Archives

Varning för skökan. Gemenskap? NO church. Dra ut från Babylon!

 

Gemenskap
Från:  http://experimentlandet.blogg.se/2017/july/gemenskap.html

Som kristen måste man ha gemenskap säger dom som har varit kristna länge och som vill få in en i deras kyrka (deras samfund) om man inte har någon kyrka eller något samfund att gå till.
Varning, Varning, lyssna inte på dem.

Guds ord säger att vi som har blivit frälsta och pånyttfödda i Jesus, skall dra ut från det stora Babylon som är det samlade skökoväsendet här på jorden i denna den yttersta tiden. Läs Uppenbarelseboken kapitel 18:1-24) som talar om detta.

Vi skall inte gå in i kyrkorna och i samfunden som ställer upp på världen och på all den smuts som finns i världen för att kyrkornas ledarskap (deras präster och pastorer) vill bli kliade i öronen/nacken och få vinning av världen. Vi skall draga ut från det stora Babylon, horan och skökan som redan har så mycket blod på sina händer, martyrers blod så att det räcker ända upp till himmelen.

Från Horan skall vi draga ut och det finns ingen sann gemenskap med denna hora eller med någon hora överhuvudtaget. En hora säljer sig till högstbjudande och det är vad horan (den romersk katolska kyrkan med dess ogudaktiga företrädare har gjort sedan den (horan) blev en del av staten och började utnämna makthungriga människor (som kallade sig kristna) till att bli en del av skökan genom att de fick fina positioner med allt vad det innebar i form av pengar, ära, status och makt genom att slå sig samman med världen.

Makten de fick via världens människor använde de till att mörda och lemlästa alla som var emot deras makt (inkvisitionen bland annat) och då särskilt Jesus sanna lärjungar. De slog mot huvudet först (Jesus är huvudet i Kristi kropp) och så gör de än idag men med andra medel. Idag handlar det om villoläror och att skriva om evangeliet. Om det funkar vilket det gör inom kyrkorna och samfunden av idag så behövs ingen förföljelse gentemot Jesus lärjungar. Dessa hycklare har fått kyrkornas medlemmar till att tro på att allt vad de gör eller står upp för, är rätt.

Alla dessa så kallade kristna i forna tider (som lierade sig med maktens människor) befinner sig i helvetet idag och de så kallade kristna som lierar sig med maktens människor i vår tid kommer även de att hamna på samma plats. I helvetet när deras onda verk (deras Satans verk) har fullbordats. De har valt sin herre här i världen och den herren de har valt i denna världen kommer de att få GEMENSKAP med när de lägger näsan i vädret. Det logiskt och rättvist (Gud är kärlek och rättvisa). Det är nu under detta liv vi väljer vilken herre vi vill ha gemenskap med i nästkommande liv. Det går inte att när själen har skiljts från kroppen säga att jag valde fel. Låt mig få en chans till. Då är det försent.

Här är berättelsen om Lazarus och den rike mannen från Lukas 16:19-31

19. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och

levde var dag i glädje och prakt.

20. Men en fattig man, vid namn Lazarus, låg vid hans port, full av

sår,

21. och åstundade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla

ifrån den rike mannens bord. Ja, det gick så långt att hundarna

kommo och slickade hans sår.

22. Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till

Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.

23. När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon

och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte.

24. Då ropade han och sade: ‘Fader Abraham, förbarma dig över mig,

och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten

och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.’

25. Men Abraham svarade: ‘Min son kom ihåg att du, medan du levde,

fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får

han här hugnad, under det att du pinas.

26. Och till allt detta kommer, att ett stort svalg är satt mellan

oss och eder, för att de som vilja begiva sig över härifrån till

eder icke skola kunna det, och för att ej heller någon därifrån

skall kunna komma över till oss.»

27. Då sade han: ‘Så beder jag dig då, fader, att du sänder honom

till min faders hus,

28. där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att icke

också de komma till detta pinorum.’

29. Men Abraham sade: ‘De hava Moses och profeterna; dem må de

lyssna till.’

30. Han svarade: ‘Nej, fader Abraham; men om någon kommer till dem

från de döda, så skola de göra bättring.’

