Archives

LITA på GUD. Sucka till Gud. Prövningar. KÄRLEKEN

Betryckt och rådlös kan man stå inför Herren och undra: VAD är det som pågår i mitt liv? Varför skall jag lida så? Får man några svar? Ja oftast kommer de efter ett långt lidande som man inte förstår varför man fått gå igenom.

Betryckt, ja så betryckt att man inte ens orkar att be, men viska till Herren och sucka med svag röst eller bara med tårar. Så är det hos mig och mina smärtor av många slag är hemska, men jag vet, ja jag vet att HERREN är med mig. Genom allt, i allt, är han med. Därför passar dessa psalmer så bra att ta med här i natten då jag skriver.. JA den troende får lida! Man kan undra varför smärtorna skall vara så svåra, och jag undrar över HUR LÄNGE det ska göra så ont! Livet med Gud är ingen solskenshistoria där alla dagar sprudlar av lycka, nej. Det är till för dem i församlingarna som inte VAKNAT ännu och fått höra vad han vill göra och vad MAN MÅSTE ta emot av prövningar. En del människor sover som religiösa, och en del är vakna, i smärtor. Det är min erfarenhet.

Det jag är gladast för är att vara frälst och att veta att HERREN aldrig, aldrig lämnar den som söker sig till honom och litar på honom i ALLT.

Psalm 23 1

En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

2han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,

3han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

4Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

5Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

6Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

*

Ps 37

1Av David. Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.

2Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.

3Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,

4och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.

5Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.

6Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.

7Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

8Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.

9Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

10Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.

11Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.

12Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;

13men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer.

14De ogudaktiga draga ut svärdet och spänna sin båge, för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandra i redlighet.

15Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, och deras bågar skola brista sönder.

16Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.

17Ty de ogudaktigas armar skola sönderbrytas; men HERREN uppehåller de rättfärdiga.

18HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.

19De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.

20Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja, de försvinna.

21Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

22Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.

23Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.

24Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.

25Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.

26Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.

27Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

28Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

29De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.

30Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är.

31Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.

32Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom,

33men HERREN överlämnar honom icke i hans hand och fördömer honom icke, när han dömes.

34Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

35Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.

36Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.

37Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.

38Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.

 39Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

40HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

*

Psalm 16 Kapitlet

1En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

2Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

3de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

4Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar.

5HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

6En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl.

7Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta.

8Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

9Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

10Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

11Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

*

Tack HERRE för allt vad du betyder för mig./ Maria

 

 

Bild Maria

 

Psalm 64. De onda och deras hemliga planer. /Göm mig. Tack Herre

gul-macro /Maria

Bön om beskydd mot onda anslag

Det finns många många som lider utav människors ondska. Det vet den troende som i sitt liv får möta många elaka och rent av onda människor, människor som vill en illa. Det är verkligen fruktansvärt vad ondskan är stor.Jag har fått smaka på ren ondska  vid många tillfällen och därför denna psalm som kan förklara vad ondska är och hur Gud tänker och säger om den. Är du en troende så vet du hur man kan få lida,  och känner igen dessa ord i psalmen.  De onda får sina straff!

Psalm 64

1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. 3 Göm mig för de ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. 4 Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar 5 för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter de på honom utan att frukta. 6 De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt, de talar om hur de skall lägga ut snaror. De säger: ”Vem skulle se oss?” 7 De smider sina onda planer och säger: ”Nu är vi färdiga med det vi tänkt ut!” Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. 8 Då skjuter Gud en pil mot dem, plötsligt blir de sårade. 9 De bringas på fall av sina egna tungor, alla som ser dem skakar på huvudet. 10 Människorna grips av skräck, de förkunnar vad Gud har gjort, de inser att det är hans verk. 11 Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

NamnlösMaria

Hjärtan gläds i den mörkaste stund. Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

161foto Maria

David ropar efter Guds beskydd från faror och fiender. Den säkraste tillflykten för oss är Gud. Vi ska söka Guds vilja i allt, vi ska söka hans råd och stöd- alltid. Vi får hjälp att söka hans vilja och förstånd att förstå–om vi söker. Livet vi lever blir då och då drabbat av svårigheter och vi kan tycka att det är nog och att man inte orkar mer. Men om man har Gud med sig och litar på honom i ALLT- då kommer man igenom svårigheterna..(Matt 5:45) Den troende har en speciell trygghet! som skiljer sig från  den hopplöshet, förvirring och undran över livets verkliga mening som många tvingas leva med. Den troende är väl bekant med VAD Gud vill med VÅRA LIV. Då kan våra hjärtan glädja sig i den mörkaste stund!

