Archives

Jesus erbjuder HOPP. Joh 15:25-27.Video. Det finns tröst och kraft

NamnlösJesusärherre

Det var många som hatade Jesus då han gick på jorden och det är många många fler idag som hatar honom nu. I dessa rader nedan erbjuder Jesus HOPP. Den helige Ande ger kraft att stå emot HAT och ONDSKA i världen och den FIENDSKAP många har emot Kristus. Det är en tröst särskilt för dem som möter förföljelse.

Joh 15:25. Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag:
‘De har hatat mig utan sak.’
  Ps. 35:19. 69:5.
26. Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända er ifrån
Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han
vittna om mig.
  Luk. 24:49. Joh. 14:26. 16:7.
27. Också ni kan vittna, eftersom ni har varit med mig från
begynnelsen.”
  Apg. 1:8, 21. 5:32.

*

Vad är tröst? TRÖST innebär hjälp, uppmuntran och kraft.  Det får vi från Jesus, den helige Ande, bibeln…. Vi är inte ensamma, det finns HOPP.

NamnlösMaria

 

Den mäktiga kraften: Gud. Att tro utan att se….Hebréerbrevet 11:6 Trons kapitel

006 foto Maria

The Awesome Power of Faith in God

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud! I den här videon ser vi på den otroliga kraften i tro! Tro är att tro på det osynliga och det kan vara svårt för oss. I vår fallna natur vi alltid sträva efter att tro och tro när vi kan se det i det naturliga. Men Gud vill att vi ska lita på honom och ha tro på hans trofasthet! Vänligen dela den här videon! God Bless

Att tro att Gud finns är bara början, till och med de onda andarna har kommit så långt (Jak 2:19-20). Gud nöjer sig inte med att du kommer dit. Han vill ha en personlig, levande och livsförvandlande kontakt med dig. De som ”verkligen söker honom” kommer att bli belönade med hans närvaro!

ENGLISH:   Without Faith it is impossible to please God! In this video we look at the awesome power of Faith! Faith is believing in the unseen and this can be hard for us. In our fallen nature we always seek to believe and have faith once we can see it in the natural. But God wants us to trust Him and have faith in His faithfulness! Please share this video! God Bless

NamnlösMaria

Artikel:Kontinuitet, ståndaktighet, stabilitet och utveckling

Marias-bilder..-7844-225x300
‘Den smala vägen’

Ord och begrepp i Bibeln

Bibelstudium av Tage Johansson

Det finns ständigt återkommande begrepp i bibeln. Kontinuitet, ståndaktighet, stabilitet och utveckling är några ord jag särskilt vill få med i detta bibelstudium Det handlar om uppmaningar och förmaningar till den gudsmänniska som här i tiden har satt ut ett mål för sin pilgrimsvandring, som liksom Paulus skriver i Fil 3:14 att han jagar mot målet för att få sin segerlön som hålles framför honom. Det var framför allt tre ting som Paulus såg som ytterst nödvändigt att förverkliga för att nå målet 1. att kämpa den goda kampen 2. fullborda sitt lopp 3. bevara tron.

Kontinuitet
Kontinuerligt är någonting som kan ske varje dag. Vi känner igen uttrycket i Apg 2:46 ”Och ständigt var dag ..”, i 3 Mos 6:12,13 står det ”Var morgon skall prästen där antända ny ved”..”Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får icke slockna.” I Ef 6:18 uppmanas de troende i Efesus att ”gör detta under ständig åkallan och bön.” 1Tess 5:17 ”be oavbrutet.”
En gudsman har sagt ”Där Gud inte får första platsen på morgonen blir det något annat som fyller den platsen” Det vår tanke och håg påverkas av kommer att utforma vårt liv. Psalmisten säger i Ps 62:2 ”Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig.” Väckelsehistorien visar att om man inte avskilde tid i bön på morgonen, så var den dagen mager på andliga resultat, bl.a märktes det i själavinnargärningen. Att vara ständigt bedjande är en viktig fråga för den som vill vara redo när Jesus kommer. När Jesus talade om vikten att vara bedjande och vakande så menar han inte någon speciell dag eller tidpunkt utan han menade att alltid vara redo, ty ingen vet när han skall komma igen. ”Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer..” Luk 12:37. Mark 13:33 ”Var på Vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.”