31. Då sade han till honom: ‘Lyssnade de icke till Moses och

profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon

uppstår från de döda.’

 

 

Djävulens vägar. Video- T Marrs/Ways of the Serpent/Doubled Minded

The world and SATAN and Manipulation

Ways of the Serpent – Hell and Illuminism – Texe Marrs

Ormens olika sätt- Helvete och Illuminism – Texe Marrs

 

Djävulens vägar kan se bra ut men de är sataniska

*

Denna avgörande, nya specialrapport, en 2-timmars-serie /VIDEO/, förklarar exakt hur Rothschild, Obama, och eliten anställer alkemi, satanisk magi, och mind-mangling trolldom att trollbinda och förslava människors sinnen. Mänskligheten har hamnat i en kraftig villfarelse, eftersom Illuminater arbetar för att ‘återupptäcka’ världen och mögel civilisationen i ett helvetiskt, nya ‘sista dagarna’ mönster. George Orwell kallade detta vetenskaplig makeover, Dubbeltanke, åsikt. Bibeln uppenbarade det vara implantation av Dubbeltanke, åsikt, tyckande.. Mirabeau under den franska revolutionen,har identifierat det som formligen, koden för helvetet. ?? Satan började denna implantation av DubbelSinne i mänskligheten så långt tillbaka som Edens lustgård, men under det senaste århundradet vetenskapliga bearbetningen/processen, av mänskligheten har blivit mycket snabbare. Om du vill att förstå vad som verkligen händer i dag och vad som Satan och hans anhang har planerat för din framtid, måste du ha denna otroliga kunskap. Betecknande pekar han på Guds löfte om att i de sista dagarna, ”De visa skall förstå” (Daniel 12:10).

Se VIDEON och du kan nog förstå hur världen är idag och hur illa det kommer att bli INNAN Jesus kommer Tillbaka!

*

This crucial, new special report, a 2-hour series, explains exactly how Rothschild, Obama, and the elite are employing alchemy, satanic magic, and mind-mangling witchcraft to mesmerize and enslave mens minds. Humanity has fallen into a strong delusion, as the illuminists work to reinvent the world and mold civilization into a hellish, new last days pattern. George Orwell called this scientific makeover, Double think. The Holy Bible revealed it to be the implanting of the Double Mind. Mirabeau, during the French Revolution, identified it as veritably, the code of hell. Satan began this implantation of the Double Mind into humanity as far back as the Garden of Eden, but over the past century the scientific processing of humanity has been greatly accelerated. If you are to understand what really is happening today and what Satan and his minions have planned for your future, you must have this incredible knowledge. Significantly, he points to God’s promise that in the last days, ”The wise shall understand” (Daniel 12:10).

*

Videon är bra, den förklarar för oss hur Satan arbetar i världen, för att lura oss att tro att vi lever ett bra och fint liv i att vara snälla och älska ALLA och tycka om ALLA religioner och vara så hjärtliga- inte bara det, T Marrs berättar hur världen ser ut och vad den kommer att bli.Känner du till George Orwell? Han har talat om de tiderna… Vi lever i sluttiderna. Doubled Mind och ILLUMINATI:    Ett SATANISKT SYSTEM berättar han om!

NamnlösMaria

 

Kontraster.Jesus eller satan. När Jesus kommer…

 

Bild Maria

Bild Maria

Paulus beskriver helvetet som evig skilsmässa från Gud. Där finns inte längre något hopp om frälsning. Dömd till helvetet blir var och en som inte vill lära känna Gud och vägrar ta emot hans frälsning.
Man får som man vill och skiljs från Gud för alltid. Se bibelorden:

2 Tess 1
Hälsning
1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
När Herren Jesus kommer
3 Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.
4 Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
5 Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för.
6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er
7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,
8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.
9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt,
10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.

11
Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron,
12 så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.
*
*
Varför är vi troende så envisa med att förkunna evangelium? Jo det är för att vi inte vill och kan inte tänka oss att någon skulle vilja välja bort Gud då man vet hur det går i så fall.
Varför vi troende gör som vi gör kan du läsa massor om här på sidan. Jag ber dig som läser här att verkligen tänka över detta och be någon om hjälp att hitta rätt, vi är många som vill förklara vad Guds ord säger. Det är stor skillnad mellan Liv och Död.
Lita på Gud i allt, han sviker inte, och han vill att alla kommer till honom.
Lita på att han leder dig i rätt riktning och att han har en PLAN för ditt liv.