Psaltaren

16 Kapitlet

1
En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

2
Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

3
de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

4
Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar.

5
HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

6
En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl.

7
Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta.

8
Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

9
Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

10
Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

11
Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

Vill DU ha hans hjälp? Den står att finna för dig också!

NamnlösMaria

Djupt i mitt hjärta bor glädjen. Jesus från synd gjort mig fri! O, vilken ljuv harmoni.

Our Great God In The Psalms

Världen är ju som den är, eller hur? Det finns mycket att göra men inget av det är bestående av de nöjena som bjuds och det ger inget för evigheten. Tiden går och den går fort. Man vill fråga människor, som i sången:

*Har du intet rum för Jesus, han som döden led för dig? Hör, han klappar och han beder: Öppna hjärtat helt för mig!* /okänd

Det är ju ingen mass-väckelse  på gång precis, och kommer aldrig till att bli enligt hans ord, och därför kan man inte vänta sig att människor vänder om i mängder  i denna tid, men man kan ge upplysning. Däremot är det massdöd på många ställen och världen är ingen god plats, men det finns en GOD GUD!

Glädje idag är mest ytlig och den äkta och bestående, för evigheten, är denna:

*Djupt i mitt hjärta bor glädjen. Jesus från synd gjort mig fri. O,vilken underbar frälsning, O, vilken ljuv harmoni.*  I Lindestad

Så därför människor, VÄND OM MEDAN TID ÄR!

NamnlösMaria

 

Sanningen och nåden har kommit genom JESUS KRISTUS

 

knoppar  /foto Maria

 

Psaltaren

117 Kapitlet   Denna psalm är den kortaste psalmen i bibeln. Man uppmanar de otroende att lova Herren, ALLA folk! MEN ALLA FOLK gör ju inte så. Tänk vad bra det hade varit om alla kom till tro, eller hur?

Man hänvisar också till Johannes kap 1:17, och där står att man fick lagen genom MOSES men GENOM JESUS kom NÅDEN och SANNINGEN. Är inte det underbart att veta! Det är många som inte läser bibeln och hur ska de få reda på sanningar då? Tack Fader för att du upplyser människan.

117:1
Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.

2
Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!

*

Joh 1:17

ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.

*

NamnlösMaria

 

 

Förtröstan på Herren, den Rättfärdige. Ps 11

Förtröstan på Herren, den Rättfärdige

Psaltaren 11

1 För sångmästaren, av David.
Till Herren har jag tagit
min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig: ”Fly som en fågel till ditt berg.
2
Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på de rättsinniga.
3
När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?”
4
Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn.
5
Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige
och den som älskar våld, dem hatar hans själ.
6
Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, en glödhet vind är den kalk de får att dricka.
7
Ty Herren är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. De rättrådiga skall se hans ansikte.

 

NamnlösMaria2

Psalm 64. Gud bevara mitt liv. De onda. Men Gud är god, kärleksfull och nådefull.

 

Psalm 64

 

SÅ många psalmer finns det där man kan se hur de stämmer i dagens läge likaså som de gjorde då de blev skrivna och sjungna. Fiender finns idag också och det finns de som inte vill tro och det finns de som ljuger och baktalar människor och smider ont uppsåt emot dem. Men i allt det hemska och tråkiga som sker så vet den TROENDE på Gud hur HAN beskyddar mot snaror och pilar och allt elände man vill ge den som tror och även andra. Läs bibelorden, se och hör sången och var VISS om att GUD är god och rättvis, barmhärtig och nådefull i sin kärlek! AMEN.

Psalm 64

Bön om beskärm emot fiender.
1. För sångmästaren; en psalm av David.

2. Hör, o Gud,
min röst, när jag klagar,
bevara mitt liv,
ty fienden förskräcker mig.
3. Fördölj mig för de ondas hemliga råd,
för ogärningsmännens larmande hop;
4. ty de vässa sina tungor likasom svärd,
med bittra ord lägga de an såsom med pilar,
Ps. 57:5.
5. för att i lönndom skjuta den ostrafflige;
plötsligt skjuter de på honom, utan försyn.
Ps. 10:8. 11:2. 58:8.

