får vi erfara, hur Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande. Då är Herrens närvaro verklighet för oss, och vi får liksom dricka ur ljuvlighetens ström. Då förstår vi bra, att Anden vittnar med vår ande, att vi är Guds barn. Denna nåd får vi emellertid inte alltid erfara. Vi får uppleva mycket torra tider. Vi får erfara svåra inre anfäktelser. Herren förefaller att vara så långt ifrån oss.
Då bör vi gå till Guds Ord och hänga fast vid löftena utan att fråga om lov vare sig av vårt eget bedrägliga hjärta eller av själafienden. Då vi tror, att vi är föremål för Guds kärlek, fastän vi ingenting känner, ger vi stor ära åt Herrens löften.
Han som inte skonade sin enfödde Son, utan utgav honom för oss, hur skulle han kunna förändras, då vi lever ett liv, fullt av mångahanda bedrövelser? I Herren finns ingen förändring. Liksom han en gång skänkte oss sin Son, skulle han inte nu skänka oss allt, vad helst vi behöver?

Någon har sagt: Också dessa sorger och bedrövelser har han under tårar köpt oss. I bedrövelserna är vi alltid böjda att tro, att de kommer oss till del därför att Gud inte älskar oss. Och dock är det rakt tvärtom. Den hand som stundom måste svänga gisslet, är genomborrad för våra synders skull. Detta borde vi komma ihåg, när vi har det riktigt svårt.

Paulus fann behag i bedrövelser, misshandel, nöd och förföljelse, uttryckligen därför att han bakom allt detta såg sin Herres kärlek. Om det inte hade varit så, hade han inte någonsin kunnat finna behag i det. Också detta var således för honom Herrens gåvor.
Den som kan ha den inställningen till sitt livs små och stora prövningar, har verkligen vunnit seger i detta livet. Till och med lidandets vågor bär honom och för honom bara djupare in i Guds kärlek. Detta förutsätter dock en mycket djup kännedom om vår Frälsares Jesu Kristi kärlek. Men den har vi ju lov att sträcka oss efter. Och vi har ju löftet, att vi en gång skall uppnå denna förståelse. En gång i evigheten ser vi att vårt liv helt behärskats av Herrens kärlek, både under mörka och ljusa tider, både i bedrövelse och när vi med fröjd sjungit tacksägelsesånger.

Herre, förverkliga denna nåd också
i mitt liv, så att jag bakom alla mörka
moln endast ser din kärlek och din
nåd också i de svåraste förhållanden.

Bibelord: Rom 8: 1-17.
Från ”Tröstens Gud” av Urho Muromaa.

 

 

‘Kärleken liknar ofta en lysmask’.. C H Spurgeon. Prövade själar utvecklas Job 10:2

508

Låt mig veta, varför du söker sak mot mig!  Job 10:2

MÅHÄNDA gör Herren detta med dig, du prövade själ, för att hos dig utveckla de kristliga dygderna. Somliga av dem skulle utan lidandet aldrig fått tillfälle att träda fram. Vet du ej, att din tro icke är lika stor under solljusa som under mörka dagar? Kärleken liknar ofta en lysmask, som lyser klarast i mörkret. Själva hoppet är som en stjärna, som icke är synlig i medgångens solljus, utan visar sig först under motgångens natt. Bedrövelserna äro icke sällan de svarta vecken, på vilka Gud åt sina barn fäster nådens sköna juveler, för att de där än bättre skola framträda.

Det var för inte så länge sedan du bad på dina knän: ”Herre, jag fruktar för att jag ej har någon tro, visa mig, att jag äger den.” Bad du icke i själva verket då, ehuru själv omedveten därom, om prövningar? Huru skulle du annars veta, att du äger tro, om du icke bleve i tillfälle att öva den? Ofta, då Gud sänder oss prövningar, vill Han därigenom låta dygderna framträda. Verklig tillväxt i nåden är resultatet av det lidande, som Gud helgat.