Logo

 

 

 

Helvetet/ Skrämmas? Vittnesbörd/Evigt liv

 

 

Vittnesbörd

SKRÄMMAS
”Att skrämma någon till himlen med hjälp av helvetet!”

Den citerade satsen är givetvis avsedd att avråda någon från att predika för hårt. Hård predikan kan ibland kallas att skrämma människor. Man tänker sig ju gärna att detta med att skrämmas hör hemma i maffiakretsar. Det är i regel livet som står på spel när det sker.

Men kristna människor har ett annat språkbruk. Där är det snarare sed att tala positivt och om himmelen. Man för ofta Jesus på tal och nämner honom som en förebild för detta. Man nämner honom som en mild och förlåtande person och en som ömkar sig över människor, snarare än att skrämma dem med helvetet.


Men vänta nu!
I Nya Testamentet, där vi hör Hans röst, hittar vi elva direkta citat av Jesus om Gehenna, som är det namn på helvetet som används i 1917 års bibelöversättning, som ifråga om originaltrohet står sig ganska bra i jämförelse med nyare översättningar. Vi skulle inte komma på tanken att säga att Jesus skrämdes. Men varnade gjorde han!

Den medlidande om ömkande ton som Jesus ibland använde, den använde han emot dem som redan var förskräckta över sin egen synd. Ett exempel på detta är kvinnan som smorde Jesu fötter med tårar och olja. Eller äktenskapsbryterskan som skulle stenad.

Själv kan jag väl gott erkänna att jag har blivit skrämd flera gånger med talet om helvetet eller genom att läsa om det i Bibeln. Och efter att ha blivit det så tackar jag Gud för att jag blev rädd så att jag kan slippa att komma dit. Det gjorde mej till troende. Att bli skrämd till himmelen menar jag är betydligt bättre än att bli gullad och vyssad till helvetet, vilket jag också har blivit från några predikstolar.

Från Rolf W 3/2-2013

*

Tack Rolf för ditt mail med vittnesbörd. Det är verkligen som du säger att hellre blir man ”skrämd” för att kunna fatta vad det är för skillnad på himmel och helvete  än att man går på de vyssjande predikningarna där ingenting nämns om vilka risker det finns med att inte veta. Jag har också hört dem och fick ingen kunskap om hur det egentligen är. Men sedan många år vet vi vad sanningen är  och vi står upp för den. Jesus är HERRE!

Fridshälsningar.  /Maria

 

Att se på Jesus. Välj Livet/ Video om död eller liv

 

Ateist?

Famous atheists last words before dying. /Video om Vad kända ateister (icketroende på Gud) sagt innan de dog/

VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=a9po_rkGTc4&feature=related

Det finns en himmel och det finns ett brinnande helvete, så säger Jesus i sitt ord. Se denna film och förstå att  man måste välja och tänka efter noga och ta emot Jesus som sin Frälsare och OMVÄNDA sig från synd/synder. Då vet man vart man kommer när man dör.Välj Jesus och LIVET. Läs f ö mer på denna sida om vad Guds ord säger.

/Maria

Helvetet / Himmel eller helvete? D Wilkerson Video

 

 

Det är ju märkligt att man inte vill veta mer om både frälsning och om hur det blir om man INTE är frälst. I vår länstidning så stod det nyss om att det finns ett helvete, men det är inte en plats utan en situation. Konstigt då! att Jesus själv talar om ett helvete som en plats.

Vidare är det verkligen hemskt att man vilseleder människor och säger dem att bara man är en ”god” människa så går allt bra.

Och det skrivs i tidningen jag har framför mig att livet kan vara ett himmelrike eller ett helvete.

Då vill jag visa dessa rader:

”Men det kommer en vredens dag då Gud ska vara alla människors rättvisa domare. Var och en skall få den lön han förtjänar.”/Rom 2:5-6 Vredens dag handlar också om helvetet där Jesus säger att många kommer att hamna.