6. De befästa sig i sitt onda uppsåt,
de orda om hur de ska lägga ut snaror;
de säger: ”Vem skulle se oss?”
Job 22:13. Ps. 10:11, 13. 94:7.
7. De tänker ut onda anslag:
”Nu är vi redo med det råd vi har uttänkt!”
Ja, djupa är männens tankar och hjärtan.
Ps. 7:14.

8. Då skjuter Gud dem;
plötsligt sårar dem hans pil.
9. De bringas på fall och få straff för sina tungors skull;
var och en som ser dem rister huvudet.
Ps. 7:16. 9:16.

10. Och alla människor bli förskräckta;
de förkunna vad Gud har gjort
och förstå hans verk.
Ps. 58:12. 94:15.
11. Den rättfärdige skall glädja sig i HERREN
och ta sin tillflykt till honom,
och alla rättsinniga
ska berömma sig.
Ps. 68:4.

Jesus är HERRE.

NamnlösMaria2

Gud hör bön från ett ärligt hjärta. Sök honom medan tid är. Psalm 61

NamnlösGudhörbön

Psalm 61 1 För sångmästaren, till stränginstrument, av David. 2
Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön!
3
Från jordens ände
ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa
som är högre än jag.
4
Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.
5
Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.
6
Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv
som tillhör dem som fruktar ditt namn.
7
Du förökar kungens dagar, hans år skall vara
från släkte till släkte.
8
Han skall sitta på sin tron
inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning
bevara honom.
9
Då skall jag alltid lovsjunga
ditt namn och infria mina löften
dag efter dag.

Bible Reading Psalm 61

Gud hör bön, och det förstår man inte förrän man gett sitt liv och allt till Jesus. Man ber till Gud i JESU NAMN och tackar för bönesvar. Man ber med ett ärligt hjärta så som man tror att det är Guds mening med ens liv. Om man låter Gud sköta allt och ta hand om allt, då förstår man vem som är HERRE i ens liv! Ge ditt liv till Jesus och låt honom leda dig. Håll inget tillbaka, prata med Gud precis som du skulle ha sagt till en nära nära vän. Jesus är din vän och din broder, honom kan du LITA PÅ.

NamnlösMaria

 

 

Jesus i Psaltaren, profetior om Jesus

 

123

 

JESUS i Psaltaren:

 

Ps. 89:28. 110:1.
Ps 2:7. Jag vill förtälja om vad beslutet är;
HERREN sade till mig:
”Du är min son,
jag har i dag fött dig.
  Apg. 13:33. Hebr. 1:5. 5:5.

*

Ps 16:8. Jag har haft HERREN
för mina ögon alltid;
ja, han är på min högra sida,
jag skall inte vackla.
  Jes. 50:7. Apg. 2:25.
9. Fördenskull gläder sig mitt hjärta,
och min ära fröjdar sig;
jämväl min kropp
får bo i trygghet.
  Ps. 31:8.

10. Ty du skall inte lämna
min själ åt dödsriket,
du skall inte låta din fromme
få se graven.
  Apg. 2:27. 13:35.

*

Ps 22:1. För sångmästaren, efter ”Morgonrodnadens hind”;
en psalm av David.

2. Min Gud, min Gud,
varför har du övergett mig?
Jag brister ut och klagar,
men min frälsning är fjärran.
  Ps. 10:1. Matt. 27:46. Mark. 15:34.
3. Min Gud, jag ropar om dagen,
men du svarar inte,
så också om natten,
men jag får ingen ro.
  Job 30:20. Ps. 88:2.

4. Och dock är du den Helige,
den som tronar på Israels lovsånger.
  Ps. 77:14.
5. På dig förtröstade våra fäder;
de förtröstade, och du räddade dem.
6. Till dig ropade de och blev hulpna;
på dig förtröstade de och kom inte på skam.
  Ps. 107:6.

7. Men jag är en mask,
och inte en människa,
till smälek bland män,
föraktad av folket.
  Jes. 52:14. 53:3.
8. Alla som se mig
bespotta mig;
de spärra upp munnen,
de skaka huvudet:
  Matt. 27:39. Mark. 15:29. Luk. 23:35.
9. ”Befall dig åt HERREN!
Han befria honom,
han rädda honom,
ty han har ju behag till honom.”
  Matt. 27:43.

10. Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet
och lät mig vila trygg vid min moders bröst.
  Ps. 71:6.
11. På dig är jag kastad allt ifrån modersskötet;
du är min Gud allt ifrån min moders liv.
12. Var inte långt ifrån mig,
ty nöd är nära,
och det finns ingen hjälpare.
  Ps. 35:22.

13. Tjurar i mängd omger mig,
Basans oxar omringa mig.
14. Såsom rovgiriga och rytande lejon
spärrar man upp gapet mot mig.
15. Jag är lik vatten som utgjutes,
alla mina leder har skilts åt;
mitt hjärta är såsom vax,
det smälter i mitt liv.
16. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva,
min tunga låder vid min gom,
och du lägger mig i dödens stoft.
  Ps. 38:11.
17. Ty hundar omger mig;
de ondas hop har kringränt mig,
mina händer och fötter har de genomborrat.
  Matt. 27:31. Mark. 15:20. Luk. 23:33. Joh. 19:18. Apg. 2:23.
18. Jag kan räkna alla mina ben;
de skåda därpå, de se med lust på mig.
19. De dela mina kläder mellan sig
och kasta lott om min klädnad.
  Matt. 27:35. Mark. 15:24. Luk. 23:34. Joh. 19:23.

20. Men du, HERRE, var inte fjärran;
du min starkhet, skynda till min hjälp.
21. Rädda min själ från svärdet,
mitt liv ur hundarnas våld.

*

Ps 22:15. Jag är lik vatten som utgjutes,
alla mina leder har skilts åt;
mitt hjärta är såsom vax,
det smälter i mitt liv.

*

Ps 34:20. Den rättfärdige måste lida mycket,
men HERREN räddar honom ur allt.
  Ps. 37:24. Ords. 24:16.

***********

Ta till er bibelorden/verserna och se att Jesus är där i och berättar. Profetior om Jesus, han som skulle komma, och dö och uppstå och sedan komma igen.

 

 

 

 

Den frälstes lovoffer. Tacka honom i ödmjukhet, han lever.

107foto Maria

Det är många som inte alls kan tänka sig att Gud kan läka människor, göra dem hela. Så har det alltid varit. Idag är det också så att man hånar Guds folk då det lider. Så har man alltid gjort.Man säger: VAR är er gud?

Man påstår att Gud är död, men jag säger att han lever!

Guds folk är ofta sargat och plågat, och därför är Gud död!..säger man.  Men jag säger att Gud lever, Jesus är Herre.

I psalmerna kan man läsa om att Gud lever och att han är kärleken, ingenting undgår honom och är man ett Guds barn har man inget att frukta för Gud är med oss.

De som levde vid psalmernas tillkomst blev renade och skicklig-gjorda för Gud syften. Gud var synnerligen levande och bevakade  noga reningsbadet. Så gör han även i vår tid.

Psalm 116 berättar om räddning från säker död. Att tillbe Gud och tacka honom det ska vi göra, att visa tacksamhet och inte som en betalning till Gud för vad han gjort.

Gud är universums Herre, och ingen avgud har något att säga till om!

NamnlösMaria

Den frälstes lovoffer.
Psalm 116
*
1. Jag har HERREN kär, ty han hör
min röst och mina böner.
  Ps. 4:4. 10:17. 34:5, 7, 18.
2. Ja, han har böjt sitt öra till mig;
i hela mitt liv skall jag åkalla honom.

3. Dödens band omvärvde mig,
och dödsrikets ångest grep mig;
jag kom i nöd och bedrövelse.
  2 Sam. 22:5. Ps. 18:5.
4. Men jag åkallade HERRENS namn:
”Ack HERRE, rädda min själ.”
5. HERREN är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
6. HERREN bevarar de enfaldiga;
jag var i elände, och han frälste mig.
7. Vänd nu åter till din ro, min själ,
ty HERREN har gjort väl mot dig.
  Ps. 42:6.

8. Ja, du har räddat min själ från döden,
mitt öga från tårar, min fot ifrån fall;
  Ps. 56:14. 71:20. 86:13.
9. jag skall få vandra inför HERREN
i de levandes land.