Ståndaktighet.
Ståndaktighet är utan tvekan det främsta ordet som är förknippat med vår slutfrälsning. Vi kan genom andliga erfarenheter ”bli starka i Herren och hans väldiga kraft!” Ef 6:10 Det är en nödvändighet för att kunna hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Den arme som inte förmår att hålla stånd mot fienden är dömd på förhand att lida nederlag. Även om mörkrets värld är besegrat är vi kallade att utkämpa en strid som inte är mot kött och blod men mot ondskans andemakter i himlarymderna Ef 6:12. I Kol 1:11 talar Paulus om att uppfyllas av kraft så att vi kan bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Ståndaktighet är ett av nyckelorden i Uppenbarelseboken och även i Jakobs brev som har Job som ett strålande exempel. Vi lever i en tid då det här ordet på ett särskilt sätt är en prövosten.
Jesu profetiska ord om denna tiden skall vara dels som det var på Noas tid och dels tillståndet som var rådande i Sodom och Gomorra. I samband med de orden tillägger han ”Men den som är ståndaktig intill slutet skall bliva frälst.”

Stabilitet
Genom att det är mörkret som härskar i denna världen är allt ostabilt och förgängligt, hela världsordningen går mot sin totala upplösning. Men det är inte bara världsordningen som går under, människan som lever i den skall också gå under. Men Jesus talade om att var och en som är ordets görare, bygger sitt liv på ordets oföränderliga och stabila berggrund, som inte tidens vindar, vattenströmmar och slagregn förmå att rubba. Det fasta ordet ger stabilitet, Titus skulle tillsätta församlingsföreståndare som skulle hålla sig stadigt vid det fasta ordet.Titus 1:9 Dödsrikets portar sväljer allt som är byggt på sanden men den församling som är byggd på ordets klippa blir övervinnare.

Utveckling
Utveckling är något som pekar på ett resultatav någonting. I Joh15:1-8 talar Jesus om en utveckling från det att grenen äger livsförbindelse med trädet, till att det bär frukt, och att den rensas för att ”den ska bära mer frukt”. Ibland är vi kanske inte fullt så medvetna som vi borde vara att ett rikt andligt fruktbärande liv inte är något som sker genom automatik. Jesus talar om ett villkor ”Om någon förbliver i mig så bär han frukt.”
Om en utveckling skall fortsätta är den alltid beroende av hur vi handlar i den ena eller andra riktningen. Vi ställs alltid inför nya situationer. Tio spetälska blev renade av Jesus, men bara en av dessa fick uppleva att detta som hände honom fick en positiv utveckling i livet, och han fick sitt erkännande av Jesus själv ”Din tro har frälst dig” Luk 17:19
Det liv som verkar genom ordet blir verksamt i oss först då vi skapar utrymme för ordet i våra hjärtan d.v.s. när vi är redo att åtlyda ordet. Jesus talar om den man som grävde tills han kom ner till hällebergets grund. Matt 7:24-27. Livet utvecklades alltså till ett synligt resultat. Livet verkar genom ordetoch ordet skapar resultat där det mottages i rättsinniga och goda hjärtan. I Tessalonika mottog man ordet icke såsom människoord, utan såsom Guds ord vilket det förvisso är, ett ord som är verksamt i eder som tron 1 Tess 2:13.
Att mottaga livet är en sak, men att bära frukt en annan. Grenen i vinträdet kan se hur grön och frisk ut som helst, men om det stannar vid det stadiet har utvecklingen blivit förfelad. Det är en stor tragedi när härlighetsupplevelsen av Kristus inte får leda fram till ett fruktbärande liv. Den karismatiska upplevelsen blir ett självändamål. Den första församlingen som vi läser om i Apg 2 gjorde mycket stora andliga upplevelser. Det fick en följdverkan ifråga om att leva ett osjälviskt och utgivande liv för andra, Att avsätta sitt liv för Guds rike i tiden. 1 Tim 5:11 enligt 1917 års övers. uppmanar PaulusTimoteus att inte anta unga änkor till församlingsänka ”Ty när de hava njutit nog av Kristus vilja de åter gifta sig” Problemet med dessa unga änkor var att njutandet av Kristus blev ett självändamål. Njutandet är inte till för sin egen skull. Den var ämnad som en första inspirationskälla, till att leda fram till en ännu större upplevelse av Kristus, nämligen till ett tjänande i en fruktbärande livsuppgift. Den stora hemligheten i det kristna livet är att Guds nådesverk i oss blir använt av oss på sådant sätt att det överlämnas som ett offer, en gåva. Gud är inte lika intresserad av blomstadiet. I 2 Kor 6:1 förmanas det att inte så mottaga Guds nåd att den bliver utan frukt. Gud har en stor omsorg om oss när vi bär frukt. När han den skicklige vingårdsmannen som använder ordets skarpa kniv för att skära bort ting i våra liv så vi bär mer frukt. Gud är god!