”Förstår du inte att du kan välja din egen herre? Du kan välja synden och dö, eller också lydnaden (frälsningen och tillhörigheten med Gud) och bli frikänd.” /Rom 6:16

Detta är bara ett fåtal bibelställen, det finns många fler, som talar om himmelen som slutstationen. Läs bibeln och lär dig om vad som gäller efter detta livet här på jorden. Bli frälst. Det finns verkligen skäl att tänka till om detta livsviktiga, särskilt om man läser bibeln och tar till sig vad Jesus säger.

Dave Wilkerson Sermon on Hell and God’s Judgment :
<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/LNVqMClOazA” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Tillhör du Jesus?      /Maria

Helvetet /Satan dräper människor/Ut och evangelisera

 

”Ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?”
the words of Jesus Christ in Matthew 23:33 

 Sade Jesus detta eller inte? Tror man att Guds Ord är osanning?

Vad vet du om helvetet?  Vad vet du om  självmord?
I århundraden har de flesta troende/ religiösa och även icke-religiösa människor har trott på helvetet, men få pastorer idag att säga mycket om det, möjligen av rädsla för att kränka människor. I denna länk hoppas jag att du vill ta reda på hur det ligger till med frågan om helvetet finns eller ej, här finns fler predikningar om helvetet m m.http://www.intoutreach.org/helltorments.html

OCH:

Mer än 32.000 människor i USA begår självmord varje år. Statistiskt innebär det att en person var 15 minuter dödar sig själv, man uppskattar man att ett självmordsförsök görs varje minut. Självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland högskolestudenter. Dubbelt så många kvinnor försöker att mörda sig själva som män, men fyra gånger så många män lyckas. I över 30% av de fall där självmord är framgångsrik, är fylleri eller alkoholism en faktor .* Läs i denna länken om självmord:

http://www.intoutreach.org/Suicide.html

Vi lever i en värld som styrs av SATAN. V i lever i en värld som inte alla orkar med, men de kanske inte vet att det är satan som härskar i världen. Många saker i livet är oerhört svårt att leva med och satan tar tillfällena i akt att förstöra männikors liv.

Vi lever alla i en värld som kommer att förgås, men vi får ägna alla år vi har åt att leva med Gud, leva för evangelium. Vi lever i en värld där människor redan pinas som om de vore i helvetet, men det gäller att NÅ DEM- DE personerna som INGENTING VET, vare sig om helvetet eller himmelen. ! Är du redo?….

Jesus gör fortfarande mirakel.

/Maria

Fakta om New Age / ! V A R N I N G ! /Avfallet i…

 

VARNING  VARNING VARNING!   för NEW AGE!

http://video.google.com/videoplay?docid=6160041888120783114&hl=en#

Produced by WCFC TV in Chicago and originally aired on that station, this documentary gives the viewer an objective, behind-the-scenes look at the New Age Movement. The video contains candid interviews with well-known New Age leaders like David Spangler and Benjamin Creme, as well as interviews with leading Christian authorities on the New Age like Dave Hunt, Constance Cumbey and Martin and Diedre Bobgan. Shot on location, the video takes you into the center of some New Age activities and the documentary itself examines many New Age ideas from holisitc health, yoga, hypnosis and trancendental meditation to New Age education practices, global government and the human potential movment. The evidence presented is sure to convince even skeptics that a New Age movement has solid footing in every aspect of American society and is gaining momentum at incredible speed.

Detta är absolut förbjudet för en kristen att hålla på med!  Den nya tiden kommer, ja den är sannerligen på väg  och då vill man att människor INTE dyrkar Gud utan symboler m m.  De säger i filmen att  genom New age så får man paradiset hit till jorden, vilket inte är sant. Man säger också att man har fått gudomliga krafter att hela. Det finns BARA EN som kan hela människor och det är GUD.  Det är en  guru i filmen som säger att han sökte i MYSTISKA SAKER efter helande…. mystik, vad är det?  Jo: Ockultism. Men gurun mötte JESUS, Tack Gud.