Gud tränar icke sina soldater i bekväma och präktiga tält. Han sänder dem ut i sträng tjänstgöring och för dem fram i forcerad marschtakt. Han låter dem vada genom strömmar, simma över floder och klättra över berg. De få vandra många tröttsamma mil med tung packning på ryggen. Troende broder, är icke detta en förklaring till de mödor du utstår? Ser du icke häri skälet till att Gud söker sak mot dig? – C. H. Spurgeon.

 

NamnlösMaria

 

 

Prövningar, och glädje mitt under lidandet 1 Petr brev

prövning /Maria

1 Petr 4:12-14 — 1 Petr 4:17-19

Glädje mitt under lidandet

12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.

17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

*
Gud sade till mig 1994 att jag skulle  gå genom ‘eld och vatten’, och det har jag gjort, ja länge. Prövningar ÄR SVÅRA, tro inte annat.
Javisst hånas man då man tror på Jesus!
Ja hur ska det bli för dem som inte lyder Guds bud? De som inte vill tro att han finns eller går att älska, lyda och tro på?
Vi som tror vi tror på honom som är skaparen av ALLT och ALLA.Det är ett hårt klimat ute i världen och det finns de som aldrig får en chans att bli en troende på Jesus för allt annat kommer i första hand,lögner, elektroniken, business, kallheten, EGOT, I AM, och många fler saker styr i dag och satan är INTE sen att förvilla och trycka ner människor och lura dem på deras liv!

name-graphics-maria-650578

 

Sorg. Bibelord. Prövad.

012
/Maria

Den om INTE haft någon sorg i livet kan nog inte räknas till dem med sådan erfarenhet. SORG, bara ordet ger mig tårar. Jag har djup sorg dagligen, jag har haft mycket sorg i mitt liv. Bibeln beskriver sorgen i en människas liv.  En älskad kan ha gått bort, alltså dött. Olyckor och hemskheter kan ha funnits som har varit mer än hemska. Man kan ha sorg över vad man själv förlorat eller andra har mistat. Man kan ha sorg över världssituationen, man kan ha sorg över så många saker. Den som verkligen blev speciellt prövad och hade svår sorg men ändå var kvar i TRO, det var Job, i bibeln. Läs Job´s bok, här till höger finns en länk om Job.

Job 6:2
O, att min sorg kunde vägas och min olycka läggas i samma vågskål!

Job 14:22
Hennes kropp känner bara sin egen plåga, hennes själ bara sin egen sorg.

Ps 6:8
Av sorg är mina ögon förmörkade, de har åldrats för alla mina fienders skull.

Ps 31:10
Var mig nådig, Herre ,ty jag är i nöd.  Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp.

Ords 10:1 Detta är Salomos ordspråk:
En vis son gläder sin far, en dåraktig son är sin mors sorg.

Ords 14:10
Hjärtat känner sin egen sorg, en främling kan inte dela dess glädje.
Ords 14:13
Mitt under skratt kan hjärtat värka,  och glädje kan sluta i sorg.

Ords 17:25
En dåraktig son är sin fars grämelse  och bitter sorg för den mor som fött honom.

Rom 9:2
att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta.
2 Kor 7:10
En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.
NamnlösMaria

Det enda hoppet i den kommande stormen: Jesus och frälsningen/ Där din tro räddar dig. Prövningar /Videos

Herren-300x39

 

The Only Hope in The Coming Storm! (David Wilkerson)

https://youtu.be/1-W5vvgwGUk        SE   VIDEO! Tryck på länken

 

Det enda hoppet i den kommande stormen. Vad är hoppet? Jo Jesus Kristus, frälsningen, friheten, evigheten med Gud. Detta handlar denna video på 14.32 min. Människor har många frågor varför det ser ut som det gör i världen, och de flesta skyller allt hemskt på Gud. Gud har kontrollen och han har ett stort syfte för allt vad han gör. Men- de som inte tror på honom utan förkastar honom kan inte förstå honom. D Wilkerson berättar om Jeremia- den gråtande profeten. Läs om honom här på sidan.