Artikeln från:

http://www.midnattsropet.se/2010/02/ord-och-begrepp-i-bibeln_27.html

*

Ja Gud är sannerligen god! Detta bibelstudium är en mycket bra förklaring på hur Gud tycker att det ska vara och hur han vill att vi ska göra för att tjäna honom. Ja Gud är god som så klart talar om för oss vad och hur vi ska göra.

NamnlösMaria

m4s0n501

Jesus är med den troende i allt- hela vägen. Han är trofast

152foto Maria

Jesus står vid den troendes sida till och med när vi gått igenom så mycket att vi inte tycker oss ha någon tro kvar. Även om det skulle hända att vi i en situation alldeles håller på att tappa tron är Jesus trofast och håller sitt löfte att vara med oss alltid, Se Matt 28:20; (20) lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

Läs om detta i 2 Tim 2:12-13:12. är vi ståndaktiga, så ska vi också få regera med honom.
Men förnekar vi honom, så skall också han förneka oss;
Matt. 10:33. Mark. 8:38. Luk. 9:26. 12:9.
13. är vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord. Ty han kan
inte förneka sig själv.

och

Matt. 18:20:20. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Och:
Rom 8:38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,

Ef. 1:21. 6:12. 39. varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Fil. 1:6. 2 Tim. 4:18.

Om du är frälst men ändå tvekar på att han är med dig i allt, så läs bibelorden och ta till dig dem för de är sanna och berättar den sanning du behöver veta!

NamnlösMaria

Kallhet och regler styr, men medmänskligheten då? Var finns den? Artikel i VLT

038foto Maria

http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2853966-patient-tvungen-att-bajsa-pa-sig  ba??????thinking-023

Kärleken till sin nästa börjar bli KALLHET i stället för värme och omtanke. I artikeln ovan kan ni läsa om en patient som inte fick ordnad omvårdnad då denne skulle hem från sjukhuset, Det fanns ingen från hemtjänst som kunde öppna och patienten behövde ringa ett samtal.

Patienten bad taxiföraren att få låna telefonen så skulle det ordna sig. MEN, se det gick inte!! Nej, patienten fick inte det  för det stod inte i några regler eller avtal. Med påföljd att patienten fick sitta i trappan, nedbajsad i timtal.

MIN FRÅGA: ÄR DET ATT VARA RÄDD OM SIN NÄSTA OCH ÄLSKA DEN?    NEJ.

Kärleken till sin nästa börjar att svalna och försvinna och det är märkligt att veta att det i bibeln just står om detta hemska fenomen. KALLHET.

Matteus evangelium kap 24:11-14

11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Var snäll och kärleksfull emot din nästa! Låt hjärtat styra och var hjälpsam.

NamnlösMaria

Ärliga hjärtan. Guds förlåtelse–till evig glädje

Vit ros juni

Gud vill förlåta alla syndare. Bekännelse av synd är mer än att bara säga ”Förlåt att jag gjorde fel”. Det innebär också överlåtelse till Gud och en uppriktig vilja att söka och följa Guds ledning i livet. Den förlåtne upplever en sann glädje. Det är bara Guds förlåtelse som leder till verklig glädje och befrielse från skuld.

Syndabekännelse och förlåtelse

32 1 En vishetspsalm av David.
Salig är den som fått
 sitt brott förlåtet,
sin synd övertäckt!
2 Salig är den som Herren inte 
tillräknar synd
 och som i sin ande är utan svek.
3 Så länge jag teg 
förtvinade mina ben
 och jag stönade dagen lång.
4 Dag och natt var din hand 
tung över mig,
min kraft rann bort 
som i sommarens torka. Sela 5 Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld.
Jag sade: ”Jag vill bekänna
 mina brott för Herren ” –
då förlät du mig min syndaskuld.
Sela 6 Därför ska alla trogna be till dig
 medan du går att finna.
Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem.
7 Du är mitt beskydd,
du bevarar mig från nöd,
du omger mig
 med frälsningens jubel. Sela8 Jag vill lära dig och undervisa dig
 om den väg du ska vandra,
jag vill ge dig råd 
och låta mitt öga vaka över dig.
9 Var inte som en häst eller mula 
som saknar förstånd,
som måste tämjas
 med töm och betsel
 om de ska komma till dig.
10 Den gudlöse har många plågor,
men den som litar på Herren 
omger han med nåd.
11 Gläd er i Herren och fröjda er,
 ni rättfärdiga,
 jubla, alla ni som har ärliga hjärtan!32:1
vishetspsalm
Hebr maskíl (även i Ps 42, 44-45, 52-55, 74, 78, 88-89, 142)
32:4
min kraft rann bort som i
Annan översättning: ”jag blev som en åker i”