Det mörker som  New Age ger, är livsfarligt! Ha ingenting med detta/sådant att göra!   Vilken fruktansvärd film!/Maria

Helvetet / Hell according to Jesus Christ/Video

 

HELL ACCORDING TO JESUS CHRIST!

 http://www.youtube.com/watch?v=gvY5UO_OFeI&feature=player_embedded#at=202

 Joh 3:16-21 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom./Från: http://alertsweden.bloggo.nu/

*Mannen på videon har varit katolik och säger med detta att tron på skärselden är fel och att det finns ett helvete o ingen himmel för dem som inte har rätt tro – på Jesus.
Katolikerna tror de kan komma till himmlen efter döden 

**Rom 5:8-9

**Matt 23:33

**Mark 1:15    Se och läs bibelställena.  Helvetet finns.  /Maria

Helvetet/Ett ord i dag/NDE,Djävulen bedrar människan

 

Alla namn = JESUS

Denna artikel handlar om NDE:   Näradöden upplevelser

Liv eller död?
Varför frågan?

För att visa människan på att vi lever med frågan live eller död varje dag. Den som inte är frälst har faktiskt denna fråga över sitt liv, ständigt. Det har ljudit varningar från Gud sedan världen skapades, och snart har sista varningen ljudit.

**
*Sista varningen nu ljuder över världen all. Alla tecken visa tydligt, Herren Jesus komma skall. Nådens port för evigt stänges, domens tid då bryter in. O min vän, Fly hän till korset, Så att himlen bliver din!* vers 5 av 5 /I Skoglund

Människor har nog alltid haft NDE = Näradöden upplevelser, men om de  visste vad de egentligen betyder…. Därför bör man lära sig vad de vill säga och man bör ta emot frälsningen väldigt fort.

Här ser du en video om just NDE:

Near Death Experiences (NDE), Part 1: Don’t Be Deceived: Most Important Information For You

http://www.youtube.com/watch?v=_39GEOSvGfE&feature=player_embedded#at=19

Förklaring:

Among a few others, near death experiences (NDE) are a popular and effective way the devil has been deceiving people about the afterlife. In the 1990s a poll revealed 774 NDE occurred daily in the United States. In 1992 it was estimated that 13 million Americans (or 5% of the total population) had experienced a NDE. This is phenomenally high. Since various people define near death experiences differently, let’s begin with a definition. A NDE here is an experience that people might have after their heart stops beating and from their perspective, they leave their own physical body and sometimes observe it. Some people report, when having their out of the body experience (OBE), going through a tunnel and seeing a bright light at the end. (In this message, a NDE does not refer to an almost fatal accident, such as a car wreck, where some could have been killed but weren’t, as defined by a few.) Read more: http://www.evangelicaloutreach.org/nde.htm

Hittat hos:

http://alertsweden.bloggo.nu/category/teachings/

Jesus är Vägen Sanningen och Livet! Hos ingen annan finns frälsningen och Livet!  /Maria

Helvetet / Upplevelsen av helvetet

 VAR vill du tillbringa evigheten?

En fällande dom väntar på människorna som förkastar Gud. Jag tror inte att någon av oss vill vara /hamna där! Himmelriket borde vara det som man sätter högst- dvs sin frälsning och flyttning till Gud. Det fanns tre män som blev kastade in i den brinnande ugnen. Berättelsen handlar om Kung Nebukadnessar och hans fruktansvärda tilltag att kasta Sadrak, Mesak och Abed-Nego i den brinnande ugnen. Som alla vet som läst berättelsen så blev männen räddade av Jesus, för det fanns FYRA män i ugnen- en av dem var Jesus!

Då vill jag berätta att vår familj har varit i något som kan påminna om den brinnande ugnen, de senaste åren. Jag berättar detta som en bild  för att du ska förstå att det finns fruktansvärda plågor och att ugnen och helvetet existerar. I går var jag hos tandläkaren och opererade bort en tand. Det kan man ju tycka inte är så farligt, men jag fick en bild och känsla av rena helvetet. Det var som att ta hissen ner till helvetet, eller att snabbt bli transporterad till ett okänt ställe som verkligen brann av svavel och eld.

Doften av sågen/borren som skulle såga min tand i två delar finns fortfarande i mina näsborrar….jag vill tala om för dig att jag trodde att jag var i helvetet med dess brinnande eld. En sådan djävulsk, fruktansvärd smärta har jag aldrig känt i mitt liv och allt handlade om att få överleva. Jag kunde bara stöna: Jesus Jesus! I många bibelställen kan man läsa om att människan blir kastad i den brinnande ugnen eller att man blir kastad in i helvetet. Detta var vad jag fick en upplevelse av igår. Bibelställena är  Matt 8:12 ; Matt 13:42; Matt 22:13,
Mat 8:12  men rikets barn skola bliva utkastade i mörkret därutanför; där  ska vara gråt och tandagnisslan.
Mat 13:42  och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
Luk 13:28  Där skall då bliva gråt och tandagnisslan, när I fån se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finnen eder själva utkastade.
’Fader Abraham’ ropade han, Hjälp mig! Skicka Lasaros hit för att doppa toppen av sitt finger i vatten och svalka min tunga. Jag plågas svårt i dessa lågor.’
http://gospel.jesuslever.eu/?cat=117  HÄR läser du mer om helvetet. (och Läs Bibeln)

*** Det jag upplevde i går var stor, stor smärta, fruktansvärda plågor som inte går att förklara, men det värsta var:  Detta  måste vara som i helvetet. Jag tror att Gud ville visa mig hur svåra plågor man kunde få känna och att jag skulle veta att jag är frälst, och att människor som inte väljer rätt hamnar i detta svåra. Det var den värsta plåga jag någonsin känt, och att föda barn är i jämförelse ingenting.! Jag har fött två stycken och det var inte lätt, men i jämförelse med detta så går det inte att jämföra. Hoppas jag genom mina ord kan ge dig en tanke och varning och hur viktigt det är att få lära känna Gud. Jag är fortfarande ganska skakis efter min hemska upplevelse.

Annars brukar jag kunna ha ögonen öppna då jag går till min tandläkare…igår var jag totalt försvarslös, och kunde med stängda ögon  se en grinande djävul plåga mig. Det enda jag ville vara att överleva och vara med JESUS.  Jag är säker på att Gud ville jag skulle ha denna erfarenheten och få berätta om den.   Kram f Maria!

    Lyssna gärna till:  Nothing but the Blood

http://www.youtube.com/watch?v=UtsxdtEN_G4&feature=related

Helvetet /Krig, nazister, Ondska

 

 reach2.gif

Jag har sett Schindlers List, mer än en gång, och jag kan aldrig fatta de vidrigheter som skett.Vad vet du om förintelsen?  Att ha varit med om det måste liknas vid helvetet.

Wikipedia kan tala om för dig:

Filmen handlar om förintelsen under andra världskriget och skildrar hur den tjeckiska fabrikören Oskar Schindler köpslog om judiska arbetare för att rädda dem från att skickas till förintelseläger.

Om filmen

Titeln syftar på Schindlers namnlista över judar som han räddade genom att de fick arbeta i hans fabrik istället för att skickas till läger. Filmen är baserad på en verklighetsbaserad roman av den australiske författaren Thomas Keneally. Boken gavs först ut som Schindler’s Ark på engelska, men har senare publicerats under samma namn som filmen. På svenska gavs romanen ut som Schindlers ark och 2004 gavs filmen ut på DVD.*

Så står det om filmen i Wikipedia. Men Verkligheten för alla dessa människor i denna förintelse? Jag kan inte säga mer än att den som förnekar att förintelsen verkligen hände, den kommer att få svara inför Gud. Det finns så många vansinniga saker som hänt genom alla tider, Pol Pot, Stalin, Hitler, Mao….Jag vill bara säga: Vidrigheter.Hur kan det finnas krig? Dum fråga?

Hur kan man plåga människor så svårt, hur kan man döda en annan människa? Jag har inga svar.

Vad är faran med otrohet mot Gud? Den som medvetet trotsar Guds lag bryter gemenskapen med honom och försämrar förmågan att skilja mellan rätt och orätt.

Det måtte finnas otroliga mängder människor som brutit mot Guds lag och blivit bestar, odjur. Det går inte att räkna dem. Djävulen har varit lös alldeles för länge, det är dags att han försvinner för gott.

Håll dig till Gud, håll honom kär, gå den rätta vägen, Lär dig vem Jesus är. Han är vår starkhet, vår räddning, Han är vår Far. Som kristna har vi ett otroligt stort böneansvar. Gå in i bön för världen!