Vad ska vi göra i de sena tider som är? Jo vi ska tro och sprida vår tro vidare. Det finns ett missionsfält som är stort. Var är de bedjande människorna, de lidande människorna som vet vad som ska komma, gör de som Gud vill, var är de? Är du ett instrument för Gud? Jag hoppas att du vill gå ut med sanningen som är Jesus och hans evangelium.

Är du en bedjande, en gråtande människa som känner Gud? Jag hoppas att du är en sann tjänare eller tjänarinna som vill gå ut med Guds Ord och sprida det i din stad, eller dit Gud vill du ska gå. Lyssna på honom och fråga honom vad han vill att du ska göra. Lyssna och gå. Så gjorde Jesu lärjungar och så ska vi göra. Var med Gud och lyd hans befallning och hans lag- kärlekens lag. Be honom om hjälp att få föra ut evangelium, det är bråttom. Timmen är sen!!

*

God’s Promise (David Wilkerson)   

https://youtu.be/Als4BLBM_KE      SE VIDEO, TRYCK PÅ LÄNKEN

 

Joh Uppenbarelsebok 7:7

De etthundrafyrtiofyra tusen

7 1 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. 2 Och jag såg också en annan ängel med den levande Gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: 3 ”Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.” 4 Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar, 5 av Juda stam tolv tusen försedda med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, 6 av Asers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen, 7 av Simeons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen, 8 av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins stam tolv tusen försedda med sigill.

Den stora vita skaran

9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. 10 Och de ropade med hög röst:
”Frälsningen tillhör vår Gud,
honom som sitter på tronen, och Lammet.”
11 Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sade:
”Amen.
Lovet och priset, visheten och tacksägelsen,
äran, makten och väldet tillhör vår Gud
i evigheternas evigheter. Amen.”
13
En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?”
14 Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. 16 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. 17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.”

NamnlösMaria

Ingen är som du, HERRE, du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.

 

Strömsholm m m höst 052

Hur ser ditt hjärtas dörr  ut?? Får Jesus komma in där?

Låt kärleken brusa i ditt inre…..

Jesus älskar alla jordens människor med en stor, stor kärlek. Och då man vet det kan man fråga sig: Älskar ALLA människor JESUS KRISTUS av hela sitt hjärta och hela sitt förstånd, eller bara ibland då de får bönesvar?

Jesus älskar människorna och han vill ju att vi ska älska honom och följa honom och han vill vara vår bästa vän.

Han är min bästa vän, och många gånger har jag varit en hård människa, men han fick mig att vända om till att ÄLSKA HONOM.

Många gånger fick Jesus fråga sina lärjungar om de förstod vad han sade eller inte. Han tyckte de var väldigt tröga på att ”fatta”. Är det kanske så med oss också? Ja det tror jag och det är för att det är brist på rätt undervisning om vem Jesus är och vad han förmår och vad han vill för oss och att vi ska göra för att kunna gå vidare som starka människor. Man blir stark när man blir prövad, och man blir övertygad om att Guds ord är sant då man umgås med Gud varje dag och stund.

*

1 Tess 3:13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Fil 4:7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Apg 21:13 Då svarade han: ”Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull.”

Mark 8:17 Jesus märkte det och frågade dem: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt?

Matt 9:4 Jesus såg deras tankar och sade: ”Varför tänker ni så ont i era hjärtan?

*

Jer kap 10: 6 Ingen är som du, HERRE, du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. 
7 Vem skulle inte frukta dig, du folkens konung? 
Ty fruktan tillkommer dig. Bland folkens alla visa 
och i alla deras riken finns ingen som du. 
8 Alla är de oförnuftiga och dåraktiga, 
från förgängliga trägudar hämtar de vägledning. 
9 Silvret som hamrats ut har förts in från Tarsis 
och guldet från Ufas. Det som träslöjdare och guldsmeder har gjort 
blir sedan klätt i blått och purpur. Allt är tillverkat av konstnärer. 
10 Men HERREN är den sanne Guden, 
han är den levande Guden, den evige Konungen. 
För hans vrede bävar jorden, och folken kan inte uthärda hans förbittring.