10. Jag tror, ty därför talar jag,
jag som var storligen plågad,
  Ps. 27:13. 2 Kor. 4:13.
11. jag som måste säga i min ångest:
”Alla människor är lögnaktiga.”
  Ps. 118:8. Rom. 3:4.

12. Hur skall jag vedergälla HERREN
alla hans välgärningar mot mig?
13. Jag vill ta frälsningens bägare
och åkalla HERRENS namn.
14. Jag vill infria åt HERREN mina löften,
ja, i hela hans folks åsyn.
  Ps. 22:26. 61:9. 66:13.

15. Dyrt aktad i HERRENS ögon
är hans frommas död.
  Ps. 9:13. 72:14.
16. Ack HERRE, jag är ju din tjänare,
jag är din tjänare, din tjänarinnas son;
du har lossat mina band.

17. Dig vill jag offra lovets offer,
och HERRENS namn vill jag åkalla.
18. Jag vill infria åt HERREN mina löften,
ja, i hela hans folks åsyn,
19. i gårdarna till HERRENS hus,
mitt i dig, Jerusalem.
Halleluja!

Kan man vara som ett barn inför Gud? Ja. /Psalm 8

424foto Maria

 

Kan man vara som ett barn fastän man är vuxen eller gammal?

Ja det kan man, jag är det på många vis, och helst inför GUD.

Barn har en förmåga att tro på Gud  utan att tvivla och att prisa honom utan förbehåll.

Men när vi blir äldre är detta inte lika enkelt?  Det kan fordras träning för att nå dit att man kan vara fullständigt naturlig inför Gud och prisa honom så som han bör prisas och äras.

Be Gud att få vara som ett barn inför honom, utan något som hindrar en nära vandring med honom.

Psalm 8:  Gud och människa.
1. För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David.

2. HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden,
du som har satt
ditt majestät på himmelen!
  Hab. 3:3. Upp. 5:12.
3. Av barns och spenabarns mun
har du upprättat en makt,
för dina ovänners skull,
till att nedslå fienden och den hämndgirige.
  Matt. 21:16.

4. När jag ser din himmel,
dina fingrars verk,
månen och stjärnorna,
som du har berett,
  Ps. 102:26.
5. vad är då en människa, att du tänker på henne,
eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.
  Job 7:17. Ps. 144:3. Hebr. 2:6.

6. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen;
med ära och härlighet krönte du honom.
  1 Mos. 1:27.
7. Du satte honom till herre över dina händers verk;
allt lade du under hans fötter:
  1 Mos. 9:2. Matt. 28:18. Apg. 2:36. 1 Kor. 15:27. Ef. 1:22.
  Fil. 2:9.

8. får och oxar, allasammans,
så också vildmarkens djur,
9. fåglarna under himmelen och fiskarna i havet,
vad som vandrar havens vägar.

10. HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden!

 

NamnlösMaria

Ärliga hjärtan. Guds förlåtelse–till evig glädje

Vit ros juni

Gud vill förlåta alla syndare. Bekännelse av synd är mer än att bara säga ”Förlåt att jag gjorde fel”. Det innebär också överlåtelse till Gud och en uppriktig vilja att söka och följa Guds ledning i livet. Den förlåtne upplever en sann glädje. Det är bara Guds förlåtelse som leder till verklig glädje och befrielse från skuld.

Syndabekännelse och förlåtelse

32 1 En vishetspsalm av David.
Salig är den som fått sitt brott förlåtet,sin synd övertäckt!2 Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek.3 Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång.4 Dag och natt var din hand tung över mig,min kraft rann bort som i sommarens torka. Sela 5 Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld.Jag sade: ”Jag vill bekänna mina brott för Herren ” –då förlät du mig min syndaskuld.Sela 6 Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna.Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem.7 Du är mitt beskydd,du bevarar mig från nöd,du omger mig med frälsningens jubel. Sela8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra,jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.9 Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd,som måste tämjas med töm och betsel om de ska komma till dig.10 Den gudlöse har många plågor,men den som litar på Herren omger han med nåd.11 Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla, alla ni som har ärliga hjärtan!


32:1
vishetspsalm
Hebr maskíl (även i Ps 42, 44-45, 52-55, 74, 78, 88-89, 142)
32:4
min kraft rann bort som i
Annan översättning: ”jag blev som en åker i”