 

Det finns alltid ljus i mörkret: Gud. Bibelord om hjälp

193 foto Maria
Jag  är innerligt tacksam att Gud finns så tätt intill, han är god emot mig och jag kan slappna av och bara vara still, han hjälper mig, då jag ropar, och det gör jag ju ofta. Detta inlägget visar några bibelord om att Gud hjälper.

*

genom din fars Gud,
han skall hjälpa dig, genom den Allsmäktige,
han skall välsigna dig med välsignelser ovanifrån,
från himlen, välsignelser från djupet
som ruvar där nere, välsignelser från bröst
och moderliv.

*

”Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen
till din hjälp, på skyarna i sitt majestät.

*
Job 5:11

Han upphöjer de ringa och hjälper de sörjande.

*

Vilken hjälp har du ej gett
den maktlöse,
hur har du ej stärkt
den svages arm!

*

Ty jag räddade den fattige
som ropade, och den faderlöse
som ingen hjälpare hade.

*

Vilken hjälp skulle deras händer kunna ge mig, dessa som saknar all livskraft?

*

Du ser det,
du ser olycka och sorg
för att ta det i din hand.
Den olycklige lämnar sig åt dig,
du är den faderlöses hjälpare.


*

Var inte långt ifrån mig,
för nöden är nära
 och ingen hjälpare finns.

Ja Gud hjälper i allt.  /NamnlösMaria

Del 1 Den breda ekumenikens väg- som är ett fördärv för den som vill vara en sann troende, /måtte den personen vakna!

 

Namnlösvadsägerbibeln

Den breda ekumenikens väg

Text: Stig Andreasson

På den breda ekumenikens väg kan märkligt nog karismatisk förnyelse bo tillsammans med en stark sakramental teologi, som är tydligt besläktad med katolicismen. Detta ser ut att bli en delvis ny trend i kristenheten. Man ivrar för karismatiska manifestationer, men samtidigt ivrar man för det man kallar liturgisk och sakramental förnyelse. Ett exempel på detta finner vi i Oas-rörelsens sakramentsuppfattning.   

Oas-rörelsens nattvardslära
Av allt att döma betraktar denna rörelse sig själv som en väckelse- och förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Den uppträder som konservativ, bibelförankrad, evangelisk och karismatisk. Men den står samtidigt för en bred ekumenik, som inkluderar den katolska kyrkan. Nyligen utgav rörelsen en avhandling om nattvarden, skriven av dess teologiska rådgivare. Den verkar nära besläktad med den katolska läran om mässan. Liknande tongångar har givetvis tidigare kunnat höras från högkyrkliga lutherska kretsar. Men knappast i förening med pingstbetonad och karismatisk tro. På den breda ekumenikens väg verkar det emellertid som om alla gränser kan suddas ut.
Vi tar med flera av rubrikerna i nämnda avhandling om nattvarden, inklusive teologernas förklaringar, som vi sedan analyserar.