*

Kristne sanger. TEKST :
Til deg som ennå går i verden uten fred,
du planer har for livet, men ei for evighet.
Du tenker på din fremtid og satser alt på den,
men hvor skal du da være i evighet, min venn ?

Du tenker kanskje på at du må søke Gud,
men får det ikke til å leve etter alle bud.
Og alt ser derfor håpløst ut, du skyver allting bort.
Og dermed kan du regne med en lukket himmelport.

En dag det blir for sent, du får ei flere bud,
og aldri mere sjanse til å vende om til Gud.
Da nytter ei å rope, ei gråte eller be.
For frelsens dør er lukket for tid og evighet.

I dag kan du bli frelst og lykkelig og fri,
om du vil gå til Jesus og livet ditt Ham gi.
Han synden din har sonet og gjelden din betalt,
så kom nå du til Jesus, Han som vil gi deg alt !

 

name-graphics-maria-650578

 

Alla ha vi ”berg” i vårt liv. Jes 49:11

 

Maria Ros

”Jag skall göra alla mina berg till öppna vägar.” Jes 49: 11.

GUD skall låta hindren tjäna Hans syften. Alla ha vi ”berg” i vårt liv. Det finns människor och ting, som hota att hindra vårt andliga livs utveckling. Dessa stora krav, detta olämpliga yrke, denna påle i köttet, detta dagliga kors, vi tänka, att om blott de bleve avlägsnade, kunde vi leva ett liv mera heligt, rent och fyllt av kärlek. Ofta bedja vi om, att de måtte avlägsnas.

”O, I oförståndiga och tröghjärtade!” Dessa hinder äro just betingelserna för utförandet av uppgiften. De ha givits oss, för att vi genom dem skulle undfå just de välsignelser och dygder vi så länge bett om. Du har i åratal bett om tålamod, men det finns något i ditt liv, som prövar dig till det yttersta. Du har undflytt och undvikit detta och ansett det vara ett oöverstigligt hinder för uppfyllande av din önskan. Du har antagit, att dess avlägsnande skulle medföra en omedelbar befrielse och seger. Men så är det likväl icke. Du skulle därigenom endast finna, att frestelsen till otålighet avlägsnades. Men detta vore ej tålamod. Tålamodet kan nås endast genom de prövningar, som nu synas vara omöjliga att bära.

Vänd tillbaka och underkasta dig! Gör anspråk på att få del av Jesu tålamod. Möt dina prövningar i Honom. Av det som nu plågar och oroar dig finnes intet, som ej en dag skall få tjäna de högsta syften. De äro Hans berg. Han har ställt dem där. Vi veta, att Gud ej skall underlåta att uppfylla sitt löfte. ”Ty han förmår skåda till jordens ändar, allt vad som finnes under himmelen ser han”, och då vi komma till bergets fot, skola vi finna vägen. – F. B. Meyer.

”Prövningens ändamål är icke blott att pröva det inre värdet utan att öka det, på samma sätt som eken ej blott prövas i stormen utan härdas i den.”

*
Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

*

Jag känner så väl igen mig i denna text! Tålamodet prövas i prövningarna. Man ber till Gud att lära oss tålamod och när det sker förstår vi inte varför vi måste prövas så hemskt. Men vi får ofta bönesvar fast vi inte förstår direkt vad han menar. Att gå med Gud är mycket speciellt. Jag skulle aldrig vilja vara utan den ledning han ger var dag.

/

Vad väntar sig Gud av dig? Tro i prövningar. Ett trofast hjärta. Korsets skola.

 

 

Tro

 

Bild Maria

Bild Maria

Tro i prövningar. En tro som Abraham…. Ett trofast hjärta som mest av allt vill vandra i tro. Ett trofast hjärta vill hålla alla bud, men svårigheterna kan hopas och: människan hoppas ändå på Gud, ja tror på Gud och alla hans löften till människan.

Är du fostrad i korsets skola och begriper vad Gud väntar sig av dig?

*
*

Säll är den som hoppas uppå Herren
med en barnslig tro som Abraham.
Ty han trodde, där allt hopp var fjärran,
och han aldrig, aldrig kom på skam.
Säll är den som med ett trofast hjärta
vandrar stadigt uti Herrens bud
och i prövningarnas bittra smärta
tyst och stilla bidar efter Gud.

Bibelns hjältar ej sig fingo sola
uti lycka rikedom och prakt.
Nej, de fostrades i korsets skola
till att känna himmelrikets kraft.
Sedan kunde de beträda färden
såsom Herrens trogna sändebud
med en tro, som skakade världen,
i en ödmjuk ande inför Gud.

/Emil Gustavson

_ _ _ _ _ _ _

”Nog kostar striden månget hjärterop
och i det tysta många heta tårar,
håll ut i tron, ty ur ditt smärtedop
uppspira för Guds rike nya vårar” /okänd ff

*
*
Guldet skadas ej i degeln,
rent från slagg det blott skall bli,
så att Mästarn klart och härligt
skåda kan sin bild däri.
Marmorn såras väl av mejseln,
men ju djupare den går,
desto större likhet verket
och med konstnärns tankar får. / okänd ff

*
*

”Har du funnit din viloplats i Jesus,
som en gren uti Guds vinträd ympad in?
Där är ro från sorg och nöd uti bönens stilla vrå.
Där kan seger, ständig seger bliva din.”

*

Jesus svarade dem: ”Tro på Gud!
 

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.        
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
Foto Maria

Foto Maria

Prövningar och rop

043

För oss/dem, som väntar på helande till våra värkande kroppar kan denna artikel vara till viss hjälp. Människan har många behov, och bland dem finns helandebehov av stora mått.. Fruktansvärda smärtor är inte lätt att leva med. /Maria

*

”Då sade han: Bären dem hit till mig.” Matt 14: 18.

ÄRO dina behov just denna stund stora och känner du dig alldeles nedtyngd av prövningar och svårigheter. Den gudomliga nåden vill förvandla dem till kärl, som den helige Ande kan fylla. Om du blott rätt förstod lidandets innebörd, skulle detta bli dig till hjälp och skänka dig nya välsignelser som du på intet annat sätt skulle kunna erhålla. – Bär dessa kärl till Herren. Håll dem stadigt inför Honom under tro och bön. Var stilla och upphör med ditt eget rastlösa arbete till dess att Han begynner verka för dig. Handla endast på Hans befallning. Giv Honom tillfälle, och du skall få se, att de prövningar, som hotade att överväldiga dig och bringa dig i förtvivlan nu i stället skola bliva medel till att i ditt liv på ett sätt som aldrig förr uppenbara Hans nåd och härlighet. ”Bären dem (alla behoven) hit till mig.” – A. B. Simpson.

”Så skall och min Gud efter sin rikedom i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad l behöven.” Fili 4: 19.

Vilken källa – ”Gud”! Vilka tillgångar – ”efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt”! Vilken rikedom – ”Kristus Jesus”! Det är din härliga förmån att för alla dina behov få räkna med Hans rikedomar, ja, glömma de förra för de senare. I sin kärlek har Han upplåtit sin skattkammare för dig. Förse dig ur denna i barnslig trosenfald, och du skall icke behöva söka mänskliga hjälpkällor och stöd. – C.H M.
”Oss har intet fattats. Nog var vägen trång,
men ej trängre än att Du var med.
Nog var livet kamp och möda mången gång,
men du hjälpte – efter gammal sed.”
Du har hållit Dina löften, Herre kär,
glädjesol och frälsning för Ditt folk Du är.
Oss har intet fattats – Du i överflöd
har oss givit våra själars bröd.”

Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

”Huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom.” Rom 8: 32.