Äta bör man, annars dör man
– Alla vet att vi behöver mat och dryck för att uppehålla vårt kroppsliga liv. Men vårt andliga liv behöver också näring. Därför har Jesus stämt möte med oss i en måltid och uttryckligen knutit sin närvaro till bröd och vin, som i Nattvarden blir hans kropp och blod. ”Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv” (Joh 6:52-53).
Både lärda bibeltolkare och vanliga bibelläsare har väl alltid förstått att Jesu ord ibland kan ha bokstavlig betydelse, men också att han vid andra tillfällen använder bilder, symboler, metaforer och liknelser. Frågan blir då inte om vi tar Jesu ord på allvar eller inte, utan om vi uppfattar dem rätt. Det gjorde inte alla på Jesu tid. Då Herren efter brödundret sade: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv”, då var det många som missförstod hans ord. Det gör också våra dagars sakramentalister, då de tillämpar de orden på nattvarden. En sådan bibelförståelse förefaller mig orimlig av flera orsaker.
För det första uttalade Jesus dessa ord långt innan nattvarden blev instiftad. Varken lärjungarna eller någon annan kunde vid denna tidpunkt ens ana att Jesus senare skulle instifta en speciell måltid till minne av sitt försoningsoffer. Talade Jesus om nattvarden då han sade att det var nödvändigt att äta hans kött och dricka hans blod, då var hans ord totalt obegripliga för alla som hörde dem uttalas. Dessutom sade han samma ord i negativ form. ”Om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod har ni inte liv…” Den som menar att dessa ord gäller nattvarden bör ta konsekvenserna av det. Utan nattvarden finns det då ingen frälsning! Ingen har då någonsin blivit frälst vid botbänken på Frälsningsarmén eller under förbön i samtalsrummet efter ett väckelsemöte. Alla sådana tillvägagångssätt i kristet arbete måste omedelbart bytas ut mot ett nattvardsbord! Till det bordet bör sökande själar inbjudas för att få frälsning och liv.
Men det finns med all säkerhet ett annat sätt att förstå dessa missförstådda Jesu ord.  En norsk bibellärare uttryckte det så här: ”Då Jesus talar om att äta hans kött och dricka hans blod skall detta givetvis inte förstås bokstavligt. Det han vill säga är att vi blir frälsta endast och allenast genom att tillägna oss sanningen om hans försoningsdöd. Detta budskap måste med andra ord absorberas. Ordet om korset måste sammansmälta med dem som hör det. Det måste bli en del av oss själva. Först då blir det oss till frälsning.”  Det finns också bibelord som talar om märgfulla rätter i betydelsen andlig föda. Andligt liv får vi nämligen inte genom materiellt ätande. Det fantastiska är att Jesus själv och hans närvaro kan vara mat för vår själ. Hans person och hans försoningsverk tillfredsställer vår andes djupaste längtan. Det måste vara detta Herren menade då han talade om att äta hans kött och dricka hans blod.
Då jag en dag läste i Luthers samlade verk upptäckte jag att Luther själv inte trodde att Jesu ord om att ”äta hans kött och dricka hans blod” gällde nattvarden. De uttalades ju, som vi sett, långt innan denna måltid blev instiftad. Luther citerade då kyrkofadern Augustinus, som tolkade dessa Jesu ord på ett mycket enkelt sätt: ”När du tror, så äter du.”

Vad är det vi får?
– När Jesus instiftar Nattvarden identifierar han sig med brödet och vinet: ”Detta ÄR min kropp, mitt blod.” Det är alltså inte frågan om symbolism, att brödet och vinet skulle ”föreställa” Jesus. Kyrkan har alltid hävdat realpresens, verklig närvaro av den kropp Maria födde, den som dog på korset och uppstod från döden.
När jag går till Nattvarden tar jag emot hans kropp i min kropp, hans blod i mitt blod, hans liv i mitt liv. Då Martin Luther mötte teologer som förnekade realpresens skrev han på bordet med stora bokstäver EST, det latinska ordet för ÄR: detta ÄR min kropp. Kyrkan menar att om Jesus sagt så, så är det så – även om vi aldrig kan begripa hur.
Har Kyrkan verkligen alltid hävdat Jesu s k ”realpresens” i nattvardens vin och bröd? Det är vad Oas-rörelsens teologiska rådgivare proklamerar som historisk sanning. Trovärdiga historiska källor säger emellertid något annat. Erkända uppslagsverk och vederhäftiga kyrkohistoriska skrifter ger oss mer trovärdig information. Låt oss citera några ord från det välkända The International Standard Bible Encyclopedia som jag försöker återge i så koncentrerad form som möjligt:
– Den symboliska och andliga förståelsen av eukaristin (nattvarden), vanligen kallad ’den dynamiska’, hävdades av Origenes, Eusebius från Cesarea, Basil den store m fl. Å andra sidan utvecklade Kyrillus, Krystosomos m fl den s k ’realistiska’ uppfattningen, som senare kom att dela sig i två riktningar, transsubstantiation och konsubstantiation.
De två sistnämnda uttrycken återger den katolska och den lutherska uppfattningen, som det inte alltid är så lätt att skilja på, och som vanligen benämns ”realpresens”.
Vi måste alltså konstatera att det redan på ett tidigt stadium i den kristna historien fanns olika meningar om nattvardens innebörd. Några hade en symbolisk nattvardsuppfattning. Andra hade börjat tro på en fysisk och materiell gudomlig närvaro i brödet och vinet. Att tron på s k ”realpresens” kom in senare än den symboliska uppfattningen är tydligt. Men den officiella Kyrkan var aldrig helt entydig i synen på nattvarden som de ovan citerade författarna märkligt nog hävdar.
Att verbet ÄR (infinitiv: vara) absolut måste förstås bokstavligt i Jesu ord: ”Detta är min lekamen och blod”, är ett märkligt påstående. Allt tyder på att detta är ett metaforiskt uttryck. En metafor är en form av bildspråk, som vanligen jämför två olika ting men utesluter det lilla förklarande ordet ”som”. Därför säger inte Bibeln att ”tungan är som en eld” men kort och gott: ”Tungan är en eld”. Bibeln är full av sådana metaforiska uttryck som lyckligtvis i de flesta fall är lätta att förstå. Märk väl att en metafor aldrig innebär att en sak förvandlas till en annan, men den illustrerar och representerar den.  ”Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”, är också ett typiskt metaforiskt bibelord. Där blir lyktan och ljuset, som hjälper oss att finna vägen i mörkret, en bild på den andliga vägledning Guds Ord ger oss för vandringen här nere.
Vi som helt vanliga människor brukar ofta metaforer i vårt vardagsspråk. Kanske tar du fram ett foto ur en låda och visar upp det för några vänner och säger: ”Detta är min syster”. Ingen av vännerna har problem med att förstå vad du menar. Då Jesus använder metaforer borde vi också kunna förstå vad han menar, om vi bara följer enkelhetens princip.

Objektiv närvaro
– Om Kristi kors är centrum i min tro så är Nattvarden centrum i mitt kristna liv. Här får jag ta emot det blod ”som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse”. När Herren säger gör detta till min åminnelse handlar det inte bara om att vårda ett minne utan om att faktiskt förenas med hans offer. Det som hände på Golgata blir inte bara ord utan handling, där vi är med här och nu.
Nattvarden är så välsignat objektiv, medan bön och lovsång är subjektivt beroende av mina känslor. Också predikan är lite beroende av dagsformen hos både predikant och åhörare. Nattvarden däremot är vad den är och ger vad den ger, oavsett vad jag tänker och känner. Kristi närvaro är objektivt given.
Här kommer vi mycket nära den katolska uppfattningen om mässan som en förnyelse och ett nytt förverkligande av Jesu offer på korset. ”Det som hände på Golgata blir handling”, påstår Oas-teologerna.
Enligt katolsk tro offras Kristus på nytt genom prästens händer på kyrkans altare vid varje mässa. Men det sker på ett oblodigt sätt. Nutida katolska teologer försöker emellertid byta ut ordet ”förnyelse” med avseende på Kristi försoningsoffer i mässan mot sådana uttryck som ”verkliggöra”, ”aktualisera” osv. Lutherska teologer från Oas-rörelsen talar då praktiskt taget med samma tunga som de katolska teologerna. Då prästen uttalar instiftelseorden blir han enligt katolsk tro gripen av Andens kraft så att hans ord får samma verkan som då Jesus själv uttalade dem. Brödet och vinet förvandlas då bokstavligen till Jesu lekamen och blod. Oas-teologerna säger även de att en bokstavlig förvandling äger rum.
Närmare en halv miljon mässor och nattvardsgudstjänster utförs dagligen i hela världen. Om Gud dagligen måste utföra så många förvandlingsmirakler på kyrkliga altaren och nattvardsbord för att vi skall få del av frukterna av Jesu försoningsverk – då tycker jag att Jesu egna ord på korset ”Det är fullbordat” låter tomma och meningslösa. Och hur skall vi då förstå Bibelns tydliga budskap om att Jesus med ett enda offer, en gång för alla har fullbordat försoningsverket?

Bröd och vin
– När vi firar Herrens måltid vill vi så långt möjligt göra som Jesus gjorde. Bröd och vin är inte utbytbart. Brödet ska vara av vete (fast den som inte tål gluten kan få bröd med mycket låg glutenhalt). Vinet ska vara vin, ingen annan dryck än ”det som vinstocken ger” (Matt 26:29), och det ska inte manipuleras till alkoholfritt. Den som inte tål brödet eller vinet kan ta emot ettdera, då Kristus är helt och hållet närvarande i varje nattvardselement. Helst bör man också dricka ur en gemensam bägare som vid den första Nattvarden (Matt 26:27). Eftersom det är Herrens måltid får vi ta vad han bjuder och inte försöka ändra på matsedeln.
I många länder på jorden är vin en närmast okänd dryck eller också en otroligt dyr lyxvara. I sådana länder består kristna församlingar i många fall av ytterst fattiga människor. Vad sker om de inte kan få fram bröd av den rätta sorten och inte kan inköpa äkta vin till nattvardsfirandet? Och vad sker när församlingen växer, så det tar för lång tid att använda bara en gemensam bägare? Då måste man använda två eller tre. Då Evangeliska Kongokyrkan skulle ha nattvard vid sin konferens, var de troende så många att en tankbil körde nattvardsvinet till mötesplatsen. Tror du att de då kunde använda bara en gemensam bägare? Då skulle nattvardsfirandet tagit åtskilliga veckor. Förresten, då Jesus lyfte bägaren och sa: ”Drick härav alla”, så menade han givetvis inte bägaren i första hand utan dess innehåll. Enligt boken Sed och skick i Biblisk tid hade varje deltagare i påskmåltiden sin egen vinbägare.
Mitt intryck är att Oas-teologerna verkar oerhört upptagna av den yttre formen till Herrens måltid. Då nattvarden i första hand blir ett praktiserande av stränga regler, då riskerar man att tappa bort det väsentliga. Jag vet om församlingar i Frankrike som splittrats i två halvor, därför att man inte kunde enas om valet mellan alkoholfri druvsaft och äkta vin under nattvarden. Ännu värre är det då man ser Herrens måltid som ett magiskt förvandlingsmirakel. Då kommer detta mirakel att tilldra sig större uppmärksamhet än undret som skedde på Golgata för 2000 år sedan. Då har man kommit bort från Nya testamentets grundsyn.
Nattvarden skall först och främst vara en tacksägelse, en glädjefest över ett fullbordat försoningsverk. De yttre formerna kan variera. Alla församlingar i tredje världen har inte råd att skaffa sig en dyrbar nattvardsservis. Men lovsången till Frälsaren för Hans fullbordade verk ljuder ofta klarare hos dem än i många kristna kyrkor på våra breddgrader.
Enligt Jesu egna ord är det nämligen den livgivande Anden och inte den yttre formen som är viktigast. Hans egna ord lyder så: ”Det är Anden som gör levande, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv”. Därmed står det också klart att det är Ordet (budskapet) om korset som är Guds kraft till frälsning och nytt liv. /artikeln från:http://www.midnattsropet.se/2014/11/den-breda-ekumenikens-vag.html

*

En lärorik artikel om ekumenik som är felaktig och där katolicismen har en stor del, nattvard och om var OAS står och annat som är ett måste att veta, del 2 kan du läsa här på kvällen den 2/1 2015

NamnlösMaria

 

Lär dig att be. Umgås med Gud. Stor kraft finns i bönen. Var uthållig i bön

 

038

”Det finns en profetissa, Hanna. Och hon lämnade aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud med fastor och böner natt och dag.” Luk 2: 36-37.

Utan tvivel inhämta vi bönens konst genom att bedja, och ju mer vi göra det, desto oftare och desto bättre kunna vi bedja. Den som blott sällan beder lär sig näppeligen någonsin att bedja den verksamma, brinnande bön, som förmår mycket.

Stor kraft i bönen ligger inom räckhåll för oss, men vi måste arbeta för att uppnå den. Låt oss aldrig inbilla oss, att Abraham med sådan framgång bett för Sodom om han ej hela sitt liv hade övat sig att leva i gemenskap med Gud.

Det var ej första gången Jakob mötte Gud den natten han uppehöll sig vid Peniel. Vi kunna även betrakta den underbara bön Herren bad med sina lärjungar, före sitt lidande, såsom, blomman och frukten av många nätters tillbedjan och timmar av bön, långt före daggryningen.

Om en människa tror sig med lätthet kunna bli segervinnare i bönen begår hon ett stort misstag. Elias bön som först tillslöt himmelen och sedan öppnade dess fördämningar. Var resultatet av en lång och intensiv bönekamp med Gud. Ack, att de kristna mindes detta! Det fordras uthållighet för att vinna seger genom böner. De stora förebedjarna, vilka ej ihågkommas så ofta som de borde i samband med bekännare och martyrer, voro likväl församlingens största välgörare. Men det var blott genom att dröja vid nådatronen, som de blevo dessa kanaler, genom vilka välsignelsen flödade till människorna. Vi måste förstå att för att lära oss bedja, böra vi vara uthålliga i bönen.— C. H. Spurgeon./
*

Det finns inga lätta sätt att be på! Jag håller verkligen med C H Spurgeon då han säger detta i sin predikan här. Vi måste lära oss att be, att umgås med Gud och lära känna hans vilja. Vi måste vara uthålliga i bönen.Det kan vara så här: man tror att man precis fått ett underbart bönesvar och precis då kan allt ställas på ända, och allt kännas fel, men det är inte på känslor vi ska leva. VI som tror ska veta vem Gud är och att det är han som bestämmer och gör det bästa för oss. Även om vi inte alltid förstår…Vi tror på Gud, eller hur?

NamnlösMaria

Beskyddet från Gud. Tre små pojkar och en groda!

wbf02s3
Två små pojkar försökte krossa en liten groda under en sten som de trampade och stampade på. En tredje pojke lyfte på stenen då de andra två gick därifrån i vissheten om att grodan var död. När den lille kvarvarande pojken lyfte på denna sten, så hoppas grodan ut på vägen. Den levde och hade inte blivit skadad. Pojken såg då att stenen var urgröpt i mitten och att grodan fått skydd däri och inte kunde skadas!  En liten söt historia, javisst, men jag såg det som att Gud beskyddar och bevarar alla som tror på honom, enligt bibelordet. Så jag såg scenen så tydligt där människan som tror, blir beskyddad och får gå i frihet från fienden! Gud är god emot människor och djur.  Se nedanstående små bibelord:
Men alla som flyr till dig
ska få glädjas,
de ska jubla i evighet.
Du beskyddar dem,
de som älskar ditt namn 
ska få fröjdas i dig,

Bevara mig som din ögonsten,
beskydda mig
i dina vingars skugga

du ska lossa mig ur nätet
de lagt ut för mig,
för du är mitt beskydd.

Du är mitt beskydd,
du bevarar mig från nöd,
du omger mig
med frälsningens jubel. Sela
15
Rädda mig, min Gud,
från mina fiender,
beskydda mig
från mina motståndare!


Människofruktan
har med sig snaror,
men den som förtröstar
på Herren blir beskyddad.

*

En psalm av David.
Herren är min herde,
mig ska inget fattas.

NamnlösMaria

 

TRO. Gud gör det omöjliga möjligt. 1 Mos 18:14

 

013

 

Är det inte underbart att Gud kan göra det OMÖJLIGA MÖJLIGT?
Han kan allt, han vet allt, han kan göra det omöjliga……

”Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det?” 1 Mos 18: 14.

DETTA är Guds kärleksfulla ord till dig och mig i dag. Han vill, att vi skulle tänka på det som vart hjärta djupast och innerligast längtar efter, på något som vi måhända önskade oss själva eller någon av våra kära, men som så länge förbliver ouppfyllt, att vi redan ansett det vara förgäves att vänta längre. Det var något som hade bort ske, men som dock ej kunnat ske — och så ha vi uppgivit hoppet om att få denna önskan uppfylld i detta livet. Just denna sak, om den är enligt Hans uttryckliga vilja (såsom en son var det för Abraham och Sara), ämnar Gud göra för oss. Det skall ske, även om det skulle te sig för oss så omöjligt, att vi måste le åt det orimliga i att någon ens förmodat det. Denna sak ämnar Gud göra för oss, om vi ge Honom tillåtelse därtill. ”Är då något så underbart, att Herren icke skulle förmå det?” Nej, intet, om vi äga tillräcklig tro på Gud för att gå framåt och utföra Hans vilja och överlämna åt Honom att göra det omöjliga för oss. Även Abraham och Sara kunde ha hindrat utförandet av Guds plan, om de hade framhärdat i otro.

Men då vi medvetet fortsätta att betvivla Hans kärlek och kraft, och avgjort förkasta Hans planer för oss, då kan Herren icke göra det omöjliga. Det finns ingenting, som skulle vara för svårt för Herren att göra åt dem som förtrösta på Honom. /Författ. okänd

*
*
Jag har många gånger fått se hur Gud gjort det möjligt som jag trodde var komplett omöjligt. Jag vet att han kan ändra varje omöjlig situation till en fullkomlig förändring.
Vad handlar det om då? Det handlar om att TRO! Läs Hebréerbrevet 11 och läs om de som trodde, ja verkligen trodde på att Gud kunde göra det omöjliga möjligt. Han kan det, han vill det och han vill att VI SKA TRO! Om vi INTE tror kan det ju inte ske något stort från Herren….jag har lärt mig under åren att LITA på Gud, men det tog tid förstås…människan är ju t ex envis och oklok innan hon förstår vad som är rätt.

TROR DU? På honom?

NamnlösMaria