Marias-2737

 

Äktheten i tron prövas. 1 Petr 1:7

 

 

Foto Maria

Foto Maria

Prövningar –  Tålamod och helgelse

När Petrus talar om lidande och prövningar, vilket sker ganska ofta i brevet, (1:6-7; 3:13-17; 4:12-19; 5:9) tänker han inte på vanliga olyckor eller Guds straff utan på en otroende världs reaktion, när den möter ett troende folk. Varje troende som vill vara ett ljus i mörkret  möter sådana prövningar.

Vi måste acceptera prövningar  som en del i den reningsprocess som  bränner bort allt orent hos oss och förbereder oss för mötet med Kristus.  I prövningen fostras tålamodet (Rom 5:3-4; Jak 1:2-3) och vi växer till i tro och helgelse.
1 Petr 1: 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.
8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje,
9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

 

 

Maria

Inställning till../Tålamod./Vila ditt hjärta vid Jesu bröst

 

*

Tror man att det är lätt att följa Jesus och lyda Guds ord, då tror man fel,  och därför inbjuder jag dig till texten nedan som berättar om hårda prövningar och de slag som en troende kristen är med om under vägen då den löper framåt emot målet. Att göra Guds vilja, att förstå den, det tar tid och framförallt får man då lära om tålamod.

*

30 Oktober
”Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må och vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.” Hebr 12: 1.

ATT LÖPA med tålamod är en mycket svår sak. Man kanske menar, att löparen, som ivrigt strävar efter att nå målet, icke på samma gång kan vara tålig. Vi förbinda vanligen begreppet tålamod med begreppet vila. Vi föreställa oss tålamodet likt den ängel, som beskyddande står vid den sjukes läger. Och dock tror jag, att det ej för den sjuke är svårast att vara tålig.

Tålamodet kan bli ställt på mycket svårare prov: ”Må vi med tålamod löpa framåt.” Det kräves ett stort mått av styrka att vara stilla under sorgens och olyckans dag. Men jag vet, att det finns något som kräver ännu mer kraft av oss: att arbeta, då motgångens slag träffa oss, att löpa framåt bärande en tung börda, att i sin ande känna djup ångest och likväl fylla sin dagliga uppgift. Att så göra är Kristuslikt.

Många av oss skulle vilja hänge sig åt sin sorg, om vi blott finge tillåtelse därtill. De flesta av oss äro kallade att öva tålamod ute bland människorna och icke i sjukrummet. Och just detta är det svåra. Vi få icke begrava vår sorg under dvalalik ro, utan vi måste ut i aktivt arbete – på kontoret, i affären, under samvaron med andra eller genom att söka glädja våra medmänniskor. Detta är det svåraste sättet att begrava sorgen; detta är att löpa med tålamod. Sådant var Människosonens tålamod. Det var på samma gång ett bidande och ett löpande – en längtan efter att nå målet och samtidigt ett fullgörande av de ringare uppgifterna. Jag ser Honom i Kana förvandla vatten till vin för att bröllopsglädjen ej skulle fördystras. Jag ser Honom i öknen mätta en stor skara med bröd för att därmed fylla ett tillfälligt behov. Hela tiden bar Han på en djup sorg, utan att tala om den eller dela den med någon. Människor vilja se regnbågen i skyn, men jag ville begära något mer av Honom. Jag ville, då jag är höljd i sorgens moln, själv vara en regnbåge, som kan göra andra glada. Tålamodet har haft med sig fullkomlighet i gärning, då det lärt mig att arbeta i vingården. – George Matheson

”Gräv ned uti djupet den sorg, som dig tär;
göm bort den, ty världen är full av besvär!
Då natt dig förskräcker, var stilla, o själ!
Gå, säg det för Jesus, Han allting gör väl!
Här sucka så många, förtyngda av sorg;
gå, för dem ur mörkret till löftenas borg!
O, torka bort tåren, skänk lidande tröst,
och vila ditt hjärta vid Frälsarens bröst!”

 *****

